Billeder på siden
PDF
ePub

ἔργον ἔχων, αὐτός τε περίσπλαγχνος Λαέρτης, εἰ μή σφεας ὤνασαν Ἰάονος ἀνδρὸς ἀοιδαί.

Ἐκ Μοισᾶν ἀγαθὸν κλέος ἔρχεται ἀνθρώποισι, χρήματα δὲ ζώοντες ἀμαλδύνουσι θανόντων. ἀλλὰ γὰρ ἶσος ὁ μόχθος ἐπ ̓ ᾐόνι κύματα μετρεῖν, ὅσσ ̓ ἄνεμος χέρσονδε μετὰ γλαυκᾶς ἁλὸς ὠθεῖ, ἢ ὕδατι νίζειν θολερὰν διαειδέϊ πλίνθον, καὶ φιλοκερδείῃ βεβλημένον ἄνδρα παρελθεῖν. χαιρέτω ὅστις τοῖος, ἀνήριθμος δέ οἱ εἴη ἄργυρος, αἰεὶ δὲ πλεόνων ἔχοι ἵμερος αὐτόν. αὐτὰρ ἐγὼ τιμήν τε καὶ ἀνθρώπων φιλότητα πολλῶν ἡμιόνων τε καὶ ἵππων πρόσθεν ἑλοίμαν. Δίζημαι δ ̓, ὅτινι θνατῶν κεχαρισμένος ἔνθω σὺν Μοίσαις χαλεπαὶ γὰρ ὁδοὺ τελέθουσιν ἀοιδοῖς κουράων ἀπάνευθε Διὸς μέγα βουλεύοντος. οὔπω μῆνας ἄγων ἔκαμ ̓ οὐρανὸς οὐδ ̓ ἐνιαυτούς, πολλοὶ κινήσουσιν ἔτι τροχὸν ἅρματος ἵπποι, ἔσσεται οὗτος ἀνήρ, ὃς ἐμεῦ κεχρήσετ ̓ ἀοιδοῦ, ῥέξας ἢ ̓Αχιλεὺς ὅσσον μέγας ἢ βαρὺς Αἴας ἐν πεδίῳ Σιμόεντος, ὅθι Φρυγὸς ἠρίον Ἴλου.

Φιλοίτιος. Odyss. 20, 185 Ag. 21, 189 filg.

57. εἰ μή. Cic. pro Archia 10, 24 nisi Ilias illa exstitisset, idem tumulus, qui corpus (Achillis) contexerat, nomen etiam obruisset. - Ιάονος, Vgl. 22, 218.

[ocr errors]

59. ζώοντες θανόντων am Schlusse der zwei Hemistichien wie 11, 58 θέρεος — χειμώνι. Ovid. Met. 5, 329. 5, 445. Oppian Cyn. 1, 339. 2, 135. Grosse Ausg. p. 70.

60. ηόνι. Virg. Georg. 2, 108.

61. ἄνεμος — μετὰ κτλ. Sturm und Meer treiben die Wogen ans Land. Vgl. z. B. Hor. Epist. 1, 2, 35. Ovid. Met. 1, 56 et cum fulminibus facientes frigora ventos. Cic. Off. 1, 8, 25.

62. d. Hiatus wie 7, 77. 7, 88. S. gr. Ausg. p. 70. διαειδέϊ, aqua perspicua (Ovid. Met. 4, 300), perlucida (Met. 3, 161). — ὕδατινίζειν. Das t in ὕδατι ist in der Ar sis vor νίζειν gedehnt wie Iliad. 7, 425. · πλίνθον. Ter. Phorm. 1, 4, 9 laterem laves. Vgl. das deutsche: einen Mohren weiss waschen.

60

65

70

75

63. βεβλημένον. Vgl. Odyss. 10, 247 κῆρ ἄχει μεγάλῳ βεβολημένος. Iliad. 9,9. Aesch. Αgam. 544 ἱμέρῳ πεπληγμένος. Hor. Od. 4, 5, 15 desideriis ictus. παρελθεῖν, accedere, adire. Vgl. 15, 60. Hesiod. ἔργ. 216. Der Accusativus steht bei diesem Verbum wie z. B. Eurip. Hipp. 108. [Unrichtig übersetzte Steph. flectere, Wüstem. und Am. fallere.]

64. χαιρ. Einl. Ρ. 2 Anm. 9.

65. πλεόνων κτλ. Vgl. Ovid. Fast. 1, 211. Hor. Od. 3, 16, 17.

73. ἔσσεται. Durch den Nachdruck im Anfange des Satzes erhöht hier das prophetische Futurum die Zuversichtlichkeit des Sprechenden. Vgl. Iliad. 6, 448: ἔσσεται ἦμαρ, ὅτ' ἄν ποτ ̓ ὀλώλῃ Ἴλιος ἱρή. Theokr. 24, 84. 23, 33. Cic. pro Mil. 25, 69 erit, erit illud profecto tempus quum Klopstock: es wird ein Tag sein u. s. w.

75. "Ilov. S. Iliad. 10, 415. 11, 166.

ἤδη νῦν Φοίνικες ὑπ ̓ ἠελίῳ δύνοντι
οἰκεῦντες Λιβύας ἄκρον σφυρὸν ἐρρίγασιν.
ἤδη βαστάζουσι Συρακόσιοι μέσα δοῦρα
ἀχθόμενοι σακέεσσι βραχίονας ιτείνοισι·
ἐν δ ̓ αὐτοῖς Ιέρων προτέροις ἴσος ἡρώεσσι
ζώννυται, ἵππειαι δὲ κόρυν σκιάουσιν ἔπειραι.
αἲ γὰρ Ζεῦ κύδιστε πάτερ καὶ πότνι' Αθάνα
κούρη θ', ἣ σὺν ματρὶ πολυκλήρων Εφυραίων
εἴληχας μέγα ἄστυ παρ ̓ ὕδασι Λυσιμελείας,
ἐχθροὺς ἐκ νάσοιο κακὰ πέμψειεν ἀνάγκα
Σαρδόνιον κατὰ κῦμα, φίλων μόρον ἀγγέλλοντας
τέκνοις ἠδ ̓ ἀλόχοισιν, ἀριθμητοὺς ἀπὸ πολλῶν·
ἄστεά τε προτέροισι πάλιν ναίοιτο πολίταις,
δυσμενέων ὅσα χεῖρες ἐλωβήσαντο κατάκρας
ἀγροὺς δ ̓ ἐργάζοιντο τεθαλότας· αἱ δ ̓ ἀνάριθμοι
μήλων χιλιάδες βοτάνα διαπιανθεῖσαι

ἂμ πεδίον βληχοῖντα, βόες δ ̓ ἀγεληδὸν ἐς αὖλιν
ἐρχόμεναι σκνιφαῖον ἐπισπεύδοιεν ὁδίταν
νειοὶ δ ̓ ἐκπονέοιντο ποτὶ σπόρον, ἡνίκα τέττιξ
ποιμένας ἐνδίους πεφυλαγμένος ἔνδοθι δένδρων
ἀχεῖ ἐν ἀκρεμόνεσσιν· ἀράχνια δ ̓ εἰς ὅπλ ̓ ἀράχναι
λεπτὰ διαστήσαιντο, βοᾶς δ ̓ ἔτι μηδ' ὄνομ ̓ εἴη.
ὑψηλὸν δ' Ιέρωνι κλέος φορέοιεν ἀοιδοί
καὶ πόντου Σκυθικοῖο πέραν καὶ ὅθι πλατύ τεῖχος
ἀσφάλτῳ δήσασα Σεμίραμις ἐμβασίλευεν.

76. Φοίνικες sind hier die Karthaginienser. Plut. Marc. 12 u. a.

נו

77. ἄκρ. σφυρόν, extremam gram. Vgl. Nonn. Dionys. 2, 1 ὣς ὁ μὲν αὐτόθι μίμνε παρὰ σφυρὰ φορβάδος ύλης. Anth. Pal. 7, 501 Λέσβοιο παρὰ σφυρόν.

79. ἱτεΐνοισι. Die Schilde waren aus Weidengeflecht und mit Leder überzogen. S. Lex. s. v. · γέρρον. Virg. Aen. 7, 632. Tac. Ann. 2, 14.

83. κούρη - Εφυραίων. τὴν Δήμητραν λέγει καὶ τὴν Περσε φόνην εἰληχέναι τὸ τῶν Συρακου σίων ἄστυ, παρόσον Κορινθίων ἄποικοι οἱ Συρακούσιοι. Schol. Εφύρα ist der alte Name von Ko

[blocks in formation]
[blocks in formation]
[ocr errors][merged small][ocr errors]

εἷς μὲν ἐγώ, πολλοὺς δὲ Διὸς φιλέοντι καὶ ἄλλους
θυγατέρες, τοῖς πᾶσι μέλοι Σικελὴν ̓Αρέθουσαν
ὑμνεῖν σὺν λαοῖσι καὶ αἰχμητὰν Ιέρωνα.
ὦ Ετεόκλειοι Χάριτες θεαί, ὦ Μινύειον
Ορχομενὸν φιλέοισαι ἀπεχθόμενόν ποτε Θήβαις,
ἄκλητος μὲν ἔγωγε μένοιμι κεν, ἐς δὲ καλούντων
θαρσήσας Μοίσαισι σὺν ἡμετέραισιν ἱκοίμαν.
καλλείψω δ ̓ οὐδ ̓ ἔμμε· τί γὰρ Χαρίτων ἀγαπητόν
ἀνθρώποις ἀπάνευθεν; ἀεὶ Χαρίτεσσιν ἅμ ̓ εἴην.

101. ε ἷς κτλ. Aehnlichkeit Tibull. 4, 1, 35 flg.

102. Αρέθουσαν. S. Anm. zu 1, 117.

104. Ετεόκλ Χάριτες. Εteokles, der Sohn des Flussgottes Kephisus, König von Orchomenos, war nach der Sage der Erste unter den Menschen, welcher den Charitinnen opferte. S. Schol. und Paus. 9, 35, 1 , 1.

105. ἀπεχθ. Θήβαις. Erginus,

105

Sohn des Klymenus, Königs zu Or-
chomenos, überzog die Thebaner mit
Krieg und machte sich dieselben
tributpflichtig, bis ihnen Herkules
zu Hülfe kam. S. Schol. und Paus.
9, 37.
109. ἀπάνευθεν. Auf diesem
Worte liegt der Ton. Deshalb setzte
es der Dichter am Schlusse, um den
Gegensatz mit dem folgenden ἅμα
hervorzuheben. Wüstem. vgl. Soph.
Ant. 682. Weiteres s. gr. Ausg.
p. 75.

XVII.

ΕΓΚΩΜΙΟΝ ΕΙΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΝ.

Ἐκ Διὸς ἀρχώμεσθα καὶ ἐς Δία λήγετε, Μοῖσαι, ἀθανάτων τὸν ἄριστον ἐπὴν κλείωμεν ἀοιδαῖς, ἀνδρῶν δ ̓ αὖ Πτολεμαῖος ἐνὶ πρώτοισι λεγέσθω

XVII. Loblied auf Ptolemaeus II., König von Aegypten. Das Gedicht ist in dem Jahre 259 oder 258 a. Chr. verfasst. S. Hauler p. 19. Die Vergötterung des Ptolemaeus, welche hier ausgesprochen ist, charakterisirt die Zeit, in welcher der Dichter lebte. Vgl. Callim. Hymn. in Del. 165, welcher Ptolemaeus II. einen Gott nennt. Ueberschätzt hat dieses Enkomion Clodius; zu tief setzt es Manso herab, obwohl nicht in Abrede zu stellen ist, dass es langweilige Partien enthält und

nicht den Werth der bukol, und mi-
mischen Gedichte hat. S. Clodius,
Versuche aus der Litt. und Moral,
Stück 4 p. 678. Manso in Nachtr. zu
Sulzer's allg. Theorie der schönen
Künste, I, 1 p.
114.

1. Εκ Διὸς ἀρχ. Mit denselben Worten beginnt Aratus seine φαινόμενα. Daraus folgt aber nicht, dass Theokrit diesen Spruch als Arateischen angewendet habe, wie z. B. Hauler p. 64 meint. Beide Dichter hatten muthmasslich einen alten Hymnus vor Augen. Cic. de Legg.

καὶ πύματος καὶ μέσσος· ὁ γὰρ προφερέστερος ἀνδρῶν.
ἥρωες, τοὶ πρόσθεν ἀφ ̓ ἡμιθέων ἐγένοντο,

ῥέξαντες καλὰ ἔργα σοφῶν ἐκύρησαν ἀοιδῶν·
αὐτὰρ ἐγὼ Πτολεμαῖον ἐπιστάμενος καλὰ εἰπεῖν
ὑμνήσαιμ'· ὕμνοι δὲ καὶ ἀθανάτων γέρας αὐτῶν.
Ιδαν ἐς πολύδενδρον ἀνὴρ ὑλατόμος ἐλθών
παπταίνει, παρεόντος ἄδην, πόθεν ἄρξεται ἔργου.
τί πρῶτον καταλέξω; ἐπεὶ πάρα μυρία εἰπεῖν,
οἷσι θεοὶ τὸν ἄριστον ἐτίμησαν βασιλήων.

Ἐκ πατέρων οἷος μὲν ἔην τελέσαι μέγα ἔργον
Λαγείδας Πτολεμαῖος, ὅτε φρεσὶν ἐγκατάθοιτο
βουλάν, ὧν οὐκ ἄλλος ἀνὴρ οἷός τε νοῆσαι.
τῆνον καὶ μακάρεσσι πατὴρ ὁμότιμον ἔθηκεν
ἀθανάτοις, καί οἱ χρύσεος δόμος ἐν Διὸς οἴκῳ
δέδμηται· παρὰ δ ̓ αὐτὸν ̓Αλέξανδρος φίλα εἰδώς
ἑδριάει Πέρσαισι βαρὺς θεὸς αιολομίτραις.
ἀντία δ ̓ Ἡρακλῆος ἕδρα Κενταυροφόνοιο
ἵδρυται στερεοῖο τετυγμένα ἐξ ἀδάμαντος·
ἔνθα σὺν ἄλλοισιν θαλίας ἔχει Οὐρανίδαισι,
χαίρων υἱωνῶν περιώσιον υἱωνοῖσιν,
ὅττι σφέων Κρονίδης μελέων ἐξείλετο γῆρας,

2, 3 a Jove Musarum primordia. Vgl. Virg. Ecl. 3, 60. Ovid. Met. 10, 148.

λήγετε. Iliad. 9, 97 Ατρείδη, ἐν σοὶ μὲν λήξω, σέο δ ̓ ἄρξομαι. Vgl. Hor. Epist. 1, 1, 1.

4. προφερέστερος, praestantior scil. quam alii omnes. Vgl. 12, 32. 3, 47.

6. καλὰ ἔργα. Ueber den scheinbaren Hiatus von καλὰ ἔργα, μέγα ἔργον ν. 13, καλὰ εἰπεῖν ν. 7, μυρία εἰπεῖν ν.11, φίλα εἰδώς v. 18's. Anm. zu 25, 37.

14. Λαγείδας. Πτ. Der Vater des in diesem Gedichte besungenen Königs, Ptolemaeus I. Soter, galt als der Sohn eines gemeinen Kriegers, Lagus; nach einer andern Ueberlieferung war er Sohn des macedon. Königs Philipp, welcher die von ihm schwangere Arsinoe jenem Lagus zum Gemahl gegeben hatte. S. Geier, de Ptolemaei Lag. vita, Hal. 1838 p.4 flg. Parthey, Abh. der Berl. Akad. Wiss. 1860 p. 333.

5

10

15.

20%

16. τῆνον κτλ. Ptolemaeus II. hatte seinen Aeltern, Ptolemaeus I. und Berenice, Tempel errichtet und göttliche Verehrung derselben eingeführt. Cf. Schol. ad h. 1. et ad v. 123. Geier p. 54.

17. δόμος – οἴκῳ. In der Burg des Zeus hat jeder Gott seine besondere Wohnung. Ilias 1, 607. Ovid. Met. 1, 172 Ag. οἶκος ist hier micilium.

=

do

18. ̓Αλέξ. Alexander der Grosse hatte sich schon bei Lebzeiten göttlich verehren lassen. φίλα εί δώς. Odyss. 3,277. Alexander hatte seine Zuneigung zu Ptolemaeus wiederholt aufs Sprechendste bewiesen. S. Curt. 9, 33, 22 Mütz.

19. βαρύς θεός wie 3, 15. Vgl. 1, 100. Soph. Antig. 1251 u. a. Hor. Od. 1, 2, 22 graves Persae. Stat. Ach. 2, 43 gravis Phrygibus Achilles. 20. Κενταυρ. S. zu 7, 149.

24. γῆρας. Apollon. Rhod. 4, 869 ἀμβροσίῃ χρίεσκε τέρεν δέμας, ὄφρα

ἀθάνατοι δὲ καλεῦνται ἑοὶ νέποδες γεγαῶτες.
ἄμφω γὰρ πρόγονός σφιν ὁ καρτερὸς Ἡρακλείδας,
ἀμφότεροι δ' ἀριθμοῦνται ἐς ἔσχατον Ἡρακλῆα.
τῷ καὶ ἐπεὶ δαίτηθεν ἴοι κεκορημένος ἤδη
νέκταρος εὐόδμοιο φίλας ἐς δῶμ ̓ ἀλόχοιο,
τῷ μὲν τόξον ἔδωκεν ὑπωλένιόν τε φαρέτραν,
τῷ δὲ σιδάρειον σκύταλον κεχαραγμένον ὄξοις.
οἱ δ ̓ εἰς ἀμβρόσιον θάλαμον λευκοσφύρου Ἥβης
ὅπλα καὶ αὐτὸν ἄγουσι γενειήταν Διὸς υἱόν.

Οἵα δ ̓ ἐν πινυταῖσι περικλειτὰ Βερενίκα
ἔπρεπε θηλυτέραις, ὄφελος μέγα γειναμένοισι.
τᾷ μὲν Κύπρον ἔχοισα Διώνας πότνια κούρα
κόλπον ἐς εὐώδη ῥαδινὰς ἐσεμάξατο χεῖρας.
τῷ οὔπω τινὰ φαντὶ ἁδεῖν τόσον ἀνδρὶ γυναικῶν,
ὅσσον περ Πτολεμαῖος ἑὴν ἐφίλησεν ἄκοιτιν.

ἦ μὲν ἀντεφιλεῖτο πολὺ πλέον· ὧδέ κε παισί
θαρσήσας σφετέροισιν ἐπιτρέποι οἶκον ἅπαντα,
ὁππότε κεν φιλέων βαίνῃ λέχος ἐς φιλεούσης.
ἀστόργου δὲ γυναικὸς ἐπ ̓ ἀλλοτρίῳ νόος αιεί,
ῥηΐδιοι δὲ γοναί, τέκνα δ ̓ οὐ ποτεοικότα πατρί.
κάλλει ἀριστεύουσα θεάων πότν Αφροδίτα,
σοὶ τήνα μεμέλητο ̇ σέθεν δ ̓ ἕνεκεν Βερενίκα
εὐειδὴς ̓Αχέροντα πολύστονον οὐκ ἐπέρασεν,
ἀλλά μιν ἁρπάξασα, πάροιθ ̓ ἐπὶ νᾶμα κατελθεῖν

πέλοιτο ἀθάνατος καί οἱ στυγερόν χροῒ γῆρας ἀλάλκοι.

26. ἄμφω κτλ., ambobus, et Alexandro et Ptolemaeo. Ueber ἄμφω als Dativ s. gr. Ausg. p. 80. Die Vorfahren des Alexander leiteten ihren Stamm zurück auf den Herakliden Karanos. S. Scaliger animadverss. in Euseb. Chron. p. 64. Ptolemaeus wird hier als Halbbruder des Alexander betrachtet. S. Anm. zu v. 14.

28. δαίτ. Ηor. Od. 4, 8, 30.

31. κεχαραγμ. ὄζοις, formosum paribus nodis atque aere, wie Virg. Ecl. 5, 90 sagt. S. den Knotenstock in der Hand des Herkules bei Gerhard, auserles. gr. Vasengem. Bd. 2 Taf. XCIV und gr. Ausg. p. 80.

32. λευκοσφ. Ηβης. Odyss. 11,

[ocr errors]

25

30

35

40

45

602 Ἡρακλῆς μετ ̓ ἀθανάτοισι θεοῖσιν τέρπεται ἐν θαλίῃς καὶ ἔχει καλλίσφυρον Ηβην. Hes. Theog. 950. Theokr. 28, 13.

34. Βερεν. S. Anm. zu 15, 107. 35. γειν. parentibus. Vgl. Xen. Mem. 1, 4, 7 und gr. Ausg. p. 81.

36. ἔχ., quae tenet (Hor. Od. 3, 28, 14). Theokr. 30, 2.

38. τῷ im Anfange des Verses bleibt hier lang vor où wie z. B. Iliad. 14, 126. Theokr. 17, 104. 114. Iliad. 14, 350. 4, 531 u. a.

44. ῥηΐδιοι, non laborant parturientes. - οὐ ποτεοικ.π. Hesiod. Theog. 235 zählt unter den Belohnungen der Guten auf: τίκτουσιν δὲ γυναῖκες ἐοικότα τέκνα γονεῦσιν. Hor. Od. 4, 5, 23. Catull. 61, 221.

« ForrigeFortsæt »