Billeder på siden
PDF
ePub

χαίρεθ ̓ ὁ βουκόλος μιν ἐγὼ Δάφνις οὐκέτ ̓ ἀν ̓ ὕλαν, οὐκέτ ̓ ἀνὰ δρυμώς, οὐκ ἄλσεα. χαῖρ ̓, Αρέθοισα, καὶ ποταμοί, τοὶ χεῖτε καλὸν κατὰ Δωρίδος ὕδωρ. ἄρχετε βουκολικᾶς, Μοῖσαι, πάλιν, ἄρχετ ̓ ἀοιδᾶς.

116

117

118

119

[ocr errors]
[ocr errors]

Δάφνις ἐγὼν ὅδε τῆνος ὁ τὰς βόας ὧδε νομεύων, Δάφνις ὁ τὼς ταύρως καὶ πόρτιας ὧδε ποτίσδων. 66 66 ἄρχετε βουκολικᾶς, Μοῖσαι, πάλιν, ἄρχετ ̓ ἀοιδᾶς· ὦ Πὰν Πάν, εἴτ ̓ ἐσσὶ κατ ̓ ὤρεα μακρὰ Λυκαίω,

-.

tende Sylbe, z. B. Virg. Ecl. 10, 69 omnia vincit Amor et Tibull. 2, 2, 5 ipse suos Genius adsit visurus honores. Vgl. Ecl. 9, 66. 1, 38. 3, 97. Man darf diess nicht als Reste uralter Latinität betrachten, wie jetzt Manche thun. Die Interjection dreimal z. B. Ovid. Met. 1, 351.

In dem Ausrufe @ av psa ist das verkürzt wie 15, 123 und bei Virgil Ecl. 2,65 te Corydon, o Alexi. Ueber ὤρεα Dor. § 34. — φωλάδες. Vgl. Catull 63, 72 silvicultrix.

117. δρυμώς. Dor. 3 7. Αρέ doloα. Dor. § 43. Seneca, consol. ad Marc. 17: videbis Syracusis celebratissimum carminibus fontem Arethusam, nitidissimi ac perlucidi ad imum stagni, gelidissimas aquas profundentem cet. Mosch. 7, 1 flg. Ovid. Met. 5, 573 filg. Aen. 3, 694. Aehnlich sagt Ajax Lebewohl, Soph. Αj. 862: κρῆναί τε ποταμοί θ ̓ οἶδε · χαίρετε.

118. κατὰ Δωρίδος, über die Doris, die Tochter des Okeanos, Gattinn des Nereus, giessen die Ströme ihre Gewässer, in denen sie sich badete. Mit demselben schönen Bilde sagt Silius Ital. Pun. 14, 222 vom Flusse Akis, der sich ins Meer ergiesst: et dulci gratam Nereïda perluit unda. Ueber xarà c. Genet. Theokr. 17, 62-63. 3, 54. Lucian. Tim. 26. Theocr. 5, 15. Virg. Ecl. 10, 4 sic tibi, Doris amara suam non intermisceat undam. Weiteres gr. Ausg. p. 55.

120. Vor v. 120 sind zwei Verse ausgefallen, in welchen der ster

120

bende Daphnis sich sein Grab und seine Grabschrift bestellt, welche v. 120-121 enthalten. Diess folgern wir aus der Nachahmung Virgils, Ecl. 5, 40, wo es von dem sterbenden Daphnis heisst: spargite humum foliis, inducite fontibus umbras, pastores mandat fieri sibi talia Daphnis et tumulum facite et tumulo superaddite carmen:,,Daphnis ego in silvis, hinc usque ad sidera notus, formosi pecoris custos, formosior ipse". - odε,,hic ego qui iaceo“, wie Ovid in seiner Grabschrift sagt, Trist. 3, 3, 73. Vgl. Anm. 4, 48. τῆνος, der allbekannte, hinc usque ad sidera notus, wie Virgil übersetzt. — adε, hîc. S. zu 1, 13. voμ ɛvov. Dieses Particip Praes. geht wie v. 121 лоτίσδων über in den Begrif eines Substantivs. Vgl. 29, 18 tòv πçãτov φιλεῦντα. Ganz so in der Nachahmung unserer Stelle, Anthol. Palat. 7, 703, 1: Θύρσις ὁ κωμήτης, ὁ τὰ νυμφικὰ μῆλα νομεύων, Θύρ σις ὁ συρίζων Πανὸς ἴσον δόνακι

σκιερὰν ὑπὸ τὰν πίτυν εὕδει. Weiteres s. gr. Ausg. p. 56.

121. ποτίσδων, potum ducens wie Virg. Ecl. 9, 24 sagt. S. Dor. § 117.

123. ὤρεα μακρά in altis (Hor. Epod. 16, 47) montibus (nicht late patentibus: s. gr. Ausg. zu 8, 2). — Avκαίω. Λύκαιον, Berg in Arkadien, ebenso Μαίναλον ν. 124.

123-124. ὦ Πὰν — Μαίναλον. Ovid. Fast. 2, 271 Pana deum pecoris veteres coluisse feruntur Arcades: Arcadiis plurimus ille iugis.

εἴτε τύγ ̓ ἀμφιπολεῖς μέγα Μαίναλον, ἔνθ ̓ ἐπὶ νᾶσον τὰν Σικελάν, Ελίκας δὲ λίπ ̓ ἠρίον αιπύ τε σᾶμα τῆνο Λυκαονίδαο, τὸ καὶ μακάρεσσιν ἀγητόν.

λήγετε βουκολικᾶς, Μοῖσαι, ἴτε, λήγετ' ἀοιδᾶς.

ἔνθ ̓, ὦναξ, καὶ τάνδε φέρεν πακτοῖο μελίπνουν ἐκ κηρῶ σύριγγα καλὰν περὶ χείλος ἑλικτάν. * κοντοι τὶν φθονέω

ἦ γὰρ ἐγὼν ὑπ ̓ ἔρωτος ἐς "Αιδαν ἕλκομαι ἤδη.

λήγετε βουκολικᾶς, Μοΐσαι, ἴτε, λήγετ ̓ ἀοιδᾶς.

νῦν δ ̓ ἴα μὲν φορέοιτε βάτοι, φορέοιτε δ ̓ ἄκανθαι,

Pausan. 8, 36 τὸ δὲ ὄρος τὸ Μαινάλιον ἱερὸν μάλιστα εἶναι Πανὸς ὀνομάζουσιν, ὥστε οἱ περὶ αὐτὸ καὶ ἐπακροᾶσθαι συρίζοντος τοῦ Πανὸς λέγουσιν. Von seinen Lieblingssitzen heisst Pan bei Valer. Flacc. Arg. 6, 533 deus Lycaeus, bei Ovid. Fast. 4, 650 deus Menalius. Vgl. Met. 1, 216-217.

124. tvy'. S. Dor. § 94. Das Pronomen nach site wie nach seu seu, Hor. Od. 3, 21, 2 seu tu querelas sive geris iocos. Theokr. 10, 34. Odyss. 3, 90. Xen. Anab. 2, 1, 12. 2, 1, 16 u. a. ἀμφιπολεῖς. Odyss. 9, 198 Απόλλων ὃς Ισμαρον ἀμφιβεβή κει. Pind. Οl. 12, 2 Τύχη, Ιμέραν ἀμφιπόλει. ἔνθ', veni. S. Dor. § 42. νᾶσον = · νῆσον. Pind. Οl. 2, 71. 125. Ελίκας ἠρίον, den Grabhügel der Helike. Helike ist die Tochter des Lykaon, die ursprünglich Kallisto hiess, in eine Bärin verwandelt und unter die Sterne versetzt wurde. S. Ovid. Met. 2, 401 flg. Serv. Georg. 1, 68. 138. Ihr Grabhügel wurde in Arkadien gezeigt. S. Paus. 8, 3. Ihr Sohn ist Arkas, dessen Grab (αἰπὺ σᾶμα

=

· σῆμα. Theokr. 7, 10) nach Paus. 8, 9, 2 auf dem Mänalos war. Dieser Arkas heisst nach seinem Grossvater Λυκαονίδης, wie bei Pindar Ol. 7, 23 Αμυντορίδαι die Söhne der Astydameia, der Tochter des Amyntor. [Kritisches siehe gr. Ausg. p. 57 flg.]

126. Λυκαονίδαο. S. zu v. 125. 127. λήγετε κτλ. Nachahmung bei Virg. Ecl. 8, 61.

[merged small][ocr errors][merged small]

128-129. ἄναξ heisst Pan wie z. B. Apollo 17, 70. τάνδε φέρευ κτλ. nimm hin diese honigduftende Syrinx aus festem . Wachse, d. h. deren Röhren mit Wachs aneinander gefügt sind. S. 8, 19.

1294, περί χείλος ἑλικτάν. Lies καλόν für καλάν und übersetze: die Syrinx welche sich schön um die Lippen (nämlich dessen, der sie bläset) herum hinziehen lässt. Man betrachte die Syrinx am Schlusse dieser Ausgabe oder denke an die Papagenopfeife, die an den Lippen hin, von einem Mundwinkel zum andern (also herum) gezogen wird. [Weiteres gr. Ausg. p. 59.]

129 b. κοὔτοι τίν φθονέω, und ich gönne sie dir. Diess ist der Anfang des lückenhaften Verses, der nach meiner Ansicht in alter Zeit oben in den Text von v. 62 gekommen war, wo wir jetzt κοντι το κερτομέω lesen. Virgil 1, 11 übersetzt non equidem invideo.

130. "Αιδαν. Der Spondeus vor der bukolischen Cäsur erhöhet den Nachdruck der Rede. Er malt die Schrecken des Todes. Vgl. 8, 13. 1, 6. Odyss. 13, 94 φάος Ηοῦς ήριγε νείας. ["Αιδαν bestätigen die besten Codd. Wordsw. u. A. schreiben "Αϊδος. Dieser Daktylus bezeichnete dann einen lustig zum Hades hüpfenden Hirten.]

132. βάτοι, βάτος ist der Brom

ὁ δὲ καλὰ νάρκισσος ἐπ ̓ ἀρκεύθοισι κομάσαι
[πάντα δ ̓ ἔναλλα γένοιτο, καὶ ἡ πίτυς ὄχνας ἐνείκαι.]
Δάφνις ἐπεὶ θνάσκει· καὶ τως κύνας ὤλαφος ἕλκοι,
κῆς ὀρέων τοὶ σκώπες ἀηδόσι γαρύσαιντο “

66

λήγετε βουκολικᾶς, Μοῖσαι, ἴτε, λήγετ' ἀοιδᾶς. χὼ μὲν τόσσ ̓ εἰπὼν ἀπεπαύσατο· τὸν δ ̓ ̓Αφροδίτα ἤθελ ̓ ἀνορθῶσαι. τά γε μὰν λίνα πάντα λελοίπε ἐκ Μοιρᾶν, χώ Δάφνις ἔβα ῥόον.

beerstrauch, rubus fruticosus Linn.

änava ist hier sicher Dornstrauch; welcher, lässt sich nicht bestimmen. Dagegen ist unter diesem Worte Theokr. 6, 15 eine Distel zu verstehen. S. Hogg. p. 127. Fraas p. 205. Das Verbum pooέoite ist ganz so wiederholt wie zoltóv Iliad. 24, 516: οἰκτείρων πολιόν τε κάρη πολιόν τε γένειον. Tibull. 2, 1, 5 luce sacra requiescat humus, requiescat arator. Theokr. 7, 35. 15, 5. 9, 17. Weiteres gr. Ausg. p. 61. Aus änava macht Virgil Ecl. 5, 39 paliurus.

133. νάρκισσος. Ob hier die auch bei uns in Gärten häufige Narcisse, narcissus poet., oder die Tazette, narcissus tazetta, zu verstehen sei, lässt sich nicht entscheiden. S. Wieseler, Narkissos p. 99 flg. Als Femininum braucht Theokrit das Wort wie Meleager Anth. Pal. 5, 147 und der Anonymus in Anth. Pal. App. 120 um das Liebliche der Blume recht hervorzuheben. Vgl. 10, 28. Aus gleichem Grunde schrieb Virgil Ecl. 5, 38 jedenfalls: pro molli viola, pro purpurea narcisso carduus et spinis surgat paliurus acutis, wie schon Heinsius nach Diomed. richtig statt purpureo vermuthet hat. ἄρκευθος ist wahrscheinlich Cypressenwachholder, iuniperus phoenicea. Abbildung: Reichenb. 11 Taf. 536.

[ocr errors]

134. Der Vers ist nach meinem Urtheile unächt. S. gr. Ausg. p. 62. Virgil kannte ihn, übersetzte aber ἔναλλα (alles gehe bunt durch einander), falsch Ecl. 8, 58: omnia vel medium fiant mare, als wäre es évála. Ovid. Trist. 1, 8, 5 flg. omnia naturae praepostera legibus ibunt.

ἔκλυσε δίνα

135

140

Omnia iam fient, fieri quae posse negabam.

135. vάonel. S. Dor. § 22. ὤλαφος ἕλκοι, und den Jagdhund zause die Hindin. Voss. Ilias 17, 558 ̓Αχιλῆος πιστὸν ἑταῖρον τεύχει υπο Τρώων ταχέες κύνες ἑλκή

σουσιν.

136. κἠξ ὀρέων κτλ., von den Bergen her die Käuze mögen mit den Nachtigallen um die Wette singen (eigentlich: zu ihnen hingewendet ihr Geschrei hören lassen). Vgl. 8, 6. Anthol. Pal. 9, 380 τολμῷεν δ ̓ ἐρίσαι σκῶπες ἀηδονίov. Virg. Ecl. 8, 55 übersetzt certent et cycnis ululae, wo Andere cantent schreiben wollten.

138. άлέл. Haec ubi dixit, desiit. S. 7, 90 und gr. Ausg. p. 64.

139. λελοίπη. Odyss. 14, 213 νῦν δ ̓ ἤδη πάντα λέλοιπεν. Tib. 1, 4, 82 deficiunt artes deficiuntque doli. Mit der Endung des Plusquamperpects vgl. z. B. die dritte Person von οἶδα on (Soph. Oed. R. 1525 u. a.) und von πάσχω ἐπεπόνθη (Aristoph. Eccl. 651).

[ocr errors]

140. ἐκ Μοιρᾶν, numine Parἔβα carum. Vgl. 2, 30. 7, 44. ῥόον, scil. Αχέροντος. Diess ist die gewöhnliche Deutung dieser Stelle, welche man nicht so rasch verwerfen kann. Die vorhergehenden Worte deuten den Tod des Daphnis sattsam an. Daraus kann sich jeder Leser abnehmen, welche Fluth nun gemeint sei. Vgl. 15, 136. 15, 86. 16, 31. 17, 47. Virg. Georg. 4, 478. Prop. 4, 18, 9 his pressus Stygias vultum demisit in undas. Mit dem Accusativus vgl. Odyss. 5, 449 cov góov inάvoo und Theokr. 25, 258.

exivo, es umrauschte, umspülte der Strudel - Hom. Hymn.

τὸν Μοίσαις φίλον ἄνδρα, τὸν οὐ Νύμφαισιν ἀπεχθῆ. λήγετε βουκολικᾶς, Μοῖσαι, ἴτε, λήγετ ̓ ἀοιδᾶς.

Καὶ τὸ δίδου τὴν αἶγα τό τε σκύφος, ὥς κεν ἀμέλξας σπείσω ταῖς Μοίσαις. ὦ χαίρετε πολλάκι, Μοῖσαι, χαίρετ ̓ ἐγὼ δ ̓ ἔμμιν καὶ ἐς ὕστερον ἅδιον ἀσῶ.

ΑΙΠΟΛΟΣ.

Πλῆρές του μέλιτος τὸ καλὸν στόμα, Θύρσι, γένοιτο, πλῆρές τοι σχεδόνων, καὶ ἀπ ̓ Αἰγίλω ἰσχάδα τρώγοις ἁδεῖαν, τέττιγος ἐπεὶ τύγα φέρτερον ᾄδεις. ἠνίδε τοι τὸ δέπας ̇ θᾶσαι, φίλος, ὡς καλὸν ὄσδει Ὡρῶν πεπλύσθαι νιν ἐπὶ κράναισι δοκησεῖς.

[blocks in formation]

143. Καὶ die Rede abschliessend wie 8, 92. Arist. Ran. 164 καὶ χαῖρε πόλλ' (vgl. v. 144) ὠδελφέ. ałyα. S. v. 25. σκύφος, scyphus bei Cic. Tusc. 1, 40, 97. Aleman frg. 26 μέγαν σκύφον, οἷά τε ποιμένες ἄνδρες ἔχουσι. ώς κεν Krüger II, II § 54, 8 A. 4.

144. Μοίσαις Μοῖσαι. Dasselbe Wort am Schlusse beider Halbverse wie z. B. Ovid. Met. 1, 556 oscula dat ligno, refugit tamen oscula lignum. Met. 1, 327. 1, 353. 1, 393, 2, 7. Virg. Ecl. 10, 69. Theokr. 15, 90. Entgegengesetzte Begriffe an denselben Versstellen 4, 42 und 16, 59.

145. ᾆσῶ. Dor. § 14. Vgl. δοκησεῖς ν. 150.

146. μέλιτος. Honig ist Dichterspeise. Vgl. Theokr. 7, 82. Nach Pausanias 9, 23, 2 wurde Pindar als Kind von Bienen gefüttert. Vgl. Pind. O1. 6, 47.

147. ἀπ ̓ Αἰγίλω. Αἴγιλος ist der Name eines attischen Heros, nach welchem ein attischer Demos, des

[blocks in formation]

sen Feigen berühmt waren, benannt ist. S. grosse Ausg. p. 67. ἀπὸ steht wie Xen. Anab. 7, 2, 19 Fɛvoφῶν ὁ ἀπὸ τοῦ στρατεύματος. Virg. Ecl. 1, 8 aram saepe tener nostris ab ovilibus imbuet agnus. Theokr. 6, 15. 2, 53.

148. τέττιγος. Ilias 3, 151 αγορηταὶ ἐσθλοί, τεττίγεσσιν ἐοικότες, οὔτε καθ ̓ ὕλην δενδρέῳ ἐφιζόμενοι ὄπα λειριόεσσαν ἱεῖσιν. Theokr. 5, 29.

=

=

149. θᾶσαι κτλ., schau' nur, wie herrlich es duftet. Naum. θᾶσαι, vide, specta, ein bei Theokrit öfter vorkommender dorischer Imperativ Aor. Med. (3, 12. 4, 50. 10, 41. 15, 65. Epigr. 16, 1) von θαέομαι (Pindar Pyth. 8, 45): θηέομαι (Odyss. 5, 75, Theokr. 22, 200) θεάομαι. Dazu Inf. θάσασθαι, id. 2, 72 und Particip. Fut. Θασόμενος 15, 23. Vgl. Odyss. 18, 191 ἵνα μιν θησαίατ' Αχαιοί. Auf das auffordernde Wort des Sehens θᾶσαι folgt die Ermahnung, einen andern Sinn zu gebrauchen, wie Soph. Εl. 1410 |ίδου, μάλ' αὖ προεῖ τις. Ovid. Fast. 1, 75 cernis odoratis ut luceat ignibus aether et sonet accensis spica Cilissa focis. Hor. Od. 1, 14, 3-6 vides gemant. Vgl. auch Odyss. 17,545. Plaut. Mil. glor. 4, 6, 44 naso haec videt plus quam oculis. Hor. Sat. 2, 8, 77. Prop. 3, 16, 49. 3, 21, 5.

150. Ὡρῶν. Die Horen, die oft in Gesellschaft der Huldgöttinnen erscheinen (Hom. Hymn. Apoll. 194),

ὧδ ̓ ἴθι, Κισσαίθα, τὺ δ ̓ ἄμελγέ νιν. αἱ δὲ χίμαιραι, οὐ μὴ σκιρτασεῖτε, μὴ ὁ τράγος ἔμμιν ἀναστῇ.

wirken durch ihre Gegenwart erfrischend und das Leben verschönernd; sie sind πολυγηθέες, ἐΰφρονες (Ilias 21, 450. Hymn. Apoll. I. 1.). Vgl. Theokr. 15, 104-105. Pindar. Nem. 8. 1 Ωρα πότνια, κάρυξ ̓Αφροδίτας ἀμβροσιᾶν φιλοτάτων. Olymp. 13, 6. Daher sagt Alexis bei Athen. 2 γ. 60, Α: λοπὰς ἄζουσα τῶν Ὡρῶν· ἅπαντ ̓ ἐνῆν γὰρ ἐν ταύτῃ καλά. Die handschriftlich gesicherte Lesart πεπλύσθαι st. πεπλύνθαι ist durch die Stellen bei Lobeck paral. p. 419 und 548 gerechtfertigt.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

τράγος κτλ. Die letzten Worte hallen am längsten in der Seele des Hörers nach. Daher ist bei dem guten Dichter der Schlussstein der ernsten Dichtung gern ein Gedanke, dessen moralisches Gewicht zu weiterem Nachdenken auffordert (z. B. Theokr. 26, 38. Pind. Ol, 5 Schl. und bei den Tragikern am Schlusse der Tragödien), gern das letzte Wort des heiteren Gedichtes ein harmloser Scherz (4, 63). Oft aber deutet auch der Dichter mit den letzten Worten ein freundliches Bild an, dessen weitere Ausmalung die Phantasie noch längere Zeit angenehm beschäftigt. Erschienen die Idyllen des Theokrit mit Illustrationen, so liesse ich hier die Hirten zeichnen umgeben von der Ziegenherde, in muthwilligen Sprüngen die Ziegen, zwischen ihnen in gravitätischer Ruhe den Zottelbock. Man vgl. die letzten Worte der zweiten Idylle mit ihrer Ruhe im Gegensatz zu den stürmenden Gefühlen, welche vorher herrschten, die Schilderung der Demeter am Schlusse von Idylle 7. Pindar Ol. 14 Schl. Ol. 11 Schl. Hor. Od. 1, 9, Schl. 2, 5 Schl. 4, 2 Schl. 3, 5 Schl. Virg. Ecl. 1 Schl.

« ForrigeFortsæt »