Billeder på siden
PDF
ePub

ευ

ὡς εὖ τὴν ἰδέαν τῆς ἁρμονίας ἐμέτρησεν. ὤμοι τῶ πώγωνος, ὃν ἀλιθίως ἀνέφυσα. θᾶσαι δὴ καὶ ταῦτα τὰ τῶ θείω Λιτυέρσα.

1

Δάματερ πολύκαρπε, πολύσταχυ, τοῦτο τὸ λᾷον ενεργόν τ ̓ εἴη καὶ κάρπιμον ὅττι μάλιστα.

σφίγγετ ̓ ἀμαλλοδέται τὰ δράγματα, μὴ παριών τις εἴπῃ σύκινοι ἄνδρες· ἀπώλετο χοὗτος ὁ μισθός.“

ἐς Βορέην ἄνεμον τᾶς κόρθυος & τομὰ ὄμμιν ἢ Ζέφυρον βλεπέτω· πιαίνεται ὁ στάχυς οὑτῶς.

"1

σῖτον ἀλοιῶντας φεύγειν τὸ μεσαμβρινὸν ὑπνῶν ἐκ καλάμας ἄχυρον τελέθει τημόσδε μάλιστα.

39. ἰδέαν κτλ., numerorum rationem probe servavit, rhythmice cecinit. Apte Fr. Jacobs attulit Lucian. Imagg. 14 τῆς ἁρμονίας τὸ ἀκριβέ- \ στατον διαφυλάττειν, ὡς μὴ παραβαίνειν τι τοῦ ῥυθμοῦ, ἀλλ ̓ εὐκαίρῳ τῇ ἄρσει καὶ θέσει διαμεμετρῆσθαι τὸ ᾆσμα. Wüstem.

"

40. ὤμοι κτλ. Der Sinn des Verses ist: wer's doch auch so weit gebracht hätte! Nun bin ich freilich zu alt. Vergleichen lässt sich 14, 28. Long. Pastor. II, 3 p. 39 Schäf. εἰ μὴ μάτην ταύτας τὰς πολιὰς ἔφυσα μηδὲ γηράσας μα ταιότερα τας φρένας ἐκτησάμην, Ἔρωτι ὑμῶν μέλει.

41. Λιτυέρσα. Lityerses ist hier der Name eines Schnitters (θεῖος wie 7, 89), der ein schönes Lied dichtete. Dieses will Milon singen, weil er selbst keines dichten kann. Nur den Namen entlehnte Theokrit aus dem Mythus von Lityerses, dem Sohn des Midas, nach welchem auch entweder das Schnitterlied überhaupt oder ein bestimmtes Schnitterlied Λιτυέρσης benannt war. Athen. 14 p. 619, Α ἡ τῶν θεριστών ᾠδὴ Λιτυέρσης καλεῖται. Volksthümliche Bauernregeln liegen dem nun folgenden Gesange zu Grunde. Vgl. Einl. p. 12 und gr. Ausg. p. 335 -336.

42. 1ov. Vgl. Anm. v. 2.

40

45

45. σύκινοι ist der Nominativus, nicht der Vocativus, wie Zimm. übersetzt. Das Verbum ɛioí oder ἐστί fehlt oft bei kurzen lebhaften oder sententiösen Aeusserungen. Vgl. 10, 52. 17, 74. 13, 66. 12, 34. 13, 52. Hor. Epod. 2, 1 beatus ille, qui Das Feigenholz galt als zerbrechlich und unnütze. Hor. Sat. 1, 8 olim truncus eram ficulnus, inutile lignum.

47. πιαίνεται, so wird das Korn in der Aehre vollkommen. Colum. 2, 21 ante quam ex toto grana indurescant, quum rubicundum colorem traxerunt, messis facienda est, ut potius in area et in acervo, quam in agro, grandescant frumenta. Die Kraft, welche noch in dem Halme ist, soll sich unter Einfluss der angegebenen Lage noch mehr in die Aehre ziehen, damit das Korn sich völlig ausbilde.

-

56

48. φεύγειν ὑπνῶν (Dor.§65), qui triturant frumentum,,fugiant‘ (Hor. Od. 1, 9, 13) meridie dormire.

τὸ μεσαμβρ. S. 1, 15. Man muss sich erinnern, dass das Ausdreschen, oder vielmehr Ausfahren und Austreten des Getraides, bei den Alten auf dem Felde selbst auf eigen dazu geschlagenen Tennen geschah. S. Arethusa von Finkenstein (Einl. p. 1, 3).

49. ἐκ καλ. κτλ. Es,,springt" das Korn am besten, wenn es,,knack

ἄρχεσθ ̓ ἀμώοντας ἐγειρομένω κορυδαλλῶ, καὶ λήγειν εὕδοντος, ἐλινῦσαι δὲ τὸ καῦμα.

εὐκτὸς ὁ τῶ βατράχω, παῖδες, βίος· οὐ μελεδαίνει τὸν τὸ πιεῖν ἐγχεῦντα· πάρεστι γὰρ ἄφθονον αὐτῷ.

κάλλιον, ὦ 'πιμελητὰ φιλάργυρε, τὸν φακὸν ἕψειν· μή τι τάμῃς τὴν χεῖρα καταπρίων τὸ κύμινον.

Ταῦτα χρὴ μοχθεῦντας ἐν ἁλίῳ ἄνδρας ἀείδειν, τὸν δὲ τεόν, Βουκαῖε, πρέπει λιμηρὸν ἔρωτα μυθίσδεν τα ματρὶ κατ ̓ εὐνὴν ὀρθρευσίσα.

dürre" ist. Virg. Georg. 4, 298 et medio tostas aestu terit area fruges.

52. παΐδες. Vgl. 13, 52.

34

53. τὸ πιεῖν, potum, das Trinken (son boire). Anth. Pal. 12, εἷς ἔφερεν τὸ φαγεῖν, εἰς δὲ πιεῖν ἐδίδου. Plat. Rep. 4 p. 439 Β θηρίον ἄγειν ἐπὶ τὸ πιεῖν. Vgl. gr. Ausg. p. 538. Eben so nennen die Neugriechen τὸ φαγί das Essen.

54. κάλλιον ist in der eigentlichen Bedeutung zu nehmen: koche die Linsen besser. Der Verwalter kocht sie nicht weich, damit die Leute nicht so viel essen sollen. Ameis übersetzt age (κάλλιον), iam lentes coque. S. gr. Ausg. φακὸν. In dem Singularis liegt keine Anzüglichkeit. Vgl. 7, 66.

55. καταπρ. τ. κύμ. εἰώθαμεν

50

55

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

XI.

ΚΥΚΛΩ Ψ.

Οὐδὲν ποτ τὸν ἔρωτα πεφύκει φάρμακον ἄλλο,
Νικία, οὔτ ̓ ἔγχριστον, ἐμὶν δοκεῖ, οὔτ ̓ ἐπίπαστον,
ἢ ταὶ Πιερίδες· κοῦφον δέ τι τοῦτο καὶ ἁδύ
γίνετ ̓ ἐπ ̓ ἀνθρώποις, εὑρεῖν δ ̓ οὐ ῥᾴδιόν ἐστι.
γινώσκειν δ ̓ οἶμαί τυ καλῶς ἰατρὸν ἐόντα
καὶ ταῖς ἐννέα δὴ πεφιλαμένον ἔξοχα Μοίσαις.

XI. Der verliebte Polyphem. Wider die Liebe kein Kräutlein gewachsen ist, nur Gesang kann dem Liebenden helfen. Das erfuhr selbst der wilde Polyphem, als er vor Liebe zur Galatea vergehen wollte. S. Theokr. Id. 6. Er setzte sich ans Meergestade und sang ein Liebeslied, wenn auch nach seiner Art in rohen Weisen (siehe Einl. p. 15). Das Mittel half. Diess ist der Grundgedanke dieser Idylle, welche Theokrit an seinen Freund Nicias (vgl. Theokr. 28 und 13, 2), einen Arzt, richtet, dem - wie wir aus dem Anfange und Schlusse des Gedichtes schliessen müssen seine Kunst

[ocr errors]

doch nichts helfen konnte gegen das Herzensweh, welches ihm Eros bereitet hatte. In Vers 72 fig. liegt, wie ich vermuthe, die versteckte Ermahnung an den Freund, die Fesseln einer unerhörten Liebe, die ihn drückten, zu zersprengen. Das angerathene Mittel scheint Nicias befolgt, oder wenigstens dieses Gedicht mit Danke angenommen zu haben. Denn die Schol. haben uns den Anfang der Antwort aufbewahrt, welche Nicias auf dieses Gedicht an Theokrit ergehen liess. Sie lautete: wohl war es wahr, mein Theokrit, was deine Musen sangen. Die Liebe bringt uns Lieder mit, die nimmer sonst erklangen. Ην ἄρ ̓ ἀληθὲς τοῦτο, Θεόκριτε οἱ γὰρ Ἔρωτες πολλοὺς ποιητὰς ἐδίδαξαν τοὺς πρὶν ἀμούσους. Manches für diese Idylle scheint Theokrit aus dem

5

Cyklops des Philoxenus entlehnt zu haben. Vgl. v. 19. Arg. zu Idylle 6 p. 98. Benutzt haben unsere Idylle Virgil in der zweiten Ecloge, Ovid. Met. 13, 762 fg. und Philostr. Imagg. p. 423. Eine Uebersetzung derselben hat unter Anderen Seume gemacht, Spaziergang nach Syrakus 1 p. 178 ed. 1805. Weiteres s. gr. Ausg. p. 343.

1. Οὐδὲν πὸτ τὸν (Anm. zu 4,50), nulla est nata (πεφύκει, Dor. § 16) homini medicina adversus (Cels. 5, 6, 22) amorem. φάρμακον κτλ. Long, Past. 2, 7 p. 41. Schäfer "Eowτης οὐδὲν φάρμακον, οὐ πινόμενον, οὐκ ἐσθιόμενον, οὐκ ἐν ᾠδαῖς λα λούμενον, ὅτι μή φίλημα κτλ. Οvid. Met. 1,523 heu mihi quod nullis amor est medicabilis herbis. Heroid. 5, 149 me miseram, quod amor non est medicabilis herbis.

3. Πιερίδες. Vgl. 10, 24. Bion 14,2, μολπὰν ταὶ Μοῖσαί μοι ἀεὶ ποθέοντι δίδοιεν, τὰν γλυκερὰν μολπάν, τᾶς φάρμακον ἅδιον οὐδέν. Hor. Od. 4, 11, 35 minuentur atrae carmine curae. κούφον, „relevans" (Cic. 1. Cat. 13) S. Theokr. 2, 92. τι. Vgl. 1, 1. — &δύ. Hor. Od. 1, 32 extr. dulce lenimen.

---

4. ἐπ ̓ ἀνθρ. wie Odyss. 13, 60 γῆρας καὶ θάνατος, τάτ ̓ ἐπ ̓ ἀνθρώποισι πέλονται. Vgl. gr. Ausg. p. 346.

5. καλῶς. Vgl. 5, 119.

6. καὶ ταῖς κτλ. Nicias war auch Dichter. Vgl. die Verse in Einl. zu

Οὕτω γοῦν ῥάϊστα διαγ ̓ ὁ Κύκλωψ ὁ παρ' ἡμῖν, ὡρχαῖος Πολύφαμος, ὅκ ̓ ἤρατο τᾶς Γαλατείας, ἄρτι γενειάδων περὶ τὸ στόμα τὼς κροτάφως τε. ἤρατο δ ̓ οὐ μάλοις οὐδὲ ῥόδῳ οὐδὲ κικίννοις, ἀλλ ̓ ὀρθαῖς μανίαις, ἡγεῖτο δὲ πάντα πάρεργα. πολλάκι ταὶ ὄτες ποτὶ τωὐλίον αὐταὶ ἀπῆνθον χλωρᾶς ἐκ βοτάνας· ὁ δὲ τὰν Γαλάτειαν ἀείδων αὐτεῖ ἐπ ̓ ἀϊόνος κατετάκετο φυκιοέσσας ἐξ ἀούς, ἔχθιστον ἔχων ὑποκάρδιον ἕλκος

[blocks in formation]
[ocr errors]

10. ἤρατο κτλ,, amorem suum exercebat non pomis (2, 120) neque rosis, neque cicinnis puellae missitandis. κίκιννοι sind hier Haarlocken (s. gr. Ausg.) — nicht Kränze. - οὐδὲ, Ueber die Dehnung des ε vor siehe 25, 10. – ῥόδῳ. Ueber den Singularis vgl. zu 7, 66 und zu 8, 45. Cic. Tusc. 3, 18 sertis redimiri iubebis et rosa? Die Rose ist der Aphrodite heilig. S. Gerhard, auserles. gr. Vasenbilder 1 p. 130.

er

11. ὀρθαῖς. Seume übersetzt: sondern mit völliger Wuth. Aehnlich heisst es im Deutschen: war geradezu verrückt. ἡγεῖτο πάντα πάρεργα posthabenda" (Virg. Ecl. 7, 17) omnia ,,ducebat" (Cic. pro Arch. 10, 25. Caes. B. G. 6, 18 u. a.) amoribus suis, nämlich oblitus pecorum antrorumque suorum, um mit Ovid. Met. 13, 763 zu reden.

12. ταὶ ὄιες. Mit der Production von ταὶ vgl. 4, 22. 10, 30. 33. τωὐλίον = τὸ αὐλίον wie 25, 84.

10

15.

αὐταί. Virg. Ecl. 4, 21 ipsae lacte domum referent distenta ca

pellae ubera. Ecl. 7, 11 huc ipsi potum venient per prata iuvenci. Cic. 2 Catil. 1 Catilinam ipsum egredientem verbis prosecuti sumus. Hor. Epod. 16, 49 sagt iniussae. Tibull. 1, 3, 45 ultro. ἀπῆνθον. S. D o r. § 42.

13. χλωρᾶς setzt der Dichter absichtlich an die Spitze des Verses, um durch den hervorgehobenen Ton des Wortes die Eigenschaft des Substantivum dem Leser recht lebhaft zu vergegenwärtigen. Durch Wiederholung des Wortes erreichte der deutsche Dichter dasselbe, als er sagte: das grüne grüne Gras. Cic. Legg. 1, 5 in viridi opacaque ripa obambulantes. Ovid. Met. 3, 502 ille caput viridem fessum submisit. in herbam. An derselben Versstelle finden wir mit gleicher Wirkung dieses Adjectivumι 15, 119. 25, 21. 7, 9. Eben so steht 11, 48 λευκᾶς ἐκ χιό vos um den blendend weissen Schnee zu bezeichnen und 9, 10 λευκᾶν ἐκ δαμαλᾶν. Damit vgl. die Adjectiva im Anfange des Verses 5, 33. 25, 131. 11, 18. 1, 40. 1, 148 άδεῖαν und z. B. Virg. Aen. 4, 446 ad auras aetherias. 4, 243 animas ille evocat Oreo pallentes.

[blocks in formation]

Κύπριος ἐκ μεγάλας, τό οἱ ἥπατι πᾶξε βέλεμνον. ἀλλὰ τὸ φάρμακον εὗρε, καθεζόμενος δ ̓ ἐπὶ πέτρας ὑψηλᾶς ἐς πόντον ὁρῶν ἄειδε τοιαῦτα.

Ω λευκὰ Γαλάτεια, τί τὸν φιλέοντ ̓ ἀποβάλλῃ; λευκοτέρα πακτᾶς ποτιδεῖν, ἁπαλωτέρα ἀρνός, μόσχω γαυροτέρα, σφειλωτέρα ὄμφακος ὠμᾶς. φοιτῇς εὐθὺς τοῖσ ̓ ὅκκα γλυκὺς ὕπνος ἔχῃ με οἴχῃ δ ̓ αὖθ ̓ οὑτῶς, ὅκκα γλυκὺς ὕπνος ἀνῇ με· φεύγεις δ' ὥσπερ ὄις πολιὸν λύκον ἀθρήσασα. ἠράσθην μὲν ἔγωγα τεους, κόρα, ανίκα πρᾶτον

16. Κύπριος, eigentlich äolisch. Vgl. Πάριος, Iliad. 3, 325. Scharfe Geschosse legt schon Pindar der Aphrodite bei. Pyth. 4, 214 Κυπρογένεια, πότνια ὀξυτάτων βελέων.

-

[ocr errors]

Pr

τό οἱ πᾶξε β. Vgl. Cic. in Pis. 14, 32 quae vulnera discessus meus reipublicae inflixit. Ilias 5, 795 ἕλκος ἀναψύχοντα τό μιν βάλε Πάνδαρος ἰῷ. ή πατι. Die Leber ist Sitz der Leidenschaften. Vgl. Theokrit 13, 71. Hor. Od. 1, 25, 13 ibique Orelli: quum tibi flagrans amor et libido saeviet circa iecur ulcerosum. πᾶξε. S. Dor. § 22. Cic. 1 Catil. 6, 16 sicam defigere in corpore. Vgl. gr. Ausg. p. 351.

17. τὸ φ. Vgl. 8, 17 und 14, 52. Eine Anspielung auf unser Gedicht ist bei Callim. epigr. 48 ὡς ἀγαθὰν Πολύφαμος ἀνεύρατο τὴν ἐπαοιδάν τὠραμένῳ· ναὶ γᾶν οὐκ ἀματῆς ὁ Κύκλωψ. αἱ Μοῖσαι τὸν ἔρωτα κατισχναίνοντι, Φίλιππε. ἦ πανακὲς πάντων φάρμακον & σοφία.

18. ὑψηλᾶς κτλ. Met. 13, 778 prominet in pontum cuneatus acumine longo collis, utrumque latus circumfluit aequoris unda. Huc ferus ascendit Cyclops mediusque resedit,

19. ὦ λευκὰ Γ. Philoxenus liess den Cyklopen singen: ὦ καλλιπρό σωπε, χρυσεοβόστρυχε Γαλάτεια, χαριτόφωνε, κάλλος Ἐρώτων. Siehe Bergk, poet. lyr. p. 1262.

20. λευκοτέρα. Virg. Εcl. 7, 37 Nerine Galatea, thymo mihi dulcior Hyblae, candidior cycnis, hedera formosior alba. Ovid. Met. 13, 789 candidior nivei folio, Galatea, ligustri. Hor. Epod. 11, 27 puellae candi

dae.

20

25

πακτᾶς. Ovid. Μet. 13, 796 übersetzt lac coactum, Virgil Ecl. 1, 81 pressum lac. Vgl. 11, 66 τυρὸν πᾶξαι. ποτιδεῖν. Bei Aristoph. Vesp. 838 heisst der frischgemachte Käse τροφαλὶς τυροῦ. Vgl. Theokr. 25, 106.

21. μόσχω κτλ. Diesen Vers ahmt Ovid. Met. 13, 791 mit den Worten nach: splendidior vitro, tenero lascivior hoedo. —Wenn aber derselbe Dichter v. 795 schreibt: matura dulcior uva, so erlaubt er sich dieselbe Freiheit in der NachPhilostrat. Imagg. ahmung wie

p. 423, welcher sagt: ἔστι τῷ Πολυφήμῳ ποιμενικὸν ἄσμα, ὡς λευκή τε εἴη καὶ γαῦρος καὶ ἡ δίων ὄμφακος. Denn ὄμφαξ ist vitis immatura. Weder Ovid noch Philostratus scheinen aber das hier der ὄμφαξ gegebene Epitheton (σφεϊλωτέρα) verstanden zu haben oder hatten in ihren Büchern ein corruptes Wort, wie diess noch in unseren Handschriften der Fall ist. Die unhaltbare Vulgata ist φιαρωτέρα. Ich lese σφειλωτέρα herber denn eine unreife Traube. S. gr. Ausg. p. 353 flg.

=

22. φοιτῇς, du pfegst hieher zu gehen. S. 2, 98. εὐθὺς ἰοῖσ', indem du sofort kommst, wenn .

23. αὖθ ̓ οὑτῶς, du gehst wieder so ohne Weiteres fort, ohne dich um mich zu kümmern. [Ueber das Kritische s. gr. Ausg. p. 354-355.]

24. ὥσπερ ὄϊς. Hor. Epod. 12, 25 o ego non felix, quam tu fugis, ut pavet acres agna lupos capreaeque leones!

25-26. ἔγωγα. S. Dor. § 83.

« ForrigeFortsæt »