Illustreret dansk litteraturhistorie: bd. Det nittende aarhundrede: I. Idealismens frembrud og seir (1800-1825) II. Realismen i pagt med idealismen (1825-1850) III. Periodens afslutning (1850-1870) IV. Nye strømninger (1870-1900) V. Videnskaberne. Litteraturen i dens hovedtrack efter tidsfølgen

Forsideomslag
 

Hvad folk siger - Skriv en anmeldelse

Vi har ikke fundet nogen anmeldelser de normale steder.

Andre udgaver - Se alle

Almindelige termer og sætninger

Populære passager

Side 21 - Ich sehe dich in tausend Bildern, Maria, lieblich ausgedrückt, Doch keins von allen kann dich schildern, Wie meine Seele dich erblickt. Ich weiß nur, daß der Welt Getümmel Seitdem mir wie ein Traum verweht, Und ein unnennbar süßer Himmel Mir ewig im Gemüte steht.
Side 347 - Hvad er en Digter? Et ulykkeligt Menneske, der gjemmer dybe Qvaler i sit Hjerte, men hvis Læber ere dannede saaledes, at idet Sukket og Skriget strømme ud over dem, lyde de som en skjøn Musik.
Side 24 - Doctoren atter nogle høflige Ord, og han gik med Mynster, Siden fortalte Sander mig, at Steffens var en ivrig Tilhænger, et vigtigt Medlem af den saakaldte nyere Skole, og at man maatte tage sig vel iagt for ham. Dette tog jeg mig ad notam.
Side 434 - den alvorsfulde Orden, hvorefter alt bevæger sig, eller endnu nærmere betegnet: Nemesis er Livet i denne Orden, Nemesis er, som vi ville finde det udtrykt i et Billede: den hellige Aande i Tilværelsen.
Side 242 - Dage jeg maatte se, og Stormen rev mine Fjedre. Jeg vilde gjerne i Guds Natur med Frihed spændt mine Vinger; men sidder fast i mit snævre Bur, der allevegne mig tvinger.
Side 161 - Da jeg nu paa Hjemreisen slog mig til Ro i Hamborg, hvor jeg forblev sex Uger, inden jeg vendte tilbage til Kiel, og i denne Tid bestandig grublede over det, som endnu var mig dunkelt, traf det sig en Dag, at jeg, siddende paa mit Værelse i „Konig von England", med Hegel paa mit Bord og Hegel i mine Tanker, og paa samme Tid lyttende til de skjønne Psalmer, som næsten uophørlig lyde fra Petri Kirkes Sangværk, pludselig, paa en Maade, som jeg aldrig før eller siden har oplevet, blev greben...
Side 162 - Det er vist, at det nye Lys, der opgik for mig, har havt en bestemt Indflydelse paa alle mine følgende Foretagender, selv paa saadanne, hvor man ikke skulde ane en Forbindelse. Saaledes f. Ex. vilde jeg aldrig være kommen til at skrive mine Vaudeviller, og i det Hele aldrig være bleven Theaterdigter, dersom jeg ikke ved den hegelske Philosophie havde lært at indsee det Endeliges Forhold til det Uendelige, og derved faaet en...
Side 403 - vælg din Bane og dit Maal, og da, efter din Aands Udvikling, og som det fornuftigviis maa gaae til i denne Verden, beskytter og fører jeg Dig!
Side 272 - Som røber min Smerte, Og hver en Sorgens Sang, Som fødes af mit Hjerte, Hvert Billed og hvert Blad, Hvert Suk og hver Tanke, Som jeg sorgfuld eller glad Paa min Vandring kan sanke, Skal dig evig høre til, Som jeg selv er dit Eie, Til mig Døden føre vil Fra Smertens Torne-Leie; Til i Evighedens Glands, Som alle Længsler stiller, Er opløst den Dissonans, Som her os grumt adskiller!

Bibliografiske oplysninger