Billeder på siden
PDF
ePub

θαλλῷ ἐπιρραίνειν ἐστεμμένῳ ἀβλαβὲς ὕδωρ Ζηνὶ δ ̓ ἐπιρρέξαι καθυπέρτερῳ ἄρσενα χοῖρον, δυσμενέων αἰεὶ καθυπέρτεροι ὡς τελέθοιτε.“

Φᾶ, καὶ ἐρωήσας ἐλεφάντινον ᾤχετο δίφρον Τειρεσίας πολλοῖσι βαρύς περ ἐὼν ἐνιαυτοῖς. Ἡρακλέης δ ̓ ὑπὸ ματρὶ νέον φυτὸν ὡς ἐν ἀλωᾷ ἐτρέφετ' Αργείου κεκλημένος ̓Αμφιτρύωνος. γράμματα μὲν τὸν παῖδα γέρων Λίνος ἐξεδίδαξεν, υἱὸς ̓Απόλλωνος μελεδωνεὺς ἄγρυπνος ήρως, τόξον δ ̓ ἐντανύσαι καὶ ἐπὶ σκοπὸν εἶναι ὀϊστόν Εὔρυτος ἐκ πατέρων μεγάλαις ἀφνειός αρουραις. αὐτὰρ ἀοιδὸν ἔθηκε καὶ ἄμφω χεῖρας ἔπλασσε πυξίνᾳ ἐν φόρμιγγι Φιλαμμονίδας Εὔμολπος. ὅσσα δ ̓ ἀπὸ σκελέων ἑδροστρόφοι Αργόθεν ἄνδρες

schädlichen Einflusses zu vertreiben. Eine gewisse Aehnlichkeit ist Jud. 9, 45.

96. ἀβλ. was den Schaden abwäscht. Vgl. 12, 25. ὕδωρ. Virg. Aen. 6, 229,,aqua pura" [ἐστεμμένῳ ist Conj. von Schäfer für ἐστεμμέ νον].

100. βαρὺς — ἐνιαυτοῖς. Hor. Sat. 1, 1, 4 gravis annis. Weissenborn zu Liv. 7, 39. Seneca Med. II, 258 aevo gravis. Cicero 2 Cat. 6, 20: aetate affectus. Liv. 9, 2 gravis annis abscesserat muneribus: in corpore tamen affecto vigebat vis animi consiliique.

101. vлò. S. Anm. zu v. 31. vέov. S. 8, 42. φυτὸν. Iliad. 18, 57 τὸν μὲν ἐγὼ θρέψασα φυτὸν ὡς γουνῷ ἀλωῆς.

103. γράμματα. Der Anachronismus liegt eben so am Tage_wie der bei Shakspeare, Jul. Caes. II, 1. Brutus: peace, count the clock. Cassius: the clock hath stricken three. Buttler sagt in Schillers Piccolom. I, 2: und wie des Blitzes Funke sicher, schnell, geleitet an der Wetterstange läuft, herrscht sein Befehl vom letzten fernen Posten bis zu der Wache, die ihr Schilderhaus hat aufgerichtet an der Kaiserburg. Λίνος, der alte Sänger, Sohn des Apollo (v. 104. Virg. Ecl. 4, 57) und der Terpsichore (oder Enterpe oder Kalliope oder Psamathe),

[ocr errors]

100

105

den schliesslich Herkules mit der Lyra erschlug (Plaut. Bacch. 1, 2, 47-155). Athen. p. 164, B. Welcker, kl. Sehr. 1. p. 46.

106. Εὔρυτος, der Odyss. 8, 224 zugleich mit Herkules als trefflicher ἐκ Bogenschütze erwähnt wird. πατέρων wie 16, 33. Aesch. Eum. 894 τὰ ἐκ προτέρων ἀμπλακήματα. ἀρούραις. Wegen des Dativus s. Anm. zu 25, 119.

[ocr errors]

108. φόρμιγγι. Vgl. Iliad. 9, 186.

Φιλ. Εὔμ. Der Name Eumolpus ist eigentlich appellativ, der Schönsingende, der dann als Nomen propr. auf verschiedene sagenhafte Personen übertragen wurde. Vorzüglich bekannt ist der Stifter der eleusinischen Mysterien in Attica, welcher z. B. Pausan. 1, 38 der Sohn des Poseidon und der Chione heisst. Ungewiss ist es, ob der Dichter diesen Eumolpus meint und in der Genealogie einer andern Sage folgt. Den Philammon, einen alten Sänger aus Thracien, bezeichnen andere als den Vater des aus Iliad. 2, 595 bekannten Thamyris (Apollod. 1, 3, 3).

109. ἀπὸ σκ. ist eng mit ἑδροστρόφοι zu verbinden, crurum ope celeriter nates versantes. Beweglichkeit des ganzen Körpers gehört zur Kunst des Ringers. Theophr. Char. 10 (27) καὶ παλαίων πυκνὰ τὴν ἕδραν (nates) στρέφειν ὅπως πεπαιδεῦσθαι δοκῇ. - Αργόθεν. Die

21

ἀλλάλους σφάλλοντι παλαίσμασιν, ὅσσα τε πύκται
δεινοὶ ἐν ἱμάντεσσιν, ἅ τ ̓ εἰς γαῖαν προπεσόντες

πάμμαχοι ἐξεύροντο σοφίσματα σύμφορα τέχνα, Fitn
πάντ ̓ ἔμαθ ̓ Ἑρμείαο διδασκόμενος παρὰ παιδί
Αρπαλύκῳ Φανοτῆ, τὸν οὐδ ̓ ἂν τηλόθι λεύσσων
θαρσαλέως τις ἔμεινεν ἀεθλεύοντ ̓ ἐν ἀγῶνι.
τοῖον ἐπισκύνιον βλοσυρῷ ἐπέκειτο προσώπῳ.
ἵππους δ ̓ ἐξελάσασθαι ὑφ ̓ ἅρματι καὶ περὶ νύσσαν
ἀσφαλέως κάμπτοντα τροχῶ σύριγγα φυλάξαι,
̓Αμφιτρύων ὃν παῖδα φίλα φρονέων ἐδίδαξεν
αὐτός, ἐπεὶ μάλα πολλὰ θεῶν ἐξ ἤρατ ̓ ἀγώνων
Αργει ἐν ἱπποβότῳ κειμήλια, καί οἱ ἀαγεῖς
δίφροι, ἐφ ̓ ὧν ἐπέβαινε, χρόνῳ διέλυσαν ἱμάντας.
δούρατι δὲ προβολαίῳ ὑπ ̓ ἀσπίδι νῶτον ἔχοντα
ἀνδρὸς ὀρέξασθαι ξιφέων τ ̓ ἀνέχεσθαι ἀμυχμόν

Ringkunst der Argiver war berühmt, sprüchwörtlich der Ausdruck 'Aqγείων ἡ πάλη (Anth. Pal. 9, 391).

110. ὅσσα wiederholt aus Vers 109. Vgl. Id. 1, 1 - 2.

111. ἱμάντεσσι. Vgl. 22, 68. 22, 81. εἰς γ. προπεσόντες. Zu den Kunstgriffen der Pankratiasten gehörte auch der, dass sie sich zur rechten Zeit auf die Erde warfen und den Gegner dann zu überwältigen suchten. Philostr. sen. 2, 6 p. 411 Kayser: οἱ παγκρατιάζοντες κεκινδυνευμένῃ προσχρῶνται τῇ πά· λῃ· δεῖ γὰρ αὐτοῖς ὑπτιασμῶν τε, οἳ μή εἰσιν ἀσφαλεῖς τῷ παλαίοντι, καὶ συμπλοκῶν, ἐν αἷς περιγίγνε σθαι χρὴ οἷον πίπτοντα, δεῖ δὲ αὐτοῖς καὶ τέχνης ἐς τὸ ἄλλοτε ἄλλως ἄγχειν. Schol. zu Pind. Isthm. 3,65 μήτιν ἀλώπηξ sagt: ἔοικε δι δάσκειν τοῦ παγκρατιαστοῦ τὸ πάλαισμα, ὡς χαμαί κειμένου καὶ τὸν μείζονα τέχνῃ νενικηκότος. καὶ γὰρ ἡ ἀλώπηξ ὑπτία τοῖς ποσὶν ἀμύνεται. [V. 112 ist σοφ. Conj. Mein. und Ahr. für παλαίσματα, welche auch Ziegler aufnimmt.]

114. Αρπαλύκῳ. Harpalykus ist nach Apollod. 3, 8, 1 ein Sohn des Lykaon. Derselbe Apollodor sagt 2, 4, 9: ἐδιδάχθη Ἡρακλῆς ἁρματηλατεῖν μὲν ὑπὸ Αμφιτρύωνος (vgl. *. 120) παλαίειν δὲ ὑπὸ Αὐτολύ

κου

110

115

120

τοξεύειν δὲ ὑπὸ Εὐρύτου (vgl. ν. 106)· ὁπλομαχεῖν δὲ ὑπὸ Κάστο ρος, κιθαρῳδεῖν δὲ ὑπὸ Λίνου (vgl. v. 103). Da Apollodor im übrigen mit unserer Erzählung ziemlich übereinstimmt, so ist Heyne's Vermuthung, dass Theokrit Αὐτολύκῳ für Αρπαλύκῳ geschrieben habe, sehr plausibel, zumal da Autolykus als Sohn des Hermes bezeichnet wird (Paus. 8, 4). Allein wir müssen die Worte von Mein. festhalten: nisi forte ignotos nobis auctores secutus est poeta.

116. τοῖον ἐπισκ. (Iliad. 17, 136). Cic. pro Sest. 8, 19 nam quid ego de supercilio dicam? quod tum hominibus non supercilium, sed pignus reipublicae videbatur. Tanta erat gravitas in oculo, tanta contractio frontis cet. Vgl. Theokr. 2, 161 und gr. Ausg. p. 163.

[blocks in formation]

κοσμῆσαί τε φάλαγγα λόχον τ ̓ ἀναμετρήσασθαι
δυσμενέων ἐπιόντα καὶ ἱππήεσσι κελεῦσαι
Κάστωρ ἱππαλίδας δέδαεν, φυγὰς "Αργεος ἐνθών,
ὁππόκα κλῆρον ἅπαντα καὶ οἰνόπεδον μέγα Τυδεύς
ναῖε παρ' Αδρήστοιο λαβὼν ἱππήλατον "Αργος.
Κάστορι δ ̓ οὔτις ὁμοῖος ἐν ἡμιθέοις πολεμιστής
ἄλλος ἔην πρὶν γῆρας ἀποτρῖψαι νεότητα.

Ὧδε μὲν Ἡρακλῆα φίλα παιδεύσατο μάτηρ. εὐνὰ δ ̓ ἧς τῷ παιδὶ τετυγμένα ἀγχόθι πατρός δέρμα λεόντειον μάλα οἱ κεχαρισμένον αὐτῷ,

δεῖπνον δὲ κρέα τ ̓ ὀπτὰ καὶ ἐν κανέῳ μέγας ἄρτος Δωρικὸς ἀσφαλέως κε φυτοσκάφον ἄνδρα κορέσσαι. αὐτὰρ ἐπ ̓ ἄματι τυννὸν ἄνευ πυρὸς αἴνυτο δόρπον· εἵματα δ ̓ οὐκ ἀσκητὰ μέσας ὑπὲρ ἕννυτο κνάμας.

125-126. λόχον ἐπιόντα,

[ocr errors]

und scharf zu bemessen der Feinde Angriff drohende Schaar. Zimm. λόχος ist gebraucht wie Odyss. 20, 49. Orph. Arg. 114 u. a. [Am. übersetzt et insidias praemeditari hostiles in impetu faciendo.]

127. Κάστωρ wird auch von Apollodor in der Anm. zu v. 114 angegebenen Stelle als Lehrer des Herkules genannt.

ἱππαλίδας, equestris rei peritus, eques, von ἵππαλος, was Etym. Μ. p. 698, 14 hat, wovon die Nebenform ἱππαλέος sich bei Oppian. Cyneg. 1, 169 findet. Vgl. δραπετίδης von δραπέτης, Mosch. 1, 3. So heisst Kastor Theokr. 22, 34 αιολόπωλος, Iliad. 3, 237 ἱππόδαμος. Vgl. gr. Ausg.

p. 164.

Αργος.

128-129. Τυδεύς Tydeus, der Vater des von Homer verherrlichten Diomedes, heirathete die Deïpyle, die Tochter des Adrastus, des Königs von Argos. Iliad. 14, 119 sagt Diomedes: πατὴρ δ ̓ ἐμὸς Αργεϊ νάσθη. Vgl. Apollod. 3, 6, 1. 1, 8, 5.

132. δε. Vgl. den Schluss von Id. 13, v. 72. Id. 11, v. 80. Id. 22, ν. 212.

133. εὐνά. Vgl. Stat. Achill. 2, 394.

125

130

135

135. δεῖπνον. Herkules ist berühmt als starker Esser. Aristoph. Ran. 63, 550 flg. Athen, 10 Ρ. 411, Β. Vgl. 22, 115. 4, 34.

136. Δωρικός. Schol. Apoll. Rhod. 1, 1077 ἀκάθαρτοι καὶ εὐτελεῖς ἄρτοι, οὓς ὁ Θεόκριτος Δωρικούς φησιν, also geschrotenes Brot, eine Art Commisbrot oder westphälischer Pumpernickel. φυτοσκάφον. Von einem gefrässigen Sklaven sagt Alciphr. Epist. 3, 38 ἦν οὗτος ἅμα λαμπρὰ ζημία· ἐσθίει μὲν γὰρ τεσ σάρων σκαπανέων σιτία. κορέστ σαι nehme ich als Infinitiv, abhängig von ἄρτος (vgl. 5, 10), Brot, um wohl einen ,,Scheunendrescher" völlig zu sättigen. Beim Inf. steht κε wie Iliad. 22, 110. Mit der Ver bindung von Subst. und Inf. vgl. Eur. Hipp. 346 οὐ μάντις εἰμὶ τἀφανῆ γνῶναι σαφῶς. Theokr. 30, 33.

137. ἐπ' ἄματι kann an unserer Stelle nur heissen: den Tag über. Vgl. Odyss. 12, 105. Iliad. 8, 529. Denn δόρπον ist hier Mahlzeit überhaupt, δεῖπνον aber (v. 135), wie bei den Attikern, die Hauptmahlzeit, welche gegen Abend gehalten wurde (Athen. 1 p. 11, D). S. Pape s. v. Harl. übersetzt die finito, Paley post diem peractum, Ameis quottidie, was ich wegen gr. Ausg. p. 165 bemerke.

XXV.

ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΕΟΝΤΟΦΟΝΟΣ.

Τὸν δ ̓ ὁ γέρων προσέειπε φυτῶν ἐπίουρος ἀροτρεύς παυσάμενος ἔργοιο, τό οἱ μετὰ χερσὶν ἔκειτο·

[ocr errors]

'Εκ τοι ξεινε πρόφρων μυθήσομαι ὅσσ ̓ ἐρεείνεις, Ἑρμέω ἀζόμενος δεινὴν ἔπιν εἰνοδίοιο

τὸν γάρ φασι μέγιστον ἐπουρανίων κεχολώσθαι, εἴ κεν ὁδοῦ ζαχρεῖον ἀνήνηταί τις ὁδίτην.

XXV. Herkules, der Ueberwinder des Löwen, bei Augias. Herkules wird von einem Landmanne, den er auf dem Felde getroffen, zu den Stallungen geführt, wo sich Augias gerade befindet um seine Herden zu mustern (v. 1-84). Die Herden kehren heim von den Triften und werden von Augias, seinem Sohne Phyleus und Herkules betrachtet; bei dieser Gelegenheit wird der grimmigste unter allen Stieren von Herkules gebändigt (v. 85-152). Phyleus und Herkules gehen sodann zur Stadt und unterwegs erzählt der Letztere wie er den nemeischen Löwen bezwungen habe (v. 153 bis Schluss). Nach unseren jetzigen Begriffen von Epos kann das Gedicht nicht als ein in sich abgeschlossenes Ganzes betrachtet werden. Abgesehen von dem Eingange, von welchen man allenfalls sagen könnte, dass er vielleicht absichtlich so gehalten sei, dass er den Leser in medias res einführen solle, erfahren wir nirgends, warum Herkules den Augias aufsucht; wir hören auch nicht das Mindeste über das erste Zusammentreffen desselben mit Augias, nichts z. B. von Begrüssungen wie bei Homer; wir bleiben endlich darüber völlig im Ungewissen, warum Herkules und Phyleus zur Stadt, und zu welcher Stadt sie gehen. Schwerlich ist die Erzählung in der vorliegenden Fassung als vollendet zu betrachten, jedenfalls fehlt, wie

5

schon Callierges, Camerarius u. A. annahmen, der Anfang und ein Stück in der Mitte (v. 85). Der Schluss ist da, wie v. 280 zeigt. S. gr. Ausg. p. 167 fg.) Lange vor Theokrit verfassten der Rhodier Pisander (s. Einl. p. 29) und Panyasis aus Halikarnass, der um die Zeit der Perserkämpfe blühte, Herakleen, in welchen die Abenteuer des Herkules besungen waren. Wie weit Theokrit an die Darstellungen dieser Dichter, denen man sogar diese Idylle beilegen wollte, sich angeschlossen habe, ist nicht nachzuweisen. Die Aechtheit des Gedichtes habe ich gr. Ausg.. nachgewiesen.

2. παυσάμενος. Wegen der Dehnung der Ultima s. Anm. zu 25, 69. 25, 37. tó oî kann kaum ein Hiatus genannt werden. Denn auch in dieser Idylle beobachtet Theokrit den. homer. Sprachgebrauch, als hätte of noch das Digamma. Es wird also weder ein kurzer Vocal davor elidirt (25, 109) noch ein langer Vocal davor verkürzt (25, 80). Dagegen wird die vorhergehende consonantisch auslautende kurze Silbe vor diesem Worte verlängert (25, 82). Aus diesem Grunde ist 15, 112 die Vulgata nao uέv of falsch. Vgl. Hermann, Orph. p. 774 fig. μετὰ χ. wie Odyss. 23, 294. Krüger II, IÏ § 68, 27b.

-

[merged small][ocr errors]

ποῖμναι μὲν βασιλῆος ἐΰφρονος Αὐγείαο

οὐ πᾶσαι βόσκονται ἴαν βόσιν οὐδ ̓ ἕνα χῶρον
ἀλλ ̓ αἱ μέν ῥα νέμονται ἐπ ̓ ὄχθαις ἀμφ' Ελισοῦντος,
αἱ δ ̓ ἱερὸν θείοιο παρὰ ῥόον Αλφειοῖο,

αἱ δ ̓ ἐπὶ Βουπρασίου πολυβότρυος, αἱ δὲ καὶ ὧδε.
χωρὶς δὲ σηκοί σφι τετυγμένοι εἰσὶν ἑκάσταις.
αὐτὰρ βουκολίοισι περιπλήθουσί περ ἔμπης
πάντεσσιν νομοὶ ὧδε τεθηλότες αἱὲν ἔασι
Μηνίου ἂμ μέγα τίφος, ἐπεὶ πολυειδέα ποίην
λειμώνες θαλέθουσιν ὑπόδροσοι εἱάμεναί τε
εἰς ἅλις, ἅ ῥα βόεσσι μένος κεραῇσιν ἀέξει.
αὖλις δέ σφισιν ἥδε τεῆς ἐπὶ δεξιὰ χειρός
φαίνεται εὖ μάλα πᾶσι πέρην ποταμοῖο ῥέοντος,
κείνῃ, ὅτι πλατάνιστοι ἐπηεταναὶ πεφύασι

τι ἐστίν, εἴ τις μὴ φράσῃ ὀρθῶς ὁδόν.

9. ἀμφ' Ἐλισ., am Elisus herum, auf beiden Seiten (4, 19) des Elisus, jedenfalls eines Flüsschens in Elis.

10. í ɛ qò v. Vgl. 1, 69. 7, 136. Dem Flusse wohnt sein Gott, der Quelle ihre Najade inne. Hor, Od. 1, 1, 22 aquae lene caput sacrae. θείοιο. Der Alpheus (vgl. zu 4, 6) wurde in Olympia unter den 12 Göttern verehrt. Pind. Ol. 11, 48. παρὰ ῥόον. Vgl. Iliad. 16, 151 παρὰ ῥόον Ὠκεανοιο. Wie Homer, so

[ocr errors]

dehnt Theokrit in der Arsis des Hexameter oft die kurze Silbe vor einem Worte, welches mit o anfängt (vgl. 22, 118 mit Hom. Odyss. 5, 102), namentlich in der vierten Arsis; vgl. 11, 10. 11, 45. 15, 128. An derselben Versstelle sind überhaupt gern, wie bei Homer, kurze Silben vor einer Liquida gedehnt, 22, 121. 25, 211. 246. 235. 273. Odyss. 3, 354 u. a.

11. Βουπρασίου, im Norden von Elis, schon Iliad. 2, 615 erwähnt. ὧδε steht mit localer Bedeutung auch in dieser Idylle v. 14. 35. 54, wie anderwärts bei Theokrit. Vgl. Anm. zu 1, 13.

12. δὲ ist vor σηκοί gedehnt wie v. 87 vor demselben Worte τε. Ameis praef. p. XXI vergleicht mit Recht homerische Verse wie Iliad. 23, 198.

10

15

20

Odyss. 9, 293. 11, 219. S. Hermann ad Orph. p. 710.

15. Μηνίου. Das Wasser dieses Flusses in Elis leitete Herkules in die Ställe des Augias, um dieselben zu reinigen. Der Name ist auch Pausan. 5, 1 handschriftlich gesichert. [Variante: Πηνεοῦ.]

16. θαλέθ. transitiv wie Pind. Ο1. 3, 23 οὐ καλὰ δένδρε ̓ ἔθαλλεν χώρος. Vgl. gr. Ausg. p. 173.

19. ῥέοντ. Vgl. Iliad. 6, 172.

20. πλατάν. ἐπηετ., platani continuae, weithin gedehnte Reihen (nicht perennes). S. gr. Ausg. p. 173.

- Πλάτανος oder πλατάνιστος ist die orientalische Platane, platanus orientalis L. Man muss selbst im heissen Sommer des Orients an einer von breiten Platanenästen überschatteten Quelle gesessen haben, um das Entzücken der Alten zu begreifen, wenn sie darauf zu sprechen kommen. Schon Homer sagt Iliad. 2, 307: καλῇ ὑπὸ πλατανίστῳ ὅθεν ῥέεν ἀγλαὸν ὕδωρ. Virg. Georg. 4, 146 iamque ministrantem platanum potantibus umbras. Hor. Od. 2, 11, 13 cur non sub alta platano - iacentes potamus uncti. Unter der Platane lässt Plato den Sokrates und Phaedrus rasten, Phaedr. p. 229 A. Abbildung: Schkuhr Taf. 306. Dictionn. Végét. Dicotyl. No. 1.

« ForrigeFortsæt »