Billeder på siden
PDF
ePub

ἀλλ ̓ ἦς οὐδὲν ἐλαφρόν· ὁ δὲ χρόνος ἄνυτο φεύγων.
φράζεό μευ τὸν ἔρωθ ̓ ὅθεν ἵκετο, πότνα Σελάνα.

χοὕτω τᾷ δούλᾳ τὸν ἀλαθέα μῦθον ἔλεξα· ̔εἶ ̓ ἄγε Θεστυλί μοι χαλεπᾶς νόσω εὑρέ τι μᾶχος. πᾶσαν ἔχει με τάλαιναν ὁ Μύνδιος· ἀλλὰ μολοῖσα τήρησον ποτὶ τὰν Τιμαγήτοιο παλαίστραν· μα τηνεῖ γὰρ φοιτῇ, τηνεῖ δέ οἱ ἁδὺ καθῆσθαι. φράζεό μευ τὸν ἔρωθ ̓ ὅθεν ἵκετο, πότνα Σελάνα.

κἠπεί κά νιν ἐόντα μάθῃς μόνον, ἅσυχα νεῦσον,
κεῖφ ̓ ὅτι Σιμαίθα τυ καλεῖ, καὶ ὑφαγέο τᾷδε
ὣς ἐφάμαν. ἃ δ ̓ ἦνθε καὶ ἄγαγε τὸν λιπαρόχρων
εἰς ἐμὰ δώματα Δέλφιν. ἐγὼ δέ νιν ὡς ἐνόησα

3, 11 quid non est adeptus Scipio,
quod homini fas esset optare?

92. οὐδὲν ἐλαφρόν, aber nichts,
kein Mittel, war (ns wie v. 90) er-
leichternd, helfend. Kreufsler
vergleicht Bakchylides frgm. 20 (18)
Bergk τί γὰρ ἐλαφρόν ἐστ ̓ ἄπρακτ
ὀδυρόμενον δονεῖν καρδίαν; Unnatür
lich und matt ist die Erklärung,,sed
non erat res levis, non erat malum
illud leve." – ἄνυτο: ἤνυτο Od.
5, 243. Vgl. Id. 7, 10. Kühner I
Curtius, das Verbum der
p. 774.
gr. Spr. 12 p. 181. (H.)

=

94. χοὕτω, atque cum haec ita se haberent. Xen. Kyrop. 1, 4, 17 οὕτω δὴ πρωὶ ἀναστὰς ἦγε στράτευμα.

το

95. χαλεπᾶς νόσω. S. Id. 30, 1. 96. ἔχει, tenet me. Vgl. Cic. ad fam. 9, 26 Aristippus cum esset obiectum habere eum Laida, habeo, inquit, non habeor. Sen. Vita beat. 14 non ipsi voluptatem sed ipsos voluptas habet. Sallust Iug. 2, 3 habetur. — ὁ Μύνδιος. Vgl. v. 29. Der Ausdruck entspricht der Redeweise des Volkes. Vgl. 14, 12 u. 30.

97. τήρησον, passe ihn ab. Der Accusativ αὐτόν ergiebt sich aus dem Zusammenhange. Vgl. 1, 6. 14, 34-35. Verg. Αen. 4, 321 odere (me). Theokr. 4, 47. – Τιμαγήτοιο παλ. Vgl. v. 8.

-

95

[ocr errors]

100

65.

vor.

101. Σιμαίθα ist bei Aristoph. Ach. 524 der Name einer megarischen Hetäre. Mit Bezug hierauf hat aber Th. den Namen gewifs nicht gewählt; überhaupt sind irgendwelche besondere Nebenbeziehungen bei der Wahl des Namens nicht anzunehmen. Σύμαιθος ist ein Flufsname in Sicilien, Thuk. 6, Als Tiernamen kommen bei Theokrit die NamenΚισσαίθα(1,151), Κυμαίθα (4, 46), Κιναίθα (5, 102) Für einen vorwiegend bei Dorern üblichen Namen mögen wir hiernach den Namen Σιμαίθαhalten. Aber ausschliefslich dorisch war er nicht; denn denselben Namen führte auch ein attisches Schiff: Böckh, Urk. üb. d. Seewesen IV h 22, vgl. p. 82. Σύμαιθα hiefs ferner eine Stadt in Thessalien. Die Bemerkung des Scholiasten zu Aristoph. a. Ο. Δωρικώτερον δὲ εἶπε Σιμαίθαν bezieht sich nur auf die Endung ἄν. (Η.) – ὑφαγέο, et praei (illi, vgl. 25, 62. Soph. El. 1502) huc (τᾷδε, Dor. § 9). Statt ὑφαγέεο (ὑφηγέεο) heifst es mit Ausstofsung des ε ὑφαγέο, wie z. Β. μυθέαι statt μυθέεαι Odyss. 2, 202, πωλέαι Odyss. 4, 811.

102. λιπαρόχρων. Vgl. 2, 165 und Liv. 28, 35 virium robur, quod plenius nitidiusque ex morbo velut renovatus flos iuventae faciebat.

στα ἄρτι θύρας ὑπὲρ οὐδὸν ἀμειβόμενον ποδὶ κούφῳ φράζεό μευ τὸν ἔρωθ ̓ ὅθεν ἵκετο, πότνα Σελάνα

πᾶσα μὲν ἐψύχθην χιόνος πλέον, ἐκ δὲ μετώπω
ίδρώς μευ κοχύδεσκεν ἴσον νοτίαισιν ἐέρσαις,
οὐδέ τι φωνᾶσαι δυνάμαν, οὐδ ̓ ὅσσον ἐν ὕπνῳ
κνυζεῦνται φωνεῦντα φίλαν ποτὶ ματέρα τέκνα·
ἀλλ ̓ ἐπάγην δαγῖδι καλὸν χρόα πάντοθεν ἴσα.
φράζεό μευ τὸν ἔρωθ ̓ ὅθεν ἵκετο, πότνα Σελάνα.

καί μ ̓ ἐσιδὼν ὥστοργος ἐπὶ χθονὸς ὄμματα πήξας
ἕξετ ̓ ἐπὶ κλιντῆρι καὶ ἑξόμενος φάτο μῦθον·
ἦ ῥά με Σιμαίθα τόσον ἔφθασας, ὅσσον ἐγώ θην
πρᾶν ποκα τὸν χαρίεντα τρέχων ἔφθασσα Φιλῖνον,

107. ίδρώς. Sappho 2, 8 ὡς γὰρ εὔιδον βροχέως (= βραχέως) σε, φώνας οὐδὲν ἔτ ̓ εἴκει (ἥκει), ἀλλὰ κὰμ μὲν γλῶσσα δέαγε, λέπτον δ ̓ αὐτίκα χρῷ πῦρ ὑποδεδρόμακεν, ὀππάτεσσι (ὄμμασι) δ ̓ οὐδὲν ὄρημα ἐπιρρόμβεισι δ ̓ ἄκουαι, ὦ δέ μ’ ἵδρως κακχέεται κτλ. Verg. Αen. 7, 459 ossaque et artus perfundit_toto proruptus corpore sudor. ἴσον νοτ. ἐέρσαις. Mit dem Plural vgl. Hor. Od. 3, 3, 16 pluviique rores. Kallim. Hymn. in Del. 107 νότιος δὲ διὰ χροὸς ἔρρεεν ἱδρώς.

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

105

dank

110

115

äufseren Auftreten zunächst Bescheidenheit und Zurückhaltung, indem er Simätha weder mit seinen Blicken mustert, noch sich ihr sofort nähert. So lässt ihn der Dichter sich benehmen mit Rücksicht auf die

grofse Erregung, in welche Simätha (v. 106-110) bei seinem Anblick geraten ist; auch mag Delphis wissen, dafs ihm eine solche Haltung gut steht. Mir scheint dieser Zug nicht schlecht erfunden; aber auch derjenige, welchem er nicht gefällt, ist darum nicht berechtigt, den Text für corrupt zu erklären. Dafs die Worte ἐπὶ πήξας auf die Zurückhaltung des Delphis (nicht etwa auf seine Überraschung bei dem Anblick von Simäthas Schönheit) zu beziehen sind, zeigt die Stelle Ilias 3, 217, welche der unsrigen wohl zu Grunde liegt: στάσκεν (Odysseus), ὑπαὶ δὲ ἴδεσκε κατὰ χθονὸς ὄμματα πήξας· — φαίης με ζάκοτόν τέ τιν ἔμμεναι ἄφρονά τ' αΰτως. (Η.) Unmöglich ist die Erklärung von Ahrens ,, aspectu suo efficiens ut oculos in terram defigerem". (Anders Verg. Aen. 8, 520.)

115. πρᾶν ποκα, wie 5, 81, neulich einmal. S. Dor. § 5. Theokr. 10, 16. Φιλῖνον, irgend ein Bekannter des Delphis. Zufällig ist der Name auch 7, 105 u. 118.

ἐς τὸ τεὸν καλέσασα τόδε στέγος ἤ με παρῆμεν. φράξεό μεν τὸν ἔρωθ ̓ ὅθεν ἴκετο, πότνα Σελάνα.

ἦλθον γάρ κεν ἐγώ, ναὶ τὸν γλυκὺν ἦνθον Ἔρωτα,
ἢ τρίτος δὲ τέταρτος ἐὼν φίλος αὐτίκα νυκτός,
μᾶλα μὲν ἐν κόλποισι Διωνύσοιο φυλάσσων,
κρατὶ δ ̓ ἔχων λεύκαν, Ἡρακλέος ἱερὸν ἔρνος,
πάντοθε πορφυρέαισι περὶ ζώστραισιν ἑλικτάν.
φράζεό μευ τὸν ἔρωθ ̓ ὅθεν ἴκετο, πότνα Σελάνα.

̔καί μ ̓ εἰ μέν κ ̓ ἐδέχεσθε, τάδ ̓ ἧς φίλα· καὶ γὰρ ἐλαφρός

118. yag zev kym Ahrens) yừzę zżyw

116. ή με παρήμεν Dor. ? 65, abhängig von ἔφθασας καλέσασα wie Herod. 6, 105 φθαίητε ἂν πολλάκις ἐξανδραποδισθέντες ἤ τινα πυθέσθαι ἡμέων. Krüger I $ 53, 6, 8 und II § 69, 31, 1. 118. Venissem

etiamsi non

vocasses.

119. τρίτος ἠὲ τέτ ἐὼνφ., mit zwei oder drei Freunden, so dafs ich unter ihnen der dritte oder vierte gewesen wäre. Plut. Pelop. 13 εἰς οἰκίαν δωδέκατος ἀπελθών. 2 Petr. 2, 5 ὄγδοον Νώε — ἐφύλαξε. Hor. Epist. 1, 5, 30 tu quotus esse velis, rescribe.

-

120. μάλα. S. Dor. 3 3. Liebende bringen Apfel oder Quitten als Geschenk oder werfen dieselben nach dem Geliebten, um ihre Liebe anzudeuten. Theokr. 3, 10, 5, 88. Vgl. 6, 6. Platon bei Diog. L. 1, 23: τῷ μήλῳ βάλλω σε· σὺ δ ̓ εἰ μὲν ἑκουσα φιλεῖς με, δεξαμένη τῆς σῆς παρθενίης μετάδος. εἰ δ ̓ ἄρ ̓, ὃ μὴ γίγνοιτο, νοεῖς, τοῦτ ̓ αὐτὸ λαβοῦσα, σκέψαι τὴν ὥρην ὡς ὀλιγοχρόνιος. μᾶλον bedeutet bald den Apfel, bald die Quitte. Vgl. Hehn, Kulturpflanzen und Hausthiere p. 209 fig. (2. Aufl.) ἐν κόλποισι. Hor. Sat. 2, 3, 171 nuces ferre sinu laxo. – Διωνύσοιο. Nicht nur die Rebe, sondern auch das Obst wird als Gabe des Dionysos betrachtet. Vgl. Athen. 3 p. 82 D. - φυλάσσων, wie 7, 64. 3, 22 tragend, und zwar mit Sorgsamkeit und Vorsicht.

120

121. κρατὶ δ ̓ ἔχων. Mit dem Dativ vgl. 7, 15-16. λεύκαν κτλ., einen Zweig der Silberpappel, populus alba Linn. Mit der Silberpappel war nach dem Mythus Herakles bekränzt, als er den Kerberos aus der Unterwelt heraufbrachte. (Schol.) Verg. Ecl. 7, 61 populus Alcidae gratissima. Ovid Her. 9, 64. Hor. Od. 1, 7, 23 Teucer tempora populea fertur vinxisse coroma u. a. Herakles ist aber der Heros der Gymnasien. Daher schmückt sich der rustige Ringer mit diesem Zweige. Vgl. Arist. Nub. 1007.

122. ζώστραισιν, mit Bändern, λημνίσκοις καὶ ταινίαις, umwunden (περιελικτάν). Verg. Αen. 5, 269 puniceis ibant evincti tempora taeniis. Cie. pro. Rosc. Am. 35 palma lemniscata. So erscheint Alkibiades bei Platon, Sympos. p. 212 E ἐστεφανωμένος κιττοῦ στεφάνῳ καὶ ἴων, καὶ ταινίας ἔχων ἐπὶ τῆς κεφαλῆς πάνυ πολλάς. Das Substantivum ζόστρα ist sonst nicht nachgewiesen (περιζώστρα in einem Verse des Auswandrides bei Pollux 2, 166).

124. εἰ – κε mit dem Indic. praeter. hier und v. 126 nach Ilias 23, 526. (H.) Andere Erklärungen bei Bäumlein, Unters. über d. gr. Modi p. 134 fig. Hugo Weber, die dor. Partikel za (Halle 1864) p. 29 fig. – τάδε, die Aufnahme bei dir. In dem Nachsatz τάδ ̓ ἦς φίλα, welcher wörtlich genommen einen auffallend schwachen und matten Eindruck

-

καὶ καλὸς πάντεσσι μετ ̓ ἠιθέοισι καλεῦμαι·
εὗδόν τ ̓, εἴ κε μόνον τὸ καλὸν στόμα τεῦς ἐφίλησα·
εἰ δ ̓ ἀλλᾷ μ ̓ ὠθεῖτε καὶ ἃ θύρα εἴχετο μοχλῷ,
πάντως καὶ πελέκεις καὶ λαμπάδες ἦνθον ἐφ ̓ ὑμέας.

φράζεό μευ τὸν ἔρωθ ̓ ὅθεν ἵκετο, πότνα Σελάνα.

̔νῦν δὲ χάριν μὲν ἔφαν τᾷ Κύπριδι πρᾶτον ὀφείλειν, καὶ μετὰ τὰν Κύπριν τύ με δευτέρα ἐκ πυρὸς εἵλευ, ὦ γύναι, ἐσκαλέσασα τεὸν ποτὶ τοῦτο μέλαθρον αὔτως ἡμίφλεκτον. Ἔρως δ ̓ ἄρα καὶ Λιπαραίω πολλάκις ̔Αφαίστοιο σέλας φλογερώτερον αἴθει.

φράζεύ μευ τὸν ἔρωθ ̓ ὅθεν ἵκετο, πότνα Σελάνα.

̔σὺν δὲ κακαῖς μανίαις καὶ παρθένον ἐκ θαλάμοιο

[ocr errors]

macht, haben wir vielleicht eine Redeweise des täglichen Lebens zu erkennen. Über das Fehlen von κεν hier, v. 126 u. 128 vgl. Kühner II p. 175 fig. Theokr. 4, 49. Der durch yάo ausgedrückte causale Zusammenhang der folgenden Worte mit den vorhergehenden ist, wie dies häufig der Fall, von etwas freierer Art; es schwebt etwa der Gedanke vor: dafs meine Bewerbung nicht zurückgewiesen werde, durfte ich wohl erwarten. (H.) · ἐλαφρός, vgl. Verg. Αen. 12, 489.

125. καλεῦμαι. S. Dor. § 20. 126. In εὗδον mürste der Sinn liegen,, laetus osculo tuo domum me contulissem et dormissem", wie Ameis übersetzte. Die Überlieferung ist aber vermutlich corrupt. Keinesfalls kann svdov die Bedeutung

desinerem, finem facerem“ haben, welche G. Hermann (zu Eur. Hek. 650) dem Worte beilegen wollte. (H.) — tεũç. S. Dor. § 62. Versausgang wie 11, 55.

127. εἰ δ ̓ ἀλλᾷ μ ̓ ὠθεῖτε, d. h. wenn ihr mich abgewiesen hättet mit der höhnischen Aufforderung, anderswohin zu gehen, also me exclusissetis (s. z. B. Hor. Sat. 2, 3, 260. 264). Auch dieser Ausdruck ist auffallend.

81

[ocr errors]

128. πελέκεις, um die Thüre zu erbrechen. λαμπάδες, als Drohung, dafs die Thüre angezündet

125

[ocr errors]

130

[merged small][ocr errors]

135

130. ἔφαν ist erste Person. Für den Aorist vgl. Anm. zu v. 25. Ilias 17, 173 νῦν δέ σευ ὠνοσάμην πάγχυ φρένας. Eur. Med. 272 σὲ τὴν σκυθρωπὸν καὶ πόσει θυμουμένην Μήδειαν εἶπον τῆσδε γῆς ἔξω περᾶν. Krüger I § 53, 6, 3. II § 53, 6, 2. Kühner II p. 139 flg. Zur gekünstelten Erklärung Fritzsches ,,dixi apud animum meum, scil. cum nuntia tua ad me venisset" liegt also kein Grund vor. (H.)

131. μετὰ

δευτέρα. Vgl. Anm. zu 1, 3 und Aiax heros ab Achille secundus bei Hor. Sat. 2, 3, 193. εἵλευ. S. Dor. § 24. 132. ὦ γύναι. Vgl. 3, 50. - τεόν wie 1,

7.

133. Λιπαραίω. Auf der Insel Lipara hat Hephästos eine Werkstätte. Val. Flacc. Arg. 2, 96. Vgl. auch Ovid Her. 15, 12. Catull 68, 53.

136. ἐκ θαλάμοιο. Vgl. Οdyss. 7, 7 von der Nausikaa: αὐτὴ δ ̓ ἐς θάλαμον ἑὸν ἤιε.

καὶ νύμφαν ἐσόβησ ̓ ἔτι δέμνια θερμὰ λιποῖσαν
ἀνέρος. ὡς ὁ μὲν εἶπεν· ἐγὼ δέ οἱ ἁ ταχυπειθής
χειρὸς ἐφαψαμένα μαλακῶν ἔκλιν ̓ ἐπὶ λέκτρων.
καὶ ταχὺ χρὼς ἐπὶ χρωτὶ πεπαίνετο, καὶ τὰ πρόσωπα
θερμότερ ̓ ἦς ἢ πρόσθε, καὶ ἐψιθυρίσδομες ἁδύ.
χῶς κά τοι μὴ μακρὰ φίλα θρυλέοιμι Σελάνα,
ἐπράχθη τὰ μέγιστα, καὶ ἐς πόθον ἤνθομες ἄμφω.
κοὔτε τι τῆνος ἐμὶν ἐπεμέμψατο μέσφα τό γ ̓ ἐχθές
οὔτ ̓ ἐγὼ αὖ τήνῳ. ἀλλ ̓ ἦνθέ μοι ἅ τε Φιλίστας

μάτηρ τᾶς Σαμίας αὐλητρίδος ἅ τε Μελιξοῖς
σάμερον, ἁνίκα πέρ τε ποτ ̓ ὠρανὸν ἔτρεχον ἵπποι
̓Αῶ τὰν ῥοδόπαχυν ἀπ ̓ ὠκεανοῖο φέροισαι,

137. ἐσόβησ ̓ Jacobs] ἐφόβησ’146. Σαμίας Lobeck parall. p. 229, s. Anh.

137. νύμφαν, νεόγαμον νύμφην, Vgl. Aesch. Αgam. 1179. ἐσόβησε. Vgl. wegen des Aorist Krüger I g 53, 10, 2.

141. ἦς wie v. 90. – ἐψιθυρίσδομες. Dor. § 80. Vgl. Hor.Od. 1, 9, 19 lenesque sub noctem susurri Composita repetantur hora. Ovid Met. 4, 70.

κα

149 χώς κα, ac ne multa tibi garriam, scito. Für ὥς θρυλέοιμι vgl. Odyss. 2, 53. 15, 538. 16, 297. 23, 135. (H.) Über das hinzuzudenkende scito Id. 15, 91. In θρυλέοιμι beachte die Synizesis (Anm. zu 3, 52). Ahrens übersetzt ungeeignet so: und wie ich fürwahr nicht laut ausschwatzen möchte." Übrigens s. Einleitg. p. 15.

[ocr errors]

143. ἐς πόθον ἤνθομες. Wenn die Überlieferung richtig ist, was ich nicht für unmöglich halte, so hat der Dichter πόθος in freierer Weise angewendet von dem befriedigten Verlangen oder dem Gegenstand des Verlangens. Vergleichen liefsen sich etwa Stellen wie Eur. Phoen. 194 ἐπεὶ πόθου ἐς τέρψιν ἦλθες ὧν ἔχρηζες εἰσιδεῖν. Hippol. 234 νῦν δὴ μὲν ὄρος βᾶσ ̓ ἐπὶ θήρας πόθον ἐστέλλου. Alk. 1087 γυνή σε παύσει καὶ νέον γάμου πόθοι. Bion 1, 58 πόθος δέ μοι ὡς ὄναρ ἔπτη. (Η.) Anders Plat. Krit. p. 113 D εἰς ἐπιθυμίαν ἔρχεσθαι. Bei Athen. 7 p. 195 A steht κτήσασθαι τὴν ἐπιθυ

140

145

μίαν, vgl. indessen Meineke, anal. crit. ad Ath. p. 130. Ebenso wie wir las unsere Stelle Nicetas Eugenianus, wie seine Nachahmung zeigt, 3, 284 ἔργον δ ̓ ἐκτετέλεστο, καὶ ἐς πόθον ἤλυθον ἄμφω. Vgl. Stat. Achill. 1, 642 potitur votis.

=

144. ulv. S. Dor. § 54. - μέσφα κτλ. usque ad diem hesternum. μέσφα μέχρι schon Ilias 8, 508 (μέσφ ̓ ἠοῦς ἠριγενείης). τό γ ̓ ἐχθές. Vgl. 13, 4 τὸ αὔριον. 145 fg. ἅ τε Φιλίστας μάτηρ ἅ τε Μελιξοῦς. Es ist eine Frau gemeint, die nicht mit Namen genannt, sondern nur als Mutter zweier Schwestern, der Flötenspielerin Philista und der Melixo, bezeichnet wird. Bemerkenswert ist die Wiederholung des Artikels: ἅ τε ἅ τε. Ähnliches bei Mützner zu Antiphon 1, 21. (Η.)

146. αὐλητρίδος. Philista war als Flötenspielerin bei dem Symposion gewesen, wo sie das v. 152 Erzählte selbst wahrgenommen hatte. Vgl. Plato Symp. p. 176 E.

147. σάμερον. S. Dor. § 3. ὠρανὸν. ` Dor. § 10. ἵπποι, die Rosse der Eos. Vgl. 13, 11. Verg. Αen. 7, 25 aethere ab alto Aurora in roseis fulgebat lutea bigis.

148. ῥοδόπαχυς (15, 128) heifst Eos auch Hom. Hymn. 31, 6. Vgl. ῥοδοδάκτυλος, Odyss. 2, 1. ἀπ' ὠκεαν. Ilias 19, 1. Verg. Aen. 11, 1. Catull 61, 89 ab Oceano.

« ForrigeFortsæt »