Billeder på siden
PDF
ePub

ἐς Σπάρταν, ἅπερ ἄλλοι ἀριστέες, ὡς ἀνύσαιο.
μοῦνος ἐν ἠιθέοις Κρονίδαν Δία πενθερὸν ἑξεῖς.
Ζανός τοι θυγάτηρ ὑπὸ τὰν μίαν ἵκετο χλαΐναν,
οἵα ̓Αχαιίδα γᾶν πατέει γυνὰ οὐδεμί ̓ ἄλλα.
ἦ μέγα κέν τι τέκοιτ ̓ εἰ ματέρι τίκτοι ὁμοῖον.
ἄμμες δ' αἱ πᾶσαι συνομάλικες, αἷς δρόμος ωὗτός
χρισαμέναις ἀνδριστὶ παρ ̓ Εὐρώταο λοετροῖς,
τετράκις ἑξήκοντα κόραι, θῆλυς νεολαία.
τᾶν οὔτις πανάμωμος, ἐπεί χ ̓ Ἑλένᾳ παρισωθῇ·
ἀλλ ̓ ὡς ἀντέλλοισα καλὸν διέφανε πρόσωπον
πότνια νύξ, ἅτε λευκὸν ἔαρ χειμῶνος ἀνέντος,
ὧδε καὶ ἁ χρυσέα Ελένα διαφαίνετ ̓ ἐν ἁμῖν.
πιείρᾳ δ ̓ ἅτε λᾷον ἀνέδραμε κόσμος ἀρούρᾳ

17. ἐς Σπάρταν. Sonat wird Amyklä als Sitz des Tyndareos und Ort der Brautwerbung genannt. Nach der Darstellung Theokrits ist Menelaos aus Mykenä gekommen und bleibt, nachdem er die Helena gewonnen, in Sparta: vgl. v. 1. Die folgenden Worte sind grammatisch nicht zu erklären und ohne Zweifel corrupt. Vielleicht sind zwei Verse zu einem verschmolzen, etwa ἅπερ ἄλλοι ἀριστέες οὐκ ἀνύσαντο (Meineke), -ww ὡς ἀνύσαιο. (Η.)

19. τὰν μίαν κτλ., sub unum illud, quo iam communiter tegimini, stragulum tibi venit. Vgl. 17, 133. Die wollene χλαῖνα dient hier als Zudecke wie 24,61. Odyss. 14, 520. 11, 189. Soph. Trach. 539. Zu tav μίαν vgl. Ilias 11, 174. Schneider zu Kallim. Ηymn. 4, 75.

20. ̓Αχαιίδα γᾶν. Mit dem Ausdrucke vgl. Odyss. 21, 107 oïn võv οὐκ ἔστι γυνὴ κατ' Αχαιίδα γαῖαν. Soph. Αi. 819. 984.

18. ἠιθέοις Bücheler] ἡμιθέοις 20. γᾶν πατέει γυνὰ Köchly] γαῖαν πατεῖ 25. οὔτις παναμωμος Bücheler] οὐδ ̓ ἄν τις ἄμωμος 26. ἀλλ ̓ ὡς Bücheler] ἀὼς διέφανε Ahrens] διέφαινε 29. δ ̓ ἅτε λᾷον Eichstädt u. Bücheler] μεγάλη ἅτ ̓ trefflichen Menschen wird hier als ein ganz besonders gutes Omen bezeichnet.

22-23. δρόμος κτλ. Plut. Lykurg 14: Λυκοῦργος τὰ μὲν σώματα τῶν παρθένων δρόμοις͵ καὶ πάλαις καὶ βολαῖς δίσκων διεπόνησεν. Am Eurotas hielten die spartanischen

20

25

[ocr errors]

Jungfrauen einen öffentlichen Wettlauf. Arist. Lysistr. 1308 ᾆτε πῶλοι δ ̓ αἱ κόραι πὰρ τὸν Εὐρώταν ἀμπάλλοντι πυκνὰ ποδοῖν ἐγκονιῶσαι· ταὶ δὲ κόμαι σείονθ ̓ ἁπερ Βακχάν κτλ. ωὗτός. 26, 23. Vgl. Ilias 5, 396. Pind. Ol. 1, 45.

24. θῆλυς. Vgl. Odyss. 5, 467. Krüger I § 22, 8, 1.

26. Unter dem καλὸν πρόσωπου der Nacht hat man, wenn die aufgenommene Lesart richtig ist, den Mond zu verstehen.

27. λευκὸν ἔαρ, ver candidum, sagt auch Kallim. Hymn. in Cer. 123 zur Bezeichnung der hell and heiter strahlenden Schönheit, wofür Verg. Georg. 2, 319 ver rubens sagt. Odyss. 10, 94 λευκὴ γαλήνη. Soph. Αi. 709 λευκὸν εὐάμερον φάος. Catull 8, 3 fulsere quondam candidi tibi soles. χειμ. ἀνέντος, postquam cessavit hiems, postquam hiems soluta est. Herod. 4, 152 ἀνίει τὸ πνεῦμα.

28. χρυσέα. Bei Homer Beiwort der Aphrodite.

29. λᾷον. S. zu 10, 3. Mit ἀνέδραμε vgl. Ilias 18, 56 ὁ δ ̓ ἀνέδραμεν ἔρνεϊ ἶσος. κόσμος. Verg. Ecl. 5, 32 vitis ut arboribus decori est, ut vitibus uvae, tu decus omne tuis. Εcl. 7, 65.

ἢ κάπῳ κυπάρισσος ἢ ἅρματι Θεσσαλὸς ἵππος,
ὧδε καὶ ἁ ῥοδόχρως ̔Ελένα Λακεδαίμονι κόσμος.
οὔτε τις ἐκ ταλάρω πανίσδεται ἔργα τοιαῦτα,
οὔτ ̓ ἐνὶ δαιδαλέῳ πυκινώτερον ἄτριον ἱστῷ
κερκίδι συμπλέξασα μακρῶν ἔταμ ̓ ἐκ κελεόντων·
οὐ μὰν οὐδὲ λύραν τις ἐπίσταται ὧδε κροτῆσαι
̓́Αρτεμιν ἀείδοισα καὶ εὐρύστερνον ̓Αθάναν,
ὡς Ελένα, τᾶς πάντες ἐπ ̓ ὄμμασιν ἵμεροι ἐντί.
ὦ καλὰ ὦ χαρίεσσα κόρα, τὺ μὲν οἰκέτις ἤδη·
ἄμμες δ ̓ ἐς δρόμον ἦρι καὶ ἐς λειμώνια φύλλα
ἑρψοῦμες στεφάνως δρεψούμεναι ἁδὺ πνέοντας,
πολλὰ τεοῦς, Ἑλένα, μεμναμέναι ὡς γαλαθηναί
ἄρνες γειναμένας ὄιος μαστὸν ποθέοισαι.
πράτᾳ τοι στέφανον λωτῶ χαμαὶ αὐξομένοιο
πλέξασαι σκιερὰν καταθήσομεν ἐς πλατάνιστον,
πράτᾳ δ ̓ ἀργυρέας ἐξ ὄλπιδος ὑγρὸν ἄλειφαρ
λαζύμεναι σταξεῦμες ὑπὸ σκιερὰν πλατάνιστον·
γράμματα δ ̓ ἐν φλοιῷ γεγράψεται, ὡς παριών τις

30. κυπάρισσος. Als hoher und schlank gewachsener Baum wird die Cypresse wiederholt erwähnt. Vgl. 11, 45. 22, 41. Verg. Ecl. 1, 25. Martial 12, 50 aëriae cupressi. Pausan. ἢ verkürzt wie 22, 11. S. 8, 24, 4. zu 25, 170. Θεσσαλὸς. Nach Lucan Phars. 6, 397 hatte Poseidon in Thessalien das Rofs entstehen lassen. Vgl. den Vers: ἵππον Θεσσαλικήν, Λακεδαιμονίην δὲ γυναῖκα, Athen. 7 p. 278 E. Anm. zu 14, 49. ἵππος ist wohl von der schönen Gestalt des Rosses zu verstehen. Zetzsche bezieht es auf die Schnelligkeit desselben.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

36. εὐρύστερνον. Die breite Brust deutet auf die Stärke. Orph. Lith. 542 εὐρύστερνος Ατρυτώνη. Ilias 2, 479. 3, 194.

38. In dem Ausdruck οἰκέτις liegt, wie es scheint, etwas Neckisches:,,du gehörst nun ins Haus, nicht mehr in die Rennbahn."

39. δρόμον, auf die Rennbahn, wo du bisher mit uns gewesen bist. - φύλλα. Vgl. 11, 26. 46. Mit δρέψ. στεφάνως vgl. Athen. 15 p. 676 Ε στεφάνους τε

30

35

40

45

[blocks in formation]

43. λωτός ist hier Steinklee, melilotus, κροκίζων καὶ εὐώδης, wie Dioskor. 3, 41 sagt. Vgl. Gerhard, auserl. gr. Vasengem. 1 p. 129. Der λωτὸς heifst χαμαὶ αὐξ. im Gegensatz zu dem 24, 45 (s. Anm.) erwähnten λωτός.

=

45. ὑγρὸν. Vgl. 15, 117.
46. λαζύμεναι
λαζόμεναι (8,
84) wie Eurip. Bakch. 503 u. a.
σταξεῦμες, stillabimus.
ρὰν πλατάν. Vgl. Anm. zu 25, 20.

σκιε

[ocr errors]

47. γράμματα κτλ. Kallim. beim Schol. zu Arist. Ach. 144 ἀλλ ἐνὶ δὴ φλοιοῖσι κεκομμένα τόσσα φέροιτε γράμματα, Κυδίππην ὅσσ ̓ ἐρέουσι καλήν. Vgl. Schneider, Callim. II p. 358. Ovid Her. 5, 21 incisae servant a te mea nomina fagi, et legor Oenone falce notata tua. Prop. 1, 18, 22 scribitur et vestris Cynthia corticibus.

1

ἀννείμῃ, Δωριστί· ̔σέβου μ ̓· Ἑλένας φυτὸν εἰμί'
χαίροις ὦ νύμφα, χαίροις εὐπένθερε γαμβρέ.
Λατὼ μὲν δοίη, Λατὼ κουροτρόφος, ἔμμιν
εὐτεκνίαν, Κύπρις δέ, θεὰ Κύπρις, ἶσον ἔρασθαι
ἀλλάλων, Ζεὺς δέ, Κρονίδας Ζεύς, ἄφθιτον ὄλβον,
ὡς ἐξ εὐπατριδᾶν εἰς εὐπατρίδας πάλιν ἔνθῃ.
εὕδετ ̓ ἐς ἀλλάλων στέρνον φιλότητα πνέοντες
καὶ πόθον, ἔγρεσθαι δὲ πρὸς ἀῶ μήπιλάθησθε.
νεύμεθα κἄμμες ἐς ὄρθρον, ἐπεί κα πρᾶτος ἀοιδός
ἐξ εὐνᾶς κελαδήσῃ ἀνασχὼν εὔτριχα δειράν.
Ὑμὴν ὦ Ὑμέναιε, γάμῳ ἐπὶ τῶδε χαρείης.

48. Δωριστί, nach dorischer Art, d. h. mit dorischer Kürze. Über diese vgl. O. Müller, die Dorier_II p. 377 flg. Kürzer konnte die Inschrift in der That kaum sein. (H.) Vgl. 13, 56. 14, 46. 15, 48.

49. χαίροις κτλ. In einem Brautlied der Sappho hiefs es: χαῖρε, νύμφα, χαῖρε, τίμιε γαμβρέ, πολλά. Bergk, poet. lyr. p. 911 fr. 105.

50. Λατώ. Mit der Wiederholung des Wortes vgl. Verg. Αen. 8, Nymphae, Laurentes Nymphae. Εcl. 6, 55-56. Cic. pro Sest. 12, 29.

50

55

52. ὄλβον. Odyss. 4, 207. 6, 188. 56. νεύμεθα. Vgl. Ilias 18, 136 νεῦμαι. Dor. g 20.

57. εὔτοιχα. Vgl. Plut. advers. Stoic. 19 πτερὰ ποικιλοτρίχων͵ οἰωνῶν. Anth. Pal. 9, 136 δασύτριχα μᾶλα νομεύειν.

58. Ὑμὴν ὦ Ὑμ. ist der stehende Ruf bei dem Brautgesange. Vgl. Arist. Av. 1736. Catull 62, 5 Hymen, ο Hymenaee, Hymen ades, ο HymeCatull 61, 4. Ovid Her. 12, 143. - γάμῳ ἐπὶ. Mit dem Hiatus vgl. z. B. Ilias 6, 15.

naee.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

* XIX.

ΚΗΡΙΟΚΛΕΠΤΗΣ.

Τὸν κλέπταν πότ ̓ Ἔρωτα κακὰ κέντασε μέλισσα
κηρίον ἐκ σίμβλων συλεύμενον, ἄκρα δὲ χειρῶν
δάκτυλα πάνθ ̓ ὑπένυξεν. ὁ δ ̓ ἄλγεε καὶ χέρ ̓ ἐφύση
καὶ τὰν γᾶν ἐπάταξε καὶ ἅλατο, τᾷ δ ̓ ̓Αφροδίτᾳ
δεῖξέ τε τὰν ὀδύναν καὶ μέμφετο, ὅττι γε τυτθόν
θηρίον ἐστὶ μέλισσα καὶ ἁλίκα τραύματα ποιεῖ.
χὰ μάτηρ γελάσασα· ̔τί δ ̓; οὐκ ἴσος ἐσσὶ μελίσσαις,
ὃς τυτθὸς μὲν ἔφυς, τὰ δὲ τραύματα ταλίκα ποιεῖς;

5. δεῖξέ τε Reiske] δεῖξε 8. ὃς Valckenaer] χ ̓ ᾧ ἔφυς Meineke] ἔης ταλίκα Porson] ἁλίκα

XIX. Der Honig dieb. Die Gedichte 19, 20, 21, 23, 27 können, wie sich aus der Prüfung derselben ergibt, unmöglich von Theokrit herrühren. Auch werden sie ihm

durch keine für uns in Betracht
kommende Überlieferung beigelegt;
vgl. Ahrens im Philol. 33 p. 595 fig.

Das 19. Ged. schrieb Valckenaer dem
Bion zu. Nachahmung Anacr. 35.

* XX.

ΒΟΥΚΟΛΙΣΚΟΣ.

.

Εὐνείκα μ ̓ ἐγέλασσε θέλοντά μιν ἁδὺ φιλᾶσαι,
καί μ ̓ ἐπικερτομέοισα τάδ ̓ ἔννεπεν· ἔρρ ̓ ἀπ ̓ ἐμεῖο.
βουκόλος ὢν ἐθέλεις με κύσαι, τάλαν; οὐ μεμάθηκα

[ocr errors][merged small]

5

schieden von dem der Poesie Theokrits, von dessen Sprachgebrauch das Gedicht auch im einzelnen wesentliche Abweichungen zeigt. Vielfach ist Th. stark nachgeahmt; manches erinnert auch an Bion. Ahrens schreibt das Idyll einem Dichter Kyros zur Zeit Theodosius II. zu.

1. Εὖν Name wie 13, 45. 2. ἐπικερτομέοισα. Vgl. v. 11 μυθίζοισα. 13 μυχθίζοισα u. βλέποισα. 17. 38. Anm. zu 18, 7.

ἀγροίκως φιλέειν, ἀλλ ̓ ἀστικὰ χείλεα θλίβειν.

μὴ τύ γέ μευ κύσσῃς τὸ καλὸν στόμα μηδ ̓ ἐν ὀνείροις.
οἷα βλέπεις, ὁπποῖα λαλεῖς, ὡς ἄγρια παίσδεις·
[ὡς τρυφερὸν καλέεις, ὡς κωτίλα ῥήματα φράσδεις·]
ὡς μαλακὸν τὸ γένειον ἔχεις, ὡς ἁδέα χαίταν·
χείλεά τοι νοσέοντι, χέρες δέ τοι ἐντὶ μέλαιναι,
καὶ κακὸν ἐξόσδεις. ἀπ ̓ ἐμεῦ φύγε, μή με μολύνῃς.
τοιάδε μυθίζοισα τρὶς εἰς ἑὸν ἔπτυσε κόλπον,
καί μ ̓ ἀπο τᾶς κεφαλᾶς ποτὶ τὰ πόδε συνεχὲς εἶδε
χείλεσι μυχθίζοισα καὶ ὄμμασι λοξὰ βλέποισα,
καὶ πολὺ τᾷ μορφᾷ θηλύνετο, καί τι σεσαρός
καὶ σοβαρόν μ ̓ ἐγέλασσεν. ἐμοὶ δ ̓ ἄφαρ ἔζεσεν αἷμα,
καὶ χρόα φοινίχθην ὑπὸ τὤλγεος ὡς ῥόδον ἕρσα.
χἃ μὲν ἔβα με λιποῖσα· φέρω δ ̓ ὑποκάρδιον ὀργάν,
ὅττι με τὸν χαρίεντα κακὰ μωμήσαθ ̓ ἑταίρα.
ποιμένες, εἴπατέ μοι τὸ κρήγυον· οὐ καλὸς ἐμμί;
11. όν*] τεὸν 13. μυχθίζοισα*] μυθίζοισα
γεος*] τωγεος
4. ἀγροίκως. S. Dor. § 50 (nicht
rustice).

5. τὸ κ. στ. 2, 126. 1, 146.

6. οἷα βλέπεις. Nach der Beobachtung von Meineke hat Theokrit die Anwendung des kurz bleibenden Vocales vor ß und yλ in den bukolischen und mimischen Gedichten vermieden und blofs einmal im epischen Gedichte 17, 136 sich erlaubt. Dagegen finden sich, wie hier und v. 13, bei Bion und Moschos Beispiele dieses Gebrauches: Bion 3, 17. 12, 3. Moschos 3, 112. παίσδεις, v. 7 φρασδεις, v. 10 ἐξόσδεις, v. 28 μελίσδω.

7. Der Vers fehlt in einer wichtigen Hds. (c) und ist wahrscheinlich ein späterer Zusatz. ὡς τρυφερὸνκαλέεις soll wohl bedeuten: wie süfslich (läppisch) deine Anrede ist. (H.)

ten.

8. μαλακὸν ist ein Spott auf den struppigen Zottelbart des Hirἁδέα. Krüger II § 22, 6, 1. Theokrit 1, 148 und 7, 81 sagt ἁδεῖαν. Vgl. unten v. 44. Bücheler, Rhein. Mus. 30 p. 36.

9. νοσέοντι (vgl. v. 31 φιλεῦντι). Die Lippen sind aufgesprungen,

5

10

15

15. μ ̓ ἐγέλαξεν*] μέγ ̓ ἔλεξεν 16. τωλnicht,,pallent labra", wie Kiefsling erklärt.

10. κακ. ἐξόσδ. Theokr. 5, 52. 11. τρίς κτλ. Nachahmung von Theokr. 6, 39.

12. συνεχές wie Odyss. 9, 74. 14. καί τι σεσαρός ist Reminiscenz aus Theokr. 5, 116 καὶ τὸ σεσαρώς. Vgl. Lucian Philopatr. 26 σεσηρὸς ὑπομειδιῶντες.

17. ὑποκάρδιον ist Anklang an Theokr. 11, 15. Vgl. Bion 1, 17. 18. τὸν χ. Vgl. 8, 1. ἑταίρα, mala ista meretricula.

19. τὸ κρήγυον mufs hier heifsen verum. Dieses Wort braucht Theokr. Epigr. 21, 3 in dem Sinne von probus, wie es auch Ilias 1, 106 steht. Die Bedeutung von verus findet sich sonst nirgends aufser in Angaben der Grammatiker. Offenbar folgt der Verfasser dieses Gedichtes einer falschen Erklärung der genannten Stelle des Homer. Vgl. Buttmann, Lexilog. 14 p. 25. Cobet, Mnemos. n. s. 7 p. 31 flg. Curtius in den Leipz. Stud. 3 p. 200 flg. — éμμì, wie v. 32 und Bion 1, 53, nirgends bei Theokrit. Die Form ist äolisch. Sappho 2, 15. Ahrens de dial. Aeol. p. 51.

« ForrigeFortsæt »