Billeder på siden
PDF
ePub

[ocr errors]

καρχαρόδων σίνεσθαι ἰδὼν λύκος οὐκ ἐθελήσει.
ἀλλά, γύναι, πῦρ μέν τοι ὑπὸ σποδῷ εὔτυκον ἔστω,
κάγκανα δ ̓ ἀσπαλάθω ξύλ ̓ ἑτοιμάσατ ̓ ἢ παλιούρω
ἢ βάτω ἢ ἀνέμῳ δεδονημένον αὖον ἄχερδον·
κατε δὲ τώδ ̓ ἀγρίαισιν ἐπὶ σχίζαισι δράκοντε
νυκτὶ μέσα, ὅκα παῖδα κανῆν τεὸν ἤθελον αὐτοί.
ἦρι δὲ συλλέξασα κόνιν πυρὸς ἀμφιπόλων τις
ῥιψάτω εὖ μάλα πᾶσαν ὑπὲρ ποταμοίο φέρουσα
ῥωγάδος ἐκ πέτρας ὑπερούριον, ἂψ δὲ νέεσθαι
ἄστρεπτος ̇ καθαρῷ δὲ πυρώσατε δῶμα θεείῳ
πρᾶτον, ἔπειτα δ ̓ ἅλεσσι μεμιγμένον, ὡς νενόμισται,

und Eintracht walten. Es ist der-
selbe Gedanke, den wir im Prophe-
tismus der Hebräer ausgeprägt fin-
den. Lactant. Instt. div. 7, 24 leo-
nes et vituli ad praesepe simul sta-
bunt, lupus ovem non rapiet, canis
non venabitur. Denique tunc fient
illa, quae poetae aureis temporibus
facta esse iam Saturno regnante di-
xerunt: οἱ δὲ λύκοι τε καὶ ἄρνες ἐν
οὔρεσιν ἄμμιγ ̓ ἔδονται χόρτον,
παρδαλιές τ' ἐρίφοις ἅμα βοσκή
σονται, ἄρκτοι σὺν μόσχοισιν ὁμοῦ
καὶ πᾶσι βοτοῖσι. σαρκοβόρος τε
λέων φάγεται ἄχυρον παρὰ φάτναις,
σὺν βρέφεσιν τε δράκοντες ἁμαρτῆ
κοιμήσονται. Vgl. Virg. Εcl. 4,
5, 60. Jes. 11, 6. 65, 25.

22.

86. μὲν in der dritten Arsis wie 5, 58 oder Iliad. 11, 393. 11, 481. S. Giseke, hom. Forsch. p. 93 flg.

87. ἀσπαλάθ. S. Anm. zu 4, 57. ἑτ. Kreussler vermuthet ἑτοίμα σαι. παλίουρος ist hier wahrscheinlich stachlicher Wegdorn, rhamnus paliurus Linn. = = paliurus australis, der in Griechenland noch jetzt παλιοῦρι heisst. S. Fraas p. 94. Ovid. Fast. 6, 129 dedit spinam, qua tristes pellere posset a foribus noxas. Vgl. Fast. 2, 28. Schwarzdorn und Kreuzdorn dienen noch heutigen Tages bei Wunderkuren. 88. βάτου. S. 1, 132. ἄχερδος ist hier und Odyss. 14, 10 Weissdorn, crataegus oxyacanthus, den noch jetzt Mancher im Walde mit dem wilden Birnbaume verwechselt. Eryngium campestre, wofür es Fée p. 20 hält, kann es unmöglich sein. [Kreussler conjicirt αχέρδω.]

85

90

95

Odyss. 3,

459.

ἄστρε

89. κατε κτλ. = 90. κανῆν. S. Dor. 127. 92-94. ποταμοίο πτος. Virg. Εcl. 8, 101 fer cineres, Amarylli, foras rivoque fluenti transque caput iace nec respexeris. Tibull. 2, 5, 80. ὑπερούριον verbindet Am. adn. richtig als Adj. mit κόνιν. S. Anm. zu 25, 56. Zur Sache vgl. Liv. 27, 37 haruspices dixerunt infantem (prodigium) extorrem agro Romano, procul terrae contactu, alto mergendum.

[ocr errors]

93-94.νέεσθαι-ἄστρεπτος, nicht ἄστρεπτον (Krüger II, II § 55, 1 Α. 2) oder νεέσθω ἄστρεπτος (wie Hermann wollte), sondern der Nominativ beim befehlenden Inf. wie Iliad. 6, 87-92 (ἡ δὲ — οὔξασα θεῖναι), wie Kreussler erkannt hat. S. gr. Ausg. p. 161. Uebrigens vgl. Calpurn. 11, 64 ter vittis, ter fronde sacra, ter ture vaporo lustravit, cineresque aversa effudit in amnem. Ovid. Fast. 6, 164. Musaeus, Volksmährchen: wirf diesen Bachkiesel stillschweigend hinter dich in den Nixenbrunnen.

94. καθαρῷ — θεείῳ. Plin. H. N. 35, 50 habet sulfur et in religionibus locum ad expiandas suffitu domos. Odyss. 22, 481 sagt Odysseus: οἶσε θέειον, γρην, κακῶν ἄκος. Daher sagt Theokrit καθαρῷ. Vgl. v. 96 ἀβλαβές und Tibull. 1, 5, 11 ipseque te circum lustravi sulfure

[blocks in formation]

θαλλῷ ἐπιρραίνειν ἐστεμμένῳ ἀβλαβὲς ὕδωρ Ζηνὶ δ ̓ ἐπιρρέξαι καθυπέρτερῳ ἄρσενα χοῖρον, δυσμενέων αἰεὶ καθυπέρτεροι ὡς τελέθοιτε.“

Φᾶ, καὶ ἐρωήσας ἐλεφάντινον ᾤχετο δίφρον Τειρεσίας πολλοῖσι βαρύς περ ἐὼν ἐνιαυτοῖς. Ἡρακλέης δ ̓ ὑπὸ ματρὶ νέον φυτὸν ὡς ἐν ἀλωᾷ ἐτρέφετ' Αργείου κεκλημένος ̓Αμφιτρύωνος. γράμματα μὲν τὸν παῖδα γέρων Λίνος ἐξεδίδαξεν, υἱὸς ̓Απόλλωνος μελεδωνεὺς ἄγρυπνος ἥρως, τόξον δ ̓ ἐντανύσαι καὶ ἐπὶ σκοπὸν εἶναι ὀϊστόν Εὔρυτος ἐκ πατέρων μεγάλαις ἀφνειὸς ἀρούραις. αὐτὰρ ἀοιδὸν ἔθηκε καὶ ἄμφω χεῖρας ἔπλασσε πυξίνᾳ ἐν φόρμιγγι Φιλαμμονίδας Εὔμολπος. ὅσσα δ ̓ ἀπὸ σκελέων ἑδροστρόφοι ̓Αργόθεν ἄνδρες

schädlichen Einflusses zu vertreiben. Eine gewisse Aehnlichkeit ist Jud. 9, 45.

96. ἀβλ. was den Schaden abwäscht. Vgl. 12, 25. ὕδωρ. Virg. Aen. 6, 229 ,,aqua pura" [ἐστεμμένῳ ist Conj. von Schäfer für ἐστεμμέ vov].

100. βαρὺς ἐνιαυτοῖς. Hor. Sat. 1, 1, 4 gravis annis. Weissenborn zu Liv. 7, 39. Seneca Med. II, 258 aevo gravis. Cicero 2 Cat. 6, 20: aetate affectus. Liv. 9, 2 gravis annis abscesserat muneribus: in corpore tamen affecto vigebat vis animi consiliique.

101. ὑπὸ. S. Anm. zu v. 31. νέον. S. 8, 42. — φυτόν. Iliad. 18, 57 τὸν μὲν ἐγὼ θρέψασα φυτὸν ὡς γουνῷ ἀλωῆς.

103. γράμματα. Der Anachronismus liegt eben so am Tage wie der bei Shakspeare, Jul. Caes. II, 1. Brutus: peace, count the clock. Cassius: the clock hath stricken three. Buttler sagt in Schillers Piccolom. I, 2: und wie des Blitzes Funke sicher, schnell, geleitet an der Wetterstange läuft, herrscht sein Befehl vom letzten fernen Posten

bis zu der Wache, die ihr Schilderhaus hat aufgerichtet an der Kaiserburg. Λίνος, der alte Sänger, Sohn des Apollo (v. 104. Virg. Ecl. 4, 57) und der Terpsichore (oder Euterpe oder Kalliope oder Psamathe),

100

105

den schliesslich Herkules mit der Lyra erschlug (Plaut. Bacch. 1, 2, 47-155). Athen. p. 164, B. Welcker, kl. Schr. 1 p. 46.

દે

106. Εὔρυτος, der Odyss. 8, 224 zugleich mit Herkules als trefflicher Bogenschütze erwähnt wird. πατέρων wie 16, 33. Aesch. Eum. 894 τὰ ἐκ προτέρων αμπλακήματα. ἀρούραις. Wegen des Dativus s. Anm. zu 25, 119.

108. φόρμιγγι. Vgl. Iliad. 9, 186. - Φιλ. Εὔμ. Der Name Eumolpus ist eigentlich appellativ, der Schönsingende, der dann als Nomen propr. auf verschiedene sagenhafte Personen übertragen wurde. Vorzüglich bekannt ist der Stifter der eleusinischen Mysterien in Attica, welcher z. B. Pausan. 1, 38 der Sohn des Poseidon und der Chione heisst. Ungewiss ist es, ob der Dichter diesen Eumolpus meint und in der Genealogie einer andern Sage folgt. Den Philammon, einen alten Sänger aus Thracien, bezeichnen andere als den Vater des aus Iliad. 2, 595 bekannten Thamyris (Apollod. 1, 3, 3).

109. ἀπὸ σκ. ist eng mit ἑδροστρόφοι zu verbinden, crurum ope celeriter nates versantes. Beweglichkeit des ganzen Körpers gehört zur Kunst des Ringers. Theophr. Char. 10 (27) καὶ παλαίων πυκνὰ τὴν ἕδραν (nates) στρέφειν όπως περ παιδεῦσθαι δοκῇ. Αργόθεν. Die

ἀλλάλους σφάλλοντι παλαίσμασιν, ὅσσα τε πύκται
δεινοὶ ἐν ἱμάντεσσιν, ἅ τ ̓ εἰς γαῖαν προπεσόντες
πάμμαχοι ἐξεύροντο σοφίσματα σύμφορα τέχνα,
πάντ ̓ ἔμαθ ̓ Ἑρμείαο διδασκόμενος παρὰ παιδί
Αρπαλύκω Φανοτῆϊ, τὸν οὐδ ̓ ἂν τηλόθι λεύσσων
θαρσαλέως τις ἔμεινεν ἀεθλεύοντ ̓ ἐν ἀγῶνι.
τοῖον ἐπισκύνιον βλοσυρῷ ἐπέκειτο προσώπῳ.
ἵππους δ ̓ ἐξελάσασθαι ὑφ ̓ ἅρματι καὶ περὶ νύσσαν
ἀσφαλέως κάμπτοντα τροχῶ σύριγγα φυλάξαι,
̓Αμφιτρύων ὃν παῖδα φίλα φρονέων ἐδίδαξεν
αὐτός, ἐπεὶ μάλα πολλὰ θεῶν ἐξ ἤρατ ̓ ἀγώνων
Αργει ἐν ἱπποβότῳ κειμήλια, καί οἱ ἀαγεῖς
δίφροι, ἐφ ̓ ὧν ἐπέβαινε, χρόνῳ διέλυσαν ἱμάντας.
δούρατι δὲ προβολαίῳ ὑπ ̓ ἀσπίδι νῶτον ἔχοντα
ἀνδρὸς ὀρέξασθαι ξιφέων τ ̓ ἀνέχεσθαι ἀμυχμόν

Ringkunst der Argiver war berühmt, sprüchwörtlich der Ausdruck 'Aoγείων ἡ πάλη (Anth. Pal. 9, 391).

110. ὅσσα wiederholt aus Vers 109, Vgl. Id. 1, 1 - 2.

111. ἱμάντεσσι. Vgl. 22, 68. 22, 81. εἰς γ. προπεσόντες. Zu den Kunstgriffen der Pankratiasten gehörte auch der, dass sie sich zur rechten Zeit auf die Erde warfen und den Gegner dann zu überwältigen suchten. Philostr. sen. 2, 6 p. 411 Kayser: οἱ παγκρατιάζοντες κεκινδυνευμένη προσχρῶνται τῇ πάλῃ· δεῖ γὰρ αὐτοῖς ὑπτιασμῶν τε, Ο μή εἰσιν ἀσφαλεῖς τῷ παλαίοντι, καὶ συμπλοκῶν, ἐν αἷς περιγίγνεσθαι χρὴ οἷον πίπτοντα, δεῖ δὲ αὐτοῖς καὶ τέχνης ἐς τὸ ἄλλοτε ἄλλως άγχειν. Schol. zu Pind. Isthm. 3,65 μῆτιν ἀλώπηξ sagt: ἔοικε διδάσκειν τοῦ παγκρατιαστοῦ τὸ πάλαισμα, ὡς χαμαί κειμένου καὶ τὸν μείζονα τέχνῃ νενικηκότος. καὶ γὰρ ἡ ἀλώπηξ ὑπτία τοῖς ποσὶν ἀμύνεται. [V. 112 ist σοφ. Conj. Mein. und Ahr. für παλαίσματα, welche auch Ziegler aufnimmt.]

114. Αρπαλύκῳ. Harpalykus ist nach Apollod. 3, 8, 1 ein Sohn des Lykaon. Derselbe Apollodor sagt 2, 4, 9: ἐδιδάχθη Ἡρακλῆς ἁρματηλατεῖν μὲν ὑπὸ Ἀμφιτρύωνος (vgl. ν. 120) παλαίειν δὲ ὑπὸ Αὐτολύ

110

115

120

κου· τοξεύειν δὲ ὑπὸ Εὐρύτου (vgl. ν. 106)· ὁπλομαχεῖν δὲ ὑπὸ Κάστο ρος, κιθαρῳδεῖν δὲ ὑπὸ Λίνου (vgl. v. 103). Da Apollodor im übrigen mit unserer Erzählung ziemlich übereinstimmt, so ist Heyne's Vermuthung, dass Theokrit Αὐτολύκῳ für Αρπαλύνω geschrieben habe, sehr plausibel, zumal da Autolykus als Sohn des Hermes bezeichnet wird (Paus. 8, 4). Allein wir müssen die Worte von Mein. festhalten: nisi forte ignotos nobis auctores secutus est poeta.

116. τοῖον ἐπισκ. (Iliad. 17, 136). Cic. pro Sest. 8, 19 nam quid ego de supercilio dicam? quod tum hominibus non supercilium, sed pignus reipublicae videbatur. Tanta erat gravitas in oculo, tanta contractio frontis cet. Vgl. Theokr. 2, 161 und gr. Ausg. p. 163.

σύριγγα Soph.

117-118. νύσσαν
φ. Vgl. Iliad. 23, 332 fg.
Electr. 721. Hor. Od. 1, 1, 4.

121. ἱπποβότω. Odyss. 4, 562. Pind. Isthm. 6, 11 Αργος ἵππιον. Hor. Od. 1, 7, 9 Argos equis aptum.

122. διέλυσαν. Die Wagensessel waren mit der Zeit alt geworden und hatten von dem Riemenzeug allmählich,,Abschied genommen". Vgl. Anm. zu 5, 93.

κοσμῆσαί τε φάλαγγα λόχον τ ̓ ἀναμετρήσασθαι
δυσμενέων ἐπιόντα καὶ ἱππήεσσι κελεῦσαι
Κάστωρ ἱππαλίδας δέδαεν, φυγὰς "Αργεος ἐνθών,
ὁππόκα κλῆρον ἅπαντα καὶ οἰνόπεδον μέγα Τυδεύς
νατε παρ' Αδρήστοιο λαβὼν ἱππήλατον "Αργος.
Κάστορι δ ̓ οὔτις ὁμοῖος ἐν ἡμιθέοις πολεμιστής
ἄλλος ἔην πρὶν γῆρας ἀποτρίψαι νεότητα.

3

Ὧδε μὲν Ἡρακλῆα φίλα παιδεύσατο μάτηρ. εὐνὰ δ ̓ ἧς τῷ παιδὶ τετυγμένα ἀγχόθι πατρός δέρμα λεόντειον μάλα οἱ κεχαρισμένον αὐτῷ, δεῖπνον δὲ κρέα τ ̓ ὀπτὰ καὶ ἐν κανέῳ μέγας ἄρτος Δωρικὸς ἀσφαλέως κε φυτοσκάφον ἄνδρα κορέσσαι. αὐτὰρ ἐπ ̓ ἄματι τυννὸν ἄνευ πυρός αἴνυτο δόρπον εἵματα δ ̓ οὐκ ἀσκητὰ μέσας ὑπὲρ ἕννυτο κνάμας.

125-126. λόχον – ἐπιόντα, und scharf zu bemessen der Feinde Angriff drohende Schaar. Zimm. λόχος ist gebraucht wie Odyss. 20, 49. Orph. Arg. 114 u. a. [Am. übersetzt et insidias praemeditari hostiles in impetu faciendo.]

127. Κάστωρ wird auch von Apollodor in der Anm. zu v. 114 angegebenen Stelle als Lehrer des Herkules genannt. ἱππαλίδας,

equestris rei peritus, eques, von innalos, was Etym. M. p. 698, 14 hat, wovon die Nebenform ἱππαλέος sich bei Oppian. Cyneg. 1, 169 findet. Vgl. δραπετίδης von δραπέ της, Mosch. 1, 3. So heisst Kastor Theokr. 22, 34 αιολόπωλος, Iliad. 3, 237 ἱππόδαμος. Vgl. gr. Ausg. p. 164.

128-129. Τυδεὺς Αργος. Tydeus, der Vater des von Homer verherrlichten Diomedes, heirathete die Deïpyle, die Tochter des Adrastus, des Königs von Argos. Iliad. 14, 119 sagt Diomedes: πατὴρ δ ̓ ἐμὸς Αργεϊ νάσθη. Vgl. Apollod. 3, 6, 1. 1, 8, 5. 132. δε. Vgl. den Schluss von Id. 13, v. 72. Id. 11, v. 80. Id. 22, ν. 212.

133. εὐνά. Vgl. Stat. Achill. 2, 394.

125

130

135

135. δεῖπνον. Herkules ist berühmt als starker Esser. Aristoph. Ran. 63, 550 Ag. Athen. 10 p. 411, Β. Vgl. 22, 115. 4, 34.

τοι,

136. Δωρικός. Schol. Apoll. Rhod. 1, 1077 ἀκάθαρτοι καὶ εὐτελεῖς ἄροὓς ὁ Θεόκριτος Δωρικούς φησιν, also geschrotenes Brot, eine Art Commisbrot oder westphälischer Pumpernickel. φυτοσκάφον. Von einem gefrässigen Sklaven sagt Alciphr. Epist. 3, 38 ἦν οὗτος ἅμα λαμπρὰ ζημία· ἐσθίει μὲν γὰρ τεστ σάρων σκαπανέων σιτία. κορέστ σαι nehme ich als Infinitiv, abhängig von ἄρτος (vgl. 5, 10), Brot, um wohl einen ,,Scheunendrescher" völlig zu sättigen. Beim Inf. steht κε wie Iliad. 22, 110. Mit der Verbindung von Subst. und Inf. vgl. Eur. Hipp. 346 οὐ μάντις εἰμὶ τἀφανῆ γνῶναι σαφῶς. Theokr. 30, 33.

137. ἐπ' ἄματι kann an unserer Stelle nur heissen: den Tag über. Vgl. Odyss. 12, 105. Iliad. 8, 529. Denn δόρπον ist hier Mahlzeit überhaupt, δεῖπνον aber (v. 135), wie bei den Attikern, die Hauptmahlzeit, welche gegen Abend gehalten wurde (Athen. 1 p. 11, D). S. Pape s. v. Harl. übersetzt die finito, Paley post diem peractum, Ameis quottidie, was ich wegen gr. Ausg. p. 165 bemerke.

XXV.

ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΕΟΝΤΟΦΟΝΟΣ.

Τὸν δ ̓ ὁ γέρων προσέειπε φυτῶν ἐπίουρος ἀροτρεύς παυσάμενος ἔργοιο, τό οἱ μετὰ χερσὶν ἔκειτο·

[ocr errors]

Ἐκ τοι ξεινε πρόφρων μυθήσομαι ὅσσ ̓ ἐρεείνεις, Ἑρμέω ἀζόμενος δεινὴν ἔπιν εἰνοδίοιο·

τὸν γάρ φασι μέγιστον ἐπουρανίων κεχολώσθαι, εἴ κεν ὁδοῦ ζαχρεῖον ἀνήνηταί τις ὁδίτην.

XXV. Herkules, der Ueberwinder des Löwen, bei Augias. Herkules wird von einem Landmanne, den er auf dem Felde getroffen, zu den Stallungen geführt, wo sich Augias gerade befindet um seine Herden zu mustern (v. 1-84). Die Herden kehren heim von den Triften und werden von Augias, seinem Sohne Phyleus und Herkules betrachtet; bei dieser Gelegenheit wird der grimmigste unter allen Stieren von Herkules gebändigt (v. 85-152). Phyleus und Herkules gehen sodann zur Stadt und unterwegs erzählt der Letztere wie er den nemeischen Löwen bezwungen habe (v. 153 bis Schluss). Nach unseren jetzigen Begriffen von Epos kann das Gedicht nicht als ein in sich abgeschlossenes Ganzes betrachtet werden. Abgesehen von dem Eingange, von welchen man allenfalls sagen könnte, dass er vielleicht absichtlich so gehalten sei, dass er den Leser in medias res einführen solle, erfahren wir nirgends, warum Herkules den Augias aufsucht; wir hören auch nicht das Mindeste über das erste Zusammentreffen desselben mit Augias, nichts z. B. von Begrüssungen wie bei Homer; wir bleiben endlich darüber völlig im Ungewissen, warum Herkules und Phyleus zur Stadt, und zu welcher Stadt sie gehen. Schwerlich ist die Erzählung in der vorliegenden Fassung als vollendet - zu betrachten, jedenfalls fehlt, wie

5

schon Callierges, Camerarius u. A. annahmen, der Anfang und ein Stück in der Mitte (v. 85). Der Schluss ist da, wie v. 280 zeigt. S. gr. Ausg. p. 167 flg.) Lange vor Theokrit verfassten der Rhodier Pisander (s. Einl. p. 29) und Panyasis aus Halikarnass, der um die Zeit der Perserkämpfe blühte, Herakleen, in welchen die Abenteuer des Herkules besungen waren. Wie weit Theokrit an die Darstellungen dieser Dichter, denen man sogar diese Idylle beilegen wollte, sich angeschlossen habe, ist nicht nachzuweisen. Die Aechtheit des Gedichtes habe ich gr. Ausg. nachgewiesen.

2. παυσάμενος. Wegen der Dehnung der Ultima s. Anm. zu 25, 69. 25, 37. tó of kann kaum ein Hiatus genannt werden. Denn auch in dieser Idylle beobachtet Theokrit den homer. Sprachgebrauch, als hätte of noch das Digamma. Es wird also weder ein kurzer Vocal davor elidirt (25, 109) noch ein langer Vocal davor verkürzt (25, 80). Dagegen wird die vorhergehende consonantisch auslautende kurze Silbe vor diesem Worte verlängert (25, 82). Aus diesem Grunde ist 15, 112 die Vulgata Tao μév of falsch. Vgl. Hermann, Orph. p. 774 fig. μετὰ χ. wie Odyss. 23, 294. Krüger II, II § 68, 27b.

4. εἰνοδίοιο. Vgl. Odyss. 15, 319. 6. ε ut. Diphil. bei Athen 6 p. 238, F ἀγνοεῖς ἐν ταῖς ἀραῖς

« ForrigeFortsæt »