Billeder på siden
PDF
ePub

τρεῖς μέν οἱ πολίων ἑκατοντάδες ἐνδέδμηνται,
τρεῖς δ ̓ ἄρα χιλιάδες τρισσαῖς ἐπὶ μυριάδεσσι,
δοιαὶ δὲ τριάδες, μετὰ δέ σφισιν ἐννεάδες τρεῖς·
τῶν πάντων Πτολεμαῖος ἀγήνωρ ἐμβασιλεύει.
καὶ μὴν Φοινίκας ἀποτέμνεται ̓Αρραβίας τε
καὶ Συρίας Λιβύας τε κελαινῶν τ ̓ Αἰθιοπήων,
Παμφύλοισί τε πᾶσι καὶ αἰχμηταῖς Κιλίκεσσι
σαμαίνει Λυκίοις τε φιλοπτολέμοισί τε Καρσί
καὶ νάσοις Κυκλάδεσσιν, ἐπεί οἱ νῆες ἄρισται
πόντον ἐπιπλώοντι· θάλασσα δὲ πᾶσα καὶ αἶα
καὶ ποταμοὶ κελάδοντες ἀνάσσονται Πτολεμαίῳ.
πολλοὶ δ ̓ ἱππῆες, πολλοὶ δέ μιν ἀσπιδιῶται
χαλκῷ μαρμαίροντι σεσαγμένοι ἀμφαγέρονται.

88. Παμφύλοισί Schrader] Παμφυλίοισί

82-84. τρεῖς κτλ. Die Aufzählung ist eine metrische Spielerei, um die grofse Menge der Städte durch die Zahl 33333 zu bezeichnen. Die Zahl ist übertrieben. S. Niebuhr, kl. Schr. I p. 289 (histor. Gewinn aus der armen. Übersetzung der Chron. des Euseb. p. 67).

84. μετὰ. S. zu 1, 39.

85. ἐμβασιλεύει ist nach Analogie von βασιλεύειν mit dem Ge

netiv statt mit dem Dativ verbunden.

[ocr errors]

αποκ

86–87. καὶ μὴν. Vgl. Αesch. Prom. 459. Kallim. hymn. 3, 206 u. a. Kühner II p. 690. τέμνεται. Dieser Ausdruck kann sich nur auf Länder beziehen, um deren Besitz zur Zeit der Abfassung des Gedichtes Krieg geführt wurde oder in welche zuweilen von Agypten aus Expeditionen stattfanden. Das letztere ist wohl für Arabien und Äthiopien anzunehmen. Über Phönicien und Syrien vgl. einl. Bem. Mit Syrien ist, wie Droysen III 1 p. 319 bemerkt, das südliche Syrien gemeint. Die Erwähnung Libyens bezieht sich auf die Verwickelungen mit Kyrene;

ὄλβῳ μὴν πάντας κε καταβρίθοι βασιλῆας· τόσσον ἐπ ̓ ἦμαρ ἕκαστον ἐς ἀφνεὸν ἔρχεται οἶκον πάντοθε. λαοὶ δ ̓ ἔργα περιστέλλουσιν ἕκηλοι.

95. μὴν Ahrens] μὲν

vgl. Droysen p. 325. Ptolemäios III. sagte auf einer Inschrift von sich: παραλαβὼν τοῦ πατρὸς τὴν βασιλείαν Αἰγύπτου καὶ Λιβύης καὶ Συρίας καὶ Φοινίκης καὶ Κύπρου καὶ Λυκίας καὶ Καρίας καὶ τῶν Κυκλάδων νήσων. Boeckh C. I. Gr. III p. 509. (H.)

88. Pamphylien und Kilikien erbte Ptolemäos III. nach der angef. Inschrift nicht; wahrscheinlich kamen diese Länder durch den zweiten syrischen Krieg wieder an Syrien. Droysen p. 348. Hauler p. 18. (H.)

90. Es kann auffallen, dafs Kypros (vgl. Anm. zu v. 86) vom Dichter nicht erwähnt wird. Pausanias 1, 7, 1 erzählt von Ptol. Philadelphos ἀπέκτεινε δὲ ἄλλον ἀδελφὸν γεγονότα ἐξ Εὐρυδίκης, Κυπρίους ἀφιστάντα αἰσθόμενος. Bücheler vermutet, dafs wegen dieses Ereignisses (dessen Zeit übrigens gänzlich ungewifs ist) der Dichter die dem König unliebsame Erwähnung von Kypros vermieden habe. (H.)

91. θάλασσα κτλ. Hiermit wird das Vorhergehende zusammengefafst.

85

90

95

92. κελ. Ilias 18, 576 ποταμὸν κελάδοντα.

οὐ γάρ τις δηίων πολυκήτεα Νεῖλον ὑπερβάς
πεζὸς ἐν ἀλλοτρίαισι βοὰν ἐστάσατο κώμαις,
οὐδέ τις αἰγιαλόνδε θοᾶς ἐξάλατο ναός
θωρηχθεὶς ἐπὶ βουσὶν ἀνάρσιος Αἰγυπτίῃσι·

άλι τοῖος ἀνὴρ πλατέεσσιν ἐνίδρυται πεδίοισι

act

[ocr errors]

ξανθοκόμας Πτολεμαῖος ἐπιστάμενος δόρυ πάλλειν,
ᾧ ἐπίπαγχυ μέλει πατρώια πάντα φυλάσσειν
οἷ ̓ ἀγαθῷ βασιλῆι, τὰ δὲ κτεατίζεται αὐτός.
οὐ μὰν ἀχρεῖός γε δόμῳ ἐνὶ πίονι χρυσός
μυρμάκων ἅτε πλοῦτος ἀεὶ κέχυται μογεόντων,
ἀλλὰ πολὺν μὲν ἔχοντι θεῶν ἐρικυδέες οἶκοι
αἰὲν ἀπαρχομένοιο σὺν ἄλλοισιν γεράεσσι,
πολλὸν δ ̓ ἰφθίμοισι δεδώρηται βασιλεῦσι,
πολλὸν δὲ πτολίεσσι, πολὺν δ ̓ ἀγαθοῖσιν ἑταίροις.
οὐδὲ Διωνύσου τις ἀνὴρ ἱεροὺς κατ ̓ ἀγῶνας
ἵκετ ̓ ἐπιστάμενος λιγυρὰν ἀναμέλψαι ἀοιδάν,
ᾧ οὐ δωτίναν ἀντάξιον ὤπασε τέχνας.
Μουσάων δ ̓ ὑποφῆται ἀείδοντι Πτολεμαῖον
ἀντ ̓ εὐεργεσίης· τί δὲ κάλλιον ἀνδρί κεν εἴη
ὀλβίῳ ἢ κλέος ἐσθλὸν ἐν ἀνθρώποισιν ἀρέσθαι;
τοῦτο καὶ ̓Ατρείδαισι μένει· τὰ δὲ μυρία τῆνα,
ὅσσα μέγαν Πριάμοιο δήμον κτεάτισσαν ἑλίντες,
̓́Αϊδι πάντα κέκρυπται, ὅθεν πάλιν οὐκέτι νόστος.

120. ̓́Αϊδι πάντα Pflugk] ἀέρι πᾶ

98. πολυκ. beluosum. (Hor. Od. 3, 14, 47). Seneca Quaestt. nat. 4, 2, 11 Nilus beluas marinis magnitudine vel noxa pares educat cet.

99. ἐστάσατο. Über diesen Gebrauch von στήσασθαι vgl. Schneider zu Kallim. hymn. 4, 185.

101. ἐπὶ. S. zu 1, 49.

106. δόμῳ ἐνί. Mit dem Hiatus vgl. z. B. Ilias 15, 142.

107. μυρμάκων. Vgl. Hor. Sat.
· ἀεὶ. S. zu 22, 77.
1, 1, 33.
109. ἀπαρχομένοιο (scil. Πτο-
λεμαίου), vgl. Schömann zu Isäos 5,
42. Es sind damit wohl diejenigen
Geschenke bezeichnet, welche der
König bei den regelmäfsig wieder-
kehrenden Opfern darbringt, wäh-

& yet

win

100

105

110

115

120

un

=

rend die ἄλλα γέρα ohne derartigen
regelmässigen Anlass geschenkt wer-
den. (H.) σὺν ἄλλ γερ;
genau
καὶ ἄλλα γέρα διδόντος.
112. Διωνύσου. Die Diony-
sischen Feste wurden zur Zeit des
Ptolemãos in Alexandria mit grofser
Pracht gefeiert. Athen. 5 p. 196 A fig.
hat uns davon eine Beschreibung
aufbewahrt.

[blocks in formation]

μοῦνος δὲ προτέρων τε καὶ ὧν ἔτι θερμα κονία
στειβομένα καθύπερθε ποδῶν ἐκμάσσεται ἴχνη
ματρὶ φίλᾳ καὶ πατρὶ θυώδεας εἴσατο ναούς·
ἐν δ ̓ αὐτοὺς χρυσῷ περικαλλέας ἠδ ̓ ἐλέφαντι
ἵδρυται πάντεσσιν ἐπιχθονίοισιν ἀρωγούς.
πολλὰ δὲ πιανθέντα βοῶν ὅγε μηρία καίει
μησὶ περιπλομένοισιν ἐρευθομένων ἐπὶ βωμῶν,
αὐτός τ ̓ ἰφθίμα τ ̓ ἄλοχος, τᾶς οὔτις ἀρείων
νυμφίον ἐν μεγάροισι γυνὰ περιβάλλετ ̓ ἀγοστῷ,
ἐκ θυμοῦ στέργοισα κασίγνητόν τε πόσιν τε.
ὧδε καὶ ἀθανάτων ἱερὸς γάμος ἐξετελέσθη,
οὓς τέκετο κρείουσα ̔Ρέα βασιλῆας Ολύμπου·
ἓν δὲ λέχος στόρνυσιν ἰαύειν Ζηνὶ καὶ Ἥρῃ
χεῖρας φοιβήσασα μύροις ἔτι παρθένος Ιρις.

χαῖρε ἄναξ Πτολεμαῖε· σέθεν δ ̓ ἐγὼ ἶσα καὶ ἄλλων

121. τε καὶ ὧν Briggs] τοκέων 126. ὅγε*] ὅτε

121-123. μοῦνος -- ναούς. Der Sinn ist: Ptolemãos solus et priorum hominum et eorum, qui nunc vivunt, matri patrique templa dedicavit. Dies drückt der Dichter so aus: solus et priorum et eorum, quorum adhuc calida pedum vestigia refert ἐκμάσσεται pulvis superne calcatus vel tritus (Cic. Brut. 81, 282). Der uns wunderlich erscheinende Ausdruck θερμὰ ποδῶν ἴχνη rechtfertigt sich durch Vergleichung von Anthol. Pal. 9, 371 λαγωὸν σεῦε κύων θερμοῖς ἴχνεσιν ὠκυπόδην.

123. θυώδ. Ηymn. Hom. in Ven. 58 θυώδεα νηόν.

125. ἀραγούς, als θεοὶ σωτῆρες. S. Geier p. 56.

127. μησί περιπλ. Vgl. 13, 29.

Monatlich wiederkehrende Feste zu Ehren des Ptol. Epiphanes werden auf der Inschrift von Rosette v. 48 erwähnt; vgl. Letronne, Inscr. de Ros. (beim 1. Bd. von Müllers fragm. hist. Gr.) p. 37 f. In Sestos

wurden nach einer von C. Curtius veröffentlichten Inschrift (Hermes 7 p. 126) Opfer veranstaltet ἐν τοῖς γενεθλίοις τοῦ βασιλέως (Attalos II.) καθ ̓ ἕκαστον μῆνα. (Bücheler.)

noble

[ocr errors]

over

125

130

135

128. άloxos, Arsinoe. S. zu v. 44 und zu 15, 107. ἱφθ. ἀλ ist homerische Verbindung.

129. περιβάλλετ’. Catull 64, 332 levia substernens robusto brachia collo. – ἀγοστῷ, ulna.

130. ἐκ θυμοῦ, penitus (Hor. Od. 1, 21, 4). Vgl. 29, 4. Hor. Ars poet. 432 dolere ex animo.

ver

134. ἔτι παρθένος. In diesem Ausdruck (wenn er richtig ist) zeigt sich eine in sehr gesuchter Weise angebrachte Gelehrsamkeit: einzelt nämlich findet sich die Fabel, Eros sei ein Sohn des Zephyros und der Iris. Urheber derselben ist vielleicht Alkäos. Vgl. Bergk zu Alk. fr. 13. Nonnos Dion. 31, 110. 47, 341. Dasselbe Amt, welches hier Th. der Iris beilegt, hat sie auf einem pompeianischen Gemälde: Helbig no. 114. Ann. dell' inst. 1864 p. 276. (Bücheler.)

135. χαῖρε ἄ. S. zu 15, 149 u. 25, 150. σέθεν κτλ. αὐτὰρ ἐγὼ καὶ σεῖο καὶ ἄλλης μνήσομ ̓ ἀοιδῆς ist ein gewöhnlicher Schlufs epischer Proömien. Vgl. auch hymn. Hom. 32, 18 σέο δ ̓ ἀρχόμενος κλέα φωτῶν ᾄσομαι ἡμιθέων. 31, 18.

[ocr errors]

μνάσομαι ἡμιθέων· δοκέω δ ̓ ἔπος οὐκ ἀπόβλητον φθέγξομαι ἐσσομένοις· ἀρετήν γε μὲν ἐκ Διὸς ἕξεις.

136. ἀπόβλητον. S. zu 20, 6. 137. Poeta, qui nunc cecinit Ptolemaeum, in posterum quoque eundem se celebraturum esse pollicetur, et tali quidem qui ipso dignus sit modo. Tum subiungit: ,virtutem quidem habebis a love", h. e. nec larga laudum tuarum mihi defutura est materia, nam virtutem, qua res praeclarae geruntur, Iupiter

""

XVIII.

ΕΛΕΝΗΣ ΕΠΙΘΑΛΑΜΙΟΣ.

Ἔν ποκ ̓ ἄρα Σπάρτᾳ ξανθότριχι πὰρ Μενελάῳ παρθενικαὶ θάλλοντα κόμαις ὑάκινθον ἔχοισαι πρόσθε νεογράπτω θαλάμω χορὸν ἐστάσαντο, δώδεκα ταὶ πρᾶται πόλιος, μέγα χρῆμα Λακαινᾶν,

2. κόμαις ὑάκινθον*] κόσμον ὑακίνθινον

XVIII. Brautlied der Helena. Nach dem Schol. nahm Theokrit einiges für dieses Gedicht aus einem Epithalamion der Helena, welches Stesichoros gedichtet hatte. In wie weit diese Nachricht begründet ist, wissen wir nicht. Dafs bei einem Hochzeitsliede gewisse Gedanken und bestimmte Ausdrücke immer wiederkehren, ist ganz natürlich. Der Art ist der Schlufsvers, der Art die Ähnlichkeit mit Versen aus Brautliedern der Sappho, v. 16, v. 49. Man vergleiche mit unserem Gedichte die Hochzeitslieder bei Catull 61 und 62.

tibi dabit. Haec autem nolim ita intellegas, quasi virtutibus nondum conspicuus sit; sed futurum Eels accommodatum est praecedentibus μνάσομαι et φθέγξομαι. (Wüstemann.) γε μὲν wie z. Β. Ilias 2, 709. Theokr. 4, 60. 25, 127.

En Alòs. Vgl. 7, 44. Pindar Isthm. 3, 4 Ζεῦ, μεγάλαι ἀρεταὶ θνατοῖς ἕπονται ἐκ σέθεν.

[merged small][ocr errors]
[ocr errors]

irgend welchem Grunde weggelassen wurde, oder dafs der Dichter die Absicht hatte ein Proömium voranzusetzen, diese Absicht aber nicht ausführte. Vgl. 22, 27. §avdótqızı. Vgl. Îlias 3, 284 und Odyss. 15, 133.

2. váx. S. zu 10, 28. Wegen des Singulars vgl. Anm. zu 11, 10 gódo.

3. νεογράπτω. Dies entspricht der Zeit des Dichters, nicht der des heroischen Zeitalters. Menander de gen. demonstr. cap. (in dem Abschnitt περὶ ἐπιθαλαμίων) p. 271 Walz (rhett. Gr. 9) dálanos dè πεποίκιλται ἄνθεσι καὶ γραφαῖς πανToiais. (Bücheler.) Vgl. 24, 103. zoo. o., derselbe Ausdruck wie in dem Citate Anm. 13, 43 u. sonst.

4. xeñua. Bei Xen. Kyrop. 1, 4, 8 heifst es von einem Hirsche: καταβάλλει τὴν ἔλαφον, καλόν τι χρῆμα καὶ μέγα. Vgl. Anm. zu 15, 83. Plut. Anton. 31 otaqyε S'

C

5

ἁνίκα Τυνδαριδᾶν κατεκλάξατο τὰν ἀγαπατάν
μναστεύσας Ελέναν ὁ νεώτερος ̓Ατρέος υἱός.
ἄειδον δ ̓ ἄρα πᾶσαι ἐς ἓν μέλος ἐγκροτέοισαι
ποσσὶ περιπλέκτοις, ὑπὸ δ ̓ ἴαχε δῶμ ̓ ὑμεναίῳ.
οὕτω δὴ πρωιζὲ κατέδραθες, ὦ φίλε γαμβρέ;
88
ἦ ῥά τις ἐσσὶ λίαν βαρυγούνατος; ἦ ῥα φίλυπνος;
ἦ ῥα πολύν τιν ̓ ἔπινες, ὅτ ̓ εἰς εὐνὰν κατεβάλλευ;
εὕδειν μὰν χρήζοντα καθ ̓ ὥραν αὐτὸν ἐχρῆν τυ,
παῖδα δ ̓ ἐᾶν σὺν παισὶ φιλοστόργῳ παρὰ ματρί
παίσδειν ἐς βαθὺν ὄρθρον, ἐπεὶ καὶ ἔνας καὶ ἐς ἀῶ
κεὶς ἔτος ἐξ ἔτεος, Μενέλαε, τεὰ νυὸς ἅδε.
ὄλβιε γάμβρ ̓, ἀγαθός τις ἐπέπταρεν ἐρχομένῳ τοι

5. κατεκλάξατο *] κατεκλάγετο oder κατεξατο

ὑπερφυῶς τὴν ἀδελφήν, χρῆμα θαυμαστόν, ὡς λέγεται, γυναικὸς γενομένην u. s. W. Komisch ist der Ausdruck bei Plaut. Merc. 4, 4, 15 satis scitum filum mulieris.

5. Τυνδαριδᾶν κτλ., cum Menelaus inclusisset (κατεκλάξατο, vgl. 15, 77), in thalamum abduxisset caram Tyndaridarum, h. e. eam, quae erat de ndarei liberis carissima. Vgl. Pind. Nem. 3, 80 ἔστι δ ̓ αἰετὸς ὠκὺς ἐν ποτανοῖς. Anm. zu 24, 40. Krüger II § 47, 28, 7 u. 8. Zu Τυνδαριδᾶν vgl. Hor. Sat. 1, 1, 100.

7. ἐγκροτέοισαι. Diese Form für das weibliche Partic. der mehrsilbigen Verba auf έoo findet sich auch v. 42. (Vgl. 16, 105. 17, 62.) In den bukolisch-mimischen Gedichten gebraucht Th. die Form auf εὖσα.

7-8. ἐγκρ. π. Hor. Od. 3, 18, 15 and Catull 61, 14 pellere humum (terram) pedibus.

9. οὕτω δὴ, sicine - ? (Catull 65, 132 u. 134). πρωιζὲ. Attraction wie 17, 66. Tibull 1, 7, 53.

γαμβρέ. γαμβρός hat hier die Bedeutung sponsus wie v. 15 vvós die von sponsa. In dieser Bedeu tung finden wir das Wort wiederholt in den Bruchstücken von Sapphos Hochzeitsliedern, fr. 91. 99. 103. 104 Bergk. Der Ausdruck ist dem Munde der Eltern von Braut oder Bräutigam entnommen, für welche Bräutigam oder Braut nun

THEOKRIT VON FRITZSCHE.

5

10

15

Schwiegersohn oder Schwiegertochter werden. Das Wort wird übrigens auch für anderweitige Verhältnisse der Verschwägerung gebraucht. Vgl. Haupt, opusc. 2 p. 400 fig.

99

11. πολύν τιν ̓ ἐπ. Vgl. die Ellipse er hat einen zu viel getrunken“. τις steht neben πολύς wie Alkiphron 1, 35, 2. Lucian Menipp. 11. Lucian Catapl. 3 u. a. Vgl. Theokr. 1, 1 und für die Ellipse Anm. zu 1, 49 u. 14, 15. - őr' õti. (11, 54 u. 79. 16, 9. Kühner I p. 187. Meineke zu Moschos 2, 156.) Vgl. Odyss. 5, 340 mit der Anm. von Faesi. 22, 36. Ilias 16, 35. 21, 411 u. 488. Durch die ungewöhnliche Anwendung von καταβάλλεσθαι soll wohl das Eilige bezeichnet werden. (H.)

12. αὐτὸν ἐχρῆν τυ, dormire te solum oportebat. S. zu 5, 85.

14. ἔνας, perendie, was bei Aristoph. Eccles. 796 ἕνης (ἔνης), Acharn. 172 εἰς ἕνην heifet. Hesiod W. u. T. 410 ἔς τ ̓ αὔριον ἔς τ ̓ ἔννηφιν. ἐς ἀῷ, cras. Vgl. 15, 132. Ilias 8, 470 u. a.

16. ὄλβιε γ. Sappho sagte in einem Bräutliede: ὄλβιε γαμβρέ, σοὶ μὲν δὴ γάμος, ὡς ἄρας, ἐκτετέλεστ ̓, ἔχεις δὲ παρθένον, ἂν ἄραο. Bergk, poet. lyr. p. 909 fr. 99. ἀγαθός τις, sc. ἄνθρωπός (falsch ist die Ergänzung θεός). Vgl. Οdyss. 17, 545. Arist. Av. 720. Xenoph. Anab. 3, 2, 9. Das Niesen eines

14

« ForrigeFortsæt »