Billeder på siden
PDF
ePub

Δάφνις ἐγὼν ὅδε τῆνος ὁ τὰς βόας ὧδε νομεύων,
Δάφνις ὁ τὼς ταύρως καὶ πόρτιας ὧδε ποτίσδων.

ἄρχετε βουκολικᾶς Μοῖσαι πάλιν ἄρχετ ̓ ἀοιδᾶς.

̔ὦ Πὰν Πάν, εἴτ ̓ ἐσσὶ κατ ̓ ὤρεα μακρὰ Λυκαίω,
εἴτε τύγ ̓ ἀμφιπολεῖς μέγα Μαίναλον, ἔνθ ̓ ἐπὶ νῆσον
τὰν Σικελάν, Ἑλίκας δὲ λίπ ̓ ἠρίον αἰπύ τε σᾶμα
τῆνο Λυκαονίδαο, τὸ καὶ μακάρεσσιν ἀγητόν.

λήγετε βουκολικᾶς Μοῖσαι ἴτε λήγετ ̓ ἀοιδᾶς.

̔ ἔνθ ̓ ὦναξ καὶ τάνδε φέρευ πακτοῖο μελίπνουν ἐκ κηρῶ σύριγγα καλάν, περὶ χεῖλος ἑλικτάν.

125. λίπ ̓ ἠρίον Bos] λίπε ῥίον

kann man an einen uns sonst nicht bekannten Berg oder Höhenzug denken. (H.)

120. Ebenso wie den Tieren gegenüber (ὁ βουκόλος Δάφνις ν. 116) hebt Daphnis auch in den Abschiedsworten an die Gewässer seiner Heimat hervor, wer es sei, der von ihnen Abschied nehme, aber hier mit näherer Schilderung und in der Form eines selbständigen Satzes: ,, ich, den ihr sterbend daliegen sehet (ὅδε, vgl. Anm. zu 16, 4), bin jener Daphnis, der hier seine Rinder weidete." (H.) — Eine freie Nachahmung dieser beiden Verse ist die Grabschrift, welche sich Daphnis bei Vergil Ecl. 5, 43 bestellt. ὧδε, hic. S. zu 1, 13. Für die Participia vgl. Anthol. Palat. 7, 703, 1 f.

[ocr errors]

121. ποτίσδων, potum ducens wie Verg. Ecl. 9, 24 sagt.

123. ὤρεα μακρά „in altis montibus" (nicht,,late patentibus", vgl. Hor. Epod. 16, 47). Λυκαίω. Λύκαιον, Berg in Arkadien, ebenso Μαίναλον v. 124.

123-124. ὦ Πὰν — Μαίναλον. Ovid Fast. 2, 271 Pana deum pecoris veteres coluisse feruntur Arcades: Arcadiis plurimus ille iugis. Pausan. 8, 36 τὸ δὲ ὄρος τὸ Μαινάλιον ἱερὸν μάλιστα εἶναι Πανὸς ὀνομάζουσιν, ὥστε οἱ περὶ αὐτὸ καὶ ἐπακροᾶσθαι συρίζοντος τοῦ Πανὸς λέγουσιν. Von seinen Lieblingssitzen heifst Pan bei Valer. Flacc.

120

Arg. 6, 533 deus Lycaeus, bei Ovid Fast. 4,650 deus Maenalius. Vgl. Met. 1, 216-217.

125

124. τύγ'. S. Dor. § 61. Das Pronomen nach εἴτε wie nach seu seu, Hor. Od. 3, 21, 2 seu tu querelas sive geris iocos. Theokr. 10, 34. Odyss. 3, 90. Xen. Anab. 2, 1, 12. 2, 1, 16 u. a. - ἀμφιπολεῖς. Odyss. 9, 198 ̓Απόλλων ὃς Ἴσμαρον ἀμφιβεβήκει. Pind. Οl. 12, 2 Τύχη, Ιμέραν ἀμφιπόλει. Evo', veni. S. Dor. § 39. νᾶσον = νῆσον. Pind. Οl. 2, 71. 125. Ελίκας ἠρίον, den Grabhügel der Helike. Helike ist die Tochter des Lykaon, die ursprünglich Kallisto hiefs, in eine Bärin verwandelt und unter die Sterne versetzt wurde. S. Ovid Met. 2, 401 flg. Serv. Georg. 1, 68. 138. Ihr Grabhügel wurde in Arkadien gezeigt. S. Paus. 8, 3. Ihr Sohn ist Arkas, dessen Grab (αἰπὺ σᾶμα σῆμα. Theokr. 7, 10) nach Paus. 8, 9, 2 auf dem Mänalos war. Dieser Arkas heifst nach seinem Grofsvater Λυκαονίδης, wie bei Pindar Ol. 7, 23 ̓Αμυντορίδαι die Söhne der Astydameia, der Tochter des Amyntor.

=

126. Λυκαονίδαο. S. zu v. 125. 127. λήγετε κτλ. Nachahmung bei Verg. Ecl. 8, 61.

128-129. ἄναξ heifst Pan wie z. B. Apollon 17, 10. – τάνδε φέρευ κτλ. nimm hin diesehonigduftende Syrinx aus festem

ἦ γὰρ ἐγὼν ὑπ ̓ ἔρωτος ἐς ̓́Αϊδος ἕλκομαι ἤδη λήγετε βουκολικᾶς Μοῦσαι ἴτε λήγετ ̓ ἀοιδᾶς.

ρ

̔ νῦν δ ̓ ἴα μὲν φορέοιτε βάτοι, φορέοιτε δ ̓ ἄκανθαι,
ἃ δὲ καλὰ νάρκισσος ἐπ ̓ ἀρκεύθοισι κομάσαι,
πάντα δ ̓ ἔναλλα γένοιτο, καὶ ἁ πίτυς ὄχνας ἐνείκαι,
Δάφνις ἐπεὶ θνάσκει, καὶ τὼς κύνας ὥλαφος ἕλκοι,
κἠξ ὀρέων τοὶ σκῶπες ἀηδόσι δηρίσαιντο.

λήγετε βουκολικᾶς Μοῖσαι ἴτε λήγετ ̓ ἀοιδᾶς.

χὼ μὲν τόσσ ̓ εἰπὼν ἀπεπαύσατο· τὸν δ ̓ Αφροδίτα
ἤθελ ̓ ἀνορθῶσαι· τά γε μὰν λίνα πάντα λελοίπει
130. ἄϊδος*] ἀΐδαν 136. δαρίσαιντο Scaliger] γηρύσαιντο
Wachse, d. h. deren Röhren mit
Wachs aneinander gefügt sind. S.
8, 19.

129. περὶ χεῖλος ἑλικτάν, welche sich gut um die Lippen (nämlich dessen, der sie bläst) herum hinziehen läfst. Man betrachte die Syrinx am Schlusse dieser Ausgabe oder denke an die Papagenopfeife, die an den Lippen hin, von einem Mundwinkel zum andern (also herum) gezogen wird.

132 fig. Vgl. Verg. Ecl. 8, 52–58. - βάτοι. βάτος ist der Brombeerstrauch, rubus fruticosus Linn.

Unter a navda ist ein Dornstrauch
zu verstehen; welcher, lässt sich
nicht bestimmen. 6, 15 bezeichnet
das Wort eine Distel.- Das Verbum

φορέοιτε ist ebenso wiederholt wie
πολιόν, Ilias 24, 516: οἰκτείρων πο-
λιόν τε κάρη πολιόν τε γένειον.
Tibull 2, 1, 5 luce sacra requiescat
humus, requiescat arator. Theokr.
Aus ἄκανθα
7, 35. 15, 5. 9, 17.
macht Vergil Ecl. 5, 39 paliurus.

133. νάρκισσος. Ob hier die auch bei uns in Gärten häufige Narcisse, narcissus poet., oder die Tazette, narcissus tazetta, zu verstehen sei, läfst sich nicht entscheiden. S. Wieseler, Narkissos p. 99 flg. Als Femininum braucht Theokrit das Wort wie Meleager Anth. Pal. 5, 147 und der Anonymus in Anth. Pal. App. 120. Vgl. 10, 28. Bei Vergil

[ocr errors][merged small]

Ecl. 5, 38 steht in unseren Hand-
schriften pro purpureo narcisso; dafs
aber im Altertum auch die Lesart
purpurea existirte, sehen wir aus
Diomedes p. 453 Keil. ἄρκευ-
Dos ist wahrscheinlich Cypressen-
wachholder, iuniperus phoenicea.

[ocr errors]

135

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]

ἐκ Μοιρᾶν, χὼ Δάφνις ἔβα ῥόον. ἔκλυσε δίνα τὸν Μοίσαις φίλον ἄνδρα, τὸν οὐ Νύμφαισιν ἀπεχθῆ. λήγετε βουκολικᾶς Μοῦσαι ἴτε λήγετ ̓ ἀοιδᾶς.

bout

καὶ τὺ δίδου τὰν αἶγα τό τε σκύφος, ὥς κεν ἀμέλξας σπείσω ταῖς Μοίσαις. ὦ χαίρετε πολλάκι Μοῖσαι, χαίρετ ̓· ἐγὼ δ ̓ ἔμμιν καὶ ἐς ὕστερον ἅδιον ἀσῶ.

ΑΙΠΟΛΟΣ.

πλῆρές του μέλιτος τὸ καλὸν στόμα, Θύρσι, γένοιτο, πλῆρές τοι σχεδόνων, καὶ ἀπ ̓ Αἰγίλω ἰσχάδα τρώγοις ἁδεῖαν, τέττιγος ἐπεὶ τύγα φέρτερον ᾄδεις. ybra sunt to Cumay ἠνίδε τοι τὸ δέπας· θᾶσαι, φίλος, ὡς καλὸν ὄσδει·

140. ἐκ Μοιρᾶν, numine Parcarum. Vgl. 2, 30. 7, 44. ἔβα ῥόον, scil. Αχέροντος. Die vorhergehenden Worte deuten den Tod des Daphnis hinlänglich an. Daraus kann sich jeder Leser abnehmen, welche Flut nun gemeint sei. Vgl. 15, 136. 15, 86. 16, 31. 17, 47. Verg. Georg. 4, 478. Prop. 4, 18, 9 his pressus Stygias vultum demisit in undas. Mit dem Accusativ vgl. Odyss. 5, 449 σὸν ῥόον ἱκάνω und Theokr. 25, 258 mit der Anm. ἔκλυσε, es umrauschte, umspülte der Strudel -. Hom.Hymn.in Apoll. 75 ἔνθ ̓ ἐμὲ μὲν μέγα κῦμα κατὰ κρατὸς ἅλις αἰεὶ κλύσσει. Vgl. Catull 65, 5-6 Lethaeo gurgite fratris Pallidulum manans alluit unda pedem.

141. τὸν Μοίσαις φίλον. Sil. Ital. Pun. 14, 466 Daphnin amarunt Sicelides Musae cet. Hor. Od. 1, 26, 1 Musis amicus, vgl. Od. 4, 6, 41.

- ταν

143. καὶ die Rede abschliefsend wie 8, 92. Arist. Ran. 164 καὶ χαῖρε πόλλ” (vgl. v. 144) ὦδελφέ. αἶγα. S. v. 25. — σκύφος, scyphus bei Cic. Tusc. 1, 40, 97. Alkman frg. 34 Bergk μέγαν σκύφον, οἷά τε ποιμένες ἄνδρες ἔχουσι. ως κεν Krüger II § 54, 8, 4.

144. Μοίσαις - Μοῖσαι. Dasselbe Wort am Schlusse beider Halbverse wie z. B. Ovid Met. 1, 556

[ocr errors]

140

145

[blocks in formation]

146. μέλιτος. Honig ist Dichterspeise. Vgl. Theokr. 7, 82. Nach Pausanias 9, 23, 2 wurde Pindar als Kind von Bienen gefüttert. Vgl. Pind. Ol. 6, 47.

147. ἀπ ̓ Αἰγίλω. Αἴγιλος ist der Name eines attischen Heros, nach welchem ein attischer Demos, dessen Feigen (Αἰγιλίδες ἰσχάδες bei Athen. 14 p. 652 E) berühmt waren, benannt ist. Th. aber erlaubt sich, den Demos, welcher Αἰγιλιά hiefs (Αίγιλα irrtümlich bei Athenäos), Αἴγιλος oder Αἴγιλον zu nennen. Αἴγιλον hiefsen andere Örtlichkeiten. (Η.) ἀπὸ steht wie Xen. Anab. 7, 2, 19 Ξενοφῶν ὁ ἀπὸ τοῦ στρατεύματος. Verg. Εcl. 1, 8 aram saepe tener nostris ab ovilibus imbuet agnus. Theokr. 6, 15. 2, 53.

148. τέττιγος. Ilias 3, 151 ἀγορηταὶ ἐσθλοί, τεττίγεσσιν ἐοικότες, οὔτε καθ ̓ ὕλην δενδρέῳ ἐφεζόμενοι Theokr. ὄπα λειριόεσσαν ἱεῖσιν. 5, 29.

149. θᾶσαι, vide, specta, ein bei Theokrit öfter vorkommender dorischer Imperativ Aor. Med. (3,

Ὡρᾶν πεπλύσθαι νιν ἐνὶ κράναισι δοκησεῖς.
ὧδ ̓ ἴθι Κισσαίθα· τὺ δ ̓ ἄμελγέ νιν. αἱ δὲ χίμαιραι
οὐ μὴ σκιρτασεῖτε, μὴ ὁ τράγος ὕμμιν ἀναστῇ.

150. ἐνὶ Schäfer] ἐπὶ

=

=

12. 4, 50. 10, 41. 15, 65. Epigr.
16, 1) von daέouaι (Pindar Pyth.
8, 45) θηέομαι (Odyss. 5, 75.
Theokr. 22, 200) θεάομαι. Dazu
Inf. Dacaodai Id. 2, 72 und Particip.
Fut. Jacóuevos 15, 23. Vgl. Odyss.
18, 191 ἵνα μιν θησαίατ ̓ Αχαιοί. Auf
das auffordernde Wort des Sehens
dagar folgt die Ermahnung, einen
andern Sinn zu gebrauchen. Vgl.
10, 41. Ovid. Fast. 1, 75 cernis
odoratis ut luceat ignibus aether et
sonet accensis spica Cilissa focis.
Hor. Od. 1, 14, 3-6 vides
mant. Odyss. 17, 545. Plaut. Mil.
glor. 4, 6, 44 naso haec videt plus
quam oculis. Hor. Sat. 2, 8, 77.
Prop. 3, 16, 49. 3, 21, 5.

ge

150. gav. Die Horen, die oft in Gesellschaft der Huldgöttinnen erscheinen (Hom. Hymn. Apoll. 194), wirken durch ihre Gegenwart erfrischend und das Leben verschönernd; sie sind πολυγηθέες, ξύφρονες (Dias 21, 450. Hymn. Apoll. 1. 1.). Vgl. Theokr. 15, 104-105. Pindar Nem.

8, 1 Ὥρα πότνια, κάρυξ ̓Αφροδίτας ἀμβροσιᾶν φιλοτάτων. Olymp. 13, 6. Daher sagt Alexis bei Athen. 2 p. 60 A; λοπὰς ὄξουσα͵ τῶν Ὡρῶν· ἅπαντ ̓ ἐνῆν γὰρ ἐν ταύτῃ καλά. Die handschriftlich gesicherte Lesart πεπλύσθαι st. πεπλύνθαι ist durch die Stellen bei Lobeck paral. p. 419 und 548 gerechtfertigt.

151. de, huc. S. 1, 13. Κισoαíðα, Name der Ziege. Vgl. Anm. zu 2, 101. 5, 102. Ev. Joh. 10, 3 ὁ ποιμὴν τὰ ἴδια πρόβατα καλεῖ κατ'

[ocr errors]

ὄνομα.
zu 4, 45.

αἱ δὲ χίμ. S. Anm.

152. οὐ μὴ σκιρτ. „ springt nicht so übermütig herum" (oxiqraoεite, s. Dor. § 6 und 75). Das Futur. mit ou un verbietet wie Arist. Ran. 202 οὐ μὴ φλυαρήσεις ἔχων. S. Fritzsche zu Arist. Ran. 462 où un Siatoiveis. Schneidewin zu Soph. Oed. Col. 848. Trach. 978. Madvig, adv. crit. I p. 239 f. 293. Eigentlich sind diese Verbote rhetorische Fragen; Th. scheint sie aber nicht als solche empfunden zu haben. (H.) μὴ ὁ τράγος κτλ. Die letzten Worte hallen am längsten in der Seele des Hörers nach. Daher ist bei dem guten Dichter der Schlufsstein der ernsten Dichtung gern ein Gedanke, dessen moralisches Gewicht zu weiterem Nachdenken auffordert (z. B. Theokr. 26, 38. Pind. Ol. 5 Schl. und bei den Tragikern der Schlufs der Tragödien), gern das letzte Wort des heiteren Gedichtes ein Scherz (4, 63). Oft aber deutet auch der Dichter mit den letzten Worten ein freundliches Bild an, dessen weitere Ausmalung die Phantasie noch längere Zeit angenehm beschäftigt. Man vgl. die letzten Worte des zweiten Idylls mit ihrer Ruhe im Gegensatz zu den stürmenden Gefühlen, welche vorher herrschten, die Schilderung der Demeter am Schlusse von Idyll 7, ferner den Schluss von Pindar Ol. 14. Ol. 11. Hor. Od. 1, 9. 2, 5. 4, 2. 3, 5. Verg. Ecl. 1.

150

[ocr errors]

II.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΡΙΑΙ.

Πα

μοι

ταὶ δάφναι; φέρε Θεστυλί· πᾷ δὲ τὰ φίλτρα; στέψον τὰν κελέβαν φοινικέῳ οἰὸς ἀώτῳ,

II. Die Zauberinnen. Simätha, ein von ihrem Geliebten Delphis verlassenes, von Eifersucht gequältes Mädchen, bereitet in stiller Mondnacht unter magischen Gebräuchen ein Zaubermittel, um das Herz des Ungetreuen sich wieder zu eigen zu machen, und erzählt dann den Hergang ihrer Liebe. Ähnliche Zauberscenen schildern Verg. Ecl. 8, 64 flg. Hor. Epod. 5. Hor. Sat. 1, 8, 23 flg. Ovid Met. 7, 224 flg. Lucan Phars. 6, 430. Lucian Dial. mer. 4. · Über die Benutzung eines Mimos des Sophron vgl. Hypoth. τὴν δὲ Θεστυλίδα ὁ Θεόκριτος ἀπειροκάλως ἐκ τῶν Σώφρονος μετήνεγκε μίμων. (Wahrscheinlich nahm also, wie Fritzsche vermutet hat, bei Sophron die Dienerin am Gespräche teil, während sie bei Th., wie Amaryllis bei Verg. Ecl. 8, 77, stumme Person ist.) Schol. zu V. 69 τὴν δὲ τῶν φαρμάκων ὑπόθεσιν ἐκ τῶν Σώφρονος (so hat Adert statt des überl. Εὐφορίωνος hergestellt) μίμων με ταφέρει. Der Ausdruck τὴν τῶν φαρμάκων ὑπόθεσιν scheint fehlerhaft. Entweder schrieb der Urheber der Bemerkung (wie Dübner meinte) τὴν τῶν Φαρμακευτριῶν ὑπόθε σιν, oder der Fehler ist in ὑπόθεσιν zu suchen: man könnte dafür ein Wort wie κατασκευήν, oder auch διήγησιν, ἔκφρασιν u. dgl. vermuten. (Ob ὑπόθεσιν in k steht, ist unsicher.) Nach der ersteren Annahme wäre der Inhalt des Gedichtes im allgemeinen als aus Sophron entnommen bezeichnet; auffallend

würde hierbei sein, dafs diese Bemerkung zu einer Stelle in der Mitte des Gedichtes gemacht wäre. Nach der letzteren Annahme wäre die Entlehnung aus Sophron auf den ersten Teil, die eigentliche Zauberscene, beschränkt (vgl. Jahn, Hermes 2 p. 240); motivirt wäre in diesem Falle die Bemerkung durch die unmittelbar vorhergehende: πρὸς τὴν Σελήνην καὶ τὴν Εκάτην φησί ταύτας γὰρ συνεργοὺς εἰς τὰ περὶ τοῦ ἐρωμένου φάρμακα παραλαμβάνει. (Η.)

1. μοι. Verg. Αen. 5, 391 ubi nobis ? Athen. 14 p. 629 Ε ποῦ μοι τὰ ῥόδα, ποῦ μοι τὰ ἴα; Aristoph. Ran. 986 τὸ τρύβλιον τέθνηκέ μοι. Ilias 3, 348. Vgl. mihi Hor. Epist. 1, 3, 15. Cic. 2 Catil. 2, 4. 5, 10. – ταὶ δάφναι, die Lorbeerzweige, welche v. 23 gebraucht werden. φίλτρα, die Zauberkräuter, τὰ πρὸς φιλίαν ὀτρύνοντα φάρμακα.

2. κελέβαν, die Schüssel Schale, die v. 43 gebraucht wird.

φοινικέῳ, Vgl. Anth. Pal. 5, 205 πορφυρέης ἀμνοῦ μαλακῇ τριχὶ μέσσα δεθεῖσα. Verg. Εcl. 8, 64 effer aquam, et molli cinge haec altaria vitta. Der wollene Faden bindet. Die Purpurfarbe hat im Zauberwesen eine ganz besondere Kraft. Clem. Αlex. Strom. 7, 6 p. 843 Pott. ἔρια πυρρὰ δεδίασιν. Martial 9, 63. Aber sie hilft nach Geop. 15, 8 auch gegen Zauber. Vgl.Verg. Αen. 3, 405. οἰὸς ἀώτῳ, mit Wolle. Ilias 13, 599 αὐτὴν δὲ ξυνέδησεν ἐυστρεφεῖ οἱὸς ἀώτῳ. Odyss. 1, 443.

xin

« ForrigeFortsæt »