Billeder på siden
PDF
ePub

ὅππα Κύπριδος ἶρον καλάμῳ χλῶρον ὑπ ̓ ἀπάλω.
τυῖδε γὰρ πλόον εὐάνεμον αἰτήμεθα πὰρ Δίος,
ὅπως ξέννον ἔμον τέρψομ ̓ ἴδων κἀντιφιλήσομεν,
Νικίαν, Χαρίτων ἱμεροφώνων Ιερον φύτον,
καὶ σὲ τὰν ἐλέφαντος πολυμόχθω γεγενημέναν
δῶρον Νικιάας εἰς ὀλόχω χέρρας ὀπάσσομεν,
σὺν τῇ πόλλα μὲν ἔργ ̓ ἐκτελέσεις, ἀνδρεΐοις πέπλοις,
πόλλα δ ̓ οἷα γυναικες φορέοισ ̓ ἐδάτινα βράκη.

[merged small][merged small][ocr errors]

=

4. ρον aeol. ἱρόν. S. 25, 22. Ueber den Spiritus lenis s. Dor. § 36. Vgl. das folgende ἀπάλῳ, ν. 7 ἱμεροφώνων. — καλάμῳ. Als Denk

mal uralter Einfachheit stand wahrscheinlich in Milet ein Heiligthum der Aphrodite, das mit Rohr gedeckt war. Virg. Aen. 8, 654 Romuleoque recens horrebat regia culmo. Ovid. Fast. 3, 183 quae fuerit nostri, si quaeris regia, nati: Adspice de cannis straminibusque domum. - ἀπά λφ ἁπαλῷ. Die erste Silbe ist gedehnt als wäre π verdoppelt. Siehe v. 13. 25. 29, 36. 29, 25. 29, 26. 28, 14 und gr. Ausg. p. 228.

=

5. τυΐδε = τῇ, illuc oder huc, wie Sappho 1, 5. Vgl. ἄλλοι bei Alc. frgm, 89. Hirzel, dial. Aeol. p. 14. [In cod. c steht ganz deutlich τύ δὲ, wie Ziegler mir versichert, nicht τὺ δὲ, wie Bergk, Anth. Gr. ed. II p. LX angiebt. Vgl. gr. Ausg. αἰτήμεθα p. 228]. αιτούμεθα. Vgl. φορήμεθα bei Alc. 18 Bergk. Theokr. 29,30 ποτήμενα. Ahr. Aeol. p. 145.

6. ξέννον = ξένον. Vgl. ν. 15. Ahr. Aeol. p. 49 flg. ἀντιφ. Vgl. Catull. 45, 20 mutuis animis amant, amantur. Gr. Ausg. p. 229.

7. Νικίαν ist zu verbinden mit ιδών. Vgl. Εpigr. 19, 1. Uebrigens s. Arg. zu Id. 11 und Anm. zu 11, 6.

=

[blocks in formation]
[ocr errors]

- Χαρίτων. S. Anm. zu 16, 6. φύτον äol. φυτόν. S. 7, 44. 8. ἐλέφ. Ein goldener Spinnrocken wird Odyss. 4, 131 erwähnt. πολυμόχθω, Ueber die auch aeolische Genetivendung s. Dor. § 75. Das Elfenbein bezeichnet der Dichter hier als schwer zu bearbeiten (nicht künstlich gearbeitet, Am.). Ἐλέφας ist hier nicht der Elephant. (Briggs wollte es so verstehen. Die Lesart πολυμόχθω (s. gr. Ausg. p. 230) bestätigt nach Ziegler auch cod. c, wo πολυμόχθω steht, das o aber hineincorrigirt ist. Wahrscheinlich stand dort erst πολυμέχθω.

=

9. Νικιάας. S. Anm. zu 15, 110. Ovid. Met. 13, 513 Priameia coniunx. Ahr. dial. Aeol. p. 100. dial. Dor. ὀλόχω P. 547. ἀλόχω. So aeolisch o öfter statt a. S. 30, 23 und gr. Ausg. p. 230. χέρρας, aeol. = χεῖρας, wie φθέρρω, φθείρω u. s. w. Hirzel, Aeol. p. 31.

10. ἀνδρ. πέπλοις aeol. Accusative statt -ους. Vgl. v. 12 μαλά κοις πόκοις, ν. 16 δόμοις, τ. 20 νόσοις λύγραις. S. Dor. § 77. Grosse Ausg. p. 231. Mit ἀνδρέϊος

[ocr errors]

δρεῖος vgl. 29, 33 ανδρεία. 29, 39 αὐλείαις. 29, 5 ζοΐα. Ahr. Aeol. p. 105. [Wie Ziegler wiederholt bestätigt, hat codex c ἔργα κατελέσεις im Texte, am Rande aber γρ. ἐκτελέσεις, was wegen Bergk p. Lx zu bemerken ist.]

11. φορέοισι aeol. = φορέουσι, wie κρύπτοισι, κρύπτουσι bei Ale 15 Bergk. Ahr. Aeol. p. 72. ὐδάτινα, feine wie Wasser (ὕδωρ, Dor. § 36) durchsichtige Gewänder. S. gr. Ausg. p. 231. βράκη ῥάκη. S. Dor. § 36 und 30, 28 βραϊδίως.

=

δὶς γὰρ μάτερες ἄρνων μαλάκοις ἐν βοτάνα πόκοις
πέξαιντ ̓ αὐτοένει Θευγενιδός γ ̓ ἔνεκ ̓ ἐϋσφύρω
οὕτως ἀνυσίεργος, φιλέει δ ̓ ὅσσα σαόφρονες.
οὐ γὰρ εἰς ἀκίρας οὐδ ̓ ἐς ἀέργω κεν ἐβολλόμαν
ὀπάσαι σε δόμοις ἀμμετέρας ἔσσαν ἀπὸ χθόνος.
καὶ γάρ τοι πάτρις, ἂν ὡξ Εφύρας κτίσσε ποτ' Αρχίας
νάσω Τρινακρίας μύελον, ἄνδρων δοκίμων πόλιν.
νῦν μὲν οἶκον ἔχοισ ̓ ἄνερος, ὃς πόλλ ̓ ἐδάη σόφα
ἀνθρώποισι νόσοις φάρμακα λύγραις ἀπαλαλκέμεν,
οἰκήσεις κατὰ Μίλλατον ἐράνναν μετ' Ιαόνων,
ὡς εὐαλάκατος Θεύγενις ἐν δαμότισιν πέλη,

=

=

12. μ. π. μαλακοὺς πόνους. Auch in cod. c steht, wie in 6 h, μαλακοῖς. Dies musste Bergk p. LX erwähnen, da er μαλακοὶς schreibt.

13. πέξαιντ', käme es auf Theogenis an, so möchten sich die Schafe lieber zweimal scheeren lassen, thäte es Noth dass sie sich zweimal scheeren liessen. Θευγένιος. Theogenis ist die Gattin des Nicias. Ueber die Contraction vgl. Dor. § 48. ἔνεκα, wegen der Theogenis, d. h. weil sie so viel spinnt dass Eine Schur nicht ausreicht. In ἔνεκα (= ἕνεκα) ist die erste Silbe hier gedehnt. Vgl. v. 14 άνυσ., 29, 36 und oben v. 4. ἐϋσφ. Aelian Var. H. 12, 1 sagt von der Aspasia: ἦν δὲ καὶ τὰ σφυρὰ ἀγαθὴ καὶ οἷα Ὅμηρος λέγει τὰς ὡραιοτά τας γυναῖκας καλλισφύρους. Vgl. Theokr. 17, 32 und Anm. zu 14, 25. [In cod. 11 steht nach Ziegler's sorgfältiger Vergleichung ξ σφύρω, das ε oben von zweiter Hand. Vgl. gr. Ausg.]

3

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

[blocks in formation]

Variante bei Bergk p. LX ist mit Bestimmtheit hervorzuheben, dass nach Ziegler cod. c und 6 ἡμετέρας haben.] — ἔσσαν, οὖσαν wie Sappho 75. S. Dor. § 113. Diese Form, welche Ziegler zuerst constatirt hat, steht ganz deutlich in cod. c, sowie in den übrigen Handschr., was wegen Ahr. p. 161 zu sagen ist.] ἀπυ = ἀπό. S. gr. Ausg. p. 235.

-

--

17. πάτρις, nämlich Syrakus. ἐξ Εφύρας, Corinthius. S. Anm. zu 16, 83. Αρχίας. S. Anm. zu 15, 91. [Codex c hat, wie Ziegler nochmals bestätigt, für γάρ τοι κτίσσε dies: γὰρ τι πατρὶς ἀνῷξε φύρας κτίσασ.]

18. νάσω Τριν. μ., insulae Trinacriae (Siciliae) medullam, totius lumen insulae. S. gr. Ausg. p. 235.

20. νόσοις λύγραις. S. v. 10 und über λύγραις λυγράς siehe Dor. § 74. Eben so steht 29, 29 ἐπωμαδίαις = ἐπωμαδίας. Vgl. 29, 39 αὐλεΐαις θύραις, gr. Ausg. p. 271.

[blocks in formation]
[ocr errors]

καί οἱ μνᾶστιν ἄει τῶ φιλαοίδω παρέχης ξένω. κῆνο γάρ τις ἐρεῖ τώπος ἴδων σ'· ἦ μεγάλα χάρις δώρῳ σὺν ὀλίγῳ· πάντα δὲ τίματα τὰ πὰρ φίλω.

24. κ ῆνο, wie z. B. Sappho 2, 1 κῆνος, ἐκεῖνος. Dor. § 107. [In cod. c steht nach Ziegler's brieflichen Mittheilungen κεῖνος durchgestrichen - γάρ τις έρει τῶ ποσείδων σ ̓ ἡ μ. χ. Auch cod. 6 und 11 haben nach Ziegler ἡ für ἦ].

σ

25. σὺν gedehnt wie in ασυνέτημι, Alc. 18, 1 oder in συνεχὲς ἀεί, Odyss. 9, 72. Vgl. gr. Ausg. p. 238 und Anm. 28, 4. [Cod. c hat in Wirklichkeit τίματα wie cod. D. Vgl. gr. Ausg. p. 239.]

XXIX.

ΠΑΙΔΙΚ Α.

Οἶνος, ὦ φίλε παῖ, λέγεται καὶ ἀλάθεα·
κἄμμε χρὴ μεθύοντας ἀλάθεας ἔμμεναι.
κἤγω μὲν τὰ φρένων ἐρέω κέατ ̓ ἐν μύχῳ.
οὐκ ὄλας φιλέειν μ' ἐθέλησθ ̓ ἀπὸ καρδίας.
γινώσκω· τὸ γὰρ ἅμισυ τῆς ζοΐας ἔχω
ζὰ τὴν σὴν ἰδέαν, τὸ δὲ λοῖπον ἀπώλετο.
χῶταν μὲν σὺ θέλης, μακάρεσσιν ἴσαν ἄγω
ἡμέραν· ὅκα δ ̓ οὐκ ἐθέλης τύ, μάλ ̓ ἐν σκότῳ.

XXIX. An den Geliebten. Fliehe den Unbestand und Uebermuth, bedenke dass du alterst, sei freundlich gegen den Liebenden. Ueber den Dialekt und das Metrum dieses im Ton des Alcaeus gehaltenen Gedichtes s. Einl. p. 28.

ΠΑΙΔΙΚΑ in der Ueberschrift entspricht dem Lat. deliciae (Virg. Ecl. 2, 2). S. gr. Ausg. p. 240, Thuc. Anm. 20, 31 und Theokr. 30.

1. Οἶνος. Ein Lied des Alcaeus fing mit denselben Worten an: ofνος, ὦ φίλε παῖ, καὶ ἀλάθεα, welche sprüchwörtlich wurden. S. Schol. Plat. p. 217, E. Athen. 2, p. 37, F. Vgl. Alc. frgm. 53 Bergk. οἶνος γὰρ ἀνθρώποις δίοπτρον. Theogn. 500 ἀνδρὸς δ ̓ οἶνος ἔδειξε νόον. Hor. Od. 1, 18 Schl. - ἀλάθεα ἀλήθεια, veritas. Vgl. Christ, Lauti. p. 47, gr. Ausg. p. 243.

=

5

2. ἄμμε. S. Dor. § 91. [Das nach Bruncks Conj. für κἄμμες gesetzte κάμμε wollte vielleicht der Schreiber von cod. 6].

3. κἤγω κτλ., et ego dicam quae in recessu pectoris recondita sunt. Harl. κέαται = κείνται wie Iliad. 16, 24.

[ocr errors]

=

[ocr errors]

4. ὄλας όλης. S. Dor. § 36. ἐθέλησθα π ἐθέλεις. Vgl. 6, 8. 30, 14 und gr. Ausg. p. 244. καρδίας. Vgl. 17, 130.

ἀπὸ

5. ζοΐας = ζωῆς. S. zu 28, 10. 6. ζὰ τ. σ. ἰδέαν, propter tuam speciem, wenn du mir erscheinst. ζα aeol. διά. S. gr. Ausg. p. 244. 7. θέλης. S. Anm. 28, 22. κάρ. ἔσαν. Vgl. Anm. 2, 15.

μα

8. όκα. S. Dor. § 38. Aeolisch wäre ὄτα, Sapph. 43. τύ. S. Dor. § 94.

πῶς ταῦτ ̓ ἄρμενα, τὸν φιλέοντ ̓ ἀνίαις δίδων;
ἀλλ ̓ εἴ μοί τι πίθοιο νέος προγενεστέρω,
τῷ κε λώϊον αὖτος ἔχων ἔμ ̓ ἐπαινέσαις.
ποίησαι καλίαν μίαν εἶν ἕνι δενδρίῳ,
ὅπποι μηδὲν ἀπίξεται ἄγριον ὄρπετον.
νῦν δὲ τῶδε μὲν ἄματος ἄλλον ἔχης κλάδον,
ἄλλον δ' αὔριον, ἐξ ἑτέρω δ ̓ ἕτερον μάθης.
καὶ μέν σεν τὸ κάλον τις ἴδων ῥέθος αἰνέσαι,
τῷ δ ̓ εὖθυς πλέον ἢ τριέτης ἐγένευ φίλος,
τὸν πρῶτον δὲ φιλεῦντα τρίταιον ἐθήκαο.
ἄνδρων τῶν ὑπερανδρέων δοκίμοις πνέειν.
φίλη δ ̓, ἆς κεν ἔρης, τὸν ὅμοιον ἔχην ἄει.
αἱ γὰρ ὧδε πόης, ἄγαθος μὲν ἀκούσεαι
ἐξ ἄστων· ὁ δέ τοί κ ̓ Ἔρος οὐ χαλέπως ἔχοι,
ὃς ἄνδρων φρένας εὐμαρέως ὑποδάμναται,

5

=

διδόναι, διδοῦναι

9. δίδων (Iliad. 24, 425). Vgl. 30, 33. Ahrens Aeol. p. 93. Uebrigens s. 7, 124.

10. ἀλλ ̓ εἴ μοι τιπίθοιο, wie Iliad. 7, 28. Vgl. Einl. p. 20.

11. τῷ. Vgl.25, 186. 17, 38. [Bergk p.LXI sagt in plerisque libris und in cod. e stehe τὸ καὶ, Ziegler hat dies nirgend gefunden. S. gr. Ausg. p. 247.]

12. ποίησαι κτλ., mache dir ein festes Nest (nidum, vgl. Hor. Od. 3, 4, 14. Epist. 1, 10, 6) auf einem Baum flattere nicht von einem Liebhaber zum andern (ν. 15) hin und her.

[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

10

15

20

(Hor. Od. 4, 11, 22). Ueber δοκίμοις s. Anm. 30, 26.

=

-

ἔρης

=

=

20. φίλη κτλ., ama, quamdiu vacas amori, semper habere similem. Ueber φίλη s. Anm. zu 28, 3. άς ἕως. S. 14, 70. ἐρᾷς ist Conjectur für Vulg. seit Steph. ύμοιον κε ζώης. S. unten. ὁμοῖον. Vgl. 30, 21, Dor. § 36 Anm. und 28, 3 ύμ. = έχην ἔχειν. S. Dor. § 127, unten v. 28 dasselbe und ν. 31 πέλην. [Ed. Iunt. hat ἃς κε ζόης, Call. ωσκε ζώης. Die weiteren Varianten s. gr. Ausg. p. 253. Hier ist nur hervorzuheben, dass cod. c nach Ziegler alo ne und dann ein Wort, dessen erster Zug mit Typen schwer wiederzugeben ist. Dieses Wort sollte schwerlich τρόης (wie Bergk referirt), sondern, verglichen z. B. mit Cod. Mosq. von Hymn. in Cer. bei Bücheler v. 95, 97 u. a., wie ich vermuthe, ζόης sein, was auch am Rande links steht. 21-22. πόης ποιεῖς. Vgl. unten v. 24 und 30, 13. Ahr. Aeol. p. 101. — ἄγαθ. ἀκούσεαι, „bene audies" et rumorem bonum colliges (Cic. de Legg. 1, 19, 50). Vgl. Hor. Epist. 1, 7, 37-38. 1, 16, 17. Mit ἐκ vgl. 26, 31 und gr. Ausg. p. 211.

22. "Egos wie schon Iliad. 14, 315. Theokr. 30, 10 (30, 2). Sappho 40. Vgl. 30, 27. Gr. Ausg. p. 278.

κἤμε μαλθακον ἐξ ἐπόησε σιδαρίω.
ἀλλ' ὑπὲρ ἀπάλω στόματός σε πεδέρχομαι
ὀμνάσθην, ὅτι πέρυσιν ἦσθα νεώτερος,
χτι γηραλέοι πέλομες πρὶν ἀποπτύσαι
καὶ ῥῦσαι, νεότατα δ ̓ ἔχην παλινάγρετον
οὐκ ἔστι πτέρυγας γὰρ ἐπωμαδίαις φόρει,
κἄμμες βαρδύτεροι τὰ ποτήμενα συλλάβην.
ταῦτα χρὴ νοέοντα πέλην ποτιμώτερον
καί μοι τὠραμένῳ συνέραν ἀδόλως σέθεν,
ὅπως, ἁνίκα τὰν γένυν ἀνδρείαν ἔχης,
ἀλλάλοισι πελώμεθ' ̓Αχιλλέτοι φίλοι.
νῦν μὲν κἠπὶ τὰ χρύσια μᾶλ ̓ ἕνεκεν σέθεν
βαίην και φύλακον νεκύων πεδὰ Κέρβερον,

[blocks in formation]
[ocr errors]
[blocks in formation]

29. ἐπωμαδίαις ist Accusativ. S. Anm. zu 28, 20. Ueber die Femininalendung s. Anm. 7, 23. - φόρει (φέρει) von φορέω wie δόνει von δονέω bei Sappho 40 p. 890 Bergk u. a. S. gr. Ausg. p. 257.

30. ποτήμενα. S. Anm. zu 28, 5. - συλλ. = συλλαβεῖν. Dor. 127. 31. πέλην, πέλειν. Vgl. v. 20 ἔχην. — ποτιμώτερον, mitiorem et suaviorem. Theophr. caus. pl. 4, 4, 12 καρποὶ γλυκεῖς καὶ πότιμοι. 32. συνέραν, συνερᾶν. Ahr.

Aeol.

-

141.

33. ἀνδρείαν, virilem: vgl. Anm. 28, 10 und Αχιλλέϊοι in v. 34. (Nicht von ἡ ἀνδρεία!)

34. ̓Αχιλλέϊοι φίλοι. Die Freundschaft zwischen Achilles und Patroklus ist sprüchwörtlich. Siehe Iliad. 23, 84 fig. und gr. Ausg. p. 258.

[ocr errors]

37. võv, jetzt bestände ich dir zu Liebe alle Mühen und Kämpfe des Herkules. κἠπί. Vgl. Anm. 4, 4. — χρύσια. S. Dor. § 35 b λακον. Vgl. Iliad. 24, 566 οὐδὲ γὰρ ἂν φυλάκους λάθοι. φύλακον steht vor πεδὰ Κέρβερον wie 15, 19–20 ἑπταδράχμως κυνάδας u. s. w. vor πέντε πόκως. Vgl. 30, 2. πεδά μετά. Arist. Ran. 111 ἡνίκα Ἡρακλῆς ἦλθεν ἐπὶ τὸν Κέρβερον. Das aeolische лedά wie z. B. Sappho 38 p. 889 Bergk. Theokr. 30, 21. 29, 25. Sogar auf kret. Inschr., Wiener Ak. der Wiss. ph.-hist. Cl. Bd. 30 T. II, 21. [Vers 37 und 38 sind mit Meineke vor 35 und 36 gestellt.]

=

« ForrigeFortsæt »