Billeder på siden
PDF
ePub

p. βόεσσιν 9. Μ.

38. ἐνδί σκον L., διάασκον p12. 39. ποιμέ42. αἷμναστοὶ D. pr. (corr. Dc.)

50.

59. θανόντι L.

νων L. et superscr. ες ead. 23. 43. δ ̓ ἠῶνας 23. L. 44. αἴολα Antt. ante Mor. 45. ὀνομαστοῖς Ι. sup. ead. 46. ἔλαχον p' L. 49. σκυμνὸν p. (man. rec. p) φιλόπιδας pl. M. ἀοιδὸν L. pr. Υ. 51. Ὀδυσσεύς 23. 53. πήλυγγα Μ. 54. ληναιὸν Β. ἔσχε p 23. pr. ἐσιγάσθη 23. sec. 55. ἀγελαίας a2, ἀγελέαις Call. 50. τε om. p. 58. ἀγαθῶν L. τοῖς ἀνθρ- p., ἀνθρώποισιν Μ. 62. πλήνθον Ald. 69. μούσαις 23. sec. 70. ἀπάνευθεν 23. 74. ῥέξασθ' L. ̓Αχιλλεὺς 23. L. ὅσον L. 75. φυγὸς 23. pr. ἡρίον L. ἴτρϋ pro Ιλου L. 76. νιν L. 77. οἰχεῦσαι 92 78. μετὰ 23., μονα pro μέσα L. 79. ἰτεΐνοισι k. D. L., ἰτεΐνοις a. 80. ἱερέων D. pr., ἱερῶν L. ἴσως D. pr. 81. ἵππιαι pl 86. σαρδώνιον p. 89. δ ̓ ὅσον L., δ ̓ ὅσσον 23. 90. άgyovs Ald.” Iunt. τεθαλότες L2. 3. πανθεῖσαι pl. 2. 92. avlov k2. 93. ἐπισπεύδειεν M. Ald. 94. τέτιξ 23. 95. παραφυλαγμένος p. 96. ἀγχεῖ 92. εἰσ ̓ Antt. ante Camer., ἐς B. D. 99. πλατεία τεῖχος L. 101. ἄλλαι Β. D. 103. αἰχμειτὰν Iunt. 104. μυνέιον p, μηνύειον Υ. 105. Θήβας Iunt. 107. εἰ μοίσαισι 9., μοίσαισιν ἐν L. 109. ἀπένευθεν Μ. L. M., aɛl Med.

p.

91. χιλιάδας p

αἰεὶ

[ocr errors]

[ocr errors]

Idyll. XVII.

pl – ἐπ ̓ διὸς a? Β. καὶ σοφῶν L., ἄδειν Υ. 21. στερεοὶ p' —— τεταγμένα a2. θαλείας pl 26. γὰρ om. 9. σφι p1. 28. καὶ om. p. ἐπὶ P·

4. μέσος pt p. ἐκήρυσαν Ι. 15. τε om. L.

1. ἀρχόμεσθα Call., ἀρχόμεθα 5. ἥρωές τοι L., τε pro τοι 2. 10. ἄδδην a2. pl, ἀδ cum lacuna πάρ' δ’Μ3· ̓Αλέξανδρον k2 22. ἄλλοισι k. a. p. 9. L. Mor. πρόγονόσφιν Med. δαίτησεν om. L. 31. σιδάρεον L. κεχαρασμένον 9. 34. ofa L. M., of p1. 35. γειναμένῃσι a2 92. 36. ἐχοῖσα L. 40. ᾠδέ κε L. παισίν Μ. 42. ὁππόκε φιλ— p ὁ pro κεν L. 47. πολύπονον 92. ἐπέρασσεν D. 49. καμνόντων k2, καμόωντα L. 51. πᾶσι pl. L. ἤπια ὁ pro ἤπιος p. 53. λαοφόνιον L. 55. ἀκοντιστὴν p ̓Αχιλλῆα pl. Υ. 56. αἰχμητὸν p 58. κῶος L. ἀτίταλλαι Aid. 59. πέρι p ὅταν 92. ἀὼ Ald. Call. 60. λυσίζωον p?, χυστίζωνον pl 61. ὀδύνησιν 9. 62. κἀδ ̓ ἄρα L. 64. ὀλόλυξεν p., ὀλόξ L. 65. καθοπτομένα Μ. βρέφος p1 66. ὅσσον L. 67. δῆλος 16. ἐτίμασε a. p. 9. 69. δωριέσσι pl 70. ῥύναιαν Iunt. 73. Κρονίονι p1 76. κραταίει p. 77. μυρί p. ἤπειροι Υ. 79. τόσσα 82. πολλίων pl ἐδέδμηνται 83. δ' om. 9. δ ̓ ἐπὶ L. M. νάσαις p2, νάσαι pa ἐπιπλόωντι p. L. δέ οἱ ἀφνειὸν L. ἄρχεται ἐργάται 94, ἐγάται 92

90.

pl. 2. φύν pa 80. διερὰ L. M. k2, ἐνδέδμυνται Iunt., δέδμηνται Call. 84. σφιν 9. Μor. 87. σιρύης pl ἐπί οἱ Ald. Iunt. 91. ἐπιπλώωντι s. Med., πᾶσα 9. 94. σεσαγμένος pa 96. ἦμαρ pl D. (corr. Dβ· γρ.) 97. πάντοθεν L. Μ. 90. ἀλλοτρίαις a? p L. 101. ἀνάρσιον p. 104. μέλλει pl 105. κτεατίζετ’p 107. ἐπὶ pro ἀεὶ 92 108. ἐρικεδέες pl 109. ἄλλοισι L. γεράεσσιν Μ. 110. βασιλεῦσιν 9. 111. πολλὰ 9. πολίεσσι 9., πολίεσι pi τέχνος pl. 2. 115. δ” om. a. p. 116. τὸ δὲ 16. 117. v om. a2. pl. 2. ἀνθρώποις a pl 119. ὅσσοι pa κτεάτισαν ρ' I. 122. καθύπερθεν Y. 123. καὶ om. pl θυώδεος a2. 126. πιαθέντα pl 128. οὔτι 129. ἐν om. Call. 131. ἱερὸς L. 132. ῥεία D. Med. Ald. 133. στορένυσιν 16. Υ. 134. χοὶρας Μ. 136. δοκέων εἰ ἀποβλητὸν pl

δὲ

om. p.

114. δωτίαν D.

D. L.

[ocr errors]

[ocr errors]

84. λυσιμελίας 23.

χεῖρας Y. Call.

δια

[ocr errors]

[merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors]

18.

Idyll. XVIII.

βρε 6. 21. ἣ μέγα

1. ἔχοισα 55, ἔχουσαι Call. 4. τὲ πρᾶται 4. 6. ἀτρέως 4. 55 7. εἰς ἓν 4. 55. 8. ποσὶ 4. 55. 11. κατεβάλευ 4. 55. 16. γάμΜ. ἐς εἰ Call. pro ναιολαία Μ., νεολαίαι Υ. 25. τῶν Υ. ''El-Y. περισωθῆ 55 20. ἀνατέλλοισα a?. 5., ἀνατέλοισα 4. 6. 30. κιπάρισσος Μ. 31. ὧδε Antt. ante Brub. III. 34. μακρῶ 55 36. ἀείδοισαν 4. 37. ἑλένας 52, ἑλένη 55 ἵμερος 4. 38. οἰκετὶς Μ. 42. μαστὸς Υ. 43. αὐξανομένοιο D. pr. (av expunctum). 45. ὄλπιδας Call. 46. σκιερὴν 55 49. ἀπένθερε 55. 51. ἴσσον Μ. 52. ἀλλ ̓ ἄλλων 55. 54. ἀλάλων στέρνων (superscr. o super νων) σθει 55.

53. ὡς Med. Ald. Iunt. 55 55. μὴ ἐπιλάθη

[ocr errors]
[ocr errors]

Idyll. XIX.

--

61.

2. ἀλκμένα Iunt. 5. ἀπεσκόλευσε Call. 6. παίδῶν D. (circumfl. recentior). 7. γλύκετρον Call. 8. ἐμᾶ ψυχᾶ Call. 9. εὐνάξοισθε Call. 15. πλατὴν Iunt. 19. ἐρχόμενοι 2 ἐξέπτυεν 111, item superscr, ον 11b. 20. παιδῶν D. 21. ἐξέγρεντο D. νοεῦντος c? 23. ἄϋεν Call. 25. ποσὶ c. 11. 27. βαρεῖ Call., βαρὺν ἐδήσατο 11. 39. ἀριφραδέας c 40. νεώτερον κατὰ δῶμα 11. φίλου ἀνδρῶν 11b. 41. ὁ δ’ om. c. 42. μέγα Da 48. οἴσετο c2. οΐσετε πῦρι Iunt. 51. ἤρα D. 52. λυχνοὶς D. 53. δμώων 11. – ἐνεσπλήθη c. 54. ἐπιτύτθιον Call. 55. ἀπαλαῖσιν Iunt. 50. ἰάχεισαν c., ἰάχουσαν 11. 58. γελάσασδε D. πατρὸς c. ὑπ' αἰδείους D., παὶ Iunt., δείης Call. 62. ὑπάμειαν c, ἀγνείας 11. 63. δ' om. c2 64. ὄρνιθες Call. ἄρτιτον D., ἄρτι om. 11. 66. ἀλμήνα Call. 69. οὔκεστιν Call. 73. ἀριστόκεια lunt. φρεσσὶ D. 75. ὄσσον Iunt. 78. ἀλμήναν Iunt. ἀργείαισιν c. D. 79. μέλει Iunt. 84. κεκλήσεταί οἱ D. ὃς c. 89. κάγγανα c 92. μέσω D. (μέσα Da) τεὸν om. c. αὐτοῦ c. 94. ΰπερ Iunt. 96. πυράσατε c. 90. καθυπερτέρα Iunt. 100. ἀεὶ c. 105. §εδίδαξε D. 107. ἐντανῦσαι Iunt. Call. (corr. Camer.) 112. σφάλοντι 118. ἐπισάννιον c?. παλαίμασι €2. ἵππος c2. δ' om. Iunt. 124. ἐπέκαινε D. pr. (corr. Da) — διέλυσεν D. pr. (corr. Dc), διέλυσσαν Call. 127. φάλαγγε Iunt. 128. καλεῦσαι 131. ἱσπήλατον D. (corr. Da) 132. πολεμίτης c. 137. ἐν om. c. 138. καὶ D. 139. τινὸν D. (corr. Db. mg.) 140. εὔματα Call.

74.

Call.

βροσυρῶ Iunt.

119.

C.

[ocr errors]
[ocr errors]

Idyll. XX.

11.

1. αιόχω͵ pl 3. ἐπιζεύξαντας 9. 4. τὸ om. pl 7. ὕππων Iunt. 8. δύνονται p1 9. βιαζόμενα pl. 10. μέσα τῦμα pl θύμος ἐκάστοιο p'; ἑκάστοιο p? 12. ἀνέῤῥηξε 9b, ἀνέρηξαν Ald.β. 13. de om. p1. ἱστίῳ Ald.β. Call. 15. πατταγει δ ̓ ἀρεία p1 νᾶες pl. 18. αὐτοῖσι 9. Ald. β. Iunt., ναυτοῖσι pl

17.

α.

οἰομένοισι Ald. . 19. ἀπὸ λήγοντ ̓ Iunt. 21. ἄρητοι τ ̓ Ald.. ἀναμέσων Μ. 22. εὔδεια Ald. (. 27. προφυλοῦσα Μ. 28. νυμφόεντος et πόνου 9b. 30. στολλοὶ 91. κνίμακος Ald.α, κλίξμακος Iunt, 33. τ ̓ ἐν χερσὶν 9. ἐννώμων Μ. 38. ἀκηράτου 91. 5. 39. ἀργύω ἰνδάλοντο Ald.a. 40. ἀγχθόθι Mb, ἀχθόθι M3, ἐγχόθι Ald.α. 44. ἐνδιάασκεν 47. σφυρήκατος Iunt. 52. ἀφημένοι 9b. 54. χῶροι Iunt. 55. τἄνδρας Μ. τὸς Iunt. 56. λεύσσει Iunt. 58. πολίγκοτος 91. 60. ol'nad' om. 9b. 65. ἕνι Iunt. 71. ὡς μὲν D3. 75. ἀμύην 80. ἐκαρτήναντο Iunt. 82. μέσον D. pr. 87. πρόσω D. news 23. Ald."." 93. δαμάσειεν D. 94. εἶναλίγκιος 23. Ald.α.

M.

9.

92.

[ocr errors]

113.

129. ἀνάσχεθε Ald. . 130. χείρα Iunt. κρατέοντά περ Alda. 135. μὰν 23. pr. 137. ἀναρπάξατε 9', ἀνέρπαξάντε Alda. τε καὶ Alda. 141. ἀπὸ φθιμένου Μ.

96. ἔσχε superscr. δε Μ., ἔχεσθε Αld.β. 97. ποσειδάονος 23. Ald.a. ὑπερφιαλὸν D. 100. ἔλκεα Ald.β. Call. γραθμούς D., γνάθους 91.1. 101. ὄμμα δ ̓ οἱδήσαντο Ald.“, οἰδήσαντο 23. 103. ἐνόησεν 18. M. Ald.". 108. ἱμᾶσι D. 112. μεγάλοις Ald.“. δὲ om. M. ἵδ ̓ αἰεί Ald.a. 115. ἀδδηφάγον 91.h. 116. εἶπε D. Ald. Iunt. ἦσθα Ald. Iunt. 117. όπως D., ὅπος Alda. 118. ῥήξαι sine τι Ald.". 120. ἑταίρα 23. 123. ογἔπεξανέδυκε Alda, ὑπεξανέδυκε Iunt. 126. ἀρράβησαν 23. θανάτον Ald.β. 131. 136. δορύσσος 23. pr. D. 140. λιγκεὺς 9., λυγκεύς 142. ἀπ ̓ Ald. a. Iunt. 143. σακέεσσιν Μ. 144. λιγκεὺς 9., λυγκὲς 23. ἐπὶ ὑπὲκ Ald.“. ἀείσας gb. 147. ἐὰς Ald.β. Call. ἔδνωσε D. 148. πρωτέραις Ald.“. οὗ pro οὗτος M. 152. ἀμφοτέροισι D. littera v diligenter erasa. 154. ἔοικεν 18. D. M. et 23., ubi εν paene extinctum man. sec. rescripsit. 157. δ' pro το Ald.a. Iunt. 158. αἶγος 9b. σισυφὴς 23. 159. τοκέεσσι 23. 160. φυείς et ἐπιδευέεις 23. 161. ἐθέληται 23. 163. ἡρώεσσιν Μ. 166. ἐπιφραζόμεθα 91 Μ. 170. ἔστον 23., ἐὼν Ald.. 172. ὁμοίοιον 23. 15. νῶιν 9. 176. δ ̓ ἐμοῖς pro δὲ μὴ Alda. 179. νύμφιοι Ald. . Iunt. 183. λυγγεὺς 23., λιγγεὺς 9. 184. κρατερόν Alda. ἀμφοτέροισι 91 187. τιτισκόμενοι Call. 193. ἱπποκόμον Ald.β. Call. διαπρὸ om. Qb. 204. λυγγεὺς 9. superscr. αι 9b. 221. λίγματα 9.

pro

[ocr errors]

Idyll. XXI.

1. ἡ αὐτονόα D. (κ pro ή mg., rec.), 2. θιασὼς D.

superscr. a super ω rec. D.

9. ἐδίασχ ̓ Iunt. 16. φεῦγε c. 22. ivǹ d' c2. 32. δυσεβέων D. ras. pro ov vel @). Iunt. 38. μηδ ̓ εἰς D.

BUCOLICI GR. I.

[ocr errors]

186.

Ald.β.

191. ἐρυσαμένω M. Ald.β. 197. ὑπεξανεβὰς 91. Μ. 213. ἔφησαν Iunt. 216. ἄλλοις 222. ἐμοὶ 92.

201.

7. χ ̓ ὦτ ̓ ἂν 61. 8. σκήτῳ Β. 21. αι D. Iunt. Call. et ante Comm. 27. ἐγηραλέοι D., ἐγκραλέοι Β. μότερον k2 Β. D.

Idyll. XXII.

3. νείλεο β., ubi o sec. 7. νικίᾳ 6. 8. ἐλάφαντος D. pr. (corr. ead.) - πολυμέχθω 6., πολυμόχθου 'Call. 10. σὺν τὰ Iunt., σαυτᾷ

D.

14. ὅσα 6.

ἔργἀκατελέσεις 6., ἐργατελέσεις c. puto“. τρυνακρίας Call. 20. άλαλη c. 22. δαμότισι 6. μνάσιν c. 23. ἀείτω D. τῷ φιλαοίδῳ π. ξένῳ (b

Idyll. XXIII.

6. διονύσσω 13. ποσὶ D.

ὅργια

Iunt.
31. αἰγιόχοιο D. corr. (οιο in
33. διόνυσσος D. διακάνω

-

18.

23. μνάστιν D., 24. 6. D.

18

pr. 14. τρῶδε Β. D. pr. 22. ἔχει c. 23. ὑποδάμνεται c. 30. ταποτέμενα c. 31. ποτι

EPIGRAMMΑΤΑ.

I. 2. ἑλικωνιάσιν AP. 3. μελάμφυλοι AP.

τὴν Iunt. 6. τερ

μίνου Call., περμίνθου AP. pr.

II. 3. οσα μιν AP. 4. τὸ δ' et εὐωδου Call., ενώλους D. pr. şut

videtur“, ξώλους Β5·

5. ὑπὸ στάς AP.

4. ἐπὶ λανθ- AP.

III. 2. μαρμάκινον Β. V. 3. ἀμφιλέους AP. VI. 2. ὀξύχερα k. 3. τᾶν ΑΡ. 5. ἐξεπόνασας Β., -σεν D., ubi & ex o factum et vin ras. 6. σάφα k., σαφ’duabus litteris post erasis D. 7. ἔστασεν AP.

XVII. 2. σίκυνον D. ,10. ἀχεῦσι k. D. Iunt. κίτὰν AP.

rum.

et D. pr. ut videtur.

VII. 1. ξεῖνε Call.
VIII. 1. ἅπερ φωνὰ Β. κωμωδὰν Call.
δρυνται ΑΡ. 7. σωρὴν superscr. ο Β.
X. 3. ὀξὺν om. D. pr. (suppl. Da)

XI. 1. φυλλοστρωτὶ AP., -ώτω Β. D. pr. et Da vel iterum ead.

ου

3. τεῶ Call. 5. ἄδετο D.

[ocr errors]

(=ώτι D. corr.) 2. ἀμπανω et ἀρτιπαγὴς δ ̓ ΑΡ.

3. εἴσω AP.

XII. 1. κατὰ ταξεις ΑΡ., εἶτα καταξεῖς Β., εἰ καταταξεὶς D., ubi ταξείς a Da in ras. scriptum. 4. ἀμφὶ πίαξε AP. 5. τῆνας ΑΡ.

XIII. 1. λὴς AP. 5. ὄπισθε Iunt. 6. πάνα AP.

XIV. 1. χίος ΑΡ. 3. πραξαγόρεο 6', -όρα 5' – περικλειτὴς AP.
XV. 3. ἄλλός τις] AP. Flor., ἄλλος τις vulg. - πόφασιν superscr.

ρ AP.

5. περὶ δέδρομεν AP. 9. εἰ ἀρινῶ Call. 16. τοῦ δὲ Call. 17. τἄρνα AP. 18. σα

4. τιν' AP. 5. ἔνι

XVIII. 3. Εὐρυμέδοντι Β.

XIX. 1. ἐναλίγκια Β., ἐν ἀλικία D., ubi prius i in ras. 2 littera-
2. Ευρύμελον D. 3. σοί μεν AP.
XX. 2. μηδ ̓ ἁμὰ D. (fuerat ἁμᾶ).
XXI. 5. ἐπέηκεν Call.

ου

XXII. 1. έδμομ κ.
β. ἀνθρώπους superscr. ι AP.
XXIII. 1. τὸ δ ̓ Iunt., τάδ ̓ D. Ta B5. D. pr. (tã Db.)
XXIV. 1. εἴσειδε Call. 6. ἑπτεα τε priore r eraso AP.
XXVI. 1. παρώρην AP.

4. ἀστεργοῦ γευσάμενος k. 5. ῶς. ἐν κ.

BIONIS RELIQUIAE.

1. 4. δειλέα 23.

6. 13. ἐπ ̓ αἰάζουσιν 23. 9. τὸ δέ οἱ αἷμα λείβεται αἷμα Ald.«. 14. 15. ἔλκος bis Ald.β. 17. ὀριάδες 23. Ald.a. 18. πλοκαμίδας 18. 23. Ald. 20. ἐρχομέναν in f. y. transpositum Ald.". 29. δ ̓ ἄμορφα 23. 36. ἔλκος Ald.β. 40. ώς σε Aid.a. 42. ὅσσον 23. 53. κλέω 23. 60. καλλὸς Call.

70. ῥαῖνεν δὲ Ald.“. ἀλίφασι 23. Alda.

73. εἴμασι Ald.

σθω μῦρα et μῦρον 23. Ald.“.
18. §3. δάκρυσαι Ald.α.
VII. 1. βιώτω Α.
λωμεν A. pr. (corr. ead.)

[ocr errors]

61. δριμοῖσι Αld.α. ῥαΐνι 23. 71. ὀλύIunt. 86. κλέοντι

9. βά

2. πολυτρόπος A. pr. 4. ἣν Α.
10. λαθέμεθ ̓ ἡάρα et γενόμεθα Α.

EPIGR. I--XXVI. MOSCHI RELIQ. I.

βροτῶν A. pr. (corr. ead.)

VIII. 6. προρρέοντι Α. 8. κἢν Β. 10. S'avr V7. (ð3 avτ' V3.), d'avτòv B. ΙΧ. 1. ὑπνόοντι Α., ὑπνόωντι V. Trinc. παρέστας A. pr.

3. τοσόνδε L. Trine. 9. ἐδίδασκον Trinc. μ ̓ ἐδίδασκεν L.

11.

η

μάν L., ἐκλαθέμαν Α.

[ocr errors]

[ocr errors]
[ocr errors]

0

4. βούτα A. L., φιλεβουτα V. 5. ὃς λέγε Α. 10. ἄειδε Α. μεδιδασκε V., με ἐδίδασκε A., ματέρων Urs. ἔργαρ Α. 12. κἀγὼ ἐκλαθό

ὅσον Α. 13. ὅσα Α.

d

α

ἐρωτᾷς V7, τοὺς ἔρωτας et man. sec. ἔρωτᾶς μείνασ ̓ A. pr. (superscr. η sec.a), μήινας V5. ὧνεκα, τῆνα sec.a, οὖνεκα sup. rec. 8. έρα

pr. (suppl. sec.b.) 3. κατήλυδεν A. pr.

[ocr errors]

X.

V5.

―――――

1. ἔρατας A. pr., 3. τόσον A. pr. 5. ὧν ἑκατήνα Α. pr., σαμένω A. pr. XI. 1. οἱ om. A.

6. ἑταίρω Α.

8. ἵκανε

V5.

XII. 1. ἄλσει Trinc. 7. ἀπαντῆ A. pr., ἁπάντη A. sec. 14. ἢ δι ̓ pro ἦν δ ̓ A. pr. (corr. sec.b.), ἢ δὲ A. teste Presselio. XIII. 3. τυθὸν A. pr. XVI. 1. έλε Cant. XVII. Μυρσὼν Urs.a. Ursa. Cant. 18. ἁὼς Urs.β. Cant.

6. ὄκνων Η.

11. ἐξελέω Α. 12. ἁπτῇ

MOSCHI RELIQUIAE.

1. 1. ἧκεν Ald. Call.

2. ὅτι s. 3. βλεφάροισι Ald. Iunt.

5. ποιμένεται Αld. 6. ὑπ ̓ ὠροφίοισιν Αld., ὑπορροφίοισιν 9.

7. εὐρωπεία 9. 10. εἶο Ald. Call. 10. ἂρ ἑῴκει Iunt. (corr. Steph.) 11. ἐῆς Antt. ante Cam. περὶ ΐσχετο Ald. 12. αὐτῆ 9., αὑτὴ Ald. 14. εἴρηεν Call. 15. εὐρωπείαν 9. 17. αλλομένη prima littera evanida 9. ὑπὲρ Ald. 19. ὄμμασι Ald. 20. ἀνενήκατο 9. 21. τίς μοι τ evan. 9, 22. θαλάμοισι Ald. 23. ἡδὺ μάλα κν evan. 9. ἀνεπτίοισαν ὤνειροι Ald., ὄνειρον 9. 30. τῇσι Ald. 37. χρύσιον et εὐρωπεία 9. 38. θνητὸν Ald. 40. πόρε Ald. Call. περικαλλέη 9. 43. δέδαλα 9. 45. εἶχεν Ald. 52. μετήμειβε Bs. 56. ἤσχετο Ald. δέοι 9. 57. κεκλασμένος Ald. 58. φωνήεντος Ald. 59. πολυάνθεϊ Ald. Call. 64. τότ ̓ αὖ θυμὸν Ald. 68. ξάνθοιο Ald. Iunt. 69. αὐτὰρ Ald. 70. góða 9. 1. οἷσπερ Ald. 72. ἱαίνειν Ald. Call. 74. ἡ γὰρ Ald. Call. 75. θυμὸς Ald. 76. 81. σύρον Iunt. δαμάσαι Bs. Ald. 85. μέσω 9. Bs. μετόπω 9. 88. σελήνης evan. 9. 91. ὁδμὴ Ald. Call. 92. τμην evan. 9. 94. κατέθελσε Αld. 95. ἀμφιφάασκε f., ἀμφάφασκε Ald. ρον evan. 9. 98. ἀνηπύοντος ἀκούειν evan. 9. 99. εὐρωπείαν 9. 102. ἑταῖραι Urs. ὁμήληκες lunt. 107. μούνοις 9. 109. μέ. λεσκον f., μέλλεσκεν Iunt. 112. ἠδύναντο Ald. 113. πρόσω 9. Bs. Ald. 124. κόχλοισι 9. Ald. 128. ἄσπετον Ald. Iunt. Ald. 133. άllà 9. Bs. 137. νηυσὶ 9. Bs. Ald. Call. εἰσ 9. 144. 9. ὕψος f., ὑψόσ Ald. 146. δή τοι f. superscr. οι 9. σῶμα Ald. Iunt. Ald. Iunt. ἑπομένη Ald. 148. πελάζομαι f. 155. 157. μ’om. Ald. 162. τετέλεσθο 9. pr. πατρὸς Ald. Iunt. κουρὴν ζηὸς Iunt.

96. ε ταΰ

130. ἱστία 143. δέοι 145. οἰωνῆσιν 147. ἄπο πρ

ἐγγύθι Ald.

165.

275

[ocr errors]

164. λῦσαι Ald.

[ocr errors]
« ForrigeFortsæt »