Billeder på siden
PDF
ePub

ἀλλ ̓ οὐδ ̓ ὡς ὑπὸ βύρσαν ἔδυ πολυώδυνος ιός, ἀλλ ̓ ἔπεσε προπάροιθε ποδῶν ἀνεμώλιος αὔτως. 240 τὸ τρίτου αὖ μέλλεσκον ἀσώμενος ἐν φρεσὶν αἰνῶς αὐερύειν· ὃ δέ μ ̓ εἶδε περιγληνώμενος ὄσσοις θὴρ ἄμοτος, μακρὴν δὲ περ ̓ ἰγνύῃσιν ἔλιξε κέρκον, ἄφαρ δὲ μάχης ἐμνήσατο· πᾶς δέ οἱ αὐχήν θυμοῦ ἐνεπλήσθη, πυρσαὶ δ ̓ ἔφριξαν ἔθειραι 245 σκυζομένῳ, κυρτὴ δὲ ῥάχις γένετ ̓ ἠΰτε τόξον, πάντοθεν εἰληθέντος ὑπὸ λαγόνας τε καὶ ἰξύν. ὡς δ ̓ ὅτ ̓ ἂν ἁρματοπηγὸς ἀνὴρ πολέων ἴδρις ἔργων ὅρπηκας κάμπτησιν ἐρινεοῦ εὐκτεάνοιο, θάλψας ἐν πυρὶ πρῶτον, ἵν ̓ ἀξόνι ̓ ᾖ κύκλα δίφρῳ· τοῦ μὲν ὑπὲκ χειρῶν ἔφυγεν τανύφλοιος ἐρινεός καμπτόμενος, τηλοῦ δὲ μιῇ πήδησε σὺν ὁρμῇ· ὡς ἐπ ̓ ἐμοὶ λῖς αἰνὸς ἀπόπροθεν ἀθρόος ἆλτο μαιμώων χροὸς ἆσαι· ἐγὼ δ ̓ ἑτέρηφι βέλεμνα χειρὶ προεσχεθόμην καὶ ἀπ ̓ ὤμων δίπλακα λώπην, 255 τῇ δ ̓ ἑτέρῃ ῥόπαλον κόρσης ὕπερ αὖον ἀείρας ἤλασα κὰκ κεφαλῆς, διὰ δ ̓ ἄνδιχα τρηχὺν ἔαξα αὐτοῦ ἐπὶ λασίοιο καρήατος ἀγριέλαιον θηρὸς ἀμαιμακέτοιο· πέσεν δ ̓ ὅγε πρὶν ἔμ ̓ ἱκέσθαι ὑψόθεν ἐν γαίῃ, καὶ ἐπὶ τρομεροῖς ποσὶν ἔστη

250

238. οὐδ ̓ ὧς] οὐδ ̓ ὡς vulg. θύρσαν 18. Μ.

239. ἀνεμώλιος] w. 9. 18. Μ., ἀνεμώλιον D. Iunt. Call. αὔτως] Ziegl. tac. cum Kiessl., αὕτως M. vulg., avtos D.

αὖ

241. αὐερύειν] Iunt. Call., ἐρύειν w. 9. 18. D. M. 242. περ] 9. 18. pr. M. Iunt. Call., περιγνυῆσιν D., παρ ̓ 18. sup.

Brub. III.

[ocr errors]

244. πυρσαί] D. Iunt. Call., πυρραὶ 9. 18. sup., πυραὶ w. 18. pr. Μ. 216. εἰληθέντος] 18., εἷληθέντος Μ. (cum Gl. συσφίγξαντος ἑαυτόν), εἰλυθέντος 94 D. Call., εἰλυθέντος gb, εἰλυσθέντος Iunt. ὑπὸ] w. 9. D., ὑπαὶ vulg. 247. ἁρματοπηγός] D. Iunt. Call., —παγὸς 9. 18. 23. Μ.

248. εὐκτεάνοιο] εὐκεάτοιο D. Iunt. Call., εὐκάμποιο 23., εὐκάμ

πτοιο w. 9. 18. Μ.

240

245

250

255

249. ἵν ̓ ἀξόνι ̓ ᾖ] ἐν ἀξονίω wl 23., ἐν ἀξονίῳ 18., ἐναξονίω Μ5, ἐναξονίῳ w? 9., ἐπαξονίω Iunt., ἐπ ̓ ἀξονίω D. Call.

250 ἀπ' ἐκ 9. — ἐρινεός] 91. n. 4., ἐρινέοι J2, ἐρινός 23. D. vulg. 251. πήδησε σύν] 9. 18. 23. D. M., πῇδε σῦν w1, πήδησεν ὑφ ̓ Iunt., πήδησαν Call.

252. λῖς] 9ub. Iunt., λίς 23. D. Call. vulg. αἰνόμορος 9. ἀθρόος] D. Iunt. Call., άλμενος 9. 18. 23., ἄλμενος Μ., ἄλμεος w2, άλκμενος wl, fort. ὄρμενος ἄλτο vel ἄλμενος ὦρτο.

254. προεσχεθόμην] D. Iunt. Call., προσεσχεθόμην w. 94. 18. 23., προσεχεθόμην 92. Μ. 255. κόρσην Iunt. 258. πρίν γ' 18. Μ.

259. ἐν γαίη] D. Call., ἐν γάη Iunt., ἐκ γαίης͵ w. 9. 18. 23. Μ. Suspicor ἐν γυίοις.

[ocr errors]

260 νευστάζων κεφαλῇ· περὶ γὰρ σκότος ὄσσέ οἱ ἄμφω
ἦλθε, βίῃ σεισθέντος ἐν ὀστέῳ ἐγκεφάλοιο.
τὸν μὲν ἐγὼν ὀδύνῃσι παραφρονέοντα βαρείαις
νωσάμενος, πρὶν αὖτις ὑπότροπον ἀμπνυνθῆναι,
αὐχένος ἀρρήκτοιο περ ̓ ἰνίον ἤχμασα προφθάς,
ῥίψας τόξον ἔραζε πολύρραπτόν τε φαρέτρην·
ἦγχον δ ̓ ἐγκρατέως στιβαρὰς σὺν χεῖρας ἐρείσας
ἐξόπιθεν, μὴ σάρκας ὑποδρύψῃ ὀνύχεσσι,
πρὸς δ ̓ οὖδας πτέρνῃσι ποδῶν στερεῶς ἐπίεζον
οὐραίην ἐπιβάς, πλευρῇσί τε κῆρ ̓ ἐφύλασσον,
270 μέχρι ὅγ ̓ ἐξεκάπυσσε βραχίονα ῥόχθον ἀείρας
ἄπνευστον, ψυχὴν δὲ πελώριος ἔλλαχεν Αιδης·
καὶ τότε δὴ βούλευον, ὅπως λασιαύχενα βύρσαν
θηρὸς τεθνειῶτος ἀπὸ μελέων ἐρυσαίμην,
ἀργαλέον μάλα μόχθον, ἐπεὶ οὐκ ἔσκε σιδήρῳ
275 τμητὴ οὐδὲ λίθοις πειρωμένῳ, οὐδέ μεν ἄλλῃ.
ἔνθά μοι ἀθανάτων τις ἐπὶ φρεσὶ θῆκε νοῆσαι
αὐτοῖς δέρμα λέοντος ἀνασχίζειν ὀνύχεσσι.

265

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

268. ποδῶν] πόδας vulg. στερεών D., στερεοὺς Call. ἐπιέζευν 18., ἐπιέζευον 23. Μ5, ξυον w.

ἐπιέ

[ocr errors]
[ocr errors]

260

265

270. μέχρι όγ'] μέχρι οἱ w. 9ι 18. D. corr. Μ3, μέχρι οἱ 23. Mb, μέχρι 9b.4, μέχρις οι D. Iunt. Call.

ἐξεκάπυσσε] ἐξετάνυσσε Μ pr., ἐξετάνυσε 9. Μ. corr., ἐξετάνύσσα Iunt. Call., ἐξετάνυσα 18. 23. D. βραχίονα] 9. 18. 23. M. Call., βραχίονος D., βραχίονας Iunt. · ῥόχθον] ὀρθὸν vulg.

271. ἄμπνευστον D. Iunt. Call. et ante Steph. πελώριος] w. 9. 18. 23. Da M. Iunt., πελώριον D. Call. ἔλλαχεν] w. 94 18. 23. Μ., ἔλαχεν 91·, ἔλλαβεν D. Iunt. Call. 272. θύρσαν 18. Μ. 273. τεθνηότος 18. ἀπὸ ] Iunt. Call., ἀπομελέων D., ἀπαὶ w. 9. 18. 23. Μ. ἐρυσαίμην] w. 9. 18. 23. Μ., ἐρύσαιμι D. Iunt. Call.

270

275

275. λίθοις] w. 9. 18. 23. D. M. Iunt., λίθῳ Call. Fort. legendum οὐδὲ λίθοις τμητὴ. οὐδέ μεν] Iunt. Call., οὐδὲ μὲν D. Bas. II. vulg. – ἄλλῃ] Wordsworthius, ὕλῃ vulg., cf. GIM. ἑτέρᾳ.

οὐ

269. οὐραίην] οὐραίη 9., ραίου w. 18. 23. Μ., οὐραίους D. Iunt. Call., cf. GIM. τῆς οὐρᾶς. πλευροῖσι w. 18. Μ. κῆρ ̓] μῆρ’μοι Call., ἔνθεν μοι 9., ἔνθέν μιν vulg., μήρ’23. Μ. 23., ἔνθ ̓ ἐμὶν w. 18., ἔνθέ μιν Μ.

276. ἔνθά μοι] D. Iunt., ἔνθα

280

τοῖσι θοῶς ἀπέδειρα, καὶ ἀμφεθέμην μελέεσσιν
ἕρκος ἐνυαλίου ταμεσίχροος ἰωχμοῖο.
οὗτός τοι Νεμέου γένετ ̓ ὦ φίλε θηρὸς ὄλεθρος,
πολλὰ πάρος μήλοις τε καὶ ἀνδράσι κήδεα θέντος.“6

278. ἀμφεθέμαν 18. Μ. 279. ἐνυαλίου] D. Iunt. Call., ἐνυαλίοιο §2. 18. Μ., ἐνυαλοῖο θὰ 23., ἐνυλλοῖο w', ἐνύλλοιο w? picor ἕρκος ἔμεν βελέων. ἰωχμοῖο] wl. 9. 18. 23. Μ., ἰώλ

Sus

280

μοιο w2, ὄφρά μοι εἴη D. Iunt. ὄφρα μοι εἴη Call.

281. μήλοις τε] w. 9. 18. 23. Μ., μήλοισι D. Call., μέλοισι Iunt. κήδεα] w. 9. 18. 23. D. M., πήματα Iunt. Call.

[ocr errors]

SUPPLEMENTUM VARIAE LECTIONIS.*)

THEOCRITI RELIQUIAE.

Idyll. I.

20.

1. ἀδὺ Med. 2. πηγαῖσι p. ἀδύ pl. Med. 4. ἕλοι 16. Υ. 7. ἄδιον pl. 16. (hic in mg. ἁ). 9. ἄγονται 16. Iunt. 10. λάψῃ p· 14. μεσημβρινὸν 16. Υ. ἐσδώμεθα Iunt. Call. ἀείσας Ρ. 23. λιβύαθεν Ρ. — άβας p ἐρίφους 16. 26. κεκλισμένον Call. ἀδέϊ Med. 27. γλυφάνοι pl 31. ἔντοσθε p. 6b·, ἔντοσθι a. p1. 41. yvov a p1.2. Q. 43. πολιῶ ἐόντι superscr. οὐ άβας pl. 44. ὅσον Μ. ἄποθεν Call. 45. σταφυλαίσιν p1· 46. ἐφ' αἷμασι Ρ. 50. ἐδώκα lunt. 59. ἀρεσαίμην Med. 60. ἀείσσῃς Μ. 62. αΐδαν Med., ᾄϊδαν Ald. Iunt. φιλαξεῖς Iunt. 65. ὅτε v. 66. πολλὰ pro καλὰ p. 68. ἄπιδος Q. 70. ὠρίσαντο 1)5 pr. 71. χω δρυμοίο 6b. 73. τε om. P.

39.

et os p.

Ald. Iunt.

sec.

75. ἀοιδῆς Υ. [74.] ἀοιδῆς 16. Ϋ. 81. ἀοιδῆς 16. 82. öt' 6. 85. ἐπεί γ ̓ Q. παρθένως D5 P. Mor., παρθένους pl v. [92.] οὐδέν ποτ ̓ ἐλ— 16. pr. (ποτελ— corr.), οὐ δή ποτ ̓ ἐλ— p.2, ποθ ἐλ— Q. 88. καὶ ἡ p. Ald. Call. 89. βαρὴν Ald. 93. καὶ ὁ pl 94. νεμεσσητὰ D., νεμεσητὰ v. θανάτοισιν 62, θανατοῖσιν Αld. 95. φράδει Μ. pr. πάντ ̓ P. ἄμμιν a. 100. ἆσον v. ἰοῦσα

p. v. 101. λέγε μοι βώταν 16., λέγευ Υ. 109. τί γ ̓ Υ. [11. τοίνο Iunt. 115. els v. 120. κομήσαι Μ. Υ. sup. 122. θνήσκει Med. Ald. Iunt. νέκυας a2. ἕλκει M. pr. P. pr. 123. γαρύσσαιντο 16. 126. λίνα om. 16. pr. 127. μοιρῶν D. 131. πολλάκις Ρ. 132. ἄδιον Med. ἀσσῶ μι· 137. πεπλῦσθαί νιν Iunt.

M. P. Y., γηρύσσαιντο p. (corr. Dc) et Med.

κράνεσι Μ5·

135. ἀδείαν Med. 139. ἀνασθῆ Ald.

APPENDIX I

[ocr errors]

25.

[ocr errors]
[ocr errors]

[ocr errors]

-

Idyll. II.

4. ὥς μοι 23. 5. ὀδ” Ald. Iunt.

τεθνάκαμεν pl

2. κελαν p1 6. pro of D. 7. φρένα τ' pl 8. τιμαγήταιο p';, τοιμαγήτοιο Med. 10. κατὰ θύσομαι pl σελήνα §5. 11. ποτ ̓ ἀείσομαι p1 ἄσυχα 95. Med. Iunt. 12. τὰν χθονίαν θ ̓ ἑκάταν D., δ ̓ ἑκάτα a2 pl2, θ ̓ ἑκάστη 95. 14. ἑκάστα 95. δαπλῆτι p1.2. 15. ἐρδοῖσα p1, έρδοῖσα 95. 10. μηδίας 95. 18. τι pl — ἐπίπασε 95. 20. μισαρὰ p1. Call. 21. πᾶσ’95. πασσώ pl. 23. ἐγὼ δὲ ἐπὶ θ5 δὸν pl. 28. πίθυρα Iunt. τύδε 95. 34. à de μa 95.

――

26. τοι om. p. δεσσι Μ., ταιόδεσι p1.2.

25. σπον31. τριό38. ὡς

καὶ om. 92.

*) Alias lectiones ad orthographicam consuetudinem pertinentes alio loco congeremus.

Med. τὸν om. pl pl. 95.

θύρησι

52.

[61.] δέδοπολλαὶ pl. *0. λι

39. ὡς Med. 41. δινοῖθο Med. Ald. 49. νέμονται a2. 50. δέλφιδ ̓ p1.2. 51. ἔκτοθε p ἐμὸν om. Med. 54. όγῳ pl 55. με κ. 50. ἅπαν om. Υ. 58. ἄγριον pl. 2. 6. 50. λαβ τὰ τὸ et ταῦτθ ̓ pl 60. τᾶς om. p. μαι p1.2, δέδευμαι 23. pr. 64. τοῦτον p1.2. 66. τῇ et 68. ὅ κεν pro ὅθεν pi. et sic in seqq., item inde a Vs. 75. p6. τάνευσεν Μ. Υ. 72. θύρσοιο 9. 3. ζυστίδα 23. pr. 75. ἀμαξητὸν 23. ἇτ. λυκ— littera erasa D5 (άτε λυκ— Φ. Β). 77. ἑλιχούσειο 23. 78. μὲν pro δὲ 6. 70. γυμνάσοιο pl 81. ἴδων 23. Ald. χ ̓ ὡς ἐμάνην pl πέρι 16. θυμὸν Med. 84. ἐξαλάπαξεν Μ. †. 89. ἔτι ἦν p. 90. ἐπῆδεν 23. pr. 96. μαγήτοιο Υ., τιμαγνήτοιο Med. 97. de om. p1. ἀδὺ 23., ἀεὶ καθῆσθαι superscr. ἡδὺ ead. 64, ἀεὶ καθεῖσθα (2. 99. ἄσυχα p1 23. 101. ἤγαγε 23. pr. 23. ἐψύχθη k2. 23. pr. 107. δυναίμην 108. φωνεῦντι 62, φωνεῦνται a2. 109. δαγίδι 23. sec. Υ., παγίδι 23. pr. 113. τόσσόν γ' p.2. 115. τέγος 23. 117. ἦλθον bis p. và 23. pr. 118. ἢ pro ἠὲ Iunt. 119. διονύσοιο pl, διονυσίοιο 23., διωνυσίοιο Μ. 120. Ἡρακλῆος pl πάντοτε Mor. 123. ήν p. 126. ἄθυρα p1

105. πᾶτα Ald. μὲν om. 92. ὅσον pt Call.

―――

121.

130.

μαχλῷ superscr. O 23. Μ. 127. λαμπάδας p12. ἦλθον pl. 120. χάριν ἔφα τα Κ. τὴν Υ., om. pl.2. 133. φλογώτερον p12. 136. νύμφην 23. pr. 137. ő Med. Ald. μεν 140. πρόσθεν pl M. ἀδὺ 23., ἀεὶ a. 141. φίλαθρυ λέγοιμι 23. pr. 144. ὄντε pl. · ἦλθε 23. – φιλήστας p., φιλίστρας D. sup. rec. 146. σήμερον p. 147. ἀπ 23. Ald. 149. πόθον 23. 150. ἴσμεν a 151. ἐπεσχεὶτο Μ. έπεσα 152. φάτοι οἱ pl. 154. ἦν Med. Ald. 156. ἐφ’a? 157. ἀμῶν 23. λώλασται pl. 159. πύλην pl ναὶ μὰν μοίρας 23. 161. ἀσσυροῖο 23. 164. λιπαρόχροα 92.

.

[ocr errors]

-

[ocr errors]

[ocr errors]
[ocr errors]

[ocr errors]

1. οἱ βόες 16.
2.
4. ὑφίησι Μ.

Idyll. III.

pr.

om. p.

1. ἀμαραλλίδα pl 5. λυβικὸν Q. κνάκωκα Μ. 9. τίλαί με 23. 10. τι pro τοι Med., τυ φυλασσῶ Q., φυλασω 23. 14. ἐκέλευν 23. pr. σοι D. 15. θάσαι 23. 16. ἱκόμαν D. 22. φιλάσσω p1, φιλασῶ Q. Mor. 26. ἀδὺ 23. 23. pr. 30. γὰρ καὶ a. 31. παρεβάτης 23. pr. (βατις sec.) 32. τὴν k. οὐδένα λόγον k. 33. φυλασσω 23. Q. k2. ἀμέρμνωνος 23. ἐριθακής 23. pr. μελάγχρως 6. σω pl 36. μου Med. 37. ἀποκνινθεὶς 23. pr. M. Med. Ald. Iunt. 42. ὤθρυος p., ὄρθρυος Y. SchCall. λύσας pl. pr. 48. ὕπνων pl. 2. 49. Ιασσίωνα Υ. σεν p. Y., ἐκίρυσσεν a.

πεπαυσεῖσθαι p.

51. μέλοι k2.

[ocr errors]

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Idyll. IV.

ISchk.

με αι ἐδῶκεν pl μόσχια k5. ISchk. Ald. φυλάσσειν p. 5. τίνα k5. 6. ̓Αλφειὸν a p12. 8. pavτivav a2,,si collationem intelligo". 9. ἐφθ' ν., ἔφατο Υ., ἔφατο μάτηρ 16. μήτηρ pl Υ. 10. χ' ὤχετ ̓ pl – τε om. Q. 11. μίλων k. λύnoos ka2. 62. M. Q. Med. Ald. 12. δ ̓ αὖ τὸν Ald. 15. δή τι D. 16. σιτίζεσθαι Q: 19. βαθύσχινον cum γρ. βαθύσκιον p., βαθύσκιμνον Υ. 21. λαμπριάδα του Κ. 22. δῆμος p 27. s p1. Med. Ald. Iunt. ὅκα τε καὶ τὰ Q. ἠράσαο k. 6. Q. Call. Comm. 29. yε p. · ἐφέρπων p. 31. ἀνκρούο

23. φύσκων

Q.

24. tάv a2.

[ocr errors]
[blocks in formation]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]
« ForrigeFortsæt »