Billeder på siden
PDF
ePub

XVII.

ΕΓΚΩΜΙΟΝ ΕΙΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΝ.

Ἐκ Διος ἀρχώμεσθα καὶ ἐς Δία λήγετε, Μοῖσαι,
ἀθανάτων τὸν ἄριστον ἐπὴν κλείωμεν ἀοιδαῖς·
ἀνδρῶν δ ̓ αὖ Πτολεμαῖος ἐνὶ πρώτοισι λεγέσθω
καὶ πύματος καὶ μέσσος· ὁ γὰρ προφερέστατος ἄλλων.
ἥρωες, τοὶ πρόσθεν ἀφ ̓ ἡμιθέων ἐγένοντο,
ῥέξαντες καλὰ ἔργα σοφῶν ἐκύρησαν ἀοιδῶν·
αὐτὰρ ἐγὼ Πτολεμαῖον ἐπιστάμενος καλὰ εἰπεῖν
ὑμνήσαιμ ̓· ὕμνοι δὲ καὶ ἀθανάτων γέρας αὐτῶν.
Ιδαν ἐς πολύδενδρον ἀνὴρ ὑλατόμος ἐλθών
παπταίνει, παρεόντος ἄδην, πόθεν ἄρξεται ἔργου.
τί πρῶτον καταλέξω; ἐπεὶ πάρα μυρία εἰπεῖν,
οἷσι θεοὶ τὸν ἄριστον ἐτίμησαν βασιλήων.

ἐκ πατέρων οἷος μὲν ἔην τελέσαι μέγα ἔργον Λαγείδας Πτολεμαῖος, ὅτε φρεσὶν ἐγκατάθοιτο 2. κλείωμεν Schäfer] ἀείδωμεν 14. Λαγείδας Geier] Λαγίδας XVII. Loblied auf Ptolemäos II., König von Ägypten. Das Gedicht ist, wie aus ἀποτέμνεται v. 86 f. hervorzugehen scheint, während eines der beiden syrischen Kriege des Ptolemäos verfafst. Über beide sind wir äusserst ungenügend unterrichtet. Droysen (Gesch. des Hellen. III 12 p. 271 fig. u. 318 flg.) setzt den ersten in die Zeit von 266-265, den zweiten in die Zeit von 258-248.Vgl. aufserdem Hauler p. 17 flg. Bücheler, Rhein. Mus. 30 p. 55 flg. Anm. zu v. 44 u. 86. (Η.) Die Vergötterung des Ptolemãos, welche hier ausgesprochen ist, charakterisiert die Zeit, in welcher der Dichter lebte. Vgl. Kallima. Hymn. in Del. 165, welcher Ptolemäos II. einen Gott nennt.

1. Ἐκ Διὸς ἀρχ. Mit denselben Worten beginnt Aratos seine Φαινόμενα. Dafs Theokrit hieran habe erinnern wollen, nahmen schon die alten Erklärer an. Hypoth.: ̓Αρα

5

10

τείᾳ δὲ κέχρηται εἰσβολῇ. Ebenso
Hauler p. 64 u. a. Vgl. Anm. zu
7, 103. Fritzsches Meinung, dafs
beide Dichter einen alten Hymnus
vor Augen gehabt hätten, ist un-
begründet. - Vgl. Cic. de Legg.
2, 3 a Iove Musarum primordia.
Verg. Ecl. 3, 60. Ovid Met. 10, 148.
— λήγετε. Ilias 9, 97 ̓Ατρείδη, ἐν
σοὶ μὲν λήξω, σέο δ ̓ ἄρξομαι. Vgl.
Theognis 2. Verg. Ecl. 8, 11. Hor.
Epist. 1, 1, 1 u. s. w.

4. προφ. ἄλλων. Krüger I § 47, 28, 10. II § 47, 28, 6.

6. καλὰ ἔργα. Über den scheinbaren Hiatus von καλὰ ἔργα, μέγα ἔργον ν. 13, καλὰ εἰπεῖν v. 7, μυρία εἰπεῖν v. 11, φίλα εἰδώς v. 18 8. zu 25, 37.

13. Vgl. Odyss. 2, 272.
14. Λαγείδας. Πτ. Der Vater
des in diesem Gedichte besungenen
Königs, Ptolemäos I. Soter, galt als
der Sohn eines gemeinen Kriegers,
Lagos; nach einer andern Überlie

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

βουλάν, ἣν οὐκ ἄλλος ἀνὴρ οἷός τε νοῆσαι.
τῆνον καὶ μακάρεσσι πατὴρ ὁμότιμον ἔθηκεν
ἀθανάτοις, καί οἱ χρύσεος θρόνος ἐν Διὸς οἴκῳ
δέδμηται· παρὰ δ ̓ αὐτὸν ̓Αλέξανδρος φίλα εἰδώς
ἑδριάει, Πέρσαισι βαρὺς θεὸς αἰολομίτρας.
ἀντία δ ̓ Ἡρακλῆος ἕδρα κενταυροφόνοιο
ἵδρυται στερεοῖο τετυγμένα ἐξ ἀδάμαντος·
ἔνθα σὺν ἄλλοισιν θαλίας ἔχει Οὐρανίδαισι,
χαίρων υἱωνῶν περιώσιον υἱωνοῖσιν,
ὅττι σφέων Κρονίδης μελέων ἐξείλετο γῆρας,
ἀθάνατοι δὲ καλεῦνται ἑοὶ νέποδες γεγαῶτες.
ἄμφω γὰρ πρόγονός σφιν ὁ καρτερὸς Ηρακλείδας,
ἀμφότεροι δ ̓ ἀριθμεῦνται ἐς ἔσχατον Ἡρακλῆα.
τῷ καὶ ἐπεὶ δαίτηθεν ἴοι κεκορημένος ἤδη
νέκταρος εὐόδμοιο φίλας ἐς δῶμ ̓ ἀλόχοιο,

17. θρόνος Bergk, Rhein. Mus. 4 (1836) p. 221] δόμος

ferung war er Sohn des makedon. Königs Philipp, welcher die von ihm schwangere Arsinoe jenem Lagos zur Gemahlin gegeben hatte. S. Paus. 1, 6, 2. Geier, de Ptolemaei Lag. vita, Hal. 1838 p. 4flg. Parthey, Abh. der Berl. Akad. d. Wiss. 1860 p. 333.

16. τῆνον κτλ. Ptolemäos II. hatte seinen Eltern, Ptolemäos I. und Berenike, Tempel errichtet und göttliche Verehrung derselben eingeführt. Vgl. Schol. zu v. 16 und 121. Geier p. 54.

18. Αλέξ. Alexander der Grofse hatte sich schon bei Lebzeiten göttlich verehren lassen. φίλα εἰδώς. Odyss. 3, 277. Alexander hatte seine Zuneigung zu Ptolemäos wiederholt aufs sprechendste bewiesen. S. Curt. 9, 33.

19. βαρὺς θεός wie 3, 15. Vgl. 1, 100. Soph. Antig. 1251 u. a. Hor. Od. 1, 2, 22 graves Persae. Stat. Ach. 2, 43 gravis Phrygibus Achilles.

αἰολομίτρας. Homericum epitheton (Il. 5, 707) adsumpsit poeta in alium significatum deflectens, novo distinguens lepore. Kallim. hymn. 4, 168 σαωτήρων γένος, ᾧ ὑπὸ μίτρην ΐξεται οὐκ ἀέκουσα Μακηδόνι κοιρανέεσθαι ἀμ

[ocr errors]

15

20

25

,

20. κενταυροφόνοιο *] κε ταυροφόνοιο φοτέρη μεσόγαια: ubi schol. ὑπὸ την βασιλείαν, ὑπὸ τὴν ἀρχήν. (Bücheler.) 20. κενταυρ. S. zu 7, 149. 24. γῆρας. Apollon. Rhod. 4, 869 ἀμβροσίῃ χρίεσκε τέρεν δέμας, ὄφρα πέλοιτο ἀθάνατος καί οἱ στυγερὸν χροΐ γῆρας ἀλάλκοι.

26. ἄμφω κτλ, ambobus, et Alexandro et Ptolemaeo. Über ἄμφω als Dativ vgl. Krüger II § 25, 4, 6. Köchly zu Quintus Smyrn. 2, 460. Heraclidem poeta dicit auctorem regii generis Caranum, ut recte statuit Scaliger animadvers. in Euseb. chron. p. 64. Non laudandus tamen poeta quod Caranum eo nomine designavit, quod de quovis regum Macedoniae dici potuit: ac fortasse versus excidit, quo Caranus accuratius indicatus erat. (Meineke.) Ptolemãos wird hier als Halbbruder des Alexander betrachtet. S. Anm. zu v. 14. Sowohl in diesem Gedicht wie in den Epyllien 24 und 25 endigen, ebenso wie in den homerischen Gedichten versus spondiaci mehrfach mit Eigennamen. Vgl. v. 27. 79. 101. 24, 2. 16. 53. 60. 76. 108. 25, 7. 10. 29. 110. 143. 154. 173. 191. 202. 15, 48. 16, 56.

28. δαίτ. Hor. Od. 4, 8, 30.

τῷ μὲν τόξον ἔδωκεν ὑπωλένιόν τε φαρέτραν,
τῷ δὲ σιδάρειον σκύταλον κεχαραγμένον ὄξοις.
οἱ δ ̓ εἰς ἀμβρόσιον θάλαμον λευκοσφύρου Ἥβης
ὅπλα καὶ αὐτὸν ἄγουσι γενειήταν Διὸς υἱόν.

οἷα δ ̓ ἐν πινυταῖσι περικλειτὰ Βερενίκα
ἔπρεπε θηλυτέραις, ὄφελος μέγα γειναμένοισι.
τᾷ μὲν Κύπρον ἔχοισα Διώνας πότνια κούρα
κόλπον ἐς εὐώδη ῥαδινὰς ἐσεμάξατο χεῖρας.
τῷ οὔπω τινὰ φαντὶ ἁδεῖν τόσον ἀνδρὶ γυναικῶν,
ὅσσον περ Πτολεμαῖος ὴν ἐφίλησεν ἄκοιτιν.
ἦ μὰν ἀντεφιλεῖτο πολὺ πλέον. ὧδέ κε παισί
θαρσήσας σφετέροισιν ἐπιτρέποι οἶκον ἅπαντα,
ὁππότε κεν φιλέων βαίνῃ λέχος ἐς φιλεούσης.
ἀστόργου δὲ γυναικὸς ἐπ ̓ ἀλλοτρίῳ νόος αἰεί,
ῥηίδιοι δὲ γοναί, τέκνα δ ̓ οὐ ποτεοικότα πατρί.
42. βαίνῃ *] βαίνει

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

30

35

40

κες ἐοικότα τέκνα γονεῦσιν. Hor.
Od. 4, 5, 23. Catull 61, 221. — Es
ist anzunehmen, dafs die Verse 43
u. 44 einen bestimmten persönlichen
Bezug haben. Hauler p. 24 meint,
sie bezögen sich auf Arsinoe, die
erste Gemahlin des Königs, eine
Tochter des Lysimachos; Ptolemäos
hatte von ihr drei Kinder (darunter
Ptolemäos III.), während er von sei-
ner zweiten Gemahlin, seiner gleich-
falls Arsinoe genannten Schwester
(v. 128 fig.), keine Kinder hatte. Er
trennte sich von seiner ersten Ge-
mahlin, nachdem er entdeckt zu
haben glaubte, sie trachte ihm nach
dem Leben, und schickte sie in die
Verbannung. Droysen p. 265. Aber
trotzdem bezweifele ich, dafs ein
Hofpoet in einem Enkomion es ge-
wagt habe, ihre Kinder als Bastarde
und den König als betrogenen Ehe-
mann hinzustellen. Mit etwas mehr
Wahrscheinlichkeit vermutet Droy-
sen p. 346, dafs Apama oder Ar-
sinoe (vgl. Droysen p. 271) gemeint
sei, die Tochter des Antiochos I.
und Gemahlin des Magas von Kyrene.
Letzterer war Stiefsohn des Ptol.
Soter und Halbbruder
tol.
Philadelphos; er lag mit diesem in
Streit und veranlafste den ersten
syrischen Krieg. Wir wissen von einer

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

κάλλει ἀριστεύουσα θεάων πότν ̓ ̓Αφροδίτα,
σοὶ τήνα μεμέλητο· σέθεν δ ̓ ἕνεκεν Βερενίκα
εὐειδὴς ̓Αχέροντα πολύστονον οὐκ ἐπέρασεν,
ἀλλά μιν ἁρπάξασα, πάροιθ ̓ ἐπὶ νῆα κατελθεῖν
κυανέαν καὶ στυγνὸν ἀεὶ πορθμῆα καμόντων,
ἐς ναὸν κατέθηκας, ἑᾶς δ ̓ ἀπεδάσσαο τιμᾶς.
πᾶσιν δ ̓ ἤπιος ἥδε βροτοῖς μαλακοὺς μὲν ἔρωτας
προσπνείει, κούφας δὲ διδοῖ ποθέοντι μερίμνας.
̓Αργεία κυάνοφρυ, σὺ λαοφόνον Διομήδεα
μισγομένα Τυδῆι τέκες, Καλυδώνιον ἄνδρα,
ἀλλὰ Θέτις βαθύκολπος ἀκοντιστὰν ̓Αχιλῆα
Αἰακίδα Πηλῆι, σὲ δ ̓ αἰχμητὰ Πτολεμαῖε
αἰχμητᾷ Πτολεμαίῳ ἀρίζηλος Βερενίκα.
καί σε Κόως ἀτίταλλε βρέφος νεογιλλὸν ἐόντα,
δεξαμένα παρὰ ματρός, ὅτε πρώταν ἴδες ἀῶ.
ἔνθα γὰρ Εἰλείθυιαν ἐβώσατο λυσίζωνον
̓Αντιγόνας θυγάτηρ βεβαρημένα ὠδίνεσσιν.
ἡ δέ οἱ εὐμενέοισα παρίστατο, κὰδ δ ̓ ἄρα πάντων
νωδυνίαν κατέχευε μελῶν· ὁ δὲ πατρὶ ἐοικώς
παῖς ἀγαπητὸς ἔγεντο. Κόως δ ̓ ὀλόλυξεν ἰδοῖσα,

Buhlschaft, welche jene Frau als Witwe mit dem Bräutigam ihrer Tochter hatte. Justin 26, 3. (H.) 49. πορθμ. Eur. Alk. 252. Hor. Od. 2, 18, 34. καμόντων (in derselben Bedeutung) ist homerischer Versschlufs.

[ocr errors]

1

50. ἑᾶς. S. zu 25, 55. Vgl. Kallim. Hym. 4, 9 Δήλῳ νῦν οἴμης ἀποδάσσομαι. (Bücheler.)

πο

52. κούφας. Vgl. 11, 3. θέοντι. Vgl. 12, 2. — μερίμνας. Hor. Εpod. 2, 37.

53-54. Αργ Καλυδ. Τydeus wohnte in Kalydon, (weshalb der Dichter seinen Sohn als Kalydonier bezeichnet), mufste aber eines Mordes wegen fliehen und nahm seine Zuflucht zu Adrastos, König von Argos, welcher ihm seine Tochter Deïpyle zur Gattin gab. Die gebar den Diomedes. Ilias 14, 115 filg. Apollod. 1, 8, 5. Diodor 4, 65. κυάνοφρυ. Die schwarzen Augenbrauen galten, zu

45

50

55

60

mal wenn sie in einander liefen, als vorzügliche Schönheit. Vgl. 3, 18. 8, 72. Anacreont. 17, 10.

55. βαθύκολπος ist bei Homer Epitheton der troischen Frauen.

58. Κόως. Auf Kos wurde Ptolemäos II. geboren. Kallimach. Hymn. in Del. 165.

60. ἐβώσατο. Vgl. 25, 263. Anm. zu 12, 35. Ilias 10, 463 ἐπβωσόμεθα. Odyss. 1, 378 und 2, 143 ἐπιβώσομαι. Krüger II § 10, 5, 2 und p. 104. Kühner I p. 187.

61. ̓Αντιγόνας θ., Berenike. S. Droysen II 2 p. 94 Anm. 1. Bücheler p. 59.

62-63. κὰδ κατέχευε. Mit einer gewissen Fülle des Ausdruckes ist nach der Präposition das mit derselben Präposition zusammengesetzte Verbum gesetzt, wie z. B. Odyss. 5, 260. Vgl. Alkäos frg. 36 Bergk, und aufserdem mit dem Genetiv bei κατὰ Theokr. 22, 104. 25, 256. 7, 82. 7, 135.

φᾶ δὲ καθαπτομένα βρέφεος χείρεσσι φίλῃσιν·
̔ὄλβιε κοῦρε γένοιο· τίοις δέ με τόσσον, ὅσον περ
Δᾶλον ἐτίμασεν κυανάμπυκα Φοῖβος ̓Απόλλων·
ἐν δὲ μιᾷ τιμᾷ Τρίοπον καταθεῖο κολώναν,
ἶσον Δωριέεσσι νέμων γέρας ἐγγὺς ἐοῦσιν.
[ἶσον καὶ Ῥήναιαν ἄναξ ἐφίλησεν ̓Απόλλων.]

ὡς ἄρα νᾶσος ἔειπεν· ὁ δ ̓ ὑψόθεν ἔκλαγε φωνᾷ
ἐς τρὶς ἀπὸ νεφέων μέγας αἰετὸς αἴσιος ὄρνις.
Ζηνός που τόδε σᾶμα. Διὶ Κρονίωνι μέλοντι
αἰδοῖοι βασιλῆες· ὁ δ ̓ ἔξοχος, ὅν κε φιλήσῃ
γεινόμενον τὰ πρῶτα· πολὺς δέ οἱ ὄλβος ὀπαδεῖ,
πολλᾶς δὲ κρατέει γαίας, πολλᾶς δὲ θαλάσσας.
μυρίαι ἄπειροί τε καὶ ἔθνεα μυρία φωτῶν
λήιον ἀλδήσκουσιν ὀφελλόμεναι Διὸς ὄμβρῳ,
ἀλλ ̓ οὔτις τόσα φύει, ὅσα χθαμαλὰ Αἴγυπτος,
Νεῖλος ἀναβλύζων διερὰν ὅτε βώλακα θρύπτει.
οὐδέ τις ἄστεα τόσσα βροτῶν ἔχει ἔργα δαέντων.

66. ὄλβιε. Vermöge der den Griechen so geläufigen Attraction ist der Vocativ statt des erwarteten Nominativ gesetzt. Vgl. das lateinische macte esto, Cato R. R. 132, 1. 134, 3 u. a. Eurip. Τroad. 1221 σύ τ', ὦ ποτ ̓ οὖσα καλλίνικε μυρίων μῆτερ τροπαίων. Theokr. 18, 9. Prop. 2, 15, 2. Döderlein, Homer. Glossar. 1 p. 80.

67. κυανάμπ. Die dunkele Farbe des Stirnbandes, mit welchem Delos geschmückt ist, erhöht das Würdevolle der Göttin. So sagt Pindar fragm. 5 τὰν κυανάμπυκα Θήβαν ὑμνήσομεν.

68-69. Die der Insel Kos benachbarte karische Landspitze Triopion (Τρ. κολώνα) war der Vereinigungspunkt der sechs dorischen Städte an der Küste Kleinasiens; es wurden daselbst die vielbesuchten Kampfspiele des triopischen Apollon abgehalten. Herod. 1, 144.

70. Ρήνεια oder Ρηναία (nicht Ρήναια) war eine kleine Insel bei Delos. Dafs Th. das Triopion mit derselben verglichen haben sollte, erscheint kaum denkbar. Nam Rhe

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]
[blocks in formation]
« ForrigeFortsæt »