Billeder på siden
PDF
ePub

Was die Verba contracta anbelangt, so ist das für Theokrit's 137 Dorismus Wichtigste in § 118, SS 44 flg. enthalten. Einige Verba auf -a nehmen Bildungen der Verba auf -u an. So vinnui 7, 40, ὅρημι 6, 22, ποθόρημι 6, 25 (= προσοράω), ποθόρησθα 6, 8 (лoободas). Vgl. ¿éληóða 28, 4. Corss. Ausspr. I p. 601 ed. II.

[ocr errors]

Distractionen wie ἀμώοντας (10, 50), μειδιόωντι (7, 20) stimmen mit dem epischen Sprachgebrauche überein. S. oben p. 293.

Verba auf -μi.

Dorisch ist die ursprüngliche Endung der dritten Person Sing. 138 Praes. Act. von τίθημι, ἵημι, φαμί (φημί), ἴσαμι = ἴσημι (§ 141), -τι für att. σι, τίθητι (3, 48), προΐητι (11, 48), υφίητι 4, 4 wie Pind. Isthm. 2, 9. ¿píŋtı, patí (1, 51), ioari (15, 146). Vgl. § 110. $ 37 und z. B. das lateinische legit, das gothische hilpiet, er hilft.

Die erste Person Plur. Futur. xatαdnooμes (18, 44) harmonirt mit 139 § 125, doioa (sichere Verbesserung 14, 39) mit § 128 und 43. Aeolisch ist der Inf. δίδων 29, 9. Die Futurformen δωσω (1, 25), θησῶ (8, 15. 8, 20), nosis (8, 17), der Inf. Fut. άvnoɛïv (1, 50) von άvínui, das Participium Soov (4, 47), Fut. Med. novμɛodα (8, 13) erklären sich aus § 119.

Die übrigen Formen von tíðnu sind die gewöhnlichen. Vgl. ¿tíða 2, 156. — θείην 8, 20. θές 8, 14 ποτίθες 14, 45. ἀμφίθες 15, 40. θέμεν 5, 21. καταθεῖναι 8, 11-12. Med. θέτο 24, 61. ἔθεντο 13, 30. κάτθετο 26, 34. ἀποθῶμαι 8, 70. καταθείο 17, 68. ἐγκατάθοιτο 17, 14. ἔθηκας 5, 13 (ἔθηκε 25, 50. θῆκε 16, 45).

δοίης 27, 60.

Von δίδωμι (4, 18) διδοίη 7, 124. δίδου 1, 143. δοίη 16, 17. 18, 50. δός 15, 30. 50, 66. δοῦναι 16, 24. δόμεν 27, ἔδωκα 1, 57.

Ueber cornu s. § 23.

Unregelmässige Verba.

Ueber luis. oben § 110.

60.

Das Verbum iu hat die gewöhnlichen Formen, z. B. d (1, 140 151. 5, 66. 8, 51. 15, 21), itε (1, 127). Part. Fem. ioîσa (26, 14); vgl. § 43. § 128.

φα

Statt nu í sagt der Dorier qauí (8, 7. 2, 161. 6, 26). — Stamm pa=fama. zweite Person ons (27, 60), dritte Person patí (1, 51, vgl. § 138). Dritte Pers. Plur. qaνtí 2, 45. 4, 8. 7, 27. 15, 137 (vgl. § 110). Optat. φαίης 1, 42. φαίη 12, 13. Imperat. φάθι 22, 56. Imperf. ἔφαν 2, 130. - ἔφα 1, 82. 7, 43 neben φᾶ 17, 65. 24, 99 — ἔφασκεν 8, 73 — ἔφασκον 21, 22. Fut. φασεις 15, 79. — Aor. ἐφάμαν 2, 102. 7, 91. ἔφατο 2, 151. 4, 9. — φάτο 2, 113. 2, 153. Part. pauéva 24, 10. Neben oida (15,99) — Inf. i'dμev (2, 151) — finden wir bei Theo-. 141 krit das Verbum ioaμi (l'onui*), von welchem die dritte Person Plur. l'oα sich auch attisch erhalten hat, mit folgenden Formen: oaur

*) Vgl. Curtius, Stud. II p. 591.

142

143

(5, 119 wie Pind. Pyth. 4, 248) ἴσας (14, 34) — ἴσαμεν bei
Pind. Nem. 7, 14- toate bei Diog. L. 1, 99. ioari (15, 146). —
ἔσατε ἴσατι
Plur. foavti (15, 64). Vgl. Muehlmann p. 136. Ahrens Dor. p. 345.
p. 312.

Von δύναμαι ist die zweite Person δύνᾳ 10, 2. Vgl. μέμνᾳ 5, 116. Aor.. ἐδυνάθην 11, 59.

Ueber eάoαoeɑɩ s. Anm. zu 1, 149, über Aλáw oben § 61.

144 Ueber Baivo - Bãμes s. § 46 und 125, über eßa s. § 23. Von yiyvoμαι · ἔγεντο s. Anm. 1, 88. Von γεύομαι – γεύμεθα § 54b. Von λαγχάνω λέλογχα, λελόγχω 4, 40 vgl. § 16. Gewöhnlich ist bei Theokrit der Aor. II ɛinov, z. B. 15, 25 und 15, 38 ɛinɛç, 10, 37 u. a. ɛinɛiv; Imperativ 22, 116 εἰπέ. Jedoch Theokr. 22, 153 Aor. I ἔειπα, Imperativ εἶπον 14, 11, εἴπατε 20, 19 (wie Mosch. 3, 16).

145

146

147

148

149

150

151

152

Adverbia.

Entsprechend dem locativen Adverbium oixo (oixo-i), domi, finden wir 15, 1 statt des gewöhnlichen evdov das Adverbium ¿vdoî· Vgl. ¿o Inschr. Drer. Rang. 2478, II, 24.

Zur Bezeichnung des Befindens an einem Orte dient ferner die Endung eî in folgenden Adverbien, welche nach § 69 den Circumflex auf der Ultima haben: αὐτεῖ = αὐτοῦ, 11, 14. — τηνεῖ, illic (von tyvos § 107) 1, 106. 5, 45. 11, 45. 2, 98. touteî, hîc, 5, 103. 5, 45. τεῖδε = τῇδε 1, 12. 5, 67. 5, 32. Aeolisch τυίδε s. 28, 5. Vgl. vi = oi inscr. Cr. Mnem. I, p. 106, 16.

Ebenfalls mit gedehnter Ultima wird die Endung â gebraucht in ¿λλa, aliorsum (2, 6. 2, 127), лavτậ, quoquoversum (1, 55. 8, 41). Vgl. Ahrens, Zeitschr. für A.-W. 1840 p. 899. άovxa 14, 27, wie Ahrens emendirt. Vgl. auch § 31 nặ (1, 66).

Als Genetiv zur Bezeichnung der Entfernung von einem Orte ist eigentlich zu nehmen 8, 49 und 3, 11 - unde, und ŵлεо 3, 26 (ganz wie õûɛv 2, 69 u. a. als ursprüngliche Genetivform). Analog entstanden die Adverbia τηvŵ, illinc, 3, 10 und TOUTŵeev hinc, 4, 48. Ueber den Accent s. § 69.

Statt aua finden wir dua 11, 39 und 9, 4, wie auch Callim. Lav. Pall. 75 von Meineke geschrieben wird. S. gr. Ausg. I p. 360.

Ueber ἆμος τᾶμος

=

ἦμος Tηuos s. Anm. 13, 25—27 p. 154.

Ueber ποκά, ὁκά s. § 38; πήποκα 8, 34.

=

Präpositionen.

Von den Präpositionen ist für Theokrit's Dorismus hervorzuheben ποτί – προτί bei Homer (Odyss. 11, 143) = πρός, verbunden mit allen drei Casus, Genet. z. B. 1, 12, Dat. 1, 2, Acc. 3, 3. Vgl. Aristoph. Lys. 82. 87 u. a. Die älteste Form ist nooτí, wie die Vergleichung des Sanskrit lehrt. Ueber die Apokope s. 4, 40. Composita: ποθέρπω, προσέρπω, 4, 48. ποθέσπερος 4, 3. 5, 113. 8, 16. ποθίκω, προσίκω, 2, 4. ποθόρημι (§ 137). ποτάγω, προσάγω 1, 62. 15, 78. ποταείδω 2, 11. ποταμείβομαι 1, 100. ποταμέλγω 1, 26. ποθοράω § 60. ποταῷον 4, 33. ποτεῖδον 2, 157. 11, 20. 3, 39. ποτερίσδω, προσερίζω

5, 60. ποτέρχομαι 15, 148. ποτέχω 15, 67. ποτιβλέπω 5, 36. ποτιδέρκομαι 1, 36. ποτιδεύομαι 5, 63. ποτικιγκλίζω 5, 117. ποτίκρανον 15, 3. ποτιλέγω 1, 92. ποτιμάσσω 3, 29. ποτιτίθημι 15, 37. 14, 45. τὸ πότορθρον 5, 126. ποτόσδω, προσόζω 1, 28. 7, 16.

Partikeln und Conjunctionen.

Wo 153

Dorisch wird für κε = av gebraucht xa mit langem a.
eine Kürze nöthig ist, setzt Theokrit κε. Ausnahme ist ὅκκα: s.
Anm. 1, 87.
Für

=

ist auch dorisch das aus Homer bekannte ai im Gebrauch (11, 50 u. a.). Verbunden mit κα giebt dies αἴκα ἐάν (1, 4). ἡνίκα s. § 31, über ἧς = ἕως S 47, über

Ueber ἁνίκα =

για = γε § 33.

[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

2, 95. εἴ τι ἐσθλόν 7, 4. Εpigr. 16, 4.

εἰς, Zweck 5, 98.

[ocr errors]

ad fluvium 5, 123. ad hominem 12, 33. εἰς ἅλις 25, 17.

είτε in indir. Frage 2, 150 εἴτε σὺ 1, 124.

ἐκ πατέρων άφνειός 24, 106. ἐκ πρώραθεν u. s. w. 22, 11. Ελίκη εν 25, 180. ἐκ ψυχῆς 8, 35. ἐκ Μοιρᾶν, ἐξ ̓Αφροδίτης 1, 140. ἐκ που δός, ἐκ θυέων 7, 6. 2, 10. ἐκ τράγοιο δέρμα 7, 15. ἐξ ἄρεος scheinb, ἐν ὄρει, 11, 27. ἐκ μέσου ἤματος 10, 5. ἐκ, quum antea esset 22, 112. ἐξ ἴσου 5, 25. ἐκσαλάσσω 2, 85 Ziegl. cum schol. k

ἕλκος

συριγξ p. 272, ἐμός, gemüthlich 5, 1.

7-8.

ἐν adv. 2, 68. ἐν ὀφθαλμοῖς ὁρᾶν 4,7. ἐν ἐλαφρῷ u. s. w. 22, 212. καταβάλλω ἐν πυρί 2,54. ἐν μετα ώπῳ 2, 106. ἐν κομάροις κέχυν ται 5, 129.

ἑός, tuus 25, 55. Anm. ἔπειτα nach Partic. 25, 143. ἐπὶ c. Genit. Ziel 7, 130. ἐπ ̓ ἐμοῦ, me vivo 7, 86. νέρθ ̓ ἐπὶ γῆς ἔκλασσε 25, 146. ἐπὶ φρεσὶ θεῖναι 25, 276. ἐπ ̓ ἤματι, den Tag über 24, 137. ἐπὶ βουσί, ἐπὶ πήρᾳ, das Augen, merk gerichtet auf 1, 49. ἐπ ̓ ἐμοί, in potestate 15, 72. ἐπί τινι αἴθομαι u. s. w. 2, 40. ἐφ ̓ ἑσπερίοις ἐρίφοις 7, 53. ἐπ ̓ ἀνθρώ ποις 11, 4. ἐπὶ γαῖαν κεῖτο 22,

128.

-

ἑπτάενες 7, 147 vox lexicis addenda.

ἐρείκη 5, 64.

ἕρπυλλος Epigr. 1, 2. ἔτι καὶ 2, 159 - 160. ἔχει ταῦτα, er hat die Art 15, 18. ἔχω ἕλκος 30, 11 anecd., ἔχω πόδα ich hemme den Schritt 25, 221. ἔχειν πόνον, contendere cum se 22, 187. 7, 139. ἔχων ᾤχετο 2, 7. έχει μέ τις 2, 96. ζώστρα 2, 122.

ἤ lang vor Vokalen 25, 170. 16, 62, verkürzt 18, 30.

ή πα 4, 3. ἡ ῥά γέ τοι 2, 20. ἦ φ

[blocks in formation]

λυγξ 2, 17.

καὶ nach ἔτι gestellt 2, 159 160.
καὶ . . . δὲ 1, 90. καὶ, och, tonios
1, 60. 25, 44, wie quoqe Cie. de
Οr. 1, 54, 231. καὶ τότε im Nach-
satze 24, 21. καὶ — καὶ statt eines
nai 2, 77. nal in der Frage 4, 7.
21, 63. nai ov, du deinerseits 5,55.
καὶ nach οὔπω 7, 11. καὶ nach
Partic. 4, 60-61. καὶ in Erwie-
derungen 5, 96. τρὶς καὶ τετράκις
2, 155. ἅμα καὶ, σὺν καὶ 2, 21. 7, 2.
κακὸς, Stellung 25, 168.
κατὰ c. Genit. 1, 118. 7, 135. 3, 54.
17, 62-63. c. Acc. κατ' ἐμὸν νόον
7, 30. κατὰ γνώμαν, θυμόν 15,
38. 13, 14.

κεκασμένος ἐπ ̓ ἀληθείᾳ 7, 44.
κίσθος 5, 131.
κίσσα 5, 136.

κισσός 1, 29-30. 3, 22.
κλισμός als Fem. 15, 85.
κνακός, κνάκων 7, 16.
κνύζα 4, 25.
κόμαρος 5, 129.

κορύνη, Quant. 25, 63.
κότινος 5, 32.
κρήγυος 20, 19.
κρίνον 11, 58. Ν.
κύαμος 7, 66.
κυκλάμινος 5, 123.
κυνόσβατος 5, 92.
κύτισος 5, 128.

λέπτ ̓ ἔδρακέ με δι ̓ ὀφρύγων 30, 8. λεύκη 2, 121.

λευκόϊον 7, 64.

& Ruf des Unwillens 15, 89. μάθης, äol. 29, 15. μειδίαι, äol. 30, 6. anecd. έμφομαι πρός τινα 30, 25. μέν τε 25, 92.

μεσάτη ὁδός 7, 10.

μέσον, halben Weges, 2, 76. μετά c. Dat. fast = praeter 1, 39. μετὰ χερσί 25, 2. μετὰ προτέροισι 25, 93. δεύτερος μετὰ 2, 131. 1, 3. μετά, innige Verbindung 16, 61.

μετέρχομαι, adeo precibus 29, 25. μοι elidirt 4, 58.

μόνον e. Imp. 10, 21.

νῦν δὲ, ut nunc est res 14, 51. ὁ Δάφνις und daneben Δαμοίτας ohne Art. 6, 1 Vgl. 22, 34. 26, 1.

=

Artikel demonstrativ 1, 1. Charakterisirend 3, 19. 8, 86. Art. fehlt bei ἄλλος 22, 178. τὸ ἐχθές, τὸ αὔριον 2, 144. τὰ Λύκωνος, τὰ Μίκωνος, Grundstück u. s. w. 2, 76. 5, 112. τὸ καλὸν καλῶς, τὸ μεσαμβρινόν, meridie 3, 3. 1, 15. τὸ τεόν, was du dabei fühlst 3, 27. ὁ ποῖος; 5, 5. Stellung in ῥοικὸν τὸ λαγωβόλον 4, 49. Nom. c. Art. bei Anreden 4, 45. Art. = meus, tuus, suus 11, 67. φυτοσκάφοι οἱ πολυεργοι 25, 27. Vgl. 16, 44. 2, 148. ὅγε 25, 77.

ὅδε 4, 48.

ὄλοχος, äol. = ἄλοχος 28, 9. ὀμμιμνασκόμενος, äol. 30, 23

anecd.

ὀμνάσθην ο1. 29, 26.

ὀνεμόω, ὀνέμων, Hol. 30, 33. όπως, ubi 24, 23. c. Fut. 1, 112. c. Opt. 6, 24.

ὁρᾶν ἔαρ, ἀνδρικόν 3, 18. 13, 45. ὀροδαμνίς ramulus 7, 138.

ὄρπετον, äol. =

· ἕρπετον 29, 13. ὅσον, ein wenig 25, 73. ὀστέα αὐτὰ λοιπά 2, 89-90. εἰς ὀστέον 3, 17.

ὅτε μὲν ἄλλοτε 4, 17. ὅτε nach μέμνημαι 5, 116. 118. ὅτε c. Optat. 7, 108.

ὅτι elidirt 11, 54, nicht el. 1, 88. οὐ. ἐς τίνος οὐκ ἐπέρασα; 2, 90. οὔτι c. Fut. 8, 68. Negat. fehlt im ersten Gliede Epigr. 6, 6.

[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

τάλας mit kurzer Ultima 2, 4. ταυροπάτωρ apis, Syr. 3. ταῦτα, ideo 14, 3. ταῦτα ὁ ἀνήρ, daran ist . . . Schuld 15, 8.

τε καὶ, sammt 2, 77. δέ τε 1, 74. ὅσοι τέ περ 7, 60. και ῥά τε 25, 191. μέν τε 25, 92. τε an der vierten Stelle 4, 54.

τέκος de capella Epigr. 6, 3. τέρμινθος Epigr. 1, 6. τερπνόν, Schätzchen 2, 158. τηλέφιλον 3, 28-30.

τις, einer von Bedeutung 11, 79. spöttisch, jemand, gewisse Leute 5, 120. χιών ὥς τις, βάτραχος ώς τις 7, 76. 7, 41. πολύν τιν' ἔπινες 18, 11. ἁδύ τι 1, 1. δύσερώς τις 1, 85. τις vorangestellt 1, 32. εἴ τι ἐσθλόν 7, 4. Epigr. 16, 4. ἠέ τι 25, 36. ἤν τι 8, 39.

[merged small][ocr errors]

τοι nach Verbis des Schwörens 22, ἦ ῥά γέ τοι 2, 20. · ἡ μάν τοι 8, 21. δή τοι 25, 142. μηκέτι του 7, 122.

τοῖος im Anfagne des Verses 2, τράφω 3, 16. 11, 40.

161.

τρίτος, ego cum duobus 2, 119. v äol. für o, ὑμάρτη 28, 3. ὅμοιος 29, 20. από 18, 16. ὑμᾶλιξ 30, 21 anecd.

[blocks in formation]
« ForrigeFortsæt »