Billeder på siden
PDF
ePub

κεἶπέ μοι ἄλλα τε πολλὰ καὶ ὡς ἄρα Δέλφις ἐρᾶται.
κεἴτε νιν αὖτε γυναικὸς ἔχει πόθος εἴτε καὶ ἀνδρός,
οὐκ ἔφατ ̓ ἀτρεκὲς ἴδμεν, ἀτὰρ τόσον· αἰὲν ἔρωτος
ἀκράτω ἐπεχεῖτο, καὶ ἐς τέλος ᾤχετο φεύγων,
καὶ φάτο οἱ στεφάνοισι τὰ δώματα τῆνα πυκάσδειν.
ταῦτά μοι ἃ ξείνα μυθήσατο· ἔστι δ ̓ ἀλαθής.
ἦ γάρ μοι καὶ τρὶς καὶ τετράκις ἄλλοκ ̓ ἐφοίτη,
καὶ παρ ̓ ἐμὶν ἐτίθει τὰν Δωρίδα πολλάκις ὄλπαν·
νῦν δέ τε δωδεκαταῖος ἀφ ̓ ὧτέ νιν οὐδὲ ποτεῖδον.
ἦ δ ̓ οὐκ ἄλλο τι τερπνὸν ἔχει, ἁμῶν δὲ λέλασται;
νῦν μὲν τοῖς φίλτροις καταδήσομαι· αἱ δ ̓ ἔτι κά με
159. κά με Ahrens] κἠμέ

149. ἐρᾶται. S. 1, 78.

=

Mit

150. εἴτε Krüger I § 65, 1, 11. 151. ἴδμεν, negabat se accurate scire (ἴδμεν, wie Ilias 11, 719: οὐ γάρ πώ τί μ ̓ ἔφη ἴδμεν πολεμήια ἔργα). Falsch nahmen Gail und andere ἴδμεν scimus. — τόσον. Vgl. Cic. 2 Phil. 8 tantum dicam. 151-152. αἰὲν – ἐπεχ., er liefs sich immer vom ungemischten Weine einschenken, um auf das Wohl seiαἰὲν, ner Flamme zu trinken. während des Gelages, wo die Flötenspielerin ihn beobachtete. ἔρως ist der Gegenstand der Liebe gemeint. Vgl. Alkiphron 1, 34, 8 ο ἐμὸς ἔρως Εὐθύδημε. Lucian Timon 14 οὐδὲ ἐπ ̓ ἀδείας χρωμένους τῷ ἔρωτι κυρίους γε ὄντας. Über die Verbindung ἐπεχείτο ἔρωτος, zu Ehren von -1 vgl. 14, 19. Mit dem anderen Genetiv ἀκράτω ἐπεχ. vgl. Luther in der Übersetzung Joh. 4, 14:,,des Wassers trinken." Schiller: es schenkte der Böhme des perlenden Weins." S. 25, 105. 25, 224. Krüger I und II § 47, 15. Der Hiatus ἀκράτω ἐπεχεῖτο hat nichts Befremdendes. Vgl. Odyss. 3, 300. 17, 42 u. a, Theokr. 24, 90. 13, 49. 22, 26.

99

152. ἐς τέλος, denique, ad eatremum (Cic. 3 Catil. 5, 12).

153. of, dem Gegenstand seiner Liebe. στεφάν. Die nächtlichen Zecher pflegten nach dem Symposion die Thüre der Geliebten zu bekränzen. Prop. 1, 16, 5 flg. u. a. tñva,,,jenes" Haus. Dieses un- Ilias 1, 96. (H.)

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

This P.

150

bestimmt hinweisenden Ausdruckes bediente sich Delphis beim Weggehen. (Η.) — πυκάσδειν. Dor. § 2.

155 τρὶς καὶ τετρ., scil. τῆς αὐτῆς ἡμέρας. Οvid. Met. 1, 179 terrificam capitis concussit ter que quaterque caesariem. Odyss. 9, 71 τριχθά τε καὶ τετραχθά. — ἐφοίτη, ad me ventitabat scil. Delphis. Über die Form vgl. Dor. § 29.

155

156. Δωρίδα ὄλπαν, die Flasche mit dem Salböl, welches er in der Palaestra brauchte, legte er bei mir ab. Sie heifet dorisch, weil Delphis, der aus dem dorischen Myndos stammte, durch den Gebrauch derselben, d. h. durch den Besuch der Palaestra, sich als echter Dorier erwies. S. v. 29. Forbiger, alte Geogr. 2 p. 218.

157. δωδεκαταῖος ἀφ ̓ ὧ

wie oben v. 4.

[ocr errors]

158. τερπνόν, wie deliciae bei Catull 6, 1. Mit dem Neutrum vgl. Aristoph. Ekkl. 952 δεῦρο δή, φίλον ἐμόν. Plaut. Casin. 3, 3, 3 quod amet. Ibid. 3, 8, 14 erit hodie tecum quod amas. Ovid Ars am. 1, 91 illic (im Theater) invenies quod ames. Dabei steht x wie Catull 6, 15 von der Geliebten des Angeredeten: quidquid habes boni malique, die nobis. Hor. Od. 1, 27, 17 quidquid habes age depone tutis auribus.

159. καταδήσομαι. Das Futurum erklärt sich durch v. 58. ἔτι, noch fernerhin. Vgl. z. B.

λυπῇ, τὰν ̓Αίδαο πύλαν ναὶ Μοίρας ἀραξεῖ.
τοῖά οἱ ἐν κίστᾳ κακὰ φάρμακα φαμὶ φυλάσσειν,
̓Ασσυρίω, δέσποινα, παρὰ ξείνοιο λαβοῦσα.
ἀλλὰ τὺ μὲν χαίροισα ποτ ̓ ὠκεανὸν τρέπε πώλους,
πότνι'· ἐγὼ δ ̓ οἰσῶ τὸν ἐμὸν πόνον ὥσπερ ὑπέσταν.
χαῖρε Σελαναία λιπαρόχροε, χαίρετε δ ̓ ἄλλοι
ἀστέρες, εὐχήλοιο κατ ̓ ἄντυγα νυκτὸς ὀπαδοί.

160. ἀραξεῖ. Vgl. v. 6. An meiner Pforte will er nicht mehr klopfen; nun so soll er, wenn er nicht anderen Sinnes wird, an des Hades Pforte klopfen.

161. τοῖα. Odyss. 4, 227 τοῖα Διὸς θυγατὴρ ἔχε φάρμακα μητιόεντα. Theokr. 17, 102. 24, 77. ἐν κίστᾳ, näml. zu Hause. (Wüstemann sagt: cistam secum attulisse putanda est Simaetha.) – κακὰ wie Odyss. 10, 213. Vgl. Anm. zu 25, 168. Verschieden sind diese κακὰ φάρμακα von dem v. 58 erwähnten κακὸν ποτόν.

163. πώλους. Vgl. Hom. Hymn. 32, 9.

[blocks in formation]

164. οἰσῶ. Verg. Αen. 4, 419 hunc ego si potui tantum sperare dolorem, et perferre, soror, potero. ὑπέσταν, ut hucusque toleravi. Cic. 1 Catil. 9, 23 vix molem istius invidiae sustinebo. Cic. pro Milone 9, 25 tota ut comitia suis humeris sustinerent.

[merged small][ocr errors]

III.

ΑΙΠΟΛΟΣ Η ΑΜΑΡΥΛΛΙΣ Η ΚΩΜΑΣΤΗΣ.

Κωμάσδω ποτὶ τὰν ̓Αμαρυλλίδα, ταὶ δέ μοι αἶγες βόσκονται κατ ̓ ὄρος, καὶ ὁ Τίτυρος αὐτὰς ἐλαύνει. Τίτυρ ̓ ἐμὶν τὸ καλὸν πεφιλημένε, βόσκε τὰς αἶγας,

III. Das Ständchen. Vers 1-5 werden gesprochen, bevor der Hirt, der hier redend eingeführt ist, seine Herde verlässt und sich zur Grotte, wo seine geliebte Amaryllis weilt, begibt. Vers 6 sehen wir ihn dort angekommen und vernehmen, bis Vers 11, wie er die kalt gewordene Schöne deshalb zur Rede stellt, dafs sie ihn nicht mehr zu sich rufe. Er sei doch wahrhaftig nicht hässlich (v. 8-9) und bringe ihr ja auch das gewünschte Geschenk(v.10-11). Weiterhin klagt er sein Herzensleid, bittet das schöne Mädchen um einen Kufs (v. 19) und droht den hübschen Kranz zu zerreifsen, den er ihr mitbringe (v. 21 flg.). Vergebens (v. 24). Er droht, ins Wasser springen zu wollen. Die weifse Ziege, die er für sie aufgezogen, werde er einem anderen Mädchen schenken, da Amaryllis so spröde thue (v. 25 flg.). Da macht ihm plötzlich ein gutes Zeichen neuen Mut, und er hebt v. 40 ein Lied an, dessen Inhalt die Spröde bestimmen soll, ihn, den treu liebenden Hirten, nicht zu verschmähen; denn selbst Göttinnen haben sich gern zu Hirten gesellt. Doch alles ist vergebens. Der Hirt schliefst mit der Versicherung, dafs er die Kälte der Geliebten nicht überleben werde. - Abgesehen von v. 1-5 besteht das Gedicht zu Anfang (v. 6-11) aus Strophen von je 2, dann aus Strophen von 3 Versen, welche durch den Einzelvers 24 unterbrochen werden. Weil Theokrit sich im 7. Gedicht

[ocr errors]

den Namen Zuzidas beilegt (v. 21. 50. 96), der Hirt in unserem Gedicht aber v. 8 fragt, ob er etwa oiuòs von Aussehen sei, gerieten im Altertum einige Erklärer auf den sinnlosen Einfall, der Dichter habe mit der Person dieses Ziegenhirten sich selbst bezeichnen wollen. Vgl. die Hypoth, und schol. zu v. 8. (H.) Man vergleiche mit dieser Dichtung Hor. Od. 3, 10. Prop. 1, 16, 17 flg. Ovid Amor. 1, 6. Übrigens s. Anm. zu 4, 38.

――――――

1

1. κωμάσδω = κωμάζω oder (wie Bion 9, 4 sagt) nãμov άya nòs ich gehe jetzt und bringe der Amaryllis ein Ständchen, singe vor ihrer Thüre. Mit dem Praesens vgl. Plaut. Casina 3, 4, 1 viso huc. Vergil sagt Ecl. 9, 22 cum te ad delicias ferres Amaryllida nostras. Den Namen Amaryllis hat Vergil auch anderwärts (Ecl. 1, 5. 2, 14. 8, 77), den Namen Titvoos (v. 2—3) Ecl. 1, 1. 9, 23. Vgl. Theokr. 7, 72. Die Naivetät des Einganges hebt schon Hermogenes περὶ ἰδεῶν p. 305 (Walz rhett. gr. vol. III) hervor.

3. τὸ καλὸν πεφ. κτλ. Gellius 9, 9 übersetzt diese Verse so: pasce, adamate mihi pulcre heu Tityre, capras, et potum ad fontes age, Tityre, sed coleatum hunc Afrum rufumque cave, ne cornua vibret. Verg. Ecl. 9, 23 ahmt unsere Stelle so nach: Tityre, dum redeo· - brevis est via pasce capellas, et potum pastas age, Tityre, et inter agendum occursare capro · cornu ferit ille · caveto. Gellius sagt nun: caute

[ocr errors]

καὶ ποτὶ τὰν κράναν ἄγε Τίτυρε, καὶ τὸν ἐνόρχαν τὸν Λιβυκὸν κνάκωνα φυλάσσεο μή τι κορύψῃ.

ὦ χαρίεσσ ̓ ̓Αμαρυλλί, τί μ ̓ οὐκέτι τοῦτο κατ ̓ ἄντρον
παρκύπτοισα καλεῖς τὸν ἐρωτύλον; ἦ ῥά με μισεῖς;
ή

ἦ ῥά γέ τοι σιμὸς καταφαίνομαι ἐγγύθεν ἦμεν,

omissum est a Vergilio, quod est in Graeco versu dulcissimum. Quo enim pacto diceret τὸ καλὸν πεφιλαμένε (vgl. Dor. § 77), verba hercle non translatitia, sed cuiusdam nativae dulcedinis? Auch im Deutschen läfst sich die Lieblichkeit des Ausdruckes τὸ καλὸν πεφιλημένε nicht völlig wiedergeben. Vgl. v. 18, tò καλὸν ποθορεῦσα. Pseudo-Lucian Amor. 3 μετὰ παίδων τὸ καλὸν ἀνθούντων und ebendas. 26 υακίνθοις τὸ καλὸν ἀνθοῦσιν ὅμοια. So verbindet Theokrit öfters das adverbiell gebrauchte Neutrum, namentlich der Adjectiva auf -os, mit dem Neutrum des Artikels. 1, 15 und 10, 48 τὸ μεσαμβρινόν, meridie. 5, 126 τὸ πότορθρον, mane. 1, 41 τὸ καρTεQóv. Vgl. Anm. zu 4, 3. Doch finden sich auch Stellen ohne den Artikel z. B. 1, 34. 7, 21. 8, 16. 4. nori. S. Dor. § 95. κράναν. S. Dor. § 3.

5. Λιβυκὸν. Vgl. zu 1, 24. κνάκωνα. Vgl. 7, 16. μή τι κοovun, ne forte,,cornu feriat" (wie Vergil Ecl. 9, 25 ebenfalls ohne Accusativ des Objektes te sagt). Über μή τι vgl. 15,,67. 6. ὦ χαρίεσσ’Αμ. Derselbe Halbvers Id. 4, 38 (s. dort Anm.). Den Rhythmus des Verses (d. h. den Halbvers bis zur Cäsur natα τρίτον τροχαῖον) ahmt Vergil Ecl. 2, 6 in dem Anfange der Liebesklage nach: o crudelis Alexi, nihil mea carmina curas? Nil nostri miserere? – τοῦτο κατ ̓ ἄντρον ist mit καλεῖς zu verbinden: früher hat Amaryllis, wenn sie den Hirten in der Nähe wufste, aus ihrer Höhle hervorgeschaut und ihn zu derselben hergerufen. Für natà zur Angabe des Zieles einer Bewegung vgl. 17, 112. Kühner II

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors]

p. 411. In der Bedeutung „,in hoc antro“ geben die Worte touto nat' ἄντρον weder mit παρκύπτοισα noch mit naleis verbunden einen passenden Sinn. Anders 7, 149. (H.) avtoov ist hier und 8, 72 von einer Grotte zu verstehen, in welcher die Hirten wohnen (vgl. v. 13). So singt Petrarca Canz. 9, 35 von dem Hirten, der poi lontan da la gente o casetta o spelunca di verdi fronde ingiunca. Vgl. 9, 15. Voss zu Verg. Ecl. 1, 79-83. Man darf nicht an eine Grotte denken, in welcher das Mädchen während der heifsen Tageszeit weilt, wie etwa Pyrrha bei Hor. Od. 1, 5, 3.

7. παρκύπτοισα. Vgl. Arist. Pac. 981: καὶ γὰρ ἐκεῖναι παρακλίνασαι τῆς αὐλείας παρακύπτουσιν, κἄν τις προσέχῃ τὸν νοῦν αὐταῖς ἀναχωροῦσιν, κατ ̓ ἣν ἀπίῃ, παρακύπτουσιν. - τὸν ἐρωτύλον. Entweder bedeutet dieses Wort den Geliebten, als Deminutivum von ows in dem zu 2, 151 erwähnten Sinne, mit Bezug auf die bisher dem Hirten erwiesene Gunst (vgl. Lobeck, pathol. serm. Gr. proleg. p. 125), oder es ist soviel wie έowTINós (vgl. z. B. Theokr. 14, 61), und der Hirt bezeichnet sich damit als den Verliebten. Die erstere Auffassung wird durch die Bildung des Wortes mehr empfohlen; in der letzteren scheint es Bion genommen zu haben, welcher 5, 10 und 13 ἐρωτύλα von Liedern verliebten Inhalts gebraucht. Was oorvlos bei Leontios in der Anth. Pal. 9, 614 bedeuten soll, ist unsicher. (H.) Mit der Bildung vgl. z. B. "Itvlos (Odyss. 19, 522) von "Itvs (Hor. Od. 4, 12, 5).

8. σιμός bezeichnet die häfsliche aufgestülpte Nase wie sie der Bock

νύμφα, καὶ προγένειος; ἀπάγξασθαί με ποιησεῖς.

ἠνίδε τοι δέκα μᾶλα φέρω· τηνῶθε καθεῖλον,

7

μ ̓ ἐκέλευ καθελεῖν τύ· καὶ αὔριον ἄλλα τοι οἰσῶ.

θᾶσαι μὰν θυμαλγὲς ἐμὸν ἄχος· αἶθε γενοίμαν
ἃ βομβεῦσα μέλισσα καὶ ἐς τεὸν ἄντρον ἱκοίμαν
τὸν κισσὸν διαδὺς καὶ τὰν πτέριν ἅ τυ πυκάσδει.

νῦν ἔγνων τὸν Ἔρωτα· βαρὺς θεός· ἦ ῥα λεαίνας

(Id. 8, 50), wie sie der Silen, wie sie der Mohr hat. Der Philosoph Xenophanes sagt bei Clemens Alex. Strom. 7 p. 711 B von den verschiedenen Vorstellungen, welche sich die Menschen von den Göttern machen: οἱ Αἰθίοπες γράφουσι τοὺς θεοὺς μέλανας καὶ σιμούς, Θρᾷκες δὲ πυρροὺς καὶ γλαυκούς. Vgl. die einleitende Bem. Über ἦ ῥά γέ τοι s. zu 2, 20. ἦμεν. S.

Dor. § 85.

9. yévelov bedeutet sowohl das Kinn (z. B. 22, 88) wie den Bart. Es fragt sich, was mit QoyέvELOS gemeint ist. Der Scholiast verstand es von einem langen, struppig gewachsenen Barte: ὁ πολλὰς καθειμένας τρίχας ἔχων τοῦ πώγωνος ἤτοι ὁ πολυγένειος. (Hesych. προγένειλος· εὐγένειλος?) Ebenso Voss Randgl. Aber dies ist, wie Zimmermann bemerkt, ein Makel, welcher sich leicht beseitigen läfst; der Hirt brauchte sich also hierüber keinen grofsen Kummer zu machen. Passender wird man demnach лоyévelos mit Gottl. Kiefsling von einem unschön vorgeschobenen Kinn verstehen. Unstatthaft ist es jedenfalls, in dem Worte einen Bezug auf beides, auf Kinn sowohl wie auf Bart, zu suchen. Wenn Verg. Ecl. 8, 34 promissa barba, eine Reminiscenz an unsere Stelle ist, So war die Auffassung Vergils dieselbe wie die des Scholiasten. (H.)

ἀπάγξασθαι κτλ. Dieses zweite Hemistichium ist wiedergegeben von Vergil Ecl. 2, 7: mori me denique coges |__ | _ ~~ |_ ~).

10. μala. Vgl. 2, 120. Verg. Ecl. 3, 70 quod potui, puero silvestri ex arbore lecta aurea mala decem misi: cras altera mittam. τηνῶθε Enɛɛv. Arist. Ach. 754. Nossis in der Anthol. Pal. 6, 354, 1. Kühner I p. 228 i. καθεῖλον. Tibull 1, 5, 32 dulcia poma Delia selectis detrahet arboribus.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

10

15

=

11. a, unde, wie v. 25-26 τηvã ἁλεῦμαι, ὧπερ istinc desiliam, Ahrens de dial. Dor. p. ἐκέλευ, Dor. § 24.

unde
374 f.
12. Dãoαι. S. Anm. zu 1, 149.-
ἐμὸν ἄχος. Wegen der Dehnung
von -òv s. 7, 85. 8, 14. 15. 74. 10,
30. 15, 90 u. 100. 25, 50. 57. 203. (H.)

13. ἃ βομβεῦσα μέλισσα, die summende (vgl. 5, 46. 5, 29) Biene. Mit dem Artikel vgl. v. 14 Tov x16Góv. 1, 1. Apiculam forte fortuna praetervolantem notabat. (Heinsius.) - τεὸν wie 1, 7.

14. κισσόν. Epheu umrankt die Grotte: hederosum antrum sagt Prop. 4 (5), 4, 3. — лTέois, Farrenkraut, aspidium filix Linn., wuchert üppig vor der Grotte. Amaryllis hat sich nicht in dem Farrenkraut, wie ein Erklärer dachte, verkrochen, ebenso wenig, wie Voss (Randgl.) will, einen geflochtenen Schirm von Rainfarrn vor dem Eingange der Grotte angebracht.

=

15. νῦν ἔγνων κτλ. Ovid Met. 13, 762 quid sit Amor, sentit. Verg. Ecl. 8, 43 nunc scio, quid sit Amor: duris in cotibus illum aut Tmaros aut Rhodope aut extremi Garamantes nec generis nostri puerum nec sanguinis edunt. Vgl. [Tibull]

« ForrigeFortsæt »