Museum: Tidsskrift for Historie og Geografi

Forsideomslag
Carl Alfred Brun, Andreas Peter Hovgaard, Peter Frederik Rist
Gyldendal, 1896
 

Hvad folk siger - Skriv en anmeldelse

Vi har ikke fundet nogen anmeldelser de normale steder.

Andre udgaver - Se alle

Almindelige termer og sætninger

Populære passager

Side 180 - dandse ved Tællelys i denne gode Jul. Sid nu der saa „længe, til Du lugter, og Fanden fører Dig derfra for stor , Hjertesorg, Du gjør os gamle Folk. Jeg haver vel sat i Aar „paa Din elemenske Skjelm baade Klæder og rede Penge „over 100 Rigsdaler, som er dette Aars Indkomst. Din , Bøffel skal tænke, at vi ikke have uden en halv Snes » Bønder, og dem kan man ikke flaa Huden af for Din ele, menske Skjelms Skyld.
Side 201 - Vi Frederik den Sjette , af Guds Naade Konge til Danmark, de Venders og Gothers , Hertug til Slesvig , Holsteen.
Side 87 - I den første af dem foregaar der ikke Andet, som har Betydning for det Følgende, end at Corfitz kryber i Skjul hos sin Kone og derved giver Anledning til, at en Madame siden fortæller, at der laa en fremmed Mandsperson skjult i Stuen. Den næste Akt indeholder ikke det Ringeste, som tjener til at gjøre det Følgende mere forstaaeligt og kunde for saa vidt gjerne stryges helt.
Side 4 - Jeg har fra første Færd beundret og elsket Oehlenschlæger; men vist og sandt er det, at han aldrig hos mig har tilveiebragt den Opvækkelse (Anregung) og Fortrøstning, som Goethe, Tieck og Schlegelerne, og aldrig den Begejstring til Production som — Pontoppidans Atlas f.
Side 87 - Komedien har et overordentlig stort Antal Personer, der skulde spilles af et lille Aktørselskab. Efter at jeg nu har omtalt de Forandringer, Holberg foretog i Stykket, vil jeg kun sige et Par Ord om de i Stykket foretagne Forkortelser. De fleste af dem ere foretagne i de to Barselstue-Akter, der kunne betragtes som et Intermedium i Lighed med Intermedierne i Maskeraden og Kildereisen.
Side 86 - Kritik i Anledning af, at de foregaaende Scener, hvori Corfitz har Besøg af to Officerer, der nøde ham til at traktere dem med en Masse Vin, ved at sætte ham i Skræk for deres Musketterer, hvem de befale at vise ham militær Honnør, ere strøgne og erstattede med en Forlængelse af Scenen mellem Corfitz og den ene...
Side 75 - ... Officeren ikke have Noget med den af Gotthard Cantor iværksatte Hævn at gjøre, saa at Corfitz efter at have været Gjenstand for et Intrigespil kommer i Konflikt med den virkelige Verden. »Hvo, som ikke kan føle,« sagde Heiberg i sin anonyme Artikel, >at i det mindste Poeten og Officeren tabe meer end Halvdelen af deres vis comica ved at være Masker og ikke virkelige Personer, burde aldrig tale med om komisk Digtekunst.
Side 86 - ... i et Par af de nye Replikker, som hans Rolle har faaet1), tydeligt giver tilkjende, at han har opfattet Troels Ord som en Angivelse af Skjulestedet, saa er det ubegribeligt, at han kan blive som ude af sig, naar han i Slutningsscenen hører Troels fortælle det Samme igjen, og at det først nu gaar op for ham, at den Galan, der skulde have ligget skjult i Barselstuen, var ham selv.
Side 97 - Jeg drømte ikke om, at der her forefaldt noget Mærkeligt, men jeg hørte dog næste Dag, at Godt havde sagt til en Officer: »Pastor Krog-Meyer kan ikke underskrive den Erklæring, jeg har sendt ham i Dag, efter hvad han sagde igaar paa Kirkegaarden". Jeg havde nemlig vist ham og Heltzen Graven og sagt: „l denne Grav ligge de Faldne af 53de Regiment, men i denne ligge Vore og Preussere sammen.
Side 87 - Akt er den Scene, hvori der stod foreskrevet, at „der kommer ind saa mange Fruentimmer, som kan kommes afsted...

Bibliografiske oplysninger