Billeder på siden
PDF
ePub

Supplementary List. Personalities not Dis-

cussed

Akesias. Akesidas. Alexanor. Alexida. Alkeidas. Alkmene.
Amphitrite. Darron. Dione. Epimedes. Epimenides. Eri-
botes. Eurostos. Gorgagos. Hektor. Iapis. Iason. Ias (i) os.
Ichnaia. Idas. Ion. Iphykles. Kairos. Kalchas. Linos. Me-
deios. Medos. Nichomachos. Odysseus. Orsilocheia. Paion-
aios. Panakeia. Peleus. Perimedes. Phokos. Polydamas.
Prokris. Sphyros. Telamon. Teukros.

Angerona (or Angeronia). Angitia. Anna Perenna. Bona
Dea. Caia Cæcilia (or Tanaquil). Clitumnus. Fascinus.

Fauna (Fatua, or Fatuella). Faunus (Fatuus, Fatuellus,
or Inuus). Fecunditas. Feronia. Fessona. Fortuna. Her-
cules. Iupiter. Liber. Mars. Meditrina. Minerva. Neptunus.
Nortia. Picumnus and Pilumnus. Picus. Salus (or Hygia).
Saturnus. Silvanus. Soranus. Strenia. Tiberinus. Vacuna.

Carmentis (or Carmenta). Comitia. Diana. Egeria. Genita
Mana. Iuno (or Iuno Lucina). Iuturna. Mater Matuta.
Natio (or Nascio). Nixi dii. Ops. Virbius.

Carna. Dis (Dis Pater, or Orcus). Lares. Proserpina.

Angina. Cloacina. Febris. Mefitis. Scabies.

Adonis. Esculapius. Apollo. Hygia. Isis. Magna Mater.
Mithras. Sabazius. Serapis.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
« ForrigeFortsæt »