Billeder på siden
PDF
ePub

Nune simul magis apparet quid velit parenthesis σωρὸν γὰρ εἶχε ῥημάτων, i. e. Epicharmus comoediis populares cum ad alias virtutes colendas tum ad gratum animum habendum excitaverat.“ Fr. citierte aufserdem Krüger I § 56, 9, 10. Aber weder hierdurch noch durch die angeführte Stelle bei Rost erscheint der Accusativ μeuvaμévovs irgendwie gerechtfertigt.

XVIII. 4. τελευταῖ Anth. καλεῖται die Theokrit-Hdss. τί μήν; ἔτι χρησίμα καλεῖται Τoup.

XX. 6. Touto st. Toutov C. Hartung, nicht unwahrscheinlich.
XXI. Eine metrische Bemerkung bei Meineke, Choliamb. S. 90.
XXV. 2. оllois Ahrens.

5. TEQIOTEQ Anth. Plan.

XXVI. In der Überschrift will Flach (Unters. über Eudokia u. Suidas S. 128 Anm. 1) éwvos 'Aqreμidagov schreiben.

Ad. 32 καί μευ κάτ ̓ εὖ δίκαζε Fr.

Syr. 3. Die richtige Erklärung von tavoолátop ist die des Pediasimus.

Griechischer Index.

8.

Αἴγειρος 7, αἴγιλος 5, 128. αἰγίπυρος 4, 25. ἀκίρα γυνά 28, 15. ἀκράχλοος 24, 60. ἄκυλος 5, 94. ἄλλος st. ἕτερος 6, 46. ἀλοσύνα 30, 12. ἀμφί 4, 19. 25, 9. ἀμφὶ 7, 142.

[ocr errors]
[ocr errors]

fehlt

fehlt im

ἀμφότερον 25, 69. ἄν. λέγοιμί κε 25, 195. beim Opt. 8, 13. Nachsatze 16, 43. ἄν bei εἰ im fortgesetzten Conditionalsatze 2, 124. os av m. Opt. 2, 142. ἀνακλέπτω 5, 9. ἀναπλέκω καλύκεσσι 3, 23. ἀνεμώνα 5, 92. ἄνθεμον ἥβας 30, 20. ἀντίον ποτίδην αἰδεσθείς 30, 8. ἀπὸ σκηνῆς ἀγοράζω 15, 16. ἀπὸ χροιῆς θῆλυς 16, 49. ἀπὸ στέρνων πλατύς 24, 78. ἀπ ̓ ἀκάνθας χαῖται 6, 15-16. ἀπὸ παλαίστρας ἄγχεται 7, 125. ἀπὸ καρδίας φιλεῖν 29, 4. δωδεκαταῖος ἀφ ̓ οὗ

περί

157.

ἆρα ohne Frage 7, 105. ἄρτι γεγεύμενος τῶν ἐτέων 30, 5. ἀσφόδελος 7, 68. ἀτρακτυλλίς 4, 52. αὐτός, solus 5, 85.

herus 24, 50. ἀπὸ αὐτοῦ 7, 5-6. αὐτόθεν ἐξ 25, 171. ἀφνειός m. Dat. 25, 119. βαρὺς θεός 17, 19. βιάζεσθαι (εἴσω) 15, 76. βύσσος 2, 73.

γάρ. καὶ γὰρ in amöbäischen Liedern 5, 82. ἀλλὰ σὺ γὰρ 1, 19. γε in der Antwort 4, 14. ἦ ῥά γε;

3, 8. 4, 53. γε μέν 17, 137. γεγεύμενος τῶν ἐτέων 30, 15.

δὲ im Nachsatze 1, 11.
15, 15. καὶ .. δὲ 1, 90.
δεύτερος μετὰ 1, 3. 2, 131.

δή von bekannten Dingen 1, 19. 11,

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

6. beim Imperat. 15, 29. 10, 41. μὴ δὴ μυθεῦ 10, 20. καὶ δὴ μάν 7, 120.

διὰ στόματος 12, 21. δι ̓ ὀφρύγων 30, 7. δοκίμωμι

δοκίμοι 30, 25-26. εἰ γὰρ 12, 17. εἴ τι ἐσθλόν 7, 4. Epigr. 16, 4.

εἶ ἄγε 2, 95.

εἰς, Zweck 5, 98. ad fluvium 5, 123. ad hominem 12, 33. εἰς ἅλις 25, 17.

εἴτε in indir. Frage 2, 150. εἴτε σὺ 1, 124.

ἐκ πατέρων ἀφνειός 24, 106. ἐκ πρῴρηθεν 22, 11. Ελίκηθεν 25, 180. ἐκ ψυχῆς 8, 35. ἐκ Μοιρᾶν 1, 140. ἐξ Αφροδίτης 2, 30. ἐκ ποδός 7, 6. ἐκ θυέων 2, 10. ἐκ τράγοιο δέρμα 7, 15. ἐξ ὄρεος 11, 27. ἐκ μέσου ἤματος 10, 5. ἐκ, cum antea esset 22, 112. ἐξ ἴσου 5, 25. ἐκσαλάσσω 2, 85. ἕλκος

=

σύριγξ p. 297, 7.

κατα

ἐν adv. 2, 68. ἐν ὀφθαλμοῖς ὁρᾶν 4,7. ἐν ἐλαφρῷ 22,212. βάλλω ἐν πυρί 2, 54. ἐν κομάροισι κέονται 5, 129. ἑός, tuus 25, 55 Anm. ἔπειτα nach Partic. 25, 143. ἐπὶ m. Genet. Ziel 7, 130. ἐπ ̓ ἐμοῦ, me vivo 7, 86. νέρθ ̓ ἐπὶ γῆς ἔκλασσε 25, 146. ἐπὶ φρεσὶ θεῖναι 25, 276. ἐπ ̓ ἤματι, den Tag über 24, 137. ἐπὶ πήρᾳ, das Augenmerk gerichtet auf 1, 49. ἐπὶ βουσί 17, 101. ἐπ ̓ ἐμοί, in potestate 15, 72. ἐπί τινι αἴθομαι u. s. w. 2, 40. ἐφ ̓ ἑσπερίοις

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

explicat.

[ocr errors]

ἐρίφοις 7, 53. ἐπ ̓ ἀνθρώποις 11, 4. ἐρείκη 5, 64. ἕρπυλλος Epigr. 1, 2. ἔχει ταὐτῷ 15, 18. ἔχω ἕλκος 30, 10. ἔχω πόδα ich hemme den Schritt 25, 221. ἔχειν πόνον 22, 187. 7, 139. ἔχων ᾤχετο 2, 7. ἔχει μέ τις 2, 96. ζώστρα 2, 122.

lang vor Vocalen 25, 170. 16, 62. verkürzt 18, 30.

ที่

πα 4, 3. ή ῥά γέ τοι 2, 20. ἦ οὐκ –; 1, 98. ἦ ῥά νυ 25, 40. ἦ μήν 22, 152. ἦ μάν τοῖ 8, 21.

θερσεῖσα 28, 3. ἱερὸν ὕδωρ u. s. w. 25, 10. οὐδὲν ἱερόν ἐστι 5, 21-22. ivy§ 2, 17.

καὶ .. δὲ 1, 90. καὶ τότε im Nachsatze 24, 21. καὶ in der Frage 4, 7. nai où 5, 55. nai nach οὔπω 7, 11. καὶ in Erwiderungen 5, 96. τρὶς καὶ τετράκις 2, 155. ἅμα καὶ 2, 21. σὺν καὶ 7, 2. κακὸς, Stellung 25, 168. κατὰ m. Genet. 1, 118. 7, 135. 3, 54. 17, 62-63. m. Acc. κατ ̓ ἐμὸν νόον 7, 30. κατὰ γνώμαν 15, 38. κατὰ θυμόν 13, 14. κίσθος 5, 131.

κίσσα 5, 136.

25.

κισσός 1, 29-30. 3, 22.
κνακός, κνάκων 7, 16.
κνύζα 4,
κόμαρος 5, 129.
κορύνη. Quant. 25, 63.
κότινος 5, 32.
κρήγυος 20, 19.
κρίνον 11, 58 Anm.
κύαμος 7, 66.
κυκλάμινος 5, 123.
κυνόσβατος 5, 92.
κύτισος 5, 128.

λέπτ ̓ ἔδρακέ με δι ̓ ὀφρύγων 30, 7.
λεύκη 2, 121.
λευκόιον 7, 64.
μᾶ Interjection 15, 89.
μάτης, äol. 29, 15.
μειδίαι, äol. 30, 5.
μέμφομαι πρός τινα 30, 24.
μέν τε 25, 92.
μεσάτη ὁδός 7, 10.
μετὰ m. Dat. fast

=

praeter 1, 39. μετὰ χερσί 25, 2. μετὰ προτέροισι 25,93. δεύτερος μετὰ 2, 131. 1, 3. μετέρχομαι, adeo precibus 29, 25.

μοι elidiert 4, 58. μόνον m. Imp. 10, 21. ὁ Δάφνις und daneben Δαμοίτας ohne Art. 6, 1. Vgl. 22, 34. 26, 1. Artikel charakterisierend 3, 19. 8, 86. _ Art. fehlt bei ἄλλος 22, 178. τὸ ἐχθές 2, 144. τὸ αὔριον 13, 4. τὰ Λύκωνος, τὰ Μίκωνος, Grundstück u. s. w. 2, 76. 5, 112. τὸ καλὸν καλῶς, τὸ μεσαμβρινόν, meridie 3, 3. 1, 15. ὁ ποῖος; 5, 5. Stellung in ῥοικὸν τὸ λαγωβόλον 4, 49. Nom. m. Art. bei Anreden 4, 45. Art. meus, tuus, suus 11, 67. φυτοσκάφοι οἱ πολύεργοι 25, 27. Vgl. 16, 44. 2, 148. ὅγε 25, 77. ὅδε 4, 48.

=

=

ὄλοχος Hol = ἄλοχος 28, 9.
ὀμμιμνασκόμενος äol. 30, 22.
ὀμνάσθην äol. 29, 26.
ὅπως, ubi 24, 23.

m. Opt. 6, 24. ὁρᾶν ἔαρ 13, 45. ὀροδαμνίς 7, 138. ὄρπετον äol. ἕρπετον 29, 13. ὅσον, ein wenig 25, 73. ὀστέα αὐτὰ λοιπά 2, 89-90. εἰς ὀστέον 3, 17. ὅτε μὲν ἄλλοτε δὲ 4, 17. ὅτε nach μέμνημαι 5, 116. 118. m. Optat. 7, 108.

"

οτε

88.

ὅτι elidiert 11, 54, nicht el. 1, οὐ. ἐς τίνος οὐκ ἐπέρασα; 2, 90. οὔτι m. Fut. 8, 68. Negat. fehlt im ersten Gliede Epigr. 6, 6. οὐδάλλος 6, 46. οὖν. μήτε — μήτ ̓ οὖν 5, 68-69. οὗτος, heus tu 5, 76. S. ταῦτα. ὀφρύς. δι ̓ ὀφρύγων, äol. 30, 7. πάραυα äol. παρειά 30, 5. πάντα, τὰ 7, 98. πελλός 5, 99.

=

m. Fut. 1, 112.

[blocks in formation]
[merged small][ocr errors]

ποτέ. ποκ ̓ ἤδη 5, 143. πρᾶν ποκα 2, 115.

πότιμος, mitis 29, 31. πρὶν ἤ nach οὐ πρίν 1, 51. πρίν gedehnt 25, 222. τὸ πρίν 10, 2. πρὸς m. Dat.7, 138. 1, 18. S. μέμφο

μαι.
ῥάμνος 4, 57.

ῥέουσι τρίχες ἐκ κεφαλῆς 2, 89.
ῥοικὸν λαγωβόλον 4, 49.
ῥόμβος 2, 17 Anm.
σαύρα 2, 58.

σέλινον in Kränzen 3, 23.
σίον 5, 125.
σκίλλα 5, 121.

σὺ nach Adjectiven 5, 40. S. auch Pronomen.

σὺν Μοίσαις 7, 12. σὺν δαίμονι 2, 28. σὺν καὶ τρίτος 7, 2. fehlt bei αὐτοῖς ναύταις 22, 18. σχῖνος 5, 129.

τάλας mit kurzer Ultima 2, 4. ταυροπάτωρ == apis, Syr. 3. ταῦτα, ideo 14, 3. ταῦτα ὁ ἀνήρ, daran ist. schuld 15, 8.

τε καὶ samt 2, 77. δέ τε 1,

καί ῥά τε τε an der

[ocr errors]

74. ὅσοι τέ περ 7, 60. 25, 191. μέν τε 25, 92. vierten Stelle 4, 54. τέκος von der Ziege Epigr. 6, 3. τέρμινθος Epigr. 1, 6.

τερπνόν, deliciae 2, 158. τηλέφιλον 3, 28-30.

τις, einer von Bedeutung 11, 79. spöttisch, jemand, gewisse Leute 5, 120. χιὼν ὥς τις 7, 76. βά; τραχος ὥς τις 7, 41. πολύν τιν ἔπινες 18, 11. ἃδύ τι 1, 1. δύσερώς τις 1, 85. τις vorangestellt 1, 32. εἴ τι ἐσθλόν 7, 4. Epigr. 16, 4.

τοι. ἦ ῥά γέ τοι 2, 20. ἦ μάν τοι 8, 21. δή τοι 25, 142. μηκέτι τοι 7, 122.

τοῖος im Anfange des Verses 2, 161. τρίτος, ego cum duobus 2, 119. v äol. für o. ὑμάρτη 28, 3. ὅμοιος 29, 20. ἀπύ 28, 16. ὑμᾶλιξ 30, 20. ὑάκινθος 10, 28.

ὑπὸ m. Dat. 24, 31.

m. Acc. 7,

76. 16, 5. 18, 19.

[ocr errors]

[ocr errors]

ὑπομάσσω 2, 59.
φυλάσσω 2, 120.

χαῖται, Same der Distel 6, 16.
χαός 7, 5.
χροΐζω 10, 18.

ὧδε, hic 1, 13 Anm.

ὥς κεν m. Conj. 1, 143. m. Opt. 2, 142. os m. Ind. Präter. 7, 87 Anm. m. Opt. 24, 98. ὥς τις 7, 76. ὡς nicht zu supplieren 14, 49. 14, 51. 30, 2.

--

15, 98.

Accusativ Pl. auf -avs p. 308 § 47. auf -ois § 50. Accusativ. φράζεο ἔρωτα ὅθεν ἵκετο 2, 69. Appos. zu einem Satze 25, 274. bei φέρβεσθαι 7, 85. bei Verb. der Bewegung 13, 66-67. 25, 258. 1, 140. μογεῖν ἀκάνθας 24, 32. ἀριστεύειν λεπτὰ τίλλω 3, 21. ὄζον ὄμματα ὀρθός 22, 66. an' ogo 15, 122. Ell. des Acc. 2, 101. Quantität von -as in der 1. Decl. 1, 83. Adjectiv scheinb. statt Adv. 25, 56. 24, 93. 13, 33. statt des Genet. eines Nomen propr. 15, 110. nαθαρὸν θέειον 24, 94. Zwei Adj. beisammen 18, 38. Malende Adj. λευκός 11, 48, χλωρός 11, 13. Adverb. πρόαν λέγομεν πάντα 15,

,

15. τὸν Λιβύαθε πρὸς Χρόμιν 1, 24. ὁ ἐξ Ελίκηθεν 25, 180. ἔαρ ἐξαπίνας 9, 34. τὸ πρίν 10, 2. Anticipation des Subjectes 2, 69. Aorist von wiederholt eintretenden Thatsachen 17, 30. 18, 29. 22, 21. Aor. Ind. nach as 4, 49. · ἐφίλησα 15, 100 von Göttern. Part. Aor. von Verben des Affects, aldeoθείς 30, 8. γελάσσας 7, 128. Artikel. S. 8. Asyndeton 5, 2. 7, 141. 17, 82. 22, 85. 26, 12. 22, 167. 22, 181. 24, 99. 7, 99.

Grammatischer Index.

[ocr errors]

Conditionalsatz. εἰ ἂν 124. ἀρεσαίμην ἂν

Attraction 5, 28. 12, 14. 12, 8-9. Attr. des Vocativs 17, 66. 18, 9.

ἐδέχεσθε 2, ἐὰν 1, 60.

Conjunctiv. ἦγχον μὴ δρύψῃ 25, 267. αἴκεν ῥύηται 7, 56. Dativ der Zeit 13, 29. ἔρχεταί uo 16, 58. Dat. des Ortes 3, 16. αὐτοῖς ναύταις 2, 121. 7, 16. 22, 18. лvиημ 25, 98. Dat. bei Subst. 28, 1-2. Ellipse des Dat. 4, 47.

Dehnung der kurzen Silbe im 2. Fulse 25, 69. 25, 257. 16, 62. 25, 73. 25, 49. im dritten Fufse im 4. Fufse vì Ôat1, 115. νοῖσι 22, 190. ὅθι λῖς 25, 211. ὑπὸ λαγόνας 25, 246. ναῖον ἄτλητα 25, 203. ἀπὸ νευρῆς 25, 235. ἀπὸ μελέων 25, 273. παρὰ ῥόον 25, 10. θεὸς ἐπιδευέα 25, 50. ἐμὸν ἄχος 3, 12. im 5. Fulse te onxovs 25, 87. ὅ οἱ ὕπερθεν 24, 42. χαλεπὸς ὁ πατήρ μευ 8, 15. im 6. Fulse σθένεϊ ᾧ 25, 138. ποταμὸς ὥς 25, 201.

――

Dual und Plur. verbunden 22, 213. 24, 17.

Eligion von μοι 4, 58. El. des Inf. άoxɛódαι 10, 50, des Imperat. dı 8, 51. Elision im ersten Fufse 7, 119, vor caes. лɛvonμ. 14, 64. im fünften False 7, 145. Ellipsen von Subst. 1, 49. 18, 11. 6, 22. Ell. des Verbums 5, 3. 12, 8. Ell. von sloi 10, 45, von ἐσμέν 14, 46, von ἦλθες 15, 1. Vgl. 15, 60. Ell. eines Obj. bei γιγνώσκω 3, 28. 29, 5. scias 2, 142. keine Ell. von os, s. cos.

von

Frageform 22, 64. Frage als Befehl

-

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« ForrigeFortsæt »