Billeder på siden
PDF
ePub

1

οὐδὲν πήποχ ̓ ὅλως ποτὶ τὶν φίλον εἶπεν ὑπέρ μεν, καὶ ταῦτ ̓ ἄμαρ ἐπ ̓ ἅμαρ ὁρευσα με λεπτύνοντα. φλασσῶ τὴν κεφαλὴν καὶ τῶς πόδας ἀμφοτέρως νιν σφύσδειν, ὡς ἀναθῇ, ἐπεὶ κἠγὼν ἀνιῶμαι.

ὦ Κύκλωψ Κύκλωψ, πᾷ τὰς φρένας ἐκπεπότασαι; αἴθ ̓ ἐνθὼν ταλάρως τε πλέκοις καὶ θαλλὸν ἀμάσας ταῖς ἄρνεσσι φέροις, τάχα κα πολὺ μᾶλλον ἔχοις νῶν. τὰν παρεοῖσαν ἄμελγε. τί τὸν φεύγοντα διώκεις; εὑρησεις Γαλάτειαν ἴσως καὶ καλλίον ̓ ἄλλαν. πολλαὶ συμπαίσδεν με κόραι τὴν νύκτα κέλονται, κιχλίσδοντι δὲ πᾶσαι, ἐπεί κ ̓ αὐταῖς ἐπακούσω. δῆλον ὅτ ̓ ἐν τῷ γᾷ κηγών τις φαίνομαι εἶναι.

[ocr errors]

68-69. πήποχ'. Vgl. 8, 34. ποτὶ τίν, ad te. Vgl. v. 39. Odyss. 16, 151: πρὸς μητέρα εἰπεῖν. ἁμαρ ἐπ ἀμαρ (Dor. § 22), καθ ̓ ἑκάστην ἡμέραν, Schol.—ὁρεῦσα. Dor. § 118. λεπτύνοντα, τη κόμενον τῷ ἔρωτι. Vgl. 14, 3. Ovid. Met. 3, 489 attenuatus amore Liquitur.

=m

70–71. φλασσῶ — σφύσδειν, ich will ihr Kopf und Beine schlagen, dass sie auflaufen (σφύσδειν σφύζειν). S. gr. Ausg. p. 369. Ausser den dort genannten Handschriften haben auch codd. 9 und 5 und e nach Zieglers Collation φλασῶ, was φλασσῶ (vgl. 5, 148. 5, 150) für Vulgata yao zu schreiben ist. Am Schlusse des Verses emendire ich νιν für μεν, welches entweder aus dem Schlusse von v. 68 aus Versehen oder durch Aenderung der alten Grammatiker hierher gekom

men ist.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

70

75

Calpurn 9, 34. – πλέκοις. Vgl. Odyss. 9, 246: Polyphem ἥμισυ μὲν θρέψας λευκοῖο γάλακτος πλεκτοῖς ἐνταλάροισιν ἀμησάμενος κατέθηκεν. Virg. Ecl. 2, 71 quin tu aliquid saltem potius, quorum indiget usus, viminibus mollique paras detexere iunco? Ecl. 10, 71.

74. τάχα κα. Vgl. z. B. Isocr. Areop. §71 τάχ ̓ ἄν τις θαυμάσειεν. · νῶν. S. Dor. § 65.

75 τὰν παρεοῦσαν, scil. αἶγα vel ὄϊν. τὸν φεύγοντα scil. τράγον oder κριόν, worauf der Gegensatz des Vorhergehenden παροῦσαν führt. Das Mascul. deutet schon auf den Unsinn des Handelnden hin

melken willst du? τὰν παρεοῖσαν ἄμελγε. Statt diess zu thun, verfolgst du τὸν φεύγοντα, als könntest du den überhaupt melken! Vgl. auch Idyll. 6, 17. Callimach. Epigr. 32 χουμὸς ἔρως τοιόσδε τα μὲν φεύγοντα διώκειν οἶδε, τὰ δ ̓ ἐν μέσσῳ κείμενα παρπέταται. Hor. Sat. 1, 2, 108 meus est amor huic similis: nam transvolat in medio posita et fugientia captat.

76. εὑρησεῖς κτλ. Virg. Εcl. 2, 73 invenies alium, si te hic fastidit, Alexim.

[ocr errors]

77-78. συμπαίσδεν. S. Dor. § 127 und 117. κιχλίσδοντι (Dor. § 120), Βάντερσο (nicht:,,sie lachen laut auf"). έπακουσω, wenn ich nach ihnen hin höre (nicht: ,,wenn ich einmal mit ihnen gehe" wie übersetzt worden ist).

79. τις, einer der Etwas zu be

[ocr errors]

Οὕτω τοι Πολύφαμος ἐποίμαινεν τὸν ἔρωτα μουσίσδων, ῥᾷον δὲ διᾶγ ̓ ἢ εἰ

[blocks in formation]

χρυσὸν ἔδωκεν.

[merged small][ocr errors]

80. ῥᾷον δὲ διᾶγ ̓ —als Schlussstein für den Anfang, v. 7. Hinter εl scheint der Schluss des Verses und der Anfang des nächsten Verses ausgefallen. Der Sinn muss dieser gewesen sein: ῥᾷον δὲ διᾶγ ̓ ἢ εἰ ποτ τὸν ἔρωτα (v. 1) φάρμακα πάντα λαβών (2, 162) ἰατροῖς (ν. 5) χρυσὸν ἔδωκεν. Die alte Vulgata bei Wüstemann u. A. ist μουσίσδων· ῥᾷον δὲ διαγ ̓ ἢ χρυσὸν ἔδωκεν. Boissonade schrieb zuerst ῥᾷον δὲ διᾶγ ̓ ἢ εἰ χρυσὸν ἔδωκεν, wie cod. k hat und schol. gelesen zu haben scheint. Weiteres s. gr. Ausg. p. 372-373.

XII.
ΑΙΤΗΣ.

Ηλυθες, ὦ φίλε κουρε, τρίτῃ σὺν νυκτὶ καὶ ἠοῖ;
ἤλυθες; οἱ δὲ ποθεῦντες ἐν ἤματι γηράσκουσιν.
ὅσσον ἔαρ χειμῶνος, ὅσον μῆλον βραβύλοιο
ἥδιον, ὅσσον ὄις σφετέρης λασιωτέρη ἀρνός,
ὅσσον παρθενικὴ προφέρει τριγάμοιο γυναικός,

XII. Der Geliebte. Freude über das Wiedersehen des Geliebten, Wunsch gegenseitiger Liebe, Preis derer, welche die Liebe zu ehren wissen, wie solches die Megarenser (v. 27 flg.) thun. Diess sind die Grundgedanken dieses lyrischen Gedichtes, deren zarter Ausführung der weiche ionische Dialekt entspricht, in welchem es geschrieben ist. S. Einl. p. 28 und gr. Ausg p. 375 flg. [Ziegler hält wegen codd. k cet. auch in diesem Gedichte Dorismen fest.]

12. ἤλυθες κτλ. Die Frage drückt die freudige Ueberraschung

5

hier eben so aus wie Odyss. 16, 23, wo zu schreiben: ἦλθες – γλυκερὸν φάος; Arist. Ran. 503 ὦ φίλταθ' ἥκεις Ηράκλεις; Arist. Pac. 824. Soph. Oed. Col. 327. S. gr. Ausg. p. 380-381.

2. οἱ δὲ ποθ. κτλ. Anth. Ρal. 12, 171 καὶ ὁ μικρὸς μυριέτης κέκριται τῷ φιλέοντι χρόνος. Vgl. Virg. Ecl. 7, 43. Cic. pro Mil. 8, 20 luget senatus, tota civitas confecta senio est. Cic. pro Cluent. 5, 13 moerore consenescebat.

3. βραβυλοιο. S. zu 7, 146.
4. σφετέρης. S. Anm. zu 25, 55.

ὅσσον ἐλαφροτέρη μόσχου νεβρός, ὅσσον ἀηδών
συμπάντων λιγύφωνος ἀοιδοτάτη πετεηνῶν,

τόσσον ἔμ ̓ εὐφρηνας σὺ φανείς, σκιερὴν δ ̓ ὑπὸ φηγόν
ἠελίου φρύγοντος ὁδοιπόρος ἔδραμεν ὥς τις.
εἴθ ̓ ὁμαλοὶ πνεύσειαν ἐπ ̓ ἀμφοτέροισιν Ἔρωτες
νῶν, ἐπεσσομένοις δὲ γενοίμεθα πᾶσιν ἀοιδή.
,,δίω δή τινε τώδε μετὰ προτέροισι γενέσθην
φῶν', ὁ μὲν ἴσπνιλος, φαίη χ ̓ ὡμυκλαϊάζων,
τὸν δ ̓ ἕτερον πάλιν ὡς κεν ὁ Θεσσαλὸς εἶποι ἀΐταν.
ἀλλήλους δ ̓ ἐφίλησαν ἰσοζύγω. ἦ ῥα τότ ̓ ἔσσαν
χρύσειοι πάλιν ἄνδρες, ὅτ ̓ ἀντεφίλησ ̓ ὁ φιληθείς.
Εἰ γὰρ τοῦτο, πάτερ Κρονίδη, πέλοι, εἰ γάρ, ἀγήρω
ἀθάνατοι, γενεῖς δὲ διηκοσίῃσιν ἔπειτα
ἀγγείλειεν ἐμοί τις ἀνέξοδον εἰς ̓Αχέροντα

ἡ σὴ νῦν φιλότης καὶ τοῦ χαρίεντος ἀΐτεω πᾶσι διὰ στόματος, μετὰ δ ̓ ἠθέοισι μάλιστα.

7. ἀοιδοτάτη. Ueber die Form vgl. Krüger II, I § 23, 5 A. 1, über das Genus I, II § 47, 28, 6. Matthiae § 459, 1.

υπ

8. σκιερὴν δ ̓ ὑπὸ φηγόν scil. ἔδραμον. Vgl. 5, 28 und gr. Ausg. p. 383. Ueber ❤nyós s. zu 9, 20. Virg. Ecl. 1, 1, tu patulae recubans sub tegmine fagi. Ilias 5, 693 ὑπ ̓ αἰγιόχοιο Διὸς περικαλλέϊ φηγῷ.

9. ήελ. φρ. Virg. Ecl. 2, 13 und Catull 63, 355.

11. ἀοιδή. Theogn. 251 πᾶσι γάρ, οἷσι μέμηλε, καὶ ἐσσομένοισιν ἀοι δὴ ἔσσῃ. Odyss. 8, 580. Virg. Ecl. 10, 33 o mihi tum quam molliter ossa quiescant, vestra meos olim si fistula dicat amores.

12. τώδε. Vgl. Odyss. 4, 26. Mit diesen Worten soll man einst auf das unsrer Freundschaft geweihete Standbild hinweisen.

13. εἴσπνιλος, amator, ist so viel als εἴσπνηλος oder εἰσπνήλας bei Callim. frg. 169. Der Dichter schrieb aber absichtlich εἴσπνιλος, wie auch in den Schol. steht, weil die Leute in Amyklae das n wie aussprachen. So berichtet Plato Cratyl. p. 418, C dass die Alten ἱμέρα für ἡμέρα gesagt hätten. ὡμυκλαϊάζων, der, welcher den Dialekt der Einwohner von Amyclae

66

66

10

15

20

in Lakonien redet. Vgl. 15, 92-93. Uebrigens vgl. Becker, Charikl. 2 p. 223 ed. II.

14. τὸν — ἀΐταν, delicias, den Liebling. Curt. Etym. p. 346. Es sind hier zwei Ausdrucksweisen vermischt: ὁ δὲ ἕτερος, ὡς ἂν ὁ Θεσσαλὸς εὔποι, ἀΐτας, und τὸν δὲ ἕτερον ὁ Θεσσαλὸς εἴποι ἂν ἀΐταν. Vgl. gr. Ausg. p. 384. V{{26

15. ἰσωζύγω,,,iugum pariter ferentes" (Hor. Od. 1, 35, 28. vgl. Od. 3, 9, 18). Das Bild ist von den Zugstieren hergenommen. Vgl. Plut. de am. mult. 2 κατὰ ζεῦγος φιλίας λέγονται Θησεὺς καὶ Πειρί θους, ̓Αχιλλεὺς καὶ Πάτροκλος. Plin. Epist. 3, 9, 8.

16. χρ. πάλιν. „redierant in aurum tempora priscum" (Hor. Od. 4, 2, 39). Diog. L. 4, 4, 21 Κράτης ἀκροατης ἅμα καὶ ἐρώμενος ἦν Πολέμωνος. ἔνθεν καὶ ἀρκεσίλαον πρὸς αὐτοὺς λέγειν, ὡς εἶεν θεοί τινες ἢ λείψανα χρυσοῦ γένους.

19. ἀγγείλειεν. Virg. Αen. 4, 387 haec Manes veniet mihi fama sub imos. Pind. Οl. 14, 20. — ἀνέξ οδον. Vgl. 17, 120. Virg. Aen. 6, 425. Catull. 3, 11. εἰς. Vgl. zn 8, 56. Liv. 3, 2, 7.

21. διὰ στόματος, in ore (Cic.

ἀλλ ̓ ἤτοι τούτων μὲν ὑπέρτεροι Οὐρανίωνες ἔσσονθ ̓ ὡς ἐθέλουσιν· ἐγὼ δὲ σὲ τὸν καλὸν αἰνέων ψεύδει ῥινὸς ὑπερθεν ἀραιῆς οὐκ ἀναφύσω.

ἦν γὰρ καί τι δάκης, τὸ μὲν ἀβλαβὲς εὐθὺς ἔθηκας,
διπλάσιον δ ̓ ὤνησας, ἔχων δ ̓ ἐπίμετρον ἀπῆλθον.
Νισαίοι Μεγαρες ἀριστεύοντες έρετμοῖς,
ὄλβιοι οἰκείοιτε, τὸν ̓Αττικὸν ὡς περίαλλα
ξεῖνον ἐτιμήσασθε Διοκλέα τον φιλόπαιδα.
αἰεί οἱ περὶ τύμβον ἀολλέες εἴαρι πρώτῳ
κοῦροι ἐριθμαίνουσι φιλήματος ἄκρα φέρεσθαι.
ὃς δέ κε προσμάξῃ γλυκερώτερα χείλεσι χείλη,
βριθόμενος στεφάνοισιν ἑὴν ἐς μητέρ ̓ ἀπῆλθεν.
ὄλβιος, ὅστις παισὶ φιλήματα κεῖνα διαιτᾷ.
που τὸν χαροπὸν Γανυμήδεα πόλλ ̓ ἐπιβῶται

Legg. 1, 2. Lael. 1.) Luc. Peregr. 18. Vgl. 14, 27 δι' ωτός.

22. τούτων μ. ὑπέρτεροι, horum domini, arbitri, gubernatores, procuratores, victores (Hor. Epist. 1, 13, 11) erunt coelicolae: coelicolarum in potestate erit eventus. S. gr. Ausg. p. 386.

24. ψεύδεα, Zeichen der Lüge, weisse Bläschen oder weisse Flecke, will ich nicht auf meiner Nase entstehen lassen. Zweifelt der Neugrieche an der Wahrheit dessen, was ein Anderer zu ihm gesagt hat, so spricht er: lege einmal deinen Finger an die Nase. Hat der Andere dies in der üblichen Weise gethan, so sagt der Erstere: βλέπω τὸ ἀσπράδι εἰς τὴν μύτην σου, ich sehe die weisse Farbe auf deiner Nase. Zu einem, der über ein Bläschen auf der Zunge klagt, hören wir sagen: du hast doch gelogen. Vgl. 9, 30. ῥινὸς ἀραιῆς, auf der Nasenspitze. Ovid. Art. am. 1, 520 cava naris Nasenloch. Siehe gr. Ausg. p. 387.

25. δάκης, hast du mich etwa gekränkt. Naum, Anth. Pal. 7, 648 εἰ καί μιν δάκνοι δυσβίοτος πενίη. Ter. Eun. 3, 1, 55 par pari referto, quod eam mordeat. ἔθηκας. Krüger I, II § 53, 10 A. 2. Theokr. 22, 12.

27. Νισαΐοι heissen die Mega

25

30

35

renser im eigentlichen Griechenland zum Unterschiede von denen in Sicilien. Vgl. Pind. Pyth. 9, 91 Νίσου λόφος. Durch das nun folgende Lob der Megarenser will der Dichter den Geliebten zur Erfüllung des v. 10 ausgesprochenen Wunsches bestimmen.

29. Διοκλέα. Διοκλῆς ̓Αθήνηδεν φεύγων εἰς Μέγαρα, φιλόπαις ὑπερφυῶς ὤν, ἔν τινι μάχῃ ἠρίστευσε. καὶ ὑπερασπίζων τινὸς ἐρωμένου ἐκεῖνον μὲν ἔσωσεν, αὐτὸς δὲ ἐτελεύτησεν. ὅθεν τοὺς Μεγαρεῖς θάψαι αὐτὸν καὶ τιμᾶν ὡς ἥρωα, ἀγῶνα τε αὐτῷ ποιεῖν, ἐν ᾧ τοὺς καλοὺς περὶ φιλημάτων άγωνίζεσθαι. Schol. Vgl. schol. Arist. Ach. 774. In Διοκλέα ist die Ultima kurz wie in Ηρακλέα, Callim. Εpigr. 65, 5, während Soph. Antig. 23, 194 Ετεοκλέα. Vgl. jedoch das kurze a in εὐκλέα Soph. Oed. R. 161. Dazu Theokr. 12, 35 Γανυμηδέα und 8, 87 αμολγέα.

33. ἐς. Krüger II, II § 68, 21 Α. 3. Theokr. 18, 53, 1, 5. Vgl. 5, 123.

34. ὄλβιος ohne ἐστί wie τρισμά καρες ohne εἰσί Odyss. 6, 154-155. Cic. pro Deiot. 10, 29 felix ista domus, quae Hor. Epod. 2, 1 beatus ille, qui

[ocr errors]

35. ἐπιβῶται, ion. = ἐπιβοᾶται. Vgl. 17, 60. 25, 263.

Λυδίῃ ἶσον ἔχειν πέτρῃ στόμα, χρυσὸν ὁποίῃ πεύθονται μὴ φαυλόσ ̓ ἐτήτυμον ἀργυραμοιβοί.

36. Λυδίῃ. Bacchylid. frg. 22 Λυδία μὲν γὰρ λίθος μανύει χρυ σόν, ἀνδρῶν δ ̓ ἀρετὴν σοφία τε παγκρατής τ' ἐλέγχει ἀλήθεια.

37. μὴ φαυλόσ ̓ scil. ἀποβάλωσι,

damit sie das ächte Gold nicht nach dem Schlechten hin, d. h. auf den Haufen werfen, wo unächtes ist. Für φαῦλος in cod. k schreibe ich φαυλόσ'. Andere Ansichten s. gr. Ausg. p. 390-391.

ΧΙΙ.

ΥΛΑΣ.

Οὐχ ἡμῖν τὸν Ἔρωτα μόνοις ἔτεχ', ὡς ἐδοκεύμες,
Νικία, φτινι τοῦτο θεῶν ποκα τέκνον ἔγεντο ̇
οὐχ ἡμῖν τὰ καλὰ πράτοις καλὰ φαίνεται εἶμεν,
οἳ θνατοὶ πελόμεσθα, τὸ δ' αὔριον οὐκ ἐσορῶμες.
ἀλλὰ καὶ ὡμφιτρύωνος ὁ χαλκεοκάρδιος υἱός,
ὃς τὸν λιν ὑπέμεινε τὸν ἄγριον, ἤρατο παιδός,
τῶ χαρίεντος Ὕλα, τῶ τὰν πλοκαμίδα φορεῦντος,
καί νιν πάντ ̓ ἐδίδαξε, πατὴρ ὡσεὶ φίλον υιέα,
ὅσσα μαθὼν ἀγαθὸς καὶ ἀοίδιμος αὐτὸς ἔγεντο.
χωρὶς δ ̓ οὐδέποκ ̓ ἧς, οὔτ ̓ εἰ μέσον άμαρ ὄροιτο,

XIII. Hylas. Die Sage von Hylas, dem schönen Knaben, welchen die Nymphen zu sich in das Wasser zogen, ist wiederholt von den Alten besungen worden. Auf sie deutet u. A. auch Virg. Ecl. 6, 43. Georg. 3, 6 hin. Ausführlicher, jedoch mit einigen Abweichungen, wird sie behandelt von Apollon. Rhod 1, 1207 flg., ziemlich in Uebereinstimmung mit Theokrit von Prop. 1, 20, 17 flg. Antonin. Liberalis Metam. 26. Vgl. ausserdem Apollodor. 1, 9, 19. Valer. Flacc. Arg. 3, 549 flg. Orph. Arg. 646 flg. Die lateinische Nachbildung des Flaminius (Einl. p. 24) siehe gr. Ausg. II p. 1 flg.

1. ὡς ἐδοκεύμες (Dor. § 125) ut putabamus quoties de hac re cogitabamus. Hor. Od. 3, 5, 1.

5

10

τινι.

2. Νικία. Vgl. 11, 2. ἀμφιβάλλουσι τίνος υἱὸς ὁ Ἔρως. Σιμωνίδης υἱὸν λέγει αὐτὸν "Αρεος καὶ ̓Αφροδίτης· Ακουσίλαος Νυ κτὸς καὶ Αἰθέρος Αλκαίος Εριδος καὶ Ζεφύρου Σαπφώ Αφροδίτης καὶ Οὐρανοῦ, καὶ ἄλλοι ἄλλων. Schol. Vgl. Plat. Symp. p. 178 B. ἔγεντο. S. 1, 88 und unten v. 9. 3. εἶμεν wie 2, 41.

5. ώμφιτρ. S. Anm. zu 5, 82. 6. Tòv liv. S. 25, 167 flg.

7. "Υλα. Herkules tödtete den König der Dryoper Theiodamas und nahm dessen Sohn Hylas zu sich. Apoll. Rhod. 1, 1213.

9. ὅσσαμαθών. Vgl. 24, 1031g. 10. ής wie 2, 90. άμαρ. Vgl. 2, 86. ὄροιτο. Ueber den Optativ vgl. Anm. zu 7, 108.

[ocr errors]
« ForrigeFortsæt »