Billeder på siden
PDF
ePub

15

τόσσον ἔμ ̓ εὔφρηνας σὺ φανείς, σκιερὴν δ ̓ ὑπὸ φηγόν ἠελίου φρύγοντος ὁδοιπόρος ἔδραμεν ὥς τις.

O

10 β ́ Εὔθ ̓ ὁμαλοὶ πνεύσειαν ἐπ ̓ ἀμφοτέροισιν Ἔρωτες
νῶϊν, ἐπεσσομένοις δὲ γενοίμεθα πᾶσιν ἀοιδή.
„δίω δή τινε τῶδε μετὰ προτέροισι γενέσθην
φῶθ ̓, ὁ μὲν ἴσπνιλος, φαίη χ ̓ ὁ ̓Αμυκλαϊάζων,
τὸν δ ̓ ἕτερον πάλιν ὥς κεν ὁ Θεσσαλὸς εἴποι ἀΐτην.
ἀλλήλους δ ̓ ἐφίλησαν ἴσῷ ζυγῷ. ἦρα τότ ̓ ἔσσαν
χρύσειοι πάλιν ἄνδρες, ὅτ ̓ ἀντεφίλησ ̓ ὁ φιληθείς.“
γ' Εἰ γὰρ τοῦτο πάτερ Κρονίδη πέλοι, εἰ γὰρ ἀγήρῳ
ἀθάνατοι, γενεῇς δὲ διηκοσίῃσιν ἔπειτα

[ocr errors]
[ocr errors]

8. τόσσον μ ̓ p. εὔφρηνας] Comm., εὔφρανας k. a. p. 6. 9. 16. D5. L. M. Q. Y. Antt. σύ] 65. 16. Y. Comm., τὺ k. a. p. 9. D. L5 M5 Q. Antt. σκιερήν] 65. 16. Υ. Comm., σκιερὰν k. a. p. 9. D. L. M. Q. Antt. φηγόν] p. 65. (9.) 16. M5 Q5 Comm., φαγόν k. a. D.

L. Q. Antt.

9. ἠελίου] 65. (9.) 16. Y. Comm., ἀελίου k. a. p. D. L. M. Q. Antt. φρύγοντος] k. a. p. s. 9. 16. D. L. M. Q. Y., φρύττοντος Antt. ἔδραμεν] k2 D. corr., ἔδραμον D. pr. vulg.

11. ἐπ ̓ ἔσσ— D., ἐπεσσομένοισι a2. L. 1Call. · ἀοιδή] 65· 16. Υ. Comm., άoidά k. a. D. L5 M3 Q. Antt., ἀοιδαί p. 9., ἀοιδοὶ ἤτοι ἄκουσμα SchCaii.

12. δίω] δοιὼ vulg. τῶδε] τώδε vulg. μετὰ προτέροισι] Taylorus, μετ ̓ ἀμφοτέροισι vulg., cf. Scholl. πρὸ ἡμῶν ἐγένοντο.

17. εἰ γὰρ bis 65. 16. D. Antt. ante

13. σφῶν pro φῶθ ̓ k', σφῶν δ’Mor.— Κρονίδη] 65. 16. Y. Comm., k2. uè v] k. p. v. pr. 9. Q. Iunt., Koovida k. a. p. 9. D. L5. M. Q5. uèv ny a. 6. 16. D. L5. M5. Y. Comm., Antt. μὲν ἧς v. sec. Med. Ald. Call. ἴσπνιλος] p. Q. Scht.3., ἴσπνιλον ν., εἴσπνιλος 65. sec. 16. L. Y.

10

-

15

ICall. Mor. vulg., εἰσπνῖλος D. M.,
εἴσπνηλος kA Antt., ἔσπνηλος k2,
εὔσπλινος 65. pr.
χ ̓ ὁ ̓Αμυ-
κλαϊάζων] χ ̓ ὡμυλκαϊάσδων Iunt.,
χ ̓ ὡ μυκσκλαΐσδων wl superscr.
a „quasi velit άμυσκλαΐασδων, χα
μυκλαϊάσδων k., χωμυκλαΐσδων a.
p s. 64 9. M5 Υ., χ ̓ ὠμυκλαΐσδων
Med., χαμυκλαΐσδων L5. Ald., χ
ὡμυκλαίσδων 65 16. D. Call., Χ
ὡ μυκλαΐσδων Q., χ ̓ ὡ μυκλαϊσδών
pl. ultima vox sine apostropho“, χ
ὁ 'μυκλαΐζων Valck.

14. ἀΐτην] 16., ἀΐταν vulg.
15. ἐφίλασαν p. v 9. D. M. Q.
ἔσσαν] p. 9. D. M. Q., ἦσαν
Db. vulg.

De L. M. Q. Y. Iunt. Scholl., om.
16. πάλιν] k. a. p. s. 6. 9. 16.
D. pr., πάλαι Med. Ald. Call.
ὅτ ̓] Kiessl., ὅn' D. corr. (* in ras.)
et vulg. ἀντεφίλασ ̓ D. Mor.
φιλαθείς γ1. D. Q. Mor.

――

―――

18. γενεῇς] p. D. Q., γενεαὶς Db. vulg. διηκοσίαισιν k. Db, διακοσίησιν p. D.

TESTIMM.

15. Iulian. Oratt. VIII, p. 244. φιληθείς τὸ λεγόμενον ἴσῳ ζυγῷ s. n.

IMITT. 8. 9] Nic. Eug. II, 294. ἐξ ἡλίου φλέγοντος ὡς ὁδοιπόρος | ὡς σκιερόν τι δένδρον ἐξεύρηκά σε. VI, 262. ἐξ ἡλίου φλέγοντος ὡς ὁδοιπόρος | ὑπὸ σκιὰν ἔπιπτον.

ἀγγείλειεν ἐμοί τις ἀνέξοδον εἰς ̓Αχέροντα·
ἡ σὴ νῦν φιλότης καὶ τοῦ χαρίεντος ἀΐτεω
πᾶσι διὰ στόματος, μετὰ δ ̓ ἠιθέοισι μάλιστα.“
γ' ̓Αλλ ̓ ἤτοι τούτων μὲν ὑπέρτεροι οὐρανίωνες
ἔσσονθ ̓ ὡς ἐθέλουσιν· ἐγὼ δέ σε τὸν καλὸν αἰνέων
ψεύδεα ῥινὸς ὕπερθεν ἀραιῆς οὐκ ἀναφύσω.
ἢν γὰρ καί τι δάκῃς, τὸ μὲν ἀβλαβὲς εὐθὺς ἔθηκας,
διπλάσιον δ ̓ ὤνησας, ἔχων δ ̓ ἐπίμετρον ἀπῆλθον.
δ ́ Νισαῖοι Μεγαρῆες ἀριστεύοντες ἐρετμοῖς,
ὄλβιοι οἰκείοιτε, τὸν ̓Αττικὸν ὡς περίαλλα
ξεῖνον ἐτιμήσασθε Διοκλέα τὸν φιλόπαιδα.
30 έ Αἰεί οἱ περὶ τύμβον ἀολλέες εἴαρι πρώτῳ

κοῦροι ἐριδμαίνουσι φιλήματος ἄκρα φέρεσθαι.
ὃς δέ κε προσμάξῃ γλυκερώτερα χείλεσι χείλη,
βριθόμενος στεφάνοισιν ῆν ἐς μητέρ ̓ ἀπῆλθεν.

20

25

23. ἐθέλουσιν] 65 16. Y.Comm., ἐθέλοντι k. a. p. v 9. D. I5 Μ. Q. Antt. δέ σε] 6. D. L5 M5 Q5. Antt. vulg., dề σè pl. 16. Y. et Ziegl. tacite cum Schaef. - αἰνέων] k. a. p. s. v. (9.) 16. Db. L. Q. Y., αἰνέω ν1, αἰνῶν 6. D. M. Antt. 24. dia givòs Q.. ἀραιῆς] 65· 16. Y. Comm., άgaias k. a. p. v. 9. D. I. M. Q. Anit. ἀναφύσω] pt 6., ἀναφύσσω pl, ἀναφυσῶ 16. L. Q. Y. vulg., άvaqvoo☎ D. M.

25. καὶ om. k4. L., τυ pro τι af p*, καὶ τὺ k? a?_p? Q. γρ. δάκνης D. pr. Q. 1Call. ἔθακας D. Q. Mor.

"

26. ὤνησας] 65. 16. Y. Comm., ὤνασας k. a. p. 9. D. L5 M. Q. Antt. ἀπῆλθον] p. v. 16. D. Y., ἀπῆνθον k. a. 6. 9. L5 M. Q. Call., ἀπῆνθες Med. Ald. Iunt.

27. Νισαίοι] v. ICall. Steph. vulg., Νισσαίοι D. Antt.

28. οἰκείοιτε] a. p v1 Q, οἰκοίοιτε k. p. Db. L., οἰκείητε va.6. 6. SchArist., τε οἰκείητε 9., οἰκοίητε 16. D. M5. Y. Antt. - -π περίαλλα]

20

25

v2.6 9. SchArist., περίαλα va, περὶ ἀλα ν1, περὶ ἄλλων k4· at pt st. 64, πέρι ἄλλων pa. 65. 16. D. L. M. Q.

Y. Antt.

30

29. ξεῖνον ἐτιμήσασθε] k. a. p. s. v. 6. 9. 16. D. Qh. ye. Q5. Y. (ξείνων corr. ξεῖνον (3), ξείνον ἔτιμήσατε L5, ξείνων τιμήσασθε Μ.

[ocr errors]

Antt.

30. πρώτῳ] v. 65. 16. Da Y. Comm., πράτῳ k. a. p. 9. D. L. M.

Q. Antt.

31. ἐριδμαίνουσι] 65. 16. Υ. Comm., ἐριδμαίνοντι D. M. Antt. et tac. Ziegl., έριδαίνοντι pl. L. Q. φιλήματος] a. sec. Db M5. vulg., φιλήματα a. pr. 6. 16. L5 Y., φιλάματος p. v1. D. Q. Mor. φέροντες a2 v. 33. ἑὴν] 65. 16. Comm., ἐὴν Y., Eav k. a. p. 9. D. M. Q. Med. Iunt. Call., ἐὰν L5 Ald. s] k. v. 9., εἰς a. L., πρὸς p. s. 6. 16. D. M. Q. Y. Antt. ἀπῆλθεν] a. s. v. 16. L5 Y. Call., ἀπῆνθεν κ. p. 64. 9. Q. Med. Ald. Iunt., ’πῆνθεν 65, ἀπῆνθε D., ἀπένθοι Μ.

TESTIMM. 27-29. Scholl. Arist. Ach. 874. 32. Iulian. Misop. p. 338. γλυκερωτέροις χείλεσι χείλη προσμάττειν. ὅπερ͵ ἤδη τις ἔφη τῶν ἐργασαμένων σὺν τῷ Πανὶ καὶ τῇ Καλλιόπῃ εἰς Δάφνιν ποιήματα.

"

5

πη

έ Ὄλβιος, ὅστις παισὶ φιλήματα κεῖνα διαιτᾷ. 35 ἦ πῃ τὸν χαροπὸν Γανυμήδεα πόλλ ̓ ἐπιβῶται Λυδίῃ ἶσον ἔχειν πέτρῃ στόμα, χρυσὸν ὁποίῃ πεύθονται, μὴ φαῦλος ἐτήτυμον, ἀργυραμοιβοί.

5

10

Idyll. XIII.

Οὐχ ἁμὶν τὸν Ἔρωτα μόνοις ἔτεχ ̓, ὡς ἐδοκεῦμες,
Νικία, ᾧτινι τοῦτο θεῶν ποκα τέκνον ἔγεντο·
οὐχ ἁμὶν τὰ καλὰ πράτοις καλὰ φαίνεται εἶμεν,
οἳ θνατοὶ πελόμεσθα, τὸ δ ̓ αὔριον οὐκ ἐσορῶμες·
ἀλλὰ καὶ ὁ ̓Αμφιτρύωνος ὁ χαλκεοκάρδιος υἱός,
ὃς τὸν λῖν ὑπέμεινε τὸν ἄγριον, ἤρατο παιδός,
τοῦ χαρίεντος Ὕλα, τοῦ τὰν πλοκαμῖδα φορεῦντος,
καί νιν πάντ ̓ ἐδίδαξε πατὴρ ὡσεὶ φίλον υἱέα,
ὅσσα μαθὼν ἀγαθὸς καὶ ἀοίδιμος αὐτὸς ἔγεντο·
χωρὶς δ ̓ οὐδέποκ ̓ ἦς, οὔτ ̓ εἰ μέσον ἦμαρ ὄροιτο,

θα C ς.

34. φιλάματα p. D. (corr. Db) Q.
35. πη] πη p. D. Q., που Da
vulg. ἐπιβῶται] ἐπιβωτᾷ k
p4, exißorα k2. pl. 2. L. Q. funt.,
ἐπιβῶνται 9., ἐπιβοᾷ v., ἐπιβοστρᾷ
6., ἐπιβωστρᾷ a* Μ., ἐπιβωστρα α
s. D., ἐπιβωστρεῒ 16. Y. Med. Ald.
Call., cf. Triclin. in SchMGen. πολ-
λὰ ἐπιβοᾶται.

36. πέτρᾳ k. a. 9.
37. φαῦλος] k., φαῦλον vulg.

Distinctionem novavi. Vulgo post
Mor. ἐτήτυμον diastolis septum est;
Antt. distinctione carent.

Libri: k. a. p. s.* v.* 6. 9. (Vs. 1-65.) 16.* D. L. M. Q. Y. Med. Ald. Iunt. Call.

Ὕλας] p. vulg., Ὕλλας α, Θεοκρίτου Ὕλλας Δωρίδι v6 SchCall., Μουσικὰ ἄσματα Θεοκρίτου Συρακοσίου, Ὕλας Δωρίδι Iunt., sine

tit. 6. 9.

TESTIMM. 1. Scholl. Id. I, 1. οὐχ μεν. 4. Greg. §. 3.

323

[ocr errors]

35

1. 3. ἁμίν bis] ἁμῖν vulg. πρώτοις v. 6., πρῶτον Q. - εἶμεν] k. D., εἶμες p. Q., ἦμεν s. v. 6. 9. 10. M. sup. ead. Y., nues (a.) L5. M. pr. Antt.

4. ἐσορῶντες ν6, ἐσορῶν v 5. ὁ ̓Αμφιτρύωνος] ὑμφιτρύωνος k., ὁ ̓μφιτρίωνος ν., Αμφιτρύωνος vulg. — χαλκιοκάρδιος Ald. Call. (in Med. ä male expres

sum, ut facile pro i accipi potuerit.)
6. λὶν Antt. ante Steph.
7. τοῦ bis] 9., τοῦ — τῶ Κ.,
τῶ
bis vulg.

8. viv] k. a. p. s. v. 6. 9. 16.
D. L. Q. Y., μιν Μ5· Antt. υἱέα]
k., υἷα vulg.
10. οὔτ ̓ ] Sauppius Ep. Crit. p.
109., οὐδ ̓ vulg., cf. Scholl. ad Vs.
12., ubi οὔτε Ξοὔτε – οὔτε et ante
Vs. 19., ubi μήτε – μήτε — μήτε.

¿Q. Greg. §. 1. ἐδοκεύ

5

10

15

20

ευ

οὔτ ̓ ἄρ ̓ ὅχ ̓ ἃ λεύκιππος ἀνατρέχοι ἐς Διὸς ̓Αώς,
οὔδ ̓ ὁπόκ ̓ ὀρτάλιχοι μινυροὶ ποτὶ κοῖτον ὁρῷεν,
σεισαμένας πτερὰ ματρὸς ἐπ ̓ αἰθαλόεντι πεταύρῳ,
ὡς αὐτῷ κατὰ θυμὸν ὁ παῖς πεποναμένος εἴη,
αὑτοῦ δ ̓ εὖ εἵκων ἐς ἀλαθινὸν ἄνδρ ̓ ἀποβαίη.
ἀλλ ̓ ὅτε τὸ χρύσειον ἔπλει μετὰ κῶας Ἰήσων
Αἰσονίδας, οἱ δ ̓ αὐτῷ ἀριστῆες συνέποντο
πασᾶν ἐκ πολίων προλελεγμένοι, ὧν ὄφελός τι,
ἵκετο χω ταλαεργὸς ἀνὴρ ἐς ἀφνειὸν Ἰωλκόν,
̓Αλκμήνης υἱὸς Μιδεάτιδος ἡρωίνης,

σὺν δ ̓ αὐτῷ κατέβαινεν Ὕλας εὔανδρον ἐς Αργώ.
ἅμος δ ̓ ἀντέλλοντι Πελειάδες, ἐσχατιαὶ δέ

ἅτις κυανεᾶν οὐχ ἥψατο συνδρομάδων ναῦς,
ἀλλὰ διεξάϊξε, βαθὺν δ ̓ εἰσέδραμε Φᾶσιν,
αἰετὸς ὡς μέγα λαῖτμα, ἀφ ̓ οὗ τότε χοιράδες ἔσταν.

p.

11. οὔτ ̓ ἄρ ̓ ] οὔτ' a?. 12. Vat., o'k a p. s. 6. 9. D5. L5. M. Q., οὐδ ̓ k, y. Y., οὔδ” Antt. ox'] N., ox' 12., бna k. a1. s. v. 6. 9. D5. L5. M. Q. Y., ona a2., ὁκχ ̓ Med. Ald., ἐκχ Iunt., οκχ ἀνατρέχοι] Schaef., ἀνατρέχει vulg. ἐκ διὸς Q. Med. 12. οὐ δ'] k. M. Antt., οὔθ ̓ a. ὁπόκ] s. p. 6. 9. D5. L. Q. Y. 6. 16. Y., oлór' k. a. p. 9. D. L3. M. Q5. Antt.

Call.

1.

13. πεταύρῳ] a. 6. Q. et v. in SchL., πετεύρῳ vulg., ποτ σῷ ν2, ποτ ̓ εὔρώ για, πετάλῳ L.

εὐ

14. avto pa. v. Med., avtov Q., αὐτὸ Call. πεπονημένος 6. Υ., πεποθαμένος Q. 15. αὑτοῦ δ ̓ εὖ εἴκων] αὐτῷ δ ̓ εὖ ἕλκων vulg., αὐτῶ Med. Call. cum interpr. αὐτόθεν SchCall., αὐτῷ δ ̓ εὖ ἥκων coni. Heinsius, αὑτῶ δ ̓ εὖ ἥκων Valckenarius ad Herod. VII, 157, 3. ἀληθινὸν v. 6. Υ. 16. ore] k. a p. 6. 9. D5. L. M. Q. Y. Antt. · Ιάσων v.

et

ལྷ

[ocr errors]

[ocr errors]

TESTIMM. 21. Eustath. 197, 12. εὔεδρον ̓Αργώ. 1713, 8. ἀντέλλουσι Π.

15

17. οἱ δ ̓ Med., οι δ ̓ Ald. Call. 18. πασῶν L. Q. πολίαν p., πολιᾶν a. v. L. Q. τις ν. 9. 19. ἀνὴρ] k. p. s. v. 6. 9. 16. De L. Y., om. (a.) D5. M5. Q5. Antt. ἐς ἀφνειον Ιωλκόν] k., ἐς ἀφνειὸν ̓Ιολκόν ν6, ἐς ἀφνεῖον Ιόλκον νι (Ιολκον etiam v). ἐς ἀφνειὰν Ιαολκόν Μ. corr. (pr.Ἰαλ

κόν) et vulg.

[blocks in formation]

20. ̓Αλκμήνης] k. v. L5 M5, ̓Αλκμήνας vulg. - ἡρωίνης] κ.

k.

a. p. 6. 9. D5. L5. M5. Q5. Y5. Call.,

ᾑροίνης Ρ', ἡραυίνης νί·, ἡρωίνας

Med. Ald. Iunt.

21. εὔανδρον] Dc, marg., ἐς ̓Αργὼ εὔανδρον 6., εὔενδρον k., εὔεδρον vulg. et Eustath., εύεδρον Iunt., εὔ δρον ἐς Αργῶ Med. Malim εὔανδρον ἐπ ̓ ̓Αργώ.

[24.] ἀφ ̓ οὗ] k. a. p. 6. 9. D5· L5 M5 Q5 Y. Antt. Hos tres versus spurios esse Greverus intellexit. 22. ἅμος] ὦμος vulg., ἦμος θ.. πλειάδες Med. Ald.

22. Eustath.

IMITT.

16. 17. 21] Quint. Sm. XII, 267. οἷον ὅτ ̓ Αἴσονος υἱὸς ἔσω νεὸς ᾠκυπόροιο | ̓Αργῴης καλέεσκεν ἀριστέας, ὁππότ ̓ ἔγωγε | πρῶτος ἀριστήων καταβήμεναι ὁρμαίνεσκον.

5

35

ή πῃ

έ Ὄλβιος, ὅστις παισὶ φιλήματα κεῖνα διαιτᾷ.
τὸν χαροπὸν Γανυμήδεα πόλλ ̓ ἐπιβῶται
Λυδίῃ ἶσον ἔχειν πέτρῃ στόμα, χρυσὸν ὁποίῃ
πεύθονται, μὴ φαῦλος ἐτήτυμον, ἀργυραμοιβοί.

Idyll. XIII.
λα S.

Οὐχ ἁμὶν τὸν Ἔρωτα μόνοις ἔτεχ ̓, ὡς ἐδοκεῦμες, Νικία, ᾧτινι τοῦτο θεῶν ποκα τέκνον ἔγεντο· οὐχ ἁμὶν τὰ καλὰ πράτοις καλὰ φαίνεται εἶμεν, οἳ θνατοὶ πελόμεσθα, τὸ δ ̓ αὔριον οὐκ ἐσορῶμες· ἀλλὰ καὶ ὁ ̓Αμφιτρύωνος ὁ χαλκεοκάρδιος υἱός, ὃς τὸν λῖν ὑπέμεινε τὸν ἄγριον, ἤρατο παιδός, τοῦ χαρίεντος Ὕλα, τοῦ τὰν πλοκαμῖδα φορεῦντος, καί νιν πάντ ̓ ἐδίδαξε πατὴρ ὡσεὶ φίλον υἱέα, ὅσσα μαθὼν ἀγαθὸς καὶ ἀοίδιμος αὐτὸς ἔγεντο· 10 χωρὶς δ ̓ οὐδέποκ ̓ ἦς, οὔτ ̓ εἰ μέσον ἦμαρ ὄροιτο,

5

34. φιλάματα p. D. (corr. Db) Q. 35. πη] πη p. D. Q., που Da vulg. — ἐπιβῶται] ἐπιβωτᾷ κ pt, ἐπιβωτᾶ k? p2 L. Q. Iunt., ἐπιβῶνται 9., ἐπιβοᾷ v., ἐπιβοστρᾷ 6., ἐπιβωστρᾷ Α' Μ., ἐπιβωστρᾶ μέ s. D., ἐπιβωστρεΐ 16. Y. Med. Ald. Call., cf. Triclin. in SchMGen. πολλὰ ἐπιβοᾶται.

36. πέτρᾳ k. a. 9. 37. φαῦλος] k., φαῦλον vulg. Distinctionem novavi. Vulgo post Mor. ἐτήτυμον diastolis septum Autt. distinctione carent. Libri: k. a. p. s.* v.* 6. 9. (Vs. 1-65.) 16.* D. L. M. Q. Y. Med. Ald. Iunt. Call.

est;

Ὕλας] p. vulg., Ὕλλας αὖ, Θεοκρίτου Ὕλλας Δωρίδι v6 SchCall., Μουσικὰ ᾄσματα Θεοκρίτου Συρακοσίου, Ὕλας Δωρίδι Iunt., sine

tit. 6. 9.

TESTIMM. 1. Scholl. Id. I, 1. οὐχ μεν. 4. Greg. §. 3.

1. 3. ἁμίν bis] ἁμῖν vulg. πρώτοις v. 6., πρῶτον Q. — εἶμεν] k. D., εlues p. Q., nuev s. v. 6. 9. 16. M. sup. ead. Y., ἦμες (a.) L5 M. pr. Antt.

4. ἐσορῶντες ν6, ἐσορῶν ν1. 5. ὁ ̓Αμφιτρύωνος] ὡμφιτρύωνος k., ὁ ̓μφιτρίωνος v., Αμφιτρύωνος vulg. — χαλκιοκάρδιος Ald. Call. (in Med. ε male expressum, ut facile pro accipi potuerit.) 6. λὶν Antt. ante Steph.

7. τοῦ bis] 9., τοῦ — τῶ κ., τῶ bis vulg.

8. viv] k. a. p. s. v. 6. 9. 16. D. L. Q. Y., μιν Μ5· Antt. υἱέα] κ., υἷα vulg.

10. οὔτ'] Sauppius Ep. Crit. p. 109., οὐδ ̓ vulg., cf. Scholl. ad Vs. 12., ubi οὔτε — οὔτε – οὔτε et ante Vs. 19., ubi μήτε – μήτε — μήτε.

Greg. §. 1. ἐδοκεῦ

· ἐρ.

[ocr errors]

35

[ocr errors]

10

« ForrigeFortsæt »