Billeder på siden
PDF
ePub

ἀλλ ̓ ἤτοι τούτων μὲν ὑπέρτεροι Οὐρανίωνες ἔσσονθ ̓ ὡς ἐθέλουσιν· ἐγὼ δὲ σὲ τὸν καλὸν αἰνέων ψεύδεα ῥινὸς ὑπερθεν ἀραιῆς οὐκ ἀναφύσω.

ἢν γὰρ καί τι δάκῃς, τὸ μὲν ἀβλαβὲς εὐθὺς ἔθηκας,
διπλάσιον δ ̓ ὤνησας, ἔχων δ ̓ ἐπίμετρον ἀπῆλθον.
Νισαίοι Μεγαρες ἀριστεύοντες έρετμοῖς,
ὄλβιοι οικείοιτε, τὸν ̓Αττικὸν ὡς περίαλλα
ξεῖνον ἐτιμήσασθε Διοκλέα τον φιλόπαιδα.
αἰεί οἱ περὶ τύμβον ἀολλέες εἴαρι πρώτῳ
κοῦροι ἐριδμαίνουσι φιλήματος ἄκρα φέρεσθαι.
ὃς δέ κε προσμάξῃ γλυκερώτερα χείλεσι χείλη,
βριθόμενος στεφάνοισιν ἑὴν ἐς μητέρ ̓ ἀπῆλθεν.
ὄλβιος, ὅστις παισὶ φιλήματα κεῖνα διαιτᾷ.

5

ἦ που τὸν χαροπὸν Γανυμήδεα πόλλ ̓ ἐπιβῶται

Legg. 1, 2. Lael. 1.), Luc. Peregr. 18. Vgl. 14, 27 δι ̓ ὦτός.

22. τούτων μ. ὑπέρτεροι, horum domini, arbitri, gubernatores, procuratores, victores (Hor. Epist. 1, 13, 11) erunt coelicolae: coelicolarum in potestate erit eventus. S. gr. Ausg. p. 386.

24. ψεύδεα, Zeichen der Lüge, weisse Bläschen oder weisse Flecke, will ich nicht auf meiner Nase entstehen lassen. Zweifelt der Neugrieche an der Wahrheit dessen, was ein Anderer zu ihm gesagt hat, so spricht er: lege einmal deinen Finger an die Nase. Hat der Andere dies in der üblichen Weise gethan, so sagt der Erstere: βλέπω τὸ ἀσπράδι εἰς τὴν μύτην σου, ich sehe die weisse Farbe auf deiner Nase. Zu einem, der über ein Bläschen auf der Zunge klagt, hören wir sagen: du hast doch gelogen. Vgl. 9, 30. ῥινὸς ἀραιῆς, auf der Nasenspitze. Ovid. Art. am. 1, 520 cava naris Nasenloch. Siehe gr. Ausg. p. 387.

=

25. δάκης, hast du mich etwa gekränkt. Naum. Anth. Pal. 7, 648 εἰ καί μιν δάκνοι δυσβίοτος πενίη. Ter. Eun, 3, 1, 55 par pari referto, quod eam mordeat. ἔθηκας. Krüger I, II § 53, 10 A. 2. Theokr. 22, 12.

27. Νισαΐοι heissen die Mega

25

30

35

renser im eigentlichen Griechenland zum Unterschiede von denen in Sicilien. Vgl. Pind. Pyth. 9, 91 Νίσου λόφος. Durch das nun folgende Lob der Megarenser will der Dichter den Geliebten zur Erfüllung des v. 10 ausgesprochenen Wunsches bestimmen.

29. Διοκλέα. Διοκλῆς ̓Αθήνηδεν φεύγων εἰς Μέγαρα, φιλόπαις ὑπερφυῶς ὤν, ἔν τινι μάχῃ ἠρίστευσε. καὶ ὑπερασπίζων τινὸς ἐρωμένου ἐκεῖνον μὲν ἔσωσεν, αὐτὸς δὲ ἐτελεύτησεν. ὅθεν τοὺς Μεγαρεῖς θάψαι αὐτὸν καὶ τιμᾶν ὡς ἥρωα, ἀγῶνα τε αὐτῷ ποιεῖν, ἐν ᾧ τοὺς καλοὺς περὶ φιλημάτων ἀγωνίζεσθαι. Schol. Vgl. schol. Arist. Ach. 774. In Διοκλέα ist die Ultima kurz wie in Ηρακλέα, Callim. Εpigr. 65, 5, während Soph. Antig. 23, 194 Ετεοκλέα. Vgl. jedoch das kurze a in εὐκλέα Soph. Oed. R. 161. Dazu Theokr. 12, 35 Γανυμηδέα und 8,87 αμολγέα.

33. ἐς. Krüger II, II § 68, 21 Α. 3. Theokr. 18, 53, 1, 5. Vgl. 5, 123.

34. ὄλβιος ohne ἐστί wie τρισμά καρες ohne εἰσί Odyss. 6, 154-155. Cic. pro Deiot. 10, 29 felix ista domus, quae Hor. Epod. 2, 1 beatus ille, qui -.

[ocr errors]
[blocks in formation]

Λυδίῃ ἶσον ἔχειν πέτρῃ στόμα, χρυσὸν ὁποίῃ πεύθονται μὴ φαυλόσ ̓ ἐτήτυμον ἀργυραμοιβοί.

36. Λυδίη. Bacchylid. frg. 22 Λυδία μὲν γὰρ λίθος μανύει χρυσόν, ἀνδρῶν δ ̓ ἀρετὰν σοφία τε παγκρατής τ ̓ ἐλέγχει ἀλάθεια.

37. μὴ φαυλόσ ̓ scil͵ ἀποβάλωσι,

damit sie das ächte Gold nicht nach dem Schlechten hin, d. h. auf den Haufen werfen, wo unächtes ist. Für φαῦλος in cod. k schreibe ich φαυλόσ'. Andere Ansichten s. gr. Ausg. p. 390-391.

ΧΠΙ.

ΥΛΑΣ.

Οὐχ ἡμῖν τὸν Ἔρωτα μόνοις ἔτεχ', ὡς ἐδοκεῦμες,
Νικία, φτινι τοῦτο θεῶν ποκα τέκνον ἔγεντο
οὐχ ἡμῖν τὰ καλὰ πράτοις καλὰ φαίνεται εἶμεν,
οἳ θνατοὶ πελόμεσθα, τὸ δ' αὔριον οὐκ ἐσορῶμες.
ἀλλὰ καὶ ὡμφιτρύωνος ὁ χαλκεοκάρδιος υἱός,
ὃς τὸν λῖν ὑπέμεινε τὸν ἄγριον, ἤρατο παιδός,
τῶ χαρίεντος Ὕλα, τῶ τὰν πλοκαμίδα φορεῦντος,
καί νιν πάντ' ἐδίδαξε, πατὴρ ὡσεὶ φίλον υιέα,
ὅσσα μαθὼν ἀγαθὸς καὶ ἀοίδιμος αὐτὸς ἔγεντο.
χωρὶς δ ̓ οὐδέποκ ̓ ἧς, οὔτ ̓ εἰ μέσον άμαρ ὄροιτο,

XIII. Hylas. Die Sage von Hylas, dem schönen Knaben, welchen die Nymphen zu sich in das Wasser zogen, ist wiederholt von den Alten besungen worden. Auf sie deutet u. A. auch Virg. Ecl. 6, 43. Georg. 3, 6 hin. Ausführlicher, jedoch mit einigen Abweichungen, wird sie behandelt von Apollon. Rhod. 1, 1207 Ag., ziemlich in Uebereinstimmung mit Theokrit von Prop. 1, 20, 17 flg. Antonin. Liberalis Metam. 26. Vgl. ausserdem Apollodor. 1, 9, 19. Valer. Flacc. Arg. 3, 549 flg. Orph. Arg. 646 flg. Die lateinische Nachbildung des Flaminius (Einl. p. 24) siehe gr. Ausg. II p. 1 flg.

1. ὡς ἐδοκεῦμες (Dor. § 125) ut putabamus quoties de hac re cogitabamus. Hor. Od. 3, 5, 1.

[blocks in formation]

2. Νικία. Vgl. 11, 2. — ὁτινι. ἀμφιβάλλουσι τίνος υἱὸς ὁ Ἔρως. Σιμωνίδης υἱὸν λέγει αὐτὸν "Αρεος καὶ ̓Αφροδίτης· Ακουσίλαος Νυ κτὸς καὶ Αἰθέρος Αλκαῖος Εριδος καὶ Ζεφύρου· Σαπφώ Αφροδίτης καὶ Οὐρανοῦ, καὶ ἄλλοι ἄλλων. Schol. Vgl. Plat. Symp. p. 178 B. ἔγεντο. S. 1, 88 und unten v. 9. 3. εἶμεν wie 2, 41.

5. ὡμφιτρ. S. Anm. zu 5, 82. 6. tòv liv. S. 25, 167 flg.

7. Υλα. Herkules tädtete den König der Dryoper Theiodamas und nahm dessen Sohn Hylas zu sich. Apoll. Rhod. 1, 1213.

9. ὅσσαμαθὼν. Vgl. 24, 1031g. 10. ής wie 2, 90. άμαρ. Vgl. 2,86. ὄροιτο. Ueber den Optativ vgl. Anm. zu 7, 108.

οὔθ ̓ ὁπόχ ̓ ἁ λεύκιππος ἀνατρέχοι ἐς Διὸς 'Αώς,
οὔθ ̓ ὁπόκ ̓ ὀρτάλιχοι μινυροὶ ποτὶ κοῖτον ὁρῶεν,
σεισαμένας πτερὰ ματρὸς ἐπ ̓ αἰθαλόεντι πετεύρω,
ὡς αὐτῷ κατὰ θυμὸν ὁ παῖς πεποναμένος εἴη,
αὐτῷ δ ̓ εὖ ἕλκων ἐς ἀλαθινὸν ἄνδρ ̓ ἀποβαίη.
ἀλλ' ὅτε τὸ χρύσειον ἔπλει μετὰ κῶας Ιήσων
Αισονίδας, οἱ δ ̓ αὐτῷ ἀριστῆες συνέποντο
πασᾶν ἐκ πολίων προλελεγμένοι, ὧν ὄφελός τι,
ἵκετο χώ ταλαεργὸς ἀνὴρ ἐς ἀφνειον Ιωλκόν,
Αλκμήνης υἱὸς Μιδεάτιδος ηρωίνης,
σὺν δ ̓ αὐτῷ κατέβαινεν "Υλας εὔεδρον ἐς ̓Αργώ,
ἅτις Κυανεᾶν οὐχ ἥψατο συνδρομάδων ναῦς,
ἀλλὰ διεξάιξε βαθὺν δ ̓ εἰσέδραμε Φᾶσιν

[blocks in formation]

ναμένος. Εur. Iph. Αul. 209 Αχιλλέα Χείρων ἐξεπόνασεν. Xen. Mem. 1, 4, 13. Ovid. art. am. 1, 11 Phillyrides puerum cithara perfecit Achillem.

15. αὑτῷ δ' εὖ ἕλκων, in gleichem Schritt und Tritt, wie gut gelehrte Zugthiere. Siehe gr. Ausg; [Vulg. αὐτῷ]. Mit dem Hiatus εὖ ἕλκων vgl. 7, 7. Iliad 10, 438.

17. Αίσον. Aeson, Sohn des Kretheus, des Gründers von Iolkos (v. 19. Anm. zu 22, 79), dessen sich Aeson's Stiefbruder Pelias bemächtigte. Pelias befiehlt dem Iason das goldene Widderfell zu holen. Apollod. 1, 9, 16. Apoll. Rhod. 1, 3 flg. Ovid. Met. 7, 1 flg. u. a.

αρι στρες. Quint. Smyrn. 12, 267 οἷον ὅτ' Αίσονος υἱὸς ἔσω νεὸς ώκυπόροιο Αργώης καλέεσκεν ἀριστέας, ὁππότ ̓ ἔγωγε πρῶτος ἀριστήων καταβήμεναι ὁρμαίνεσκον. Vgl. Theokr. 13, 21.

18. προλελεγ. Catull. 64, 4 quum lecti iuvenes, Argivae robora pubis, auratam optantes Colchis avertere pellem, ausi sunt vada salsa cita decurrere puppi. Vgl. praelectus bei Apulei. Μet. 7, 11 p. 192 - 558, de

=

15

20

lectus bei Cic. pro Deiot. 10, 28, selectus, Cic. N. D. 1, 30.

19. Ἰωλκόν. S. Anm. zu 22, 79. 20. Μιδεάτ. ήρ. Vgl. 24, 1. 21. σὺν κτλ. Apoll. Rhod. 1, 131 σὺν καί οἱ "Υλας κίεν, ἐσθλὸς ὀπάων, πρωθήβης, ἰῶν τε φορεὺς φύλακός τε βιοίο. εὔεδρον. transtris bonis insignem. S. gr. Ausg. p. 7.

22. Κυανεάν κτλ. Am Eingange des Pontus Euxinus aus dem thracischen Bosporus liegen die berüchtigten Felsen, Κυάνεαι ἀκταί oder αἱ συμπληγάδες πέτραι oder πλαγ κται, die nach der Fabel zusammenschlugen, sobald ein Schiff hindurch fahren wollte. Sie standen erst fest, seitdem die Argo unter dem Beistande der Athene glücklich hindurch gefahren war. Apoll. Rhod. 2, 596 Ag. Apollod. 1, 9, 22. Der Dichter erwähnt diese hochberühmte Begebenheit aus der Argonautenfahrt als charakteristisch für das Schiff, obwohl dieselbe sich erst nach dem Tode des Hylas ereignete. Denn die Scene unserer Dichtung ist nach Theokrit in Bithynien an der Propontis noch vor der Ankunft bei den Symplegaden. Vgl. v. 30.

23. βαθὺν δ ̓ εἰσ., und sie kam auch wirklich - -. Mit der Parenthes. vgl. Hor. Sat. 2, 1, 45, gr. Ausg. p. 7. Φᾶσιν, als Ziel der Fahrt. Ovid. Met. 7, 6 multaque perpessi claro sub Iasone tandem contigerant rapidas limosi Phasidos undas.

αἰετὸς ὡς μέγα λαϊτμα· ἀφ ̓ ὦ τότε χοιράδες ἔσταν.
ἆμος δ ̓ ἀντέλλοντι Πελειάδες, ἐσχατιαὶ δέ
ἄρνα νέον βόσκοντι, τετραμμένω εἴαρος ἤδη,
τᾶμος ναυτιλίας μιμνάσκετο θεῖος ἄωτος
ἡρώων, κοίλαν δὲ καθιδρυνθέντες ἐς 'Αργώ
Ἑλλάσποντον ἵκοντο Νότῳ τρίτον άμαρ ἀέντι,
εἴσω δ ̓ ὅρμον ἔθεντο Προποντίδος, ἔνθα Κιανῶν
αὔλακας εὐρύνοντι βόες τρίβοντες ἄροτρα.
ἐκβάντες δ ̓ ἐπὶ θῖνα κατὰ ζυγὰ δαῖτα πένοντο
δειλινοί, πολλοὶ δὲ μίαν στορέσαντο χαμεύναν.
λειμὼν γάρ σφιν ἔκειτο, μέγα στιβάδεσσιν ὄνειας,
ἔνθεν βούτομον ὀξὺ βαθύν τ ̓ ἐτάμοντο κύπειρον.

24. λαΐτμα. Ueber den Hiatus s. Anm. zu 22, 116.

[ocr errors]

ἀφ ̓ ὧ (2, 4). τότε, ex quo tune tempore. Vgl. Arist. Pac. 340. ἔσταν = ἔστησαν wie Iliad. 6, 106. Ovid. Μet. 15, 337 Symplegades, quae nunc immotae perstant ventisque resistunt.

[blocks in formation]

25-27. άμος — τᾶμος wie 24, 11-13. Vgl. Iliad. 23, 226-228 ήμος δ ̓ ἑωσφόρος εἶσι πυρκαϊὴ ἐμαραίνετο. λοντι, ν. 26 βόσκοντι, νοντι, s. Dor. § 126. δες. Pleiadum ortus matutino tempore incidebat in extremum Aprilem et in Maii initium, et serenam tempestatem portendere putabatur. Wüstem. Athen. 11 p. 490. Plin.

H. N. 18, 69.

[ocr errors]

25-26. ἐσχατιαί βόσκ., wenn die im Frühjahr geborenen Lämmer schon so gross sind, dass sie abgesetzt und auf einer entlegenen Trift abgesondert von den Mutterschafen geweidet werden können. νέον. S. 8, 42. Die idyllische Färbung ist auch in diesem Gedichte nicht zu verkennen. Vgl. v. 10 flg. v. 40 fig. Stoll. gr. Anth.

τετραμμένω. Vgl. 22, 43. 27. μιμνάσκετο. Vgl. 24, 62. — ἄωτος, „flos ac robur " (Cic. 2 Cat. 11, 24).

28. ἡρώων. Im Anfange des Verses wie z. B. Hom. Ilias 1, 4. Odyss. 1, 101.

29. Νότω ἀ έντι. Man kann nicht mit Kühner, gr. Gr. § 669 kurzweg sagen, dass diese Dative Dativi absoluti analog dem Genetiv.

25

30

35

absol. sind. Man muss die locale Bedeutung des Dativus fest halten. Wörtlich übersetzt heissen die Worte: beim Südwinde, da wo er wehte, was zunächst örtlich genommen ist, dann aber in eine zeitliche Bedeutung übergeht. Vgl. Soph. Ant. 335 χειμερίῳ νότῳ, bei Süd, d. h. da, wo Süd weht. Theokrit 17, 127. Xen. Hell. 3, 2, 25. Thuc. 1, 30. Bei Xen. Ages. 1, 2 heisst τοῖς προγόνοις ὀνομαζομένοις durch namentliche Aufzählung der Vorfahren, wie Sauppe richtig erklärt.

30. ὅρμον ἔθεντο, sie machten sich, wählten sich ihren Landungsplatz. Vgl. 7, 62. Herodot. 7, 193 ὅρμον ἐποιεῦντο. Quint. Smyrn. 6, 161 Δαναοὶ δὲ πρὸ ἄστεος αὐλιν ἔθεντο. Κιανῶν. Κιανοί sind die Einwohner der Stadt Kios im südwestlichen Bithynien am κόλπος Κιανός innerhalb der Propontis. Vgl. Apoll. Rhod. 1, 1354.

31. αὔλακας κτλ. Dionys. Perieg. 418 ἀγχοῦ δ ̓ Αργείων ἄροσις καὶ γαῖα Λακώνων.

33. δειελ. Vgl. Anm. zu 25, 56. πολλοὶ δὲ μίαν. Vgl. die Wortstellung 38. 22, 30. Cic. 4 Cat. 4, 8. 34. μέγα ov. Vgl. 17, 35. 35. βούτομον, zweifelsohne dieselbe Pflanze, welche Theophr. H. Ρ1. 1, 10, 5 βούτομος nennt, wie hier Theokr. in Verbindung mit κύπειρος erwähnt und 4, 10, 4 beschreibt, halte ich mit Fraas p. 269 für die Blumenbinse, Wasserlisch, butomus umbellatus, die auch bei

κᾤχεθ' "Υλας ὁ ξανθὸς ὕδωρ ἐπιδόρπιον οἰσῶν
αὐτῷ θ ̓ Ἡρακλῆν καὶ ἀστεμφεῖ Τελαμώνι,
οἳ μίαν ἄμφω ἑταῖροι ἀεὶ δαίνυντο τράπεζαν,
χάλκεον ἄγγος ἔχων. τάχα δὲ κράναν ἐνόησεν
ἡμένῳ ἐν χόρτῳ· περὶ δὲ θρύα πολλὰ πεφύκει,
κυάνεον τε χελιδόνιον χλωρόν τ ̓ ἀδίαντον
καὶ θάλλοντα σέλινα καὶ εἱλιτενὴς ἄγρωστις.
ὕδατι δ ̓ ἐν μέσσῳ Νύμφαι χορὸν ἀρτίζοντο,
Νύμφαι ἀκοίμητοι, δειναὶ θεαὶ ἀγροιώταις,

uns hin und wieder an Ufern und in Teichen vorkommt, einen hohen Schaft und rothe Blüthenbüschel hat. Sie schmeckt bitter; worauf ich oğú beziehe. Abbildung: Schkuhr Taf. 111. Reichenb. 7 Taf. 58. Diction. Véget. Monocot. No. 44. κύ πειρον. S. 1, 106-107.

36. ϋδ. ἐπιδ. Apoll. Rhod. 1, 1208 τόφρα δ' Τλας χαλκέῃ σὺν κάλπιδι νόσφιν ὁμίλου δίζητο κρήνης ἱερὸν ῥόον, ὥς κε οἱ ὕδωρ φθαίη αφυσσόμενος ποτιδόρπιον. Heins. vgl. Nonn. Dionys. 10, 227. -oloov. S. Dor. § 119.

37. Τελαμώνι. Telamon, Herrscher von Salamis, Vater des Ajax, der treue Begleiter des Herkules auf dem Zuge gegen die Amazonen und gegen Troja. Pind. Nem. 3, 38. Isthm. 5, 40. Als Argonauten nennen ihn auch Apoll. Rhod. 1, 93. Val. Flacc. 1, 354. Orph. Arg. 185.

38. τράπεζαν vom Mahle, wie 16, 27. Vgl. Ovid. Fast, 6, 131 guttura fraudabant Phineïa mensis.

40. ἡμένῳ ἐν χόρτῳ, in pascuo ,,demisso" (Caes. B. Č. 3, 49) ac palustri. Vgl. Virg. Aen. 3, 689 iacens, Hor. Od. 1, 17, 11 cubans. [Vulg. χώρῳ, s. gr. Ausg. p. 10.] θρύα. Binsen. Iliad. 21, 351 καίετο δὲ λωτός τ' ἠδὲ θρύον ἠδὲ κύπειρον, τὰ περὶ καλὰ ῥέεθρα ἅλις ποταμοῖο πεφύκει.

41. κυάν. χελιδόνιον. Welche Pflanze hier gemeint sei, ist noch nicht sicher ermittelt. Auf keinen Fall ist es Schöllkraut, wie Einige wollen. Nach Athen. XV p. 684 Ε war die Pfanze der ανεμώνα sehr ähnlich. ἀδίαντον, Frauenhaar, capillus Veneris, eine kleine krautartige Pflanze aus dem Ge

40

schlecht der Wasserfarren, welche haarförmige,

schwarzglänzende, zweifiedrige Stengel treibt. Die Verzweigungen des Blattes sind so überaus niedlich und zart, dass es auch καλλίτριχον genannt wurde. Dioscor. 4, 136. Abbildung: Disseld. 15 Taf. 16.

[ocr errors]

42. σέλινα. S. Anm. zu 3, 23. ἄγρωστις. Diese Pflanze lässt auch Homer, Od. 6, 90, am Flussufer wachsen und nennt sie μελιηδής, wie auch Theophr. de caus. pl. 6, 11, 10 von ihrer γλυκύτης redet. Nach dem Schol. nennen sie die Landleute dygía,, was mit dem neugr. Namen ἀγριάδα übereinstimmt. Es ist unser Hunds zahn, cynodon dactylon panicum dact. oder paspalum dact., eine Grasart, die sich häufig in Niederungen findet und eine kriechende ausdauernde Wurzel hat. Daher εἱλιτενής. Abbildung: Plenck Taf. 43. Reichenb. 1 Taf. 26. Vgl. Gussone 1 p. 110.

=

43. χορὸν ἀρτ. Plato in Bergkg Anth. p. 96 (=111) αἱ δὲ πέριξ θαλεροῖσι χορὸν ποσὶν ἐστήσαντο ὑδριάδες Νύμφαι, Νύμφαι ἁμα δρυάδες. Apoll. Rhod. 1, 1223 οἱ δέ που ἄρτι Νυμφάων ἵσταντο χοροὶ

κτλ.

44. Νύμφαι. Durch die epische Wiederholung des Subjectes bereitet der Dichter den Leser auf besondere Eigenschaften der Nymphen vor, welche hier gerade von Belang sind. Vgl. die Wiederholungen 1, 29-30. 7, 57-59. Iliad. 2, 671-673. Virg. Ecl. 9, 27-28. Hor. Epod. 11, 2-3. Tibull. 3, 5, 1-2. Prop. 1, 11, 28-29. Die rastlosen Nymphen sind δειναί. Ihre Nähe kann verderblich wirken. Sie kön

« ForrigeFortsæt »