Illustreret dansk litteraturhistorie, Bind 3

Forsideomslag
 

Hvad folk siger - Skriv en anmeldelse

Vi har ikke fundet nogen anmeldelser de normale steder.

Andre udgaver - Se alle

Almindelige termer og sætninger

Populære passager

Side 156 - Stig op af Graven, du Slægt, som døde! Forkynd dit Fald og afmal din Brøde! Advar os for Udslettelsens Dom, og viis os hvorfra din Frelse kom! Men I, som lyste i Tider dunkle, som klare Nordlys ved Midnat funkle! I store Aander, som over Jord med Frelsens evige Banner foer! der Herren mægtig sin Haand udstrakte og Folkeaanden til Liv genvakte lys atter for os fra natlig Tid, I Aandekæmper i Herrens Strid!
Side 465 - Du skal værne om Sproget i Børnenes Mund, det er Moderens Maal, det er dit, som Guldharpernes Klang, som de Fugle i Lund skal det svinge sig mægtigt og frit. Du skal vogte de Sagn og den dejlige Sang, vi i Arv efter Fædrene fik; du skal lukke dit Hjerte for Trældom og Tvang og din Dør for de fremmedes Skik.
Side 420 - den alvorsfulde Orden, hvorefter alt bevæger sig, eller endnu nærmere betegnet: Nemesis er Livet i denne Orden, Nemesis er, som vi ville finde det udtrykt i et Billede: den hellige Aande i Tilværelsen.
Side 162 - Det er vist, at det nye Lys, der opgik for mig, har havt en bestemt Indflydelse paa alle mine følgende Foretagender, selv paa saadanne, hvor man ikke skulde ane en Forbindelse. Saaledes f. Ex. vilde jeg aldrig være kommen til at skrive mine Vaudeviller, og i det Hele aldrig være bleven Theaterdigter, dersom jeg ikke ved den hegelske Philosophie havde lært at indsee det Endeliges Forhold til det Uendelige, og derved faaet en...
Side 27 - Som tilbedende bæve For Guddommens Straaler, I Sole, i Violer, I det Mindste, i det Største, Som brændende tørste Efter Livets Liv, Som — o store Aand For de svundne Tider!
Side 289 - Jeg vælger mig et Stof af Hverdagssnit, Hvis Farve spiller i det Nationale; Thi Helten, dansk i Sind og Skind og Tale, Skal sig i Hverdagslivet røre frit. Han holdes borte fra det Ideale, Han uromantisk gaaer i Prosaskridt, Han prøver Alt, men vælger ei det Bedste: En saadan Helt behage maa min Næste. Dog, mens sin egen Sø jeg la'er ham seile, Og la'er ham blive gammel, blive graa, Skal dog tilsidst et Tankebilled speile Sig i hans Liv og frem af Digtet gaae.
Side 341 - Prædiken", har villet, det Samme er det, jeg vil, kun en Tone stærkere, hvad der ligger i min Personligheds Forskjellighed, og hvad Tidens Forskjellighed kræver. Der er blandt os Nogle, som gjøre Fordring paa i strengeste Forstand at være Christne, at være det i Modsætning til os Andre: dem har jeg ikke kunnet slutte mig til. Deels mener jeg, at deres Liv ikke indfrier den Maalestok, som de selv foranledige eller nødsage En til at anlægge ved saa stærkt at fremhæve at de ere Christne...
Side 337 - Hvad er en Digter? Et ulykkeligt Menneske, der gjemmer dybe Qvaler i sit Hjerte, men hvis Læber ere dannede saaledes, at idet Sukket og Skriget strømme ud over dem, lyde de som en skjøn Musik. Det gaaer ham som de Ulykkelige, der i Phalaris's* Oxe...
Side 636 - Askesen, som den for Øjeblikket øves af det store Flertal blandt de højere Stænders ugifte Kvinder, er en Ulykke, en naturstridig Ting, et Offer, som mange Gange bringes en værdiløs Fordom.
Side 24 - Klub traf jeg ham nogle Aftener derefter. Han talede meget, og yttrede med Veltalenhed og Dristighed mange nye Meninger, hvorved Haarene reiste sig paa vore Hoveder; og vi bleve ligesaa forbausede, som Degnen og Fogden i Erasmus Montanus, naar denne vil bevise, at Jorden er rund og at Degnen er en Hane. Jeg spillede paa en Maade Degnens og Fogdens Roller, og "fandt i min Samvittighed...

Bibliografiske oplysninger