Billeder på siden
PDF
ePub
[graphic][ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][merged small]
[merged small][merged small][merged small][graphic][merged small][merged small][merged small][merged small]

Irykt hos Louis Klein.

Fororo.

Jdet vi hermed for første Gang lade udgaae nærværende Folfefalender, sfeer det ille uden efter tilfulde at have overveiet de Vanskeligheder, der frembyde rig ved Udgivelsen af et billigt illustreret Folkesfrift. Erfa. ringen har viist, at en Bog af denne Natur mere end enhver anden trænger til en levende Understøttelse fra Publicums Side, idet Virke: fredien i Danmark er lille i Sammenligning med den i andre Lande. Men om end denne omstændighed er uforandret siden de for flere Nar tilbage udgivne „Danfte Foltekalendere, er der dog indtraadt Forhold, der give og Haav om, at Dieblikket nu maatte være det rette for udgivelsen af denne Narbog. Vort Fædreland har nemlig i 3 dar maattet fæmpe for sin Selvstændighed: vort Sproġ har man forsøgt paa at fortrænge fra dets Rettigheder. Hvor levende det Ønsfe næredes af vore Forfattere, ogsaa i denne Retning af Litteraturen at hævde vor Selvstændighed, derpaa modtage vi de utvetydigste Beviser i den Velvillie, der vistos og af de Forfattere, hvis Bidrag hermed forelægges vore Læsere. Vi haabe, at det nationale Præg, dette lille Skrift har faaet ved at behandle fædrelandsfe Emner og give populære Fremstillinger af Gjenstande, der have almeen Interesse hos os, maa skaffe det Indgang og berettige det til at bare Navnet: Folfefalender for Danmart.

Kjobenhavn den lfte November 1851.

Udgiverne.

« ForrigeFortsæt »