Billeder på siden
PDF
ePub

ἔγνων πρᾶν, ὅκ ̓ ἔμοιγε μεμναμένῳ εἰ φιλέεις με οὐδὲ τὸ τηλέφιλον ποτεμάξατό τι πλαταγῆσαν, ἀλλ ̓ αὕτως ἀμαλῷ ποτὶ πάχει ἐξεμαράνθη.

εἶπε καὶ ἡ γραία ταληθέα κοσκινόμαντις, ἁ πρᾶν ποιολογεῦσα Παραιβατίς, οἵνεκ ̓ ἐγὼ μέν τὶν ὅλος ἔγκειμαι, τὺ δέ μευ λόγον οὐδένα ποιῇ.

ἦ μάν τοι λευκὰν διδυματόκον αἶγα φυλάσσω, τάν με καὶ ἁ Μέρμνωνος Εριθακὶς ἁ μελανόχρως αἰτεῖ· καὶ δωσῶ οἱ, ἐπεὶ τύ μοι ἐνδιαθρύπτῃ.

Αλλεται ὀφθαλμός μεν ὁ δεξιός· ἆρά γ' ἰδησῶ

-

28-30. ἔγνων κτλ., ich erkannte es jüngst dass du mich nicht leiden kannst, als ich an dich dachte (ob du mich wohl liebst) und da nicht einmal das Fernlieb, das Mohnblatt (11, 57), welches ich auf dem Arm klatschen lassen wollte, ein Bisschen knallte und sich fest auf die Haut legte (ποτεμάξατο, vgl. 12, 32), sondern so ohne Weiteres aufdem weichen Armehinwelkte. Mit ποτί (ν. 30) vgl. 1, 18 und 7, 138. Ausführliches s. gr. Ausg. p. 128-129. Unhaltbar ist die Conjectur von Haupt (Hermes III p. 141 fg.), ποτεμάξατο τὸ πλατάγημα, ἀλλ ̓ αὕτως ἀμαλῷ ποτὶ π. ἐξ.

31. κοσκινόμαντις. Wahrsagerei aus dem Siebe, besonders um Diebe zu entdecken, wird öfter erwähnt, z. B. Lucian. Alex. 9. Philostr. Apoll. T. 6, 11 p. 114 Kays. Dass noch heutzutage in Christenlanden Unfug mit dem Erbsiebe getrieben wird, ist bekannt. [Vulg. Αγροιώ statt & γραία, Ziegler & Γροιώ, Ahrens & Γραίω und v. 32 παραβάτες. Vgl. jedoch gr. Ausg. p. 129-130.]

32. ποιολογεῦσα, ἡ παρακολου θοῦσα τοῖς θερισταῖς καὶ τοὺς στάχυας ἀναλεγομένη. Schol.

33. ἔγκειμαι,,,totus tibi immineo (Catull. 61, 173. Nachahmung?), in te declino" (Hor. Od. 1, 33, 7), tibi acclinis sum (Hor. Sat. 2, 2, 6). Genes. 34, 19 καὶ οὐκ ἐχρόνισεν ὁ

30

35

νεανίσκος τοῦ ποιῆσαι τὸ ῥῆμα τοῦτο· ἐνέκειτο γὰρ τῇ θυγατρὶ τοῦ Ἰακώβ. LXX.

34-36. ἡ μὲν κτλ. Nachahmung Virg. Ecl. 2, 42: praeterea duo sunt mihi ... capreoli..., quos tibi servo. Iam pridem a me illos abducere Thestylis orat: et faciet, quoniam sordent tibi munera nostra (vgl. ν. 36).

35. Ἐριθακίς nehmen andere als Appellativum = ἡ μισθώτρια. Der Dichter bedurfte aber eines Nomen proprium und wählte absichtlieh ein solches, welches als Appellativum eine schlüpfrige Nebenbedeutung hatte. Vgl. Hor. Sat. 1, 3, 40 Balbinum delectat polypus Hagnae. Cic. 2 Phil. 25 magister equitum cum Hippia vivit.

μελανόχρως. Diess fügt der Hirt hinzu, um Amaryllis noch mehr zu ärgern. Denn die schwarze Haut gilt keineswegs als Schönheit. Vgl. 10, 26, 27 mit 11, 19.

36. ἐνδιαθρύπτη, weil du die Kokette mit mir spielest (eigentlich: du thust mir gegenüber als wolltest du zerbrechen, schwänzelst und drehst dich als wolltest du zerknicken fragilis Pediatia, Hor. Sat. 1, 8, 39). Vgl. 6, 15. Ael. V. H. 3, 12.

[ocr errors]

37. άλλεται κτλ. Plaut. Pseudol. 1, 1, 105 nisi quia futurum est: ita supercilium salit. ἰδησῶ, Krüger II, 1 § 40 δράω, Buttmann gr. Gr. II p. 160.

αὐτάν; ἀσεῦμαι ποτὶ τὴν πίτυν ὧδ ̓ ἀποκλινθείς· καί κέ μ ̓ ἴσως ποτίδοι, ἐπεὶ οὐκ ἀδαμαντίνα ἐστί.

Ἱππομένης ὅκα δὴ τὰν παρθένον ἤθελε γᾶμαι, μᾶλ ̓ ἐν χερσὶν ἑλὼν δρόμον ἄνυεν· ἃ δ ̓ Αταλάντα ὡς ἴδεν ὡς ἐμάνη ὡς εἰς βαθὺν ἅλατ ̓ ἔρωτα.

τὰν ἀγέλαν χὡ μάντις ἀπ ̓ Ὄθρυος ἆγε Μελάμπους ἐς Πύλον· ὁ δὲ Βίαντος ἐν ἀγκοίναισιν ἐκλίνθη, μάτηρ & χαρίεσσα περίφρονος ̓Αλφεσιβοίης.

τὰν δὲ καλὰν Κυθέρειαν ἐν ὄρεσι μᾶλα νομεύων οὐχ οὑτῶς ὥδωνις ἐπὶ πλέον ἄγαγε λύσσας, ὥστ ̓ οὐδὲ φθίμενον νιν ἄτερ μαζοῖο τίθητι ;

[blocks in formation]

39. ἐπεὶ οὐκ κτλ. Vgl. die plötzliche Aenderung des Sinnes bei Tibull. 1, 2, 7. 1, 2, 11.

40-42. Ἱππομ. κτλ. Atalante, (v. 41) die Tochter des Schoeneus, durch das Orakel vor der Ehe gewarnt, verlangte von ihren Freiern, dass sie einen Wettlauf mit ihr, der raschen Läuferin, anstellten, der über ihre Vermählung oder den Tod des Freiers entscheiden sollte. Hippomenes, welcher um sie warb, erhielt von Aphodrite goldene Aepfel aus dem Hesperidengarten und warf diese hin und wieder auf den Weg, als er den Wettlauf mit Atalante hielt. Atalante, begierig dieselben aufzuheben, verspätete sich im Laufe und ward so von Hippomenes besiegt. Schol. Ovid. Met. 10, 560 u. a.

[blocks in formation]

=

40

45

5, p. 116:
85 amoris profundi pedi-
cis alligat maga.

43-45. τὰν ἀγέλαν κτλ. Ne-
leus, der Sohn der Tyro, König von
Pylos, hatte erklärt, dass er seine
schöne Tochter Pero nur demjeni-
gen zur Ehe geben werde, welcher
ihm als dva die Herden des Phy-
lakos, die einst der Tyro gehörten,
von den Höhen des Othrys in Thes-
salien bringen würde. Bias liebte
die Pero. Da machte sich sein Bru-
der Melampus, der berühmte Arzt
und Seher, auf, jene Herden für sei- vä
nen Bruder zu holen; erhielt auch
dieselben endlich von Phylakos als
Lohn für weisen Rat, mit dem er
diesem gedient hatte, und brachte
sie nach Pylos, worauf Pero die
Gattin des Bias und nachmals
Mutter der Alphesiboea wurde.
Vgl. Odyss. 11, 287 fig. 15, 226. Es
ist also für den Hirten das Beispiel
einer Liebe, die nach schweren Mü-
hen doch endlich ihr Ziel erreicht.

47. ὤδωνις, ὁ "Αδωνις. S. zu 5, 82. Virg. Ecl. 8, 18 et formosus oves ad flumina pavit Adonis. Vgl. Theokr. 1, 109. Anm. zu 15, 102. ἐπὶ

-

λέov λ., ad maiorem quam credibile furorem, ad summum furoris, quum esset scil. Adonis ab apro interemtus. Bion. 1, 19.

48. ἄτερ μαζοίο τίθητι (Dor. §138) selbst den Todten hält sie noch fest an die Brust gedrückt. Bion 1, 42

ζαλωτὸς μὲν ἐμὶν ὁ τὸν ἄτροπον ὕπνον ἰαύων Ενδυμίων, ζαλῶ δέ, φίλα γύναι, Ιασίωνα, ὃς τοσσὴν ἐκύρησεν, ὅσ ̓ οὐ πευσεῖσθε βέβαλοι.

̓Αλγέω τὴν κεφαλάν, τὴν δ ̓ οὐ μέλει. οὐκέτ ̓ ἀείδω, κεισεῦμαι δὲ πεσών, καὶ τοὶ λύκοι ὧδέ μ' ἔδονται. ὡς μέλι τοι γλυκὺ τοῦτο κατὰ βρόχοιο γένοιτο.

von der Venus bei dem todten Adonis: πάχεας ἀμπετάσασα κινύρετο μεί νον Αδωνι, πανύστατον ως σε κιχείω, ὥς σε περιπτύξω καὶ χείλεα χείλεσι μίξω. So, den Verblichenen umschlingend war nach dem Scholion Venus auf einem Bilde dargestellt (Bücheler, Rhein. Mus. 15 p. 454). Für μαζοῖο, das nicht zu ändern, spricht Catull. 64, 18. Das Präsens bezieht sich entweder auf solche bildliche Darstellungen oder auf eine Schaustellung ähnlich der, die wir Id. 15, 128 fig. bei dem Feste der Wiederbelebung des Adonis beschrieben finden.

49-50. ἄτροπον Ενδυμ A Luna consopitus putatur Endymion, ut eum dormientem oscularetur, sagt Cic. Tusc. 1, 38. Vgl. Theokr. 20, 37. Dazu Urlichs Chrestomathia Plin p. 17 (Plin. H. N. 2, 6, 9).

50. γύναι ist ehrende Anrede wie das altdeutsche frowe. Walther v. d. Vogelweide: scheidet, frowe,

[blocks in formation]

50

4.

50-51. Ιασίωνα – βέβαλοι. Odyss. 5, 125 'Ιασίωνι ἐϋπλόκαμος Δημήτηρ ο θυμῷ εἴξασα μίγη φιλότητι καὶ εὐνῇ. Dem Iasion vertraute Demeter ihre Mysterien an. Darauf beziehen sich die Worte ős' οὐ πευσεῖσθε βέβαλοι. Vgl. 26,

14.

51. πευσεῖσθε. S. Dor. § 195 und v. 53 κεισεῦμαι.

52. ̓Αλγέω. Mit der Synizesis vgl. 4, 32. 12, 23. 4, 44. 5, 29. 5, 66. 5, 112, 5, 114. 8, 23. 8, 64. 2, 142.

53. ὧδε. S. Anm. 1, 13. Eben so singt der Jüngling bei Arist, Acharn 960 δεύρο δή, δεύρο δή, καὶ σύ μοι τήνδε· εἰ δὲ μή καταδραμοῦσα τὴν θύραν ἄνοιξον

κείσομαι.

καταπεσών

54. κατὰ. Vgl. 1, 118. — γένοιτο ist Ausdruck des Wunsches: nun so möge dir dies wie Honig süss die Kehle hinabgleiten. Corpore at exanimi crudelia lumina pascas. Vgl. Ovid. Met. 14, 728.

IV.

ΝΟΜΕΙΣ.

ΒΑΤΤΟΣ ΚΑΙ ΚΟΡΥΔΩΝ.

ΒΑΤΤΟΣ.

5

Εἰπέ μοι, ὦ Κορύδων, τίνος αἱ βόες; ή ῥα Φιλώνδα;

ΚΟΡΥΔΩΝ.

οὔκ, ἀλλ ̓ Αίγωνος βόσκειν δέ μοι αὐτὰς ἔδωκεν.

ΒΑΤΤΟΣ.

ἦ πά ψε κρύβδαν τὰ ποθέσπερα πάσας ἀμέλγες; Τι

ΚΟΡΥΔΩΝ.

ἀλλ' ὁ γέρων ὑφίητι τὰ μοσχία κήμὲ φυλάσσει.

-

IV. Battus und Korydon. Wir haben hier ein Stück Hirtenleben, in dessen einfache Darstellung die Exegese nichts Fremdes hineinlegen darf. Die Scene ist in der Nähe von Kroton. Vgl. v. 17 flg. Dort weidet Korydon, ein guthmüthiger, aber beschränkter Kerl, eine Herde Kühe. Zu ihm kommt Battus, ein witziger Kopf, der über Herde und Hirten seine Spässchen macht, welche - und das ist der Hauptspass Korydon nicht versteht. Im Verlaufe des Gespräches wird plötzlich in Battus die Erinnerung an seine verstorbene Geliebte geweckt und das charakterisirt den Naturmenschen die Heiterkeit weicht alsbald der lauten Klage über den Verlust der Theuren (v. 38). Der Andere sucht ihn zu trösten. Indess hatten die Kälber sich an die Oelbäume gemacht. Die Hirten laufen ihnen nach. Battus tritt sich dabei einen Dorn in den Fuss. Der andere zieht ihn heraus. Das Geplauder endet mit einem derben Spotte auf einen verliebten Alten. Man hat eine Menge abenteuerliche Phantastereien über dieses Gedicht vorgebracht, die sich von selbst widerlegen. Siehe gr. Ausg. p. 137.

[ocr errors]
[blocks in formation]

=

1-2. Elné poι nth. Virg. Ecl. 3, 1 dic mihi, Damoeta, cuium pecus? an Meliboei? - Non: verum Aegonis: nuper mihi tradidit Aegon. Φι λώνδα. S. Dor. § 71. Φιλώνδας ist dor. oder aeol. Patronymicum Φιλωνίδας. Das bekannteste ist der Name des Feldherrn Epaminondas (Επαμεινώνδας = Επαμεινωνίδας, Patron. von 'Exausívov). Vgl. DaiSavons, Plat. Phaed. p. 59, C., Kosovdas, Theokr. 16, 39.

2. o οὐκ, n, alla, wie Soph. Oed. R. 1040 οὐκ, ἀλλὰ ποιμὴν ἄλλος ἐκδίδωσί μοι. Αἴγωνος. S. Einl.

p. 12.

3. a. S. Dor. § 31. Ye, Dor. § 105. novßdav. Dor. § 31. Virg. Ecl. 3, 3 ahmt dieses mit Uebertreibungen nach: infelix o semper, oves, pecus! Hic alienus oves custos bis mulget in hora, et sucus pecori et lac subducitur agnis. τα ποθε έσлεqα, sub vesperum. Das zu 3, 3 Gesagte gilt auch von dem Neutr. plur. Vg1. 5, 113. — 5, 13 tờ đời r zur guten Letzt.

-

4. o yέewv, der Vater des Aegon. Vgl. senex, der Alte, Ter. Andr. 1, 3, 4 nec quid agam certumst, Pamphilumne adiutem an auscultem seni. Th. 4, 58. ὑ φίητι 6

=

e

ΒΑΤΤΟΣ.

αὐτὸς δ ̓ ἐς τίν ̓ ἄφαντος ὁ βουκόλος ᾤχετο χώραν;

ΚΟΡΥΔΩΝ.

οὐκ ἄκουσας; ἄγων νιν ἐπ ̓ ̓Αλφεὸν ᾤχετο Μίλων.

ΒΑΤΤΟΣ.

καὶ πόκα τῆνος ἔλαιον ἐν ὀφθαλμοῖσιν ὀπώπει;

ΚΟΡΥΔΩΝ.

φαντί νιν Ἡρακλῆν βίην και κάρτος ἐρίσδειν

ΒΑΤΤΟΣ.

[ocr errors]

κἤμ ̓ ἔφαθ ̓ ἁ μάτηρ Πολυδεύκεος εἶμεν ἀμείνω. Γ, β å

ΚΟΡΥΔΩΝ.

κᾤχετ ̓ ἔχων σκαπάναν τε καὶ εἴκατι τουτόθε μᾶλα.

ὑφίησι, Dor. § 37. κημέ. Dieselbe Krasis von καὶ ἐμέ (attisch xάué, Aristoph. Plut. 16) ist Theokr. 2, 159. 4, 9. 5, 90. Vgl. 5, 96 xny (attisch xayo, Arist. Plut. 672), 11, 39 κήμαυτόν, 1, 136 κήξ, 8, 92 und 11, 35 κήκ, 15, 86 κήν καὶ ἐν, 1, 103. 2, 100 κἠπεί, 15, 74 κἤπειτα. 4, 36, 1, 82, φυλάσσει. Vgl. 8,

15-16.

=

"

[merged small][ocr errors]

6. ἐπ' Αλφεόν. Der Fluss A1pheus in Elis wird oft genannt um das daran liegende Olympia und die olympischen Spiele zu bezeichnen, z. B. Pind. Ol. 1, 20. Dort wollte Aegon als Faustkämpfer auftreten. S. v. 33. Μίλων. Bei diesem Namen erinnern wir uns in diesem Zusammenhange zunächst an den berühmten Athleten aus Kroton, den Sohn des Diotimus, der sechsmal in den olympischen, siebenmal in den pythischen, zehnmal in den isthmischen, neunmal in den nemeischen Spielen gesiegt haben soll. Da die Scene unseres Gedichtes bei Kroton ist, so ist es noch viel natürlicher. gerade an diesen zu denken. Er lebte allerdings lange vor Theokrit, um 510 a. Chr. Aber wer verwehrte es dem Dichter die Scene des Gedichtes in die Vergangenheit zu verlegen und trotz dem Anspielungen auf seine Gegenwart einzuflechten? Ob Idylle 10 der Name Milon absichtlich gewählt sei um einen rüsti

5

1 10

gen oder gar unempfindlichen Mann (s. 10, 7) zu bezeichnen, und ob etwa 8, 47 derselbe Name einen hartherzigen Geliebten andeuten solle, mag ich nicht entscheiden.

7. nal, drückt die Verwunderung aus. Vgl. 5, 25. 39. Virg. Ecl. 1, 27 et quae tanta fuit Romam tibi causa videndi? Cic. pro Sest. §80.-zónα. Dor. § 38. ἔλαιον, Salböl, (vgl. 2, 156), dessen man sich in der Palästra bedient (Catull. 63, 64 decus olei). Aber in diesen ist doch Aegon nie gewesen! Es ist also sarkastisch, wie wenn wir von einem Maulhelden sagen: hat der Kerl Pulver gerochen? Ev ogd. wie Odyss. 8, 459 θαύμαζεν δ' Οδυσήα ἐν ὀφθαλμοῖσιν ὁρῶσα. — ὀπώπει, s. Dor. § 16.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]
« ForrigeFortsæt »