Billeder på siden
PDF
ePub

=

=

[ocr errors]

=

=

ἡσυχία (7, 126). ἄσυχα = ἥσυχα (2, 100), άσυχᾷ 14, 27, clamculum (s. § 146). Vgl. Curt. p. 339. dos nós, äolisch aus (bei Sappho frgm. 18 p. 884 Bergk. Vgl. Hesych. aßog). S. Curt. p. 358. yadέw γηθέω, gaudeo (1, 54). S. Curt. p. 158. Fick, indogerm. Wörterb. p. 55. θνάσκω (1, 135), θνατός (13, 4. 15, 106) θνήσκω, θνητός. Wurzel θαν (θανεῖν). S. Curt. p. 479 und p. 635. κράνα = κρήνη (3, 4). κλάξ (15, 33), clauis nλa-i-s bei Pindar (Pyth. 8, 4 laidas, oder wie Mommsen schreibt, xaFidas) nλnts, nieis. Vgl. das lateinische nix nius (niuis). Davon zlato mit den § 120a zu besprechenden Formen zlag (6, 32), ἀποκλάξας (15, 77), ἀπόκλαξον (15, 43), κατεκλάξατο (18, 5). κράνα κρήνη (3, 4). λακέω - ληκέω, λάσκω, sono (2, 24). μᾶ λον mālum (2, 120) und uãlov unlov, ovis (8, 1). S. Curt. Etym. p. 522 und 293, Bopp, vgl. Gramm. III, p. 377. μαvoμαι trahi, solvi, sich hinziehen (1, 29). vâσos vñoos (1, 124. Soph. Oed. Col. 696 = 694). Curt. p. 286. πᾶξαι = πῆξαι (11, 66). Aor. Act. ἔπαξε 11, 16. Aor. 1. Med. in der zweiten Person ná§α ἐπήξω (4, 28. S. § 44. Wurzel παγ, παγῆναι). πάχυς πñxvs, cubitus (7, 67). S. Curt. p. 177. πρᾶτος TOшTOS (8, 5. 32. 11, 25 u. a.) S. Curt. p. 256. σκανά = σκηνή (15, 16). S. Curt. p. 154. parós fagus, die Knoppereiche (s. 9, 20), nicht die Buche. Stamm pay (payɛiv). Fick, indogerm. Wörterb. p. 127. S. auch Curt. Et. p. 268.

=

=

[ocr errors]

==

=

=

μήρύομαι,

Ein recht deutliches Beispiel für das in Verbis erhaltene a ist fornu 23 von orάo. Fut. orao ornow (s. § 14 und § 119), Id. 5, 53. Fut. Med. στασῇ στήσῃ (1, 112). Aor. I. Med. ἐστάσαντο (18, 3). Aor. II. Act. ὑπέσταν (2, 164), ανέστα (15,53). Imp. στάθη, Epigr. 19. 1. ἄνστα, surge (24, 36). ἄνσταθι (24, 35), ἄνστατε (24, 50). Perf. ἑστάκαντι (15, 82) nach § 126. Vgl. z. B. Soph. Ai. 200 EoTaxev. Aber Theokr. 13, 24 ist kotav verkürzt ἔστησαν. Vgl. 15, 57 ἔβαν mit Iliad. 8, 229.

[ocr errors]

Analog ist von βαίνω (βαβάω-βαν-j-ω) Aor. ἔβα 1, 140. 5, 9. 14, 43 wie Soph. Ant. 119 im Chorliede. Vgl. Pott, Wurzelwörterb. I, 1 p. 19. Bãμes § 46 und ßacɛõμai, Futur (2, 8. S. § 19b).

Auch in Endungen der Declination und Flexionen 24 der Conjugation herrscht dieses a statt n vor sowohl bei den Aeoliern als bei den Doriern (aber nicht av statt ŋv im Aor. 1 und 2. Pass. Siehe § 131).

=

In der 1. Declination à für ŋ (aber nicht für ă im Nominativ), as 25 für S. § 3 flg. und § 70. So auch die Adjectiva, z. B. xalά (1, 133) ns. καλή, im äolischen Gedichte 28, 1 γλαύκας = γλαυκῆς (vgl. 3 69).

So die Feminina auf -ανα = ηνη, κράνα (3, 4.). σελάνα (2, 69. 26 Pind. Ol. 10, 75. Chor Eur. Hipp. 851). y a láva (6, 35. Aesch. Ag. 740) wie sloάva im Munde der Spartanerin, Arist. Lys. 144. 169.

26

Vom Verbum vgl. die Endungen -uav im Imperf. Pass. und Med. § 18, 27 Aor. Med. und Optativformen ἁλοίμαν (5, 16), ἀρεσαίμαν (1, 60), ἐκπυθοίμαν im Chor Soph. Oed. Col. 206.

Praeteritum von κείμαι ist 2, 86 κείμαν ἐκείμην.

η

=

=

28

Als Augment sowohl der mit kurzem a anfangenden Verba, 29 als derer, welche langes & für attisch n haben, erscheint gedehntes a z. B. von ἄγω im Imperf. άγες ήγες (10, 2), άγε ήγε (3, 43. 4, 35), Aor. ayaye (3, 47) wie άyayes Soph. Trach. 858. Von άлτo Aor. ava (14, 23) und άлτε ebendas. aus Conj. άyeμóvevov (11, 27) ἡγεμ. ἡγεῖτο (11, 11). Vgl. S 116.

=

z. B.

30

Die Verba auf -ao behalten a im Futurum auf -a6∞, νικάω, Inf. Fut. νικασεῖν (8, 7). Σκιρτασεῖτε = σκιρτήσετε 1, 152. Vgl. 120b und § 119.

[blocks in formation]

=

=

In Adverbien, Conjunctionen, Partikeln finden wir dieses α== n, sowohl in der Stammsilbe als in der Endung. Beispiele. σάμερον = σήμερον 2, 147 (vgl. § 22), ἁνίκα · ἡνίκα 5, 41. τανίκα = τηνίκα 1, 17. ἐπίταδες Enindés, de industria, 7, 42, ἀκμάν = ἀκμήν, immer noch (4,60), κρύβδαν, clam (4, 3), μάταν, (temere) 14, 28. ganivas, subito (2, 25). Giya oy, still! (15, 96). πλάν = πλήν (15, 95. 5, 84. 14,53). μάν unv 4, 23 u. a., wie schon Homer, wo es ein neuerer Kritiker mit Unrecht verdrängen wollte. Vgl. aber z. B. Odyss. 11, 344 ed. La Roche. α =лy, ubi (1, 66. 2, 1) oder quo (2, 19). Enklitisch na 4, 3. άлɛo, ubí (1, 22. 4, 33). ta dε, huc (2, 101). Mit circumflectirter Ultima aλa, aliorsum (2, 6), лαvtã, quoquoversum (1, 55). Vgl. § 146 und 69.

=

>

Dieses a behauptet auch sein Recht in verschiedenen Contractionen. S. $ 44 flg.

=

=

Kurzes a statt att. & finden wir in ya γε, z. B in ἔγωγα ἔγωγε (11, 25. Arist. Lys. 105, 170. s. § 83), ὅκα = ὅτε, κά óté (S 38 Ahrens. dial. Aeol. p. 178), im Aorist άas von miεw (4, 35. §. 120,a). Vgl. z. B. tάuvo auf der kret. Inschrift, corp. inscriptt. 2554, 16 und ionisch bei Herodot 2, 65. Besonders hat dieses kurze a seinen Platz, wenn o vorhergeht oder folgt, wie τράπω bei Herodot (5, 11 u. a.) = τρέπω. Vgl. ἐπιτραψήν $119. So to ά x w τρέχω (2, 147), τράφω = τρέφω (3, 16. 11, 40 Pind. Pyth. 4, 115 wo toάgev Inf. Praes. ist, nicht Inf. Aor. 2, wie noch neuerdings Kühner, ausf. Gr. I, 1 1869 p. 29 will). σκιαρός = σκιερός (7, 138). Vgl. Ιαραπυτνίονς bei Bergm. I. 11 neben Isqanvτviois 1. 7, sparus, Speer (Cic. pro Mil. 24, 64), das plattd. Sparling = Sperling.

[ocr errors]

=

[ocr errors]

9,7

[ocr errors]

=

Charakteristisch ist ferner der Vokal w in der Endung des Genetiv Sing. und Acc. Plur. der zweiten Declination (s. $75 flg.) und in Stämmen mancher Wörter, welche attisch ov oder o und ionisch ov haben, z. B. ŵs οὖς, auris, 11, 32. Bŵg bôs 8, 77. 9, 7 (vgl. Bŵv Iliad. 7, 238). βῶς: δώλος δοῦλος (5, 5). ὠρανός = οὐρανός* 2, 147. 5, 144. ὢν statt ovv (5, 21. 5, 69. 5, 71), wie stets Pindar nach Peter p. 17 und ionisch Herodot (1, 2). (wvεna ovvεna 11, 31). xogos = ούνεκα κώρος (1, 47), κώρα (1, 82) = κόρος, κόρη, ionisch κούρος (Iliad. 22, 391), xovon (Iliad. 16, 7). Auch Callim. Lav. 27. oos-ovoos, mons, bei Homer, z. B. Iliad. 14, 397 und bei Herodot 1, 110 u.a., Genetivus ὤρεος (1, 77. 4, 35), Plur. ὤρεα (1, 115. 2, 49, 8, 2), ὤρεσι (3, 46. 7, 111. 152.

=

=

Hut,

Der Deutsche denke vorläufig an das Holsteiner Platt Hôt pileus, gôt gut. Vgl. Corssen, Aussp. p. 341 fig. Die Altenburger sagen Rossland für Russland, die Rudolstädter om Gotteswillen!

Aecht dorisch ist auch die Anwendung des Diphthonges ou für ov in Μοῖσα = Μοῦσα (1, 9), in 'Αρέθουσα (1, 117) in Fem. Part. Exo16α exovбa u. s. w. S. § 43.

[ocr errors][ocr errors]

*) Vgl. Alkm. parth. I, 16. Ahrens, Philol. Band 27 p. 623.

=

Statt eines kurzen a finden wir o in tέtoges τέσσαρες 14, 16 (vgl. 354 30, 2), bei Homer лíovoss (Iliad. 15, 680), aeolisch xéoovoss (Ahr. Aeol. p. 40). S. Curt. Etym. p. 429. [Ueber niάžas, 4, 35 u. s. w. s. § 33.1 Statt des Vocales & steht i in otiov ε ootέov 2, 21. 2, 90. 3, 17. 4, 16. 35b 7, 102*). Vgl. das aeolische zevoios 29, 37. áprúpios, Alkm. frgm. parth. II, 21, паɣуρúcios ibid. II, 33. Aehnlich das Lakonische άdiníco ἀδι xéo bei Arist. Lys. 1148 auch in Dindorf's neuester Ausgabe. Vgl. Ahrens Dor. p. 207. [Ueber niάgas 4, 35 u. s. w. siehe § 33.]

=

Statt εt steht e in χαλκέον χαλκήϊον, χαλκείον, aëneum, 2, 36 (Ahr. 35 ed. min. 1856 p. III). Vgl. Anm. zu 7, 78 Schluss und 5, 83.

Digamma und Spiritus.

Die älteste griechische Sprache batte noch den Lippenaspiran- 36 ten F, der als äolisches Digamma bekannt ist, da bei dem äolischen Stamme er sich am längsten hielt (s. Ahrens, d. Aeol. p. 30 flg.). Er ging allmählich in verwandte Laute, z. B. ß oder v, oder auch in den spiritus asper über, z. B. ẞoódov ῥόδον bei Sappho 68, βράκος = ῥάκος bei Theokr. 28, 11 und Sappho 70, βραϊδίως onidios bei Theokr. 30, 28. Vgl. noch óv

=

=

ouum, argivisch nach Hesychius ßɛov. S. Corss. I p. 311. 812. Bei Pindar **) lesen ὤβεον. wir noch Pyth. 2, 28 und 3, 24 αvátav ἀΓάταν = ἄταν (την), bei Hesiod. ἔργ. 666 und 693 καυάξαις = καFFάξαις, κατάξαις, κατάξαις, von κατάγνυμι (wie ἔαξα = ἔταξα, Odyss. 9, 283 u. a.). Vgl. oben $22 dos, namentlich das äolische лaoavais (Theokr. 30, 6) αQɛiαis und 26, 1 μaλoлágavoç. Bei Homer παρειαῖς μαλοπάρανος. lebt bekanntlich die Erinnerung an das Digamma noch in vielen Wörtern fort, z. B. Fégyov of, woraus scheinbare Hiatus und Dehnungen von kurzen Endsylben sich noch bei Theokrit erklären (s. Anm. zu 25, 37).

[ocr errors]

=

ἔργον, Γοῖ

=

Auf den ersten Blick ist es nun befremdend, dass die Aeolier den spiritus asper möglichst ***) vermieden und dafür den spiritus lenis setzten, wie diess Theokr. 28, 4 ioov―iɛgóv, 28, 11 υδάτινος = υδάτινος, ὄλος — ὅλος 29, 4. 30, 26 in ὄττις ooris hat (sogen. vilwois). S. Ahrens, Aeol. p. 19 flg. Auch die Dorier hatten in einzelnen Wörtern den Spiritus lenis statt des asper, z. Β. ἀγέομαι = ἡγέομαι. So erklärt sich der Name 'Ayɛávat 7, 52. Vgl. Ahrens Dor. p. 38, Krampe d. Lac. p. 11. Eben so ist 4, 51 άquot für άquoi (Aesch. Prom. 615 Dind.) durch die Handschriften kp bei Ziegler gesichert. Umgekehrt finden wir fotε ἔστε 1, 6. 6, 32. 7, 67.

[ocr errors]

Einfache Consonanten und Doppelconsonanten.

Wir beabsichtigen hier nicht eine Aufzählung aller der Consonantenveränderungen, welche der griechischen Sprache überhaupt eigen sind und

*) Der Accent ootiov, den Ahrens und Bergk statt óotíov mit Recht setzen, hat z. B. 2, 90 cod. 23 pr.

**Ueber Pindar s. Peter, dial. Pind. p. 22 fig.

ἕπτα

*** Ausgenommen einzelne Wörter, wo wie anderwärts z. B. in vs septem, der spiritus asper Repräsentant eines ursprünglichen s ist, wie όμοιος 29, 20, similis. 30, 21 ὑμαλίκων.

sus,

[ocr errors]

37

38

39

40

41

42

sich auch bei Theokrit finden (wonach z. B. 6, 19 пέ❤avrαι nicht die dritte Person Plur. Perf. Med. von qaivo ist, wie es ein Gelehrter nahm), sondern geben nur dasjenige, was bei dem Dorismus oder Aeolismus Theokrit's besonders im Auge zu behalten ist.

=

Der Consonant T steht statt 6 und ist als das Ursprüngliche zu betrachten in dem Pronomen der zweiten Person tú = σύ κ. s. w. (§ 93), in είκατι = εἴκοσι (5, 86. 4, 10. 14, 44). Die u. alteste Form war Fίκατι, lakonisch είκατι uiginti, im Sanskrit vincati (vixçati). Damit vgl. die Endungen der dritten Person sing. τίθητι = τίθησι (3, 48), φατί = φησί (1, 51), ἵητι in ὑφίητι (4, 4), προΐητι (11, 48). S. § 138. Ferner πλατίον = 5, 28*).

=

==

πλησίον

ὅτε (1, 24. ὁππόκα (5, 98.

Statt des attischen 7 steht Kκ in den Adverbien őкa: 1, 66. 5, 116. 5, 118), ὁκά = ὁτέ (1, 36. 4, 17), 24, 128), ἄλλοκα (1, 37. 4, 19), πόκα (4, 7), ποκά (1, 66. 18, 1), πупока (8, 34). Vgl. Callim. Lav. 7 (önα). 5 (лona).

=

=

Die Mediae y und B wechseln in ɣλάxov (5, 56) βλήχων wie Arist. Ach. 861. Vgl. yλεpάgois, ßhepάgois, Pind. Isthm. 7, 45. Aspiraten sind mit einander vertauscht in dem Subst. öpvixes ·öovides (5, 48. 7, 47. 7, 60. Pind. Ol. 2, 97 Chr. Call. Del. 252) **), in den Verbis φλίβω = θλίβω (15, 76), φλάω = θλάω (5, 148. 150 wie Pind. Nem. 10, 68 und auch attisch bei Arist. Plut. 784). Vgl. das äolische gno fera, auch Iliad 1, 268, Pind. Pyth. 4, 119 (Φερσεφόνα = Περσεφόνη, Pind. Nem. 1, 14. 01. 14, 21 u. a.), Ol. Statt der Aspirata steht die Tenuis in avtis (avðis Soph. Ant. 167 u. a.) 1, 112. 7, 90, wie ich dort mit Ahrens schreibe. Vgl. Odyss. 1,317. Bekk. und La Roche, ferner Pindar. Nem. 8, 44. Nem. 4, 70 Momms. Herod. 1, 56 u. a. 'Avýew geben 15, 119 alle Codices, aber άvýτivov 7, 63. Vgl. Ziegler p. 41. Voretzsch, foed. Lytt. et Boloent. p. 16.

Eine Rolle spielt bei Theokrit die Verbalendung -cdw statt -¿w (s. S 117), 2. Β. μελίεδω μελίςδομαι (1, 2), συρίσδω = συρίζω, woven συρίσδες = συρίζεις (1, 3. s. S 124).

Liquidae.

=

[ocr errors]

Vor den Dentalen und verwandelt sich bei Theokrit 2 in zwei Wörtern in v. Zunächst lesen wir 5, 76 ẞévtico' — Béhtiote (nicht Béltiota, wie die Anfänger oft übersetzen). Oft finden wir in dem Aor. 2. von ἔρχομαι ἦνθον ἦλθον (2, 118. 15, 61), ἀπῆνθον (11, 12. 2, 84), ήνθες (15, 144. 11, 26), ήνθε (1, 77. 2, 102. 145. 15, 17). "Eve' ist 1, 128 = ἐλθέ (nicht Eva!). Conj. ἔνθης (5, 51) ποτένθης (15, 148), ἔνθη (8, 35. 18, 53). εἰςένθωμες = εἰσέλθωμεν (§ 125) 15, 68. Optat. ἐξένθοις (11, 63), Inf. ἀπενθεῖν (11, 64), παρενθεῖν (15, 60), was ein Quidam für παρ

=

*) Mit Recht verworfene Lesart ist 1, 3 zvoíodes statt oveíodes.
**) Vgl. Meineke zu Callim. p. 201. Curtius, Etym. p. 434.

[ocr errors]

εν θέειν nahm. Part. ἐνθών (5, 67. 5, 123. 11, 73. 15, 8, 24, 127), ¿лeveúν (4, 60), Femin. ¿eveoîca (11, 63; vgl. § 43).

=

Auch Callim. Lav. 8 hat vs. Dem analog. hat sich aus Epicharm bei Athen. 7, 321, C φίντατος piltatos erhalten. Vgl. Ahrens Dor. p. 110. Curt. Etym. p. 394. Der Leser denke an die Komödie, wo ein näselnder Dorfschulmeister dem neuen Gutsherrn mit der Schuljugend feierlich entgegen zieht und ihn mit den Worten begrüsst: wir bringen unsere Hundejungen (Huldigungen).

=

Vor 6 geht v bekanntlich oft in ‹ über, z. B. ónévdw onɛíów 43 (wie plattd. Seise Sense). In ähnlicher Weise verwandelt sich im Aeolismus und Dorismus v in dem Fem. des Partic. Praes. in, z. B. 2, 163 in χαίροιςα = χαίρουσα aus χαίρουσα *), woraus die anderen Dialekte zaigovoa bildeten. Vgl. das äolische Gedicht 28, 19 (Sappho frgm. 109 λino16α) und aus der ersten Idylle zoica 1, 26. 1, 96. 18, 2, zɛvoica (1, 50), loîca von ɛiu 1, 112. So auch Aor. 2 κεύθοια εἶμι λαβοΐα (2, 162). So Pindar Ol. 1, 32 ἐπιφέροισα, ΟΙ. 7, 2 καχλάColoα. Vgl. unten § 128 und Anm. *) auf Seite 287.

=

Ebenso gebildet wurde Moîca - Movoα= Movtia (Curt. Etym. p. 280), Theokr. 1, 9. 64. 70 u. a. Pind. Ol. 3, 4. Daneben Mŵca 10, 24. Alkm. 1 p. 819 Bergk. Lakonisch war Moα (Arist. Lys. 1249 u. a.), Nach derselben Analogie lesen wir Agέvoica 1, 117.

Contraction.

Wir übergehen die selbstverständlich auch bei Theokrit vorkommenden Contractionen wie ɛɛ = ε und heben folgendes hervor.

A. Langes a entsteht aus αo:

44

γελάοντι 1, 90

1) im Genetiv Sing. der 1. Declination: Pilavda = αo (4, 1).
2) in der 3. Pers. Plur. Indic. Praes. Act.: yɛlâvtɩ

statt γελῶσι (§ 126).

=

= πεινάοντι

3) in den Casibus obliq. des Part. Praes. Act.: πɛivâvti (15, 148), παρελᾶντα = παρελάοντα (5, 89. 8, 73). Dat. Plur. ἀμάντεσσι von άuάw, meto, 10, 16.

=

4) In der 2. Pers. Sing. Aor. 1. Med. Extάoa ἐκτήσω (5, 6). Vgl. § 194. 5) In Wörtern wie πάραρος (15, 8) =παράορος (παρήορος, Iliad. 23, 603). B. Langes a entsteht aus oa in πρᾶν = πρόαν, πρώην, 45 nuper, 10, 16. 2, 115. 3, 28. 5, 81. 5, 132. 6, 35. 7, 51.

βᾶμες

=

=

C. Langes a entsteht aus aw im Genet. Plural. der 1. 46 Decl. z. B. Nuuçâv Nvμgάov (1, 12) u. s. w. Vgl. § 4. Ferner im Conj. Bauεs Bauεv (15, 22), eigentlich Bácues: vgl. § 125 § âç und 23 Schl. Eben so erklärt sich aços (14, 70. 2, 60. äol. 29, 20 as) entstanden aus άos. S, Ahrens Dor. p. 200: tάws kretisch Tέws (Hesych.).

=

=

D. Langes a entsteht aus αou im Fem. der Part. Praes. 47 Act., wie γελᾶσα = γελάουσα (1, 36).

*) Eigentlich noch einen Schritt weiter zurück zagovτ-j-α. Vgl. Schleicher, Comp. § 42. § 215. Curtius de nom. Gr. formatione, Berol. 1842. Christ, Lautl. p. 59.

« ForrigeFortsæt »