Billeder på siden
PDF
ePub

ἱππομανὲς φυτόν ἐστι παρ' ̓Αρκάσι· τῷ δ ̓ ἐπὶ πᾶσαι καὶ πῶλοι μαίνονται ἀν ̓ ὤρεα καὶ θοαὶ ἵπποι. ὣς καὶ Δέλφιν ἴδοιμι, καὶ ἐς τόδε δῶμα περάσαι μαινομένῳ ἴκελος λιπαρᾶς ἔκτοσθε παλαίστρας.

ἶυγξ, ἕλκε τὺ τῆνον ἐμὸν ποτὶ δῶμα τὸν ἄνδρα.

τοῦτ ̓ ἀπὸ τᾶς χλαίνας τὸ κράσπεδον ὤλεσε Δέλφις, ὡγὼ νῦν τίλλοισα κατ ̓ ἀγρίῳ ἐν πυρὶ βάλλω. αἰαῖ Ἔρως ἀνιαρέ, τί μευ μέλαν ἐκ χροὸς αἷμα ἐμφὺς ὡς λιμνᾶτις ἅπαν ἐκ βδέλλα πέπωκας; ἶυγξ, ἕλκε τὺ τῆνον ἐμὸν ποτὶ δῶμα τὸν ἄνδρα.

σαύραν τοι τρίψασα κακὸν ποτὸν αὔριον οἰσῶ. στης με

48. ἱππομανές wird oft als ein Zaubermittel erwähnt, welches tolle Liebeswut erregt, z. B. Tibull 2, 4, 58. Prop. 4 (5 Lachm.), 5, 18. Verg. Georg. 3, 282. Es finden sich verschiedene Berichte darüber bei den Alten. Theokrit versteht unter

hippomanes eine Pflanze. τῷ δ ̓ ἐπὶ μαίνονται, die Fohlen sind darauf versessen, in hoc insaniunt (Hor. Sat. 1, 2, 48). Ilias 6, 160. Theokr. 10, 31. 51. μαινομένῳ ἴκελ. Vgl. Ilias 24, 758 κεῖσαι τῷ ἴκελος u. a. λιπαρᾶς, wie Ovid Met. 6, 241 nitida palaestra, weil sich die Ringer mit Öl salbten. Theokr. 4, 7. 53. ἀπὸ Vgl. 1, 147 = diese

Franse von seinem Gewande. κράσπεδον κτλ. Bei Lucian (Dial. mer. 4, 5) hängt die syrische Zauberin die zurückgelassenen Schuhe des Geliebten an einen Nagel, räuchert sie und spricht seinen und des Mädchens Namen dazu. Bei Apulejus (Met. III 18) werden Haare des Liebhabers auf Kohlen gelegt. (Zimmermann.) Vgl. Verg. Εcl. 8, 91 has olim exuvias mihi perfidus ille reliquit pignora cara sui: debent (sie müssen mir ihn schaffen) haec pignora Daphnim.

54. ἐν πυρί. İlias 9, 206 κάββαλεν ἐν πυρὸς αὐγῇ.

55. Vgl. Nic. Eug. 4, 399. μέλαν. Oppian de pisc. 2, 601:

THEOKRIT VON FRITZSCHE.

50

55

medicus applicat hirudinem δαίνυσθαι μέλαν αἷμα. Vgl. Theokr. 2, 13. Ovid Met. 1, 444 nigra vulnera.

56. βδέλλα. Hor. Ars poet. 476 non missura cutem, nisi plena cruoris hirudo. ἐκπέπωκας. Soph. Εl. 785 ἥδε γὰρ μείζων βλάβη ξύνοικος ἦν μοι, τοὐμὸν ἐκπίνουσ ἀεὶ ψυχῆς ἄκρατον αἷμα. Τrach. 1055.

--

58. σαύραν, einen Salamander. Nikand. Alex. 551 (538) ἢν δὲ λιπορρίνοιο ποτὸν δυσάλυκτον ἰάψῃ φαρμακίδος σαύρης πολυκήδέος, ἣν σαλαμάνδρην κλείουσιν – αἶψα μὲν ἐπρήσθη γλώσσης βάθος, ἂψ δ ̓ ὑπὸ μάλκης δάμναται, ἐμβαρύθων δὲ κακὸς τρόμος ἅψεα λύει. Prop. 4, 6, 27 illum turgentis ranae portenta rubetae - trahunt. Iuvenal 1, 69 molle Calenum porrectura

viro miscet sitiente rubetam. Hor. Epod. 5, 19. Vgl. ebendas. v. 77 maius parabo, maius infundam tibi fastidienti poculum. - Simätha nimmt also an, dafs sie mit Delphis, welchen sie am folgenden Tage in der Palaestra aufsuchen will (v. 8f.), länger zusammensein und so Gelegenheit finden werde, ihn das Liebesmittel trinken zu lassen. Wie sie dies bewerkstelligen will, bleibt dahingestellt. Der hier erwähnte Trank, zu welchem als letzter Bestandteil die σαύρα kommt, ist in der κελέβη (ν. 2) aus den v. 1 und v. 159 erwähnten φίλτρα (= φάρ

5

Θεστυλί, νῦν δὲ λαβοῖσα τὺ τὰ θρόνα ταῦθ ̓ ὑπόμαξον
τᾶς τήνω φλιᾶς καθ ̓ ὑπέρτερον, ἷς ἔτι καιρός,
καὶ λέγ ̓ ἐπιφθύζοισα· ̔τὰ Δέλφιδος ὀστία μάσσω.

ἶυγξ, ἕλκε τὺ τῆνον ἐμὸν ποτὶ δῶμα τὸν ἄνδρα.

-ti

kekk

17

νῦν δὴ μούνη ἐοῖσα πόθεν τὸν ἔρωτα δακρύσω;

ἐκ τίνος ἄρξωμαι; τίς μοι κακὸν ἄγαγε τοῦτο;

ἦνθ ̓ ἁ τωὐβούλοιο κανηφόρος ἄμμιν ̓Αναξώ

π

59. góva, Zauberkräuter. vлóμаžov, drücke sie an. (H.) Vgl. Tibull 1, 8, 17 num te carminibus, num te pallentibus herbis devovit tacito tempore noctis anus?

-

60. φλιᾶς καθ ̓ ὑπέρτερον in superiore parte liminis superioris, oben an der Oberschwelle. Kreufsler vergleicht Odyss. 17, 221. Apoll. Rhod. 3, 278. Alex. Áphrod. probl. 4, 179. Exod. 12, 22 βάψαντες ἀπὸ τοῦ αἵματος – καθίξετε τῆς φλιᾶς καὶ ἐπ ̓ ἀμφοτέρων τῶν σταθμῶν. LXX. Denkbar wäre auch, dafs mit den Worten der obere Teil des Thürpfostens bezeichnet sein soll. Diese Bedeutung hat gliά Od. 17, 221 ὃς πολλῇς φλιῇσι παραστὰς φλίψεται ὠμούς. (Η.)

ἕως

60. as so lange als, (14, 70).

62. ἐπιφθύζοισα, um die Wirkung zu steigern. Plin. H. N. 28, 7 terna despuere deprecatione in omni medicina mos atque ita effectus adiuvare. Vgl. Theokr. 6, 39. 7, 127. Tib. 1, 2, 54 ter cane, ter dictis despue carminibus. μάσσω, ich zerquetsche (vgl. v. 59 vлóμаžov) die Gebeine des Delphis. Das Hemistichium ist Anklang an V. 21. Hiermit vergl. die wiederkehrenden Klänge v. 3 10 159. v. 4 157. v. 6 160. v. 6 - 158. v. 8 97. V. 9 144. v. 12 — 35. v. 29 — 96. V. 50 102. v. 79 165. In unserem Verse handelt es sich um etwas Typisches. Vgl. zu v. 21.

――

-

60. zaιgós Gebauer de post. bucol. carm. p. 116] xai vũv, s. Anh. 62. μάoow Ahlwardt] nάoow

uana v. 15) während der Vollziehung der bis jetzt geschilderten Ceremonien bereitet worden. (H.)

64. oioa. S. Dor. § 86. πόεv. Prop. 1, 18, 5 unde tuos primum repetam, mea Cynthia, fastus? quod mihi das flendi, Cynthia, principium? Stat. Theb. 1, 3 unde iubetis ire, deae? Cic. pro Rosc. Am. 11, 29 quid primum querar? aut unde potissimum ordiar? τὸν lowra, mein Liebesleid. Vgl. 4, 9. 11, 67. Bion 1, 39 Kóngidos alvòv ἔρωτα τίς οὐκ ἔκλαυσεν;

[ocr errors]

-

[ocr errors]

=

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

699

[ocr errors]

60

62

65

65. ayayε. Vgl. z. B. Pindar Pyth. 10, 6. Soph. Philokt. 638. fr. 323 Dind. Häufiger wird in demselben Sinne naye angewendet. (H.)

19

66. τωὐβούλοιο. Vgl. die Krasis 5, 82, Des Eubulos Tochter Anaxo ging als Korbträgerin (hieraus ergab sich für den griechischen Leser sofort, dafs es sich um eine Procession handelte) in den Hain der Artemis (welcher demnach das Ziel der Procession bildete)." Vgl. Ameis, adnot. in Theocr. p. 13. άuuiv ist ethischer Dativ. Zu verwerfen ist Fritzsches Erklärung:

99

sie kam hierher zu uns, in unsere Nachbarschaft." Dieselbe ist grammatisch unstatthaft und gibt einen weniger angemessenen Sinn; namentlich passt sie nicht recht zur folgenden Erzählung. (H.) Es war ein öffentlicher Festzug zum heiligen Hain der Artemis, ähnlich dem, welcher nach Pausanias 7, 18 zu Ehren der Artemis Aapgía von den Achäern in Patrae veranstaltet wurde. Jungfrauen trugen dabei Körbe mit Weihgeschenken auf dem Haupte, navngógo, wie sie Ovid

ATM

ἄλσος ἐς ̓Αρτέμιδος, τᾷ δὴ τόκα πολλὰ μὲν ἄλλα θηρία πομπεύεσκε περισταδόν, ἐν δὲ λέαινα.

φράζεό μευ τὸν ἔρωθ ̓ ὅθεν ἵκετο, πότνα Σελάνα.
dura

καὶ μ ̓ ὁ Θευχαρίδα Θρᾷσσα τροφὸς ἃ μακαρῖτις
ἀγχίθυρος ναίοισα κατεύξατο καὶ λιτάνευσε
τὰν πομπὰν θάσασθαι· ἐγὼ δέ οἱ ἁ μεγάλοιτος
ὡμάρτευν βύσσοιο καλὸν σύροισα χιτῶνα
κἀμφιστειλαμένα τὰν ξυστίδα τὰν Κλεαρίστας.

67. τόκα Casaubonus] πόκα

Met. 2, 711 beschreibt. Die schöne Anaxo in diesem Zuge zu bewundern, hatte eben so viel Reiz, als die wilden Tiere zu sehen. Vergleichen lässt sich mit der folgenden Erzählung Plaut. Cist. 1, 1, 91 LE. quo is homo insinuavit pacto se ad te? SI. Per Dionysia. Mater pompam me spectatum duxit. Dum redeo domum, conspicio illum cet.

67-68. Über die Menge der verschiedensten Tiere, welche in einer glänzenden πομπή zu Alexandria unter Ptolemãos Philadelphos mitgeführt wurden, vgl. Kallixenos bei Athen. 5 p. 200 F 201 C. (H.) 68. ἐν δὲ, atque in his. Ilias 16, 551 πολέες γὰρ ἅμ ̓ αὐτῷ λαοὶ ἕποντ ̓, ἐν δ ̓ αὐτὸς ἀριστεύεσκε μάχεσθαι. 69. φράζεο, cognosce atque considera. τὸν ἔρωτα ὅθεν ἵκ. Krüger I § 61, 6, 2. Theokr. 30, 28. Quintil. 10, 1, 62. Cic. pro Deiot. 11, 30.

13

=

70. Über den Genetiv Θευχαρίδα s. Dor. § 41. Θευχαρίδας ist Patronymicum von Θεόχαρις, contr. Θεύχαρις (Dor. § 18) wie 14, Κλεύνικος Κλεόνικος. 28, 13. (Der Name Θεοχαρίδης kommt auch bei Nicol. Damasc. fr. 65 Müll. vor.) μακαρίτης, fem, μακαρίτις, war ein häufig angewendeter Ausdruck für kürzlich Verstorbene, wobei wohl die ursprüngliche Bedeutung ebenso abgeschwächt war, wie es bei dem entsprechenden Gebrauche des Wortes ,,selig" vielfach der Fall ist. Aristoph. bei Stob. Flor. 121, 18 διὰ ταῦτα γάρ τοι καὶ καὶ λοῦνται μακάριοι. πᾶς γὰρ λέγει

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

τις ὁ μακαρίτης οἴχεται.” Phot. μακαρίτας· τοὺς τεθνηκότας· οὕτως Μένανδρος. Darüber dafs Simätha ihrer vor kurzem verstorbenen Nachbarin, welche auf so unschuldige Weise Veranlassung ihrer Begegnung mit Delphis geworden war, ohne Groll gedenkt, wird sich ein verständiger Leser nicht wundern. Fritzsche schrieb Μακαρῖτις: für eine Thrakerin wäre dies ein seltsamer Name. (H.)

71. ἀγχίθυρος, habitans in vicinia nostra. Vgl. das Adj. ὑποκόλπιος 14, 37. κατεύξατο instanter me rogavit.

70

72. θάσασθαι. S. Anm. zu 1, 149. 73. ὡμάρτευν. Dor. § 22. βύσσοιο. Wahrscheinlich ist die gelbe, besonders in Elis vorkommende, Byssospflanze zu verstehen, aus welcher nach Plin. H. N. 19, 1, 4 und Pausan. 5, 2, 5. 7, 21, 7 kostbare gelbe Stoffe gewebt wurden. Nach der Auseinandersetzung von Curtius, Peloponnes. 2 p. 10 unterliegt es wohl keinem Zweifel, dafs es Baumwolle war, welche die Phönizier dort einführten. σύροισα, ich schleppte trug als Schleppgewand. Stat. Ach. Ι 262 vestigia verrere palla. Ovid Her. 21, 162 et trahitur multo splendida palla croco. So ἕλκειν τὸ ἱμάτιον Ar. Eth. Eud. 7, 8 p. 1150b u. a. Hor. Epod. 4, 7 metiente te viam cum bis trium ulnarum toga.

=

74. ξυστίδα, einen fein gewebten (Ilias 14, 179) Überwurf, γυναικεῖόν τι ἔνδυμα πεποικιλμένον, Schol. S. Bekker, Charikles III

[ocr errors]

φράζεό μευ τὸν ἔρωθ ̓ ὅθεν ἵκετο, πότνα Σελάνα.

ἤδη δ ̓ εὖσα μέσαν κατ ̓ ἀμαξιτόν, ᾧ τὰ Λύκωνος,
εἶδον ὁμοῦ Δέλφιν τε καὶ Εὐδάμιππον ἰόντας.
τοῖς δ ̓ ἦν ξανθοτέρα μὲν ἑλιχρύσοιο γενειάς,
στήθεα δὲ στίλβοντα πολὺ πλέον ἢ τὺ Σελάνα,
ὡς ἀπὸ γυμνασίοιο καλὸν πόνον ἄρτι λιπόντων.
φράζεό μευ τὸν ἔρωθ ̓ ὅθεν ἵκετο, πότνα Σελάνα.

χὡς ἴδον, ὡς ἐμάνην, ὥς μευ περὶ θυμὸς ἰάφθη

77. ὁμοῦ Δέλφιν Μeineke] Δέλφιν ὁμοῦ

p. 208. – τὰν Κλεαρίστας. „Die Xystis der Klearista" ist nach der natürlichsten Erklärung die Xystis, welche der Kl. gehört. Simätha hat sie sich also von der Klearista (einer Freundin, wie wir annehmen mögen) geborgt. Da es sich um ein Prachtstück handelt, so darf dieses Borgen nicht befremden. (Auch sind wir darum, weil Simätha einen schönen Chiton von Byssos besitzt, noch nicht genötigt, sie uns als reich vorzustellen.) Vgl. Aristoph. Lysistr. 1189. Eurip. El. 191. Plautus Menaechm. 654. Aristides II p. 549 Dind. Jambl. de vita Pythag. § 55. Juvenal 6, 352 ut spectet_ludos conducit Ogulnia vestem. Bast, epist. crit. p. 137. Gesucht sind folgende Erklärungen: xystida quam donavit mihi Clearista, oder: xystida quam hereditate mihi reliquit, oder: quam fecit, oder: eine xystis à la Cléariste. Greverus hält die Klearista für eine Putzmacherin, die durch Erfindung in Form und Stickerei zu Syrakus berühmt sein mochte.

76. εὖσα. Dor. § 86. μέσαν, vgl. 7, 10. – τα Λύκωνος, praedia vel aedes. Vgl. 5, 112. 4, 23.

77. Δέλφιν τε καὶ E. Vgl. 7, 3-4 καὶ Φρασίδαμος καὶ ̓Αντιγένης. 2,7. 5, 50. 17, 77. Theophr. Hist. pl. 1, 8 u. a. — Das a in Εὐδάμιππος müfste der Ableitung des Namens gemäfs kurz sein; denn Meinekes Annahme einer Zusammensetzung aus Εὔδημος und ἵππος oder

aus av und dem sonst nicht nach

75

80

gewiesenen Namen Δήμιππος ist wohl nicht statthaft. Es scheint indessen, dass bei derartigen Namen die Reminiscenz an δῆμος (einen häufigen Bestandteil von Eigennamen) mitunter eine Unsicherheit der Quantität bewirkt hat: vgl. Aristoph. Eg. 32, 7 ὁ δ ̓ ἵπποδάμου λείβεται θεώμενος. (Η.)

78. ελιχρύσοιο. S. zu 1, 30 und 8, 3 πυρροτρίχω. Ovid Met. 12, 395 barba erat incipiens, barbae color aureus.

79. στίλβοντα, glänzend in Jugendkraft. Nicht: glänzend von Salböl. Vgl. v. 102 λιπαρόχρως und v. 165. Odyss. 6, 237 κάλλεϊ καὶ χάρισιν στίλβων. — Σελάνα. Hom. Hymn. in Ven. 89 ὡς δὲ σελήνη στήθεσιν ἀμφ ̓ ἁπαλοῖσιν ἐλάμπετο,θαῦμα ἰδέσθαι. [Tibull] 3, 4, 29. Hor. Od. 2, 5, 18.

80. ἀπὸ gehört zu λιπόντων und γυμνασίοιο hängt von πόνον ab. Die Construction λιπόντων καλὸν πόνον ἀπὸ γυμν. ist ungriechisch und unlogisch. (H.) πόνον. Ovid Met. 6, 241 transierant ad opus nitidae iuvenile palaestrae. λιπόντων. S. Anm. zu 25, 67.

82. Dreimal in der Ilias (14, 294. 19, 16. 20, 424) folgt auf den Vordersatz ὡς εἶδεν ein mit ὣς beginnender Nachsatz zum Ausdruck der unmittelbaren Aufeinanderfolge der Handlungen (Hentze zu Ilias 14, 294). Die ursprüngliche Bedeutung der beiden Partikeln ist wie so; doch ist dieselbe schon bei Homer und noch mehr bei Theokrit, der

PREMENO

δειλαίας· τὸ δὲ κάλλος ἐτάκετο, κοὔτε τι πομπᾶς
τήνας ἐφρασάμαν, οὐδ ̓ ὡς πάλιν οἴκαδ ̓ ἀπῆνθον
ἔγνων, ἀλλά μέ τις καπυρὰ νόσος ἐξεσάλαξε·
κείμαν δ ̓ ἐν κλιντῆρι δέκ ̓ ἄματα καὶ δέκα νύκτας.
φράζεό μευ
τὸν ἔρωθ ̓ ὅθεν ἵκετο, πότνα Σελάνα.

καί μευ χρὼς μὲν ὁμοῖος ἐγίνετο πολλάκι θάψῳ, ἔρρευν δ ̓ ἐκ κεφαλᾶς πᾶσαι τρίχες, αὐτὰ δὲ λοιπά ὀστί ̓ ἔτ ̓ ἦς καὶ δέρμα. καὶ ἐς τίνος οὐκ ἐπέρασα ἢ ποίας ἔλιπον γραίας δόμον ἅτις ἐπᾷδεν;

,

Cyst

99

sich 3, 42 dieser Ausdrucksweise in gleicher Weise wie hier bedient, zurückgetreten, weshalb auch Vergil Ecl. 8, 41 Theokrits Worte nachahmt durch ut vidi, ut perii, ut me malus abstulit error. (H.) Der Sinn ist also : Sehen und Lieben war eins." Voss (Randgl.) vergleicht das deutsche,,so gesagt, so gethan." Ovid sagt Met. 8, 324: hanc pariter vidit, pariter Calydonius heros optavit. Met. 5, 395: paene simul visa est dilectaque raptaque Diti. Vgl. Moschos 2, 74 ὥς μιν φράσαθ ̓ ὡς ἐόλητο θυμόν. περί. Krüger II § 68, 33, 2. ἰάφθη, laesus est, vulneratus, percussus (Hor. Epod. 11, 2). Odyss. 2, 376 ὡς ἂν μὴ κλαίουσα κατὰ χρόα καλὸν ἰάπτῃ. Theokr. 3, 17. Moschos 4,1 τίφθ' ὧδε φίλον κατὰ θυμὸν ἰάπτεις ;

83. τὸ δὲ κάλλος ἐτάκετο, in

dem das Antlitz durch fahle Blässe entstellt ward. Vgl. Sappho fr. 2 χλωροτέρα δὲ ποίας ἔμμι. Eur. Αlk. 174 οὐδὲ τοὐπιὸν κακὸν μεθίστη χρωτὸς εὐειδῆ φύσιν. Bion 1, 30 κάτθανε δ ̓ ἃ μορφὰ σὺν ̓Αδώνιδι. Ovid Her. 3, 141 abiit color. Met. 2, 601 et pariter vultusque deo plectrumque colorque excidit.

84. οὐδ ̓: vgl. Krüger 1 § 69, 53. Kühner II p. 830. (Η.) ἀπῆν· θον. S. Dor. § 39.

85. ἐξεσάλαξε, sie jagte mich auf. Vgl. excutere Petron. 22, 4. Anth. Pal. 5, 235, 2. Nic. Alex. 457.

86. κείμαν. S. Dor. § 8. · δέκ ἄματα (Dor. g 3) καὶ δέκα νύκτας. Vgl. Οdyss. 9, 74 ἔνθα δύω

[ocr errors]

νύκτας δύο τ ̓ ἤματα συνεχὲς αἰεὶ
κείμεθα. atth. 12, 40 ὥσπερ ἦν
Ἰωνᾶς ἐν τῇ κοιλίᾳ τοῦ κήτους τρεῖς
ἡμέρας καὶ τρεῖς νύκτας οὕτως –
88. ὁμοίος
θάψῳ. Oft
wurde die Haut gelb, wie bei
der Bleichsucht. πολλάκις ist nicht
mit Kiefsling
prorsus zu nehmen.
Nach dem Schol. ist davos eine
Holzart, welche gelb färbt. Das
Nähere läfst sich nicht ermitteln.
Verschieden ist θάψος von θαψία,
thapsia garganica. Ähnlich sagt
Ovid Met. 4, 134: oraque buxo

=

pallidiora gerens exhorruit. Tibull
1, 8, 52 sed nimius luto corpora
tingit amor.

85

90

comae.

89. ἔρρευν. Dor. § 22. Vgl. Od. 10, 393. Ovid Met. 6, 141 defluxere So Cic. Tusc. 5, 27 ipsae defluebant coronae, fielen vom Haupte. Vgl. das Verbum φυλλορροεῖν. Fluunt arma de manibus, Cic. 12 Phil. 3, 8. αὐτὰ. Vgl. Anm. zu 5, 85 und 4, 15.

[ocr errors]

ἦς·

90. ό στία. Dor. § 13.
Dor. § 87. Vgl. Anm. zu 14, 3.
δέρμα wie pellis bei Plaut. Aulul. 3,
6, 28: ossa atque pellis totus est, ita
cura macet. Ovid Trist. 4, 6, 42 vix
habeo tenuem quae tegat ossa cutem.
Hor. Epod. 17, 22. — ἐς τίνος, scil.
γραίας. Eurip. Androm. 300 τίν'
οὐκ ἐπῆλθε, ποῖον οὐκ ἐλίσσετο δα-
μογερόντων; Die Antwort auf ἐς
τίνος οὐκ ἐπέρασα; ist

= omnes

adii. Vgl. Sophokles Oed. R.
420-421. Vergil Ecl. 8, 26 quid
non speremus amantes? Cic. Lael.

« ForrigeFortsæt »