Billeder på siden
PDF
ePub

έσσεαι· τί πλήν ; όσιόν γε τύμβος
ευθέως δαιδάλλομεν, εν δε τύμβω
ταν τεάν αίναν γράφομεν, πόθον τε,

ώ μακαρίτα.
ενθάδ', είδος μαρμάρεoν, μάταιον
'Ινδία στένει γόον, αι δε βάσσαι
δειέλοις φύλλων ψιθυρίσμασιν ταν

πένθιμον αυδαν αδέως θρυλλoύσιν ο δ' επτάφωνος υδάτων πατήρ βραδύς ες θάλασσαν κυμάτων χέει ρόον ασύχω κλαί

ουσα παρ' όχθα, μορσίμοις άμαχανέoισα λύπαις, ισδάνει κόρα τις, επί ρείθροις ομμάτων πήξασα φάος, καλας πλέξ

ασ' ένα κόλπα ώλέναςτοσόνδε γέρας θανόντι α πατρίς δίδωσιν, αεί δ' επ' αυτώ λευκόπαχυς Μνημοσύνα δακρύσει.

τίμιος έζης, ευ δε τέθνακας: πολιόν γαρ' όντα λαμβάνει σκότος, βιότου τε πόρσω. εύχομαι τοιόνδε βίον, τάφον τοι

όνδε λάχοιμι.
W, M. PRAED,

Coll. TRIN. ALUMN.

EPIGRAMMATA.

'Εαν ής φιλομαθής, έση πολυμαθής. In Juvenem desideratissimum, H. K. WHITE. 'Ηρέμυπέρ τύμβοιο πολυκλαύτου Κλεοτίμου,

μνήμα φιλοφροσύνης, ανθεα χείτε, νέοι. ήραθ' ό μεν Σοφίης, Σοφίη δ' έφίλει τον έρώντα:

ισος έρως, ίσαι δ' αμφοτέροις χάριτες. η δ, αρετής ένεκεν βαθύς ίμερον ανδρός έχουσα,

ές δόμον αθανάτων ήθελεν έσκομίσαι.

τηκετο πολλά πονών: Σοφίη Σοφίης τον εραστής

ώλεσ'· όρα Σοφίης, ξεϊνε, μιαιφονίην.'

[ocr errors]

Όστις φεύγει, πάλιν μαχήσεται.
Quæris, cur toties vexarit Parthia Romam?

Scilicet et virtus huic Fuga sola fuit.
Si vincens igitur fugis, et vincis fugiendo,
Dic age, quid facies, Parthe, ubi victus eris?

J. WILDER,

COLL. RBGAL. ALUMN.

[ocr errors][merged small]

SHAKSPEARE.

HENRY VIII. Act V. Scene IV.
This Royal Infant, (heaven still move about her!)
Though in her cradle, yet now promises
Upon this land a thousand thousand blessings,
Which time shall bring to ripeness. She shall be
(But few now living can behold that goodness,)
A pattern to all princes living with her,
And all that shall succeed : Sheba was never
More covetous of wisdom, and fair virtue,
Than this pure soul shall be: all princely graces,
That mould up such a mighty piece as this is,
With all the virtues that attend the good,
Shall still be doubled on her: Truth shall nurse her,
Holy and heavenly thoughts still counsel her:
She shall be lov'd, and fear'd: her own shall bless her;
Her foes shake like a field of beaten

corn, And hang their heads with sorrow. Good

grows

with her :
In her days, every man shall eat in safety
Under his own vine, what he plants ; and sing
The merry songs of peace to all his neighbors :
God shall be truly known; and those about her

[ocr errors][merged small][ocr errors]

From her shall read the perfect ways of honor,
And by those claim their greatness, not by blood.
Nor shall this peace sleep with her : but as when
The bird of wonder dies, the maiden phenix,
Her ashes new create another heir,
As great in admiration as herself;
So shall she leave her blessedness to one,
(When Heaven shall call her from this cloud of darkness)
Who, from the sacred ashes of her honor,
Shall star-like rise, as great in fame as she was,
And so stand fix'd.

IDEM GRÆCE REDDITUM.

Παϊς ήδε βασιλις, ίλεων έχοι θεόν,
εν σπαργάνοις περ, εύχεται ταύτη χθον
δότειρέσεσθαι μυρίων ευπραξίων,
αι ξύν χρόνω λάμψουσιν έκφανήσεται,
παύροι δε τών νύν τούτ' επόψονται βροτών,
τοϊς τηνικαύτα, τοίς τ' έπειτα, κουράνοις
κλεινόν τι παράδειγμ' ου γαρ ήν Σάβη πάλαι
σοφής προνοίας καρετής τοσόσδ' έρως,
όσος ποτ' έσται τήδε πάνθ' ά κoιράνω,
και πάνθ', & σεμνή παρθένο πρέποντέφυ,
και πάνθ', όσ' έστιν εν βροτοίς εσθλούς καλά,
ταύτη γ' ένεσται, και διπλώς φανήσεται.
αεί νιν ήλήθεια παιδεύσει φίλη,
ευ νουθετήσει κέδν' αεί φρονήματα.
ανδρών έρωτα τεύξεται, φόβον θ' άμα
υπηκόοις γαρ φιλτάτη γενήσεται,
Φρίξουσι δ' εχθροί, γηγενής ώσπερ στάχυς,
υπ' αλγέων νεύοντες εις πέδον κάρα.
άπαν το χρηστών ξύμφυτον ταύτη πελει.
επί τήσδε, πάς τις, ήμενος παρ' άμπελον,
καρπώσεται γής δώρα, δαϊτ' αύτόσπορον,
φιλούς ξυνάδων τερπνόν ειρήνης νόμον.
το θείον ορθώς έν βροτοίς γνωσθήσεται.
οι δ' αμφί ταύτην εκμαθήσονται σαφώς,
ταύτην βλέποντες, παντελή τιμής οδον,
έργων αγαυών, ουκεθ' αίματος, χάριν,
κάλον θέλοντες στέφανον ευκλείας έχειν.
κού ταύτα ταύτη ξυνθανείν πεπρωμένα
ως δ', ήν ποτ' όρνις ή περίκλυτος θάνη,

φοίνιξ μονόζυξ, εκ τέφρας ανίσταται
νέα τις όρνις, τη πάροιθ' ίσον τέρας
ούτω σκότους ήδ' έκλυθεϊσ' ανθρωπίνου
λείψει τόδ' εύχος ανδρί γενναίω τινι,
όστις, φανείς εκ τιμίου τήσδε σπoδού,
λαμπρός τις αστής ως, ίσον τιμώμενος,
αιώνα τον πάντ' έμπεδος σταθήσεται.

BENJ, HALL KENNEDY,

COLL. Div. JOAN. ALUMN.

REPORT Of the Proceedings of the Asiatic Society of Great Britain and Ireland, at its first general Meeting, on the 15th of March, 1823. Printed by order of the Council.

The first general Meeting of the Asiatic Society, having, in the original Prospectus, been fixed for the 15th of March, the Committee appointed for making the necessary arrangements, took measures to carry that intention into effect. Under the authority of a meeting of original members, a circular letter was issued, by which the general Meeting was convened. The letter communicated to the members the business in which the meeting, on this day, would be engaged, being chiefly the election of a council, and officers, for the future administration of the affairs of the Society. Some other points likewise, that were to be brought before the meeting, were noticed in the circular letter, in order to put the members distinctly in possession of all the topics that were to come under their consideration.

The meeting, accordingly, took place, at the Thatched House, St. James's Street.

Henry Thomas Colebrooke, Esq., was called to the chair.

With a view to the ballot, Henry St. George Tucker, Esq., and W. H. Trant, Esq., were nominated scrutineers.

Before the ballot commenced, the chairman desired leave to address the meeting : he delivered a discourse, in which he developed the views of the Society, and the purposes for which it was instituted. This discourse having been received, with

[merged small][ocr errors]

marked approbation, by the meeting, it was moved that it should be printed; and, likewise, that the thanks of the meeting should be given to the chairman : which propositions, being respectively seconded, were adopted unanimously by the meeting.

The chairman proceeded to announce to the meeting, that His Majesty, King George the Fourth, had been graciously pleased to declare himself Patron of the Asiatic Society;

Farther, that the Most Noble the Marquis Wellesley, and the Most Noble the Marquis of Hastings, were nominated VicePatrons ;

And lastly, that the President of the Board of Commissioners for the Affairs of India, for the time being, would always be a Vice-Patron.

The following resolutions were next proposed by the chairman, and approved by the meeting :

I. That the Society be called, The Asiatic Society of Great Britain and Ireland.

II. That the designation of the members of the Society be M.A.S. Member of the Asiatic Society.

III. That the meeting do empower the council, as soon as it shall have been elected, to frame regulations, by which, when sanctioned by the Society, and its general meetings, the Society is in future to be governed.

IV. That the council be authorised to take such steps, or make such arrangements, as they may deem advisable, to provide a suitable place for the Society's meeting.

V. That the council be authorised to take such steps as may be requisite, to obtain a Charter of Incorporation, as early as they may find it expedient and practicable.

VI. That the next general meeting be held on Saturday, the 19th of April, at 3 o'clock in the afternoon.

The chairman congratulated the meeting on the promising aspect which the Society bore, stating, that the number of members already entered on its list, exceeded 300.

The chairman having concluded, the ballot opened, and was carried on till four o'clock, as had been previously fixed, when, being closed, the lists were examined by the scrutineers. It was then declared from the chair, that the following twenty-five inembers had been elected to form the council, viz.:

Dukes of Somerset, and Buckingham, Marquis of Lansdowne, Earl of Aberdeen, Rt. Hon. C. W. Wynn, Rt. Hon. Sir G. Ouseley, Bart., Rt. Hon. J. Sullivan, Sir G. T. Staunton, Bart., Sir E. H. East, Bart., Sir J. Malcolm, G.C.B., Sir A. Johnston, Knight, Sir J. Mackintosh, Knight, J. Alexander,

[blocks in formation]
« ForrigeFortsæt »