Billeder på siden
PDF
ePub

ΠΑΙΔΙΚΑ.

ANECDOTUM ZIEGLERIANUM.

Ὤιαι τω χαλέπω καινομόρω τώδε νοσήματος! τετόρταιος ἔχει παῖδος ἔρος μῆννά με δεύτερον, κάλω μὲν μετρίω τ', ἀλλ ̓ ὀπόσων τῷ πάϊδι πρέπει

ἔχει. καὶ νῦν μὲν τὸ κάκον ταίς μευ ἔχει τλησιπόνοις φρένας]. ἅπαν τοῦτο χάρισμ', αἴ τι παραύαις γλύκυ μειδίαι. τάχα δ ̓ οὐδ ̓ ἴσον ἔπνω πιτύχην ἔσσετ ̓ ἐρωΐα. ἔχθες γὰρ παρίων ἔδρακε λέπτ ̓ ἄμμε δι ̓ ὀφρύγων, αἰδέσθεις ποτίδην μ ̓ ἀντίος, ἠρεύθετο δὲ χρόα. ἔμεθεν δὲ πλέον τᾶς κραδίας ὤρος ἐδράξατο,

[blocks in formation]

1. Ωιαι, aeolisch = vae (uae). S. gr. Ausg. p. 269. — νοσήματος. Von der Liebe heisst es bei Eurip. in dem Frgm. der Ino (frgm. 404 p. 319 Dind. poet. scen.): ὦ θνητὰ πράγματ ̓, ὦ γυναικεῖαι φρένες, ὅσον νόσημα τὴν Κύπριν κεκτήμεθα.

[ocr errors]

2. τετόρταιος als wie ein Fieber (,,febris quartana", Hor. Sat. 2, 3, 290) hat mich die Liebe befangen. So müssen wir deutsch zwar sagen, dürfen aber keine Ellipse von os statuiren. Vgl. 14, 49 Anm.

ἔρος. S. Anm. 29, 22. Das Prädikat (τετ.) geht voraus wie z. B. Cic. pro Archia 10, 25 si civis Romanus Archias non esset. Liv. 34, 9, 5 (custos). Theocr. 15, 19 – 20. Xen. Mem. 1, 5, 2 (διάκονον). μῆννα

=

[ocr errors]

· μῆνα. Siehe gr. Ausg. zu 11, 41 p. 361.

3. μετρίω, „modesti", (= ehrbar, wie Ter. Ad. 5, 8, 7). Vgl. Theokr. Epigr. 12, 3. ὀπόσων

[ocr errors]

· ὁπόσων. S. Dor. § 36. 34. ἀλλ' Nach meiner Ansicht ist hier ein Vers ausgefallen. Was da stand? Das ist nicht zu ermitteln. Der Sinn muss dieser gewesen sein: κάλω μὲν μετρίω τ', ἀλλ ̓ ὀπόσων τῷ παιδι πρέπει, χαρίσασθ ̓ ἐτάρῳ (ἑταίρῳ) τώραμένῳ (29, 32) μηδὲν ὅλως ΕΧΕΙ.

5

10

5. ταίς ist der aeol. Accus. = τάς. S. Anm. zu 28, 20. Dor. § 74. Eben so ist das von uns conjicirte τλησιπόνοις als Acc. zu nehmen. S. Anm. zu 28, 10.

H

=

96. λαι

[ocr errors]

6. ἄπαν= ἅπαν. παραύαις παρειαῖς. S. Dor. § 36. — γλύκυ γλυκύ wie Hor. Od. 1, 22 Schl. dulce ridentem Lalagen amabo. S. 1, μειδίαι μειδιᾷ, wie γέγελᾷ. S. gr. Ausg. p. 272. 7. οὐδ ̓ ὅσον ύπνω 'πιτύχην οὐδ ̓ ὅσον ὕπνου ἐπιτυχεῖν ἔσσεται (ἡμῖν) ἐρωΐα (= ἐρωή), nicht einmal So viel Ruhe und Rast“ werde ich behalten, als nöthig ist um Schlaf zu finden. Ueber die Infnitivform ἐπιτύχην s. Dor. § 127, über ἐρωΐα gr. Ausg. p. 272.

=

Ο

[ocr errors]

8. λέπτα, blinzelnd, wie Einer, der verächtlich nach Jemanden hinschielt, als wollte er sagen:,,was willst du denn?" Schwedisch: han sag plirande på mig. Ueber die Construction s. gr. Ausg. p. 272 und oben v. 6 γλύκο μειδίαι. δι ὀφρύγων δι ̓ ὀφρύων, ,, superciliose" mit Unmuth und Stolz. S. gr. Ausg. p. 273.

,

=

[merged small][ocr errors]

εἰς οἶκον δ ̓ ἀπέβαν ἔλκος ἔχων καὶ τὸ [κέαρ δάκων].
πόλλα δ ̓ εἰσκαλέσας θυμον ἐμαυτω διελεξάμαν
,,τί δὴ ταῦτ ̓ ἐπόης; ἀλλοσύνας τί ἔσχατον ἔσσεται;
λεύκας οὐ συνίησθ ̓ ἔττι φόροις ἐν κροτάφοις τρίχας;
ὠρά του φρονέειν! μὴ σὺ νέος τὴν ἰδέαν πέλῃ;
πάντ ̓ ἔρδ ̓, ὅσσα περ οἱ τῶν ἐτέων ἄρτια γεύμενοι.
καὶ μὲν ἄλλος ἐλάσθη τὸ δ ̓ ἄρ ̓ ἧς λώϊον, ἔμμεναι
ξέννον τῶν χαλέπων παῖδος ἐρώτ[ων καὶ ἐλεύθερον].
τῷ μὲν γὰρ βίος ἔρπει προγόνοις ἶσ ̓ ἐλάφω θόας,
ἀλλάσσει δ ̓ ἐτέρα ποντοπόρην αὔριον ἄμερος.

11. ἔλκος, ἕλκος. δάκων. Iliad. 6, 202 ὃν θυμὸν κατέδων. S. gr. Ausg. p. 273.

12. εἰσκαλέσας, revocavi animum meum, ich rief mich zur Besinnung zurück. Der Geist oder das Herz (θυμός) war ja bei dem Geliebten! Arist. Eqq. 1118 πρὸς τὸν λέγοντ ̓ ἀεὶ κέχηνας· ὁ νοῦς δέ σου παρὼν ἀποδημεῖ Liv. 27, 17. S. gr. Ausg,

13. τί δὴ ταῦτ ̓ ἐπόης (ἐποίεις, s. 29, 24), was triebst du dies? was hingest du diesen Liebesgedanken nach (in der ganzen Zeit; v. 2)? — ἀλλοσύνας = ἠλοσύνης. Vgl. 28, 15 und gr. Ausg. p. 274. - τί ἔσχα τον, ecquis erit tibi finis amandi? (Ovid. Amor. 3, 1, 15). Am richtigsten nimmt man eine Synizesis an (τί ἔσχατον zusammen als Dactylus zu lesen), welche durch den scharfen Ton des Fragenden tí erklärt wird, wenn sonst auch eine solche Synizesis bis jetzt bei ohne weiteres Beispiel ist.

14. συνίησθα. Vgl. 29, 4 ἐπέλησθα. ὄττι, ὅτι. φόροις, φέρεις, steht klar und deutlich in der Handschrift, ist abzuleiten vom Aeolischen φόρωμι φορόω. Siehe Anm. zu Vers 26.

[ocr errors][merged small]

=

[ocr errors]

15. ώρα μὴ — du bist doch nicht ein Jüngling an Gestalt? Vgl. gr. Ausg. p. 275.

16. πάντ' ἔρδ' —, thue was sich für dein Alter, für diejenigen ziemt, die schon gründlich die Jahre gekostet haben, graue Haare haben, wie du (v. 14). Ueber γεύμενοι 3. Dor. § 54b.

17. καὶ μάν wie 4, 23. 10, 23.

15

20

[blocks in formation]

ής (wie 2, 90, aeolisch bei Sappho 106 ήν) mit apa verbunden zur Angabe eines alten Erfahrungssatzes wie in den Versen des Nicias im Argument von Id. 11 p. 142.

18. évvov (wie 28, 6),,,peregrinum atque hospitem" (Cic. de Or. 1, 50, 218) esse in amoribus, ignarum esse amorum. Soph. Oed. R. 219 ἀγὼ ξένος μὲν τοῦ λόγου τοῦδ ̓ ἐξερώ. S. gr. Ausg. p. 276.

προ

19. τῷ, puero illi. ἔρπει, ἕρπει (vgl. ὄρπετον 29, 13), illi vita facilis ac laeta,,fluit" (Hor. Epist. 1, 1, 23) ceu vita hinnuleorum. γόνοις ἶσα ἐλ., frisch und froh ist sein Leben gleich dem der jungen Hirsche. Ueber die Kürze des Ausdruckes im Vergleiche s. Anm. 2, 15. Hor. Od. 3, 6, 46 aetas parentum peior avis. Cic. pro Mil. 21, 55 iter - impedimenta.

20. ἀλλάσσει κτλ., aber ändern wird er über Nacht (avριον) auch dieses frohe ungebundene Leben (oder sein Wesen- was grammatisch eben so gut gestattet ist -) uns zwar dergestalt dass er zahm (ἄμερος, ἄμερος, ἥμερος vgl. 23, 3 -), sanft, geworden (durch die Gefühle der Liebe) nach der andern Seite hin (ἐτέρᾳ — ἑτέρα) die Segel wendet (ποντοπόρην =

=

οὐδ ̓ αὐτῷ γλυκέρας ἄνθεμον ἄβας πεδ ̓ ὑμαλίκων μένει. τῶ δ ̓ ὀ πόθος καὶ τὸν ἔσω μύελον ἐσθίει ὀμμιμνασκομένῳ, πόλλα δ ̓ ὄρη νύκτος ἐνύπνια; παύσασθαι δ ̓ ἐνίαυτος χαλέπας οὐκ ἔ[κανος νόσω]. ταῦτα κἄτερα πόλλα προτ ̓ ἔμον θυμον ἐμεμψάμαν. ὁ δὲ τοῦτ ̓ ἔφατ'· ὅττις δοκίμοι τὸν δολομάχανον νικάσειν Ἔρον, οὗτος δοκίμοι τοὶς ὑπὲρ ἀμμέων

ποντοπορεῖν), d. h. dass er fieht der Brüder wilde Reihn" und irgend welchem Liebhaber (ἑτέρᾳ wie ἀλλά 2, 6) sich zuwendet. Anstreifend ist der Gedanke bei Hor. Od. 4, 10, 7. 21. ἄνθεμον. Theogn. 1305 θυ μῷ γνοὺς ὅτι παιδείας πολυηράτου ἄνθος ὠκύτερον σταδίου. — ἄβας, ἥβας (1, 44). πεδο μετά. S. 29, 38. ὑμαλίκων, ὁμηλίκων (18. 22 συνομάλικες). Vgl. 29, 20 ὅμοιος und Dor. § 36 Anm.

=

[blocks in formation]

23. ὀμμιμνασκομένῳ ἀναμιμνησκομένῳ (indem du an ihn denkst), wie 29, 26 von demselben Verbum ὀμνάσθην = ἀναμνησθῆ ναι. Das a ist im Anfange des Wortes in o übergegangen, wie 28, 9 in ὄλοχος = ἄλοχος, 30, 33 ὀνέμων ἀνεμοῦν. Sapph. 1, 3 ὀνία = ἀνία.

ὄρη = ὁρᾷ, und deine Sehnsucht sieht in der Nacht viele Träume, ähnlich wie Hor. Od. 2, 16, 16 leves somnos timor aut cupido sordidus aufert. Cic. 2 Catil. 12, 27 mea lenitas . . hoc exspectavit. Mit dem Gedanken vgl. Hor. Od. 4, 1, 37: nocturnis ego somniis iam captum teneo, iam volucrem sequor te per gramina Martii campi, te per aquas, dure, volubiles.

25. κάτερα = καὶ ἕτερα. Dass der Dichter äolisch ἄτερος und also vorher κ' (nicht χ') schrieb lehrt die

THEOKRIT VON FRITZSCHE. 2. Aufi.

66

25

Lesart des folgenden Verses (t' ὄτις).— προτ ̓ ἔμον κτλ., vor, bei (προτ', προτί, πρός: s. Dor. § 151) meinem Herzen oder meiner Seele beschwerte ich mich so. Wegen der äolischen Elision des letzten Vokales in der Präposition προτί s. Anm. zu 25, 242, wegen der Verbindung mit μέμφεσθαι Xen. Oecon. 11, 23: η μέμφομαι τινα πρὸς τοὺς φίλους ἢ ἐπαινώ. Vgl. auch Cato bei Gellius 16, 1 cogitate cum animis vestris.

=

26. ὁ δὲ τοῦτ' ἔφ. Der θυμός (äolisch accentuiren wir hier und ν. 12 θυμον wie z. B. Sapph 1, 4) redet mit dem Manne wie z. B. der animus Hor. Sat. 1, 2, 68. Vgl. Plaut. Bacch. 3, 5, 3528 nam illud animus meus miratur. ὄττις, ὅστις. δοκίμοι = δοκιμοῖ von δοκίμωμι δοκέω (Hesych.), dasselbe im nächsten Verse und 29, 19 die zweite Person δοκίμοις (auf welche die Variante δοκέοις in cod. c. führt) wie von δίδωμι, äolisch δίδοιμι, die zweite Person δίδοις (schol. zu Iliad. 19, 270 wo Andere δίδοισθα, andere διδοῖσθα lasen, Bekker δίδωσθα schreibt ). So ảolisch ἐλευθέρωμι ἐλευθερίω in Cramer. anecd. Oxon. IV p. 314, 19 und I p. 377, 25. Darnach ist oben Vers 14 φόροις gesagt von φοράω, φόρωμι. Vgl. auch v. 33 ὀνέμων und 28, 3 Anm. δολομάχανον, insidiosum Amorem" (Ovid. Remed. 148). Tibull. 1, 6, 4 von Amor: an gloria magna est insidias homini composuisse deum? S. auch Simonid. bei Schol. Apoll. Rhod. 3, 26, wo zu lesen ist: σχέτλιο παῖ, δολόμητις ̓Αφροδίτα τὸν Αρει δολομήχανον (schol. δολομηχάνῳ) τέκεν.

[ocr errors]

27. "Egov. S. Anm. zu 29, 22. δοκίμοι wie v. 26.

27-28. τοὶς (τοὺς, s. zu 28, 10)

17

εὔρην βραϊδίως ἄστερας ὀπποσσάκις ἔννεα.

καὶ νῦν εἴτ ̓ ἐθέλω, χρή με μάκρον σχόντα τὸν ἄμφωνα ἔλκην τὸν ζυγον, εἴτ ̓ οὐκ ἐθέλω. ταῦτα γὰρ ὠγαθος βούλεται νέος, ὃς καὶ Δίος ἔσφαλε μέγαν νόον

καὔτας Κυπρογενήας. ἔμε μάν, φύλλον ἐπάμερον, σμίκρας δεύμενον αὔρας ὀνέμων, ἦκα φόρην [πρέπει].

uns

ὑπὲρ ἀμμέων (Dor. § 89 ୧ 89) ευρην ( εὑρεῖν Dor. § 127) βραϊδίως (ῥηϊδίως, Dor. § 36) ἄστερας ὀπποσάκις (ὁποσάκις) ἔννεα (ἐννέα), wer da wähnt, er vermöge den ränkevollen Eros zu besiegen, der wähnt, er vermöge leicht zu erkennen, wie viel Sterne, wie viel Enneaden Sterne (wie vielmal neun Sterne) oben am Himmel über sind. Mit der den Griechen bei Verbis des Erkennens (εὑρεῖν) geläufigen Anticipation des Subjectes (Anm. zu 2, 69) sagt Theokrit: δοκίμοι (δοκεῖ) εὑρεῖν τοὺς ἀστέρας ὁσάκις ἐννέα εἰσίν — wie viel ihrer sind. Ganz wie Plato, Euthyd. p. 294, Β: ἢ καὶ τὰ τοιαῦτα ἐπίστασθον τοὺς ἀστέρας ὁπόσοι εἰσὶ καὶ τὸν ἄμμον; Der Dichter bedient sich nun aber (wie 17, 82-84) einer Multiplication (wie oft auch die römischen Dichter theils aus metrischen Gründen, theils um die prosaische Zahl zu vermeiden, z. B. Hor. Od. 3, 19, 14 ternos ter cyathos, Ovid. Met. 7, 293. Virg. Aen. 1, 272 u. a.), die hier um so passender gewählt ist, weil die Neunzahl im Anschlusse an die beliebte Zahlensymbolik der Pythagoräer als etwas Heiliges gilt. Vergl. die Dreizahl Anm. 2, 43, deren Quadrat sie ja ist (Ovid. Met. 14, 58. 13, 952. Virg. Aen. 6, 439) und namentlich Hor. Od. an der oben genannten Stelle (Od. 3, 19, 14), Auson. id. 11 (ter bibe vel totiens ternos: sic mystica lex est), Eustath. p. 180, 18 zu lliad. 2, 96„,ἐννέα" κήρυκες. Eine kostbare Probe davon wie bis in späte Zeit diese pythagoreische Faselei nachgewirkt hat, findet man in der Schrift von Carrière, die philos. Weltanschauung der Reformationszeit u. s. w. (Stuttg. 1847) p. 407. Giordano Bruno sagte noch: ,Gleiches entspringt aus Gleichem. So will es

[ocr errors]

30

der Enneas Rathschluss." Ob Catull dieses Gedicht kannte? Man vergleiche Catull 7, 1flg.: quaeris, quot mihi basiationes, tuae, Lesbia, sint satis superque? Quam magnus numerus Libyssae arenae. Aut quam sidera multa, quam tacet nox, furtivos hominum vident amores, tam te basia multa basiare vesano satis et super Catullo est cet. Catull 61, 207 ille pulveris Africi siderumque micantium subducat numerum prius, qui vestri numerare vult multa milia ludi.

29. μάκρον – ἄμφενα (= αύχένα), es ziemt sich für mich, der ich vordem das Haupt stolz, den Nacken hoch trug wie ein stolzes Ross, dessen Nacken Virg. Georg. 3, 79 und Hor. Sat. 1, 2, 89 ardua cervix. S. Hor. Od. 2, 5, 1 und gr. Ausg.

30. ἔλκην, ἕλκειν. S. Dor. § 127. — τὸν φύγον (ζυγόν), iugum a Cupidine mihi impositum. Vgl. 27, 20. Hor. Od. 3, 9, 18 und grosse Ausg. p. 280. - ὤγαθος, ὁ ἀγαθός, deus ille, quem mihi semper cupio esse,,bonum", clementem, propitium. S. corp. inscr. 2556, 1 und gr. Ausg.

31. ὂς (ὃς) καὶ Δίος (Διὸς) ἔσφαλε (ἔσφηλε) μ. ν. Aphrodite sagt Eur. Hipp. 6: σφάλλω δ ̓ ὅσοι φρονοῦσιν εἰς ἡμᾶς μέγα. Virg. Aen. 1, 665 spricht dieselbe Göttin zu Amor: nate, patris summi qui tela Typhoëa temnis.

32. Κυπρογενήας - Κυπρογε νείας (z. B. Arist. Lysistr. 551). Vgl. übrigens gr. Ausg. p. 281. φύλ λον ἐπάμερον (= ἐφήμερον), ein Eintagsgeschöpf, ein Blatt, das kaum länger denn einen Tag dauert, nennt sich der Dichter im offenbaren Anklange an Homer, Iliad. 6, 146: οἵη περ φύλλων γενεή, τοίη δὲ καὶ ἀνδρῶν . φύλλα τὰ μέν τ ̓ ἄνεμος χαμάδις χέει κτλ. Vgl. die Citate gr. Ausg. 281-282.

33. σμίκρας δεύμενον (Dor.

§ 54b) αὔρας ὀνέμων, ich, ein
Blatt, welches nur eines kleinen
Windhauches zum Verwehen bedarf.
Bei dem Substantiv avoa steht der
Infinitiv nach Analogie von 24, 136.
Wir schreiben ὀνέμων = ἀνεμοῦν,

indem wir wegen der Endung auf Anm. 29, 9 (δίδων), wegen des mlautes ο (ὀνεμόω, ὀνέμωμι = άνε μόω) auf Anm. zu v. 23 verweisen. - φόρην · φέρειν.

=

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΙΑ.

Ι.

EUSTATH. ad Iliad. V, 905 p. 620, 29. 'Αδελφὴ δέ ἐστιν Αρεως ἡ Ἥβη, ὡς καὶ Θεόκριτος μυθολογεῖ.

II.

ΕΤΥΜ. Μ. p. 290, 53 — δυσὶν ἀντιφέρεσθαι ὡς παρὰ Θεοκρίτῳ.

III.

ΕΚ ΤΗΣ ΒΕΡΕΝΙΚΗΣ.

Και τις ἀνὴρ αἰτεῖται ἐπαγροσύνην τε καὶ ὄλβον, ἐξ ἁλὸς ᾧ ζωή, τὰ δὲ δίκτυα κείνῳ ἄροτρα, σφάζων ἀκρόνυχος ταύτῃ θεῷ ἱερὸν ἰχθύν, ὃν λεῦκον καλέουσιν, ὁ γὰρ φιερώτατος ἄλλων, και κε λίνα στήσαιτο, καὶ ἐξερύσαιτο θαλάσσης ἔμπλεα.

ΕΚ ΤΗΣ ΒΕΡΕΝΙΚΗΣ. Bruchstück eines Lobgedichtes auf Berenike, der Mutter des Ptolemäus Phi

5

ladelphus (Anm. zu 15, 107), welches uns Athen. VII, p. 284, A aufbewahrt hat.

ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ.

I.

Τὰ ῥόδα τὰ δροσόεντα καὶ ἡ κατάπυκνος ἐκείνα ἕρπυλλος κεῖται ταῖς Ελικωνιάσι,

ταὶ δὲ μελάμφυλλοι δάφναι τίν, Πύθιε Παιάν, Δελφὶς ἐπεὶ πέτρα τοῦτό τοι ἀγλάϊσε.

I. Auf Weihgeschenke für die Musen und Apollo.

2. ἕρπυλλος. Quendel oder Feldthymian, thymus serpyllum L.,

pflücken z. B. die Gespielinnen der
Europa bei Mosh. 2, 66.
3. μελάμφ. Vgl. 11,
4. Δελφὶς πέτρα. Eur. Andr.

17*

46.

« ForrigeFortsæt »