Billeder på siden
PDF
ePub

30

5

ἁμὰ μόναι κατὰ λέκτρα καθεύδομες· ὁ δὲ πονηρά
νὺξ ἄτᾳ δολίᾳ με κακῶς ἀπὸ σεῖο μερίσδει.
οὐ γὰρ ἐγὼ σέο . .

.....

Idyll. VII. (Theocr. XXVII.)
Ο αριστύς.

(Deest initium.)

ΚΟΡΗ.

Τὰν πινυτὰν Ἑλέναν Πάρις ἥρπασε βουκόλος ἄλλος.

ΔΑΦΝΙΣ.

μᾶλλον ἑκοῖσ ̓ Ἑλένα τὸν βουκόλον ἐστὶ φιλεῦσα.
ΚΟΡΗ.

μὴ καυχῶ σατυρίσκε· κενὸν τὸ φίλαμα λέγουσιν.
ΔΑΦΝΙΣ.

ἔστι καὶ ἐν κενεοῖσι φιλάμασιν ἁδέα τέρψις.

KOPH.

τὸ στόμα μευ πλύνω καὶ ἀποπτύω τὸ φίλαμα.

ΔΑΦΝΙΣ.
πλύνεις χείλεα σεῖο ; δίδου πάλιν ὄφρα φιλάσω.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]

30

[ocr errors]

5

1. βουκόλος] c. D. Iunt. Call. Versus in Call. cum sequente personae indicio caret.

2. ἑκοῖσ’] ὁδοῖς D., ἐδοῖς c., ἔμ ̓ ἥδ ̓ Iunt. Call. D., βωκόλον vulg.

βουκόλον]

3. un om. c. D. pr. (add. Dc.) 5. ἀποπλύνω lunt.

φίλημα

Call.

6. πλύνης et ὥς σε φιλάσω Iunt.

10

ΚΟΡΗ.

καλόν σοι δαμάλας φιλέειν, οὐκ ἄζυγα κώραν.

ΔΑΦΝΙΣ.

μὴ καυχῶ· τάχα γάρ σε παρέρχεται ὡς ὄναρ ἥβη.

ΚΟΡΗ.

ἃ σταφυλὶς σταφὶς ἔστ ̓, οὐδὲ ῥόδον αὖον ὀλεῖται.

ΔΑΦΝΙΣ.

δεῦρ ̓ ὑπὸ τὰς κοτίνους, ἵνα σοί τινα μῦθον ἐνίψω.
ΚΟΡΗ.

οὐκ ἐθέλω· καὶ πρίν με παρήπαφες ἁδέϊ μύθῳ.

ΔΑΦΝΙΣ.

δεῦρ ̓ ὑπὸ τὰς πτελέας, ἵν ̓ ἐμᾶς σύριγγος ἀκούσῃς.

ΚΟΡΗ.

τὴν σαυτοῦ φρένα τέρπ ̓· ὀξύθροον οὐδὲν ἀρέσκει.

ΔΑΦΝΙΣ.

φεῦ φεῦ τᾶς Παφίας χόλον ἅζεο καὶ σύγε κώρα.

ΚΟΡΗ.

15 χαιρέτω ἁ Παφία· μόνον ἵλαος ̓́Αρτεμις εἴη.

ΔΑΦΝΙΣ.

μὴ λέγε, μὴ βάλλῃ σε καὶ ἐς λίνον ἄκριτον ἔνθῃς.

ΚΟΡΗ.

βαλλέτω ὡς ἐθέλει· πάλιν ̓́Αρτεμις ἄμμιν ἀρήγει.

7. κώρην Iunt.

8. Post h. v. in D. legitur: ἢ (εἰ corr. ead.) δέ τι γηράσκω, τόδέ που μέλι καὶ γάλα πίνω.

10. ἐνέψω c2 D.

11. ἁδέϊ] Da, ἡδέϊ D. pr. vulg. 13. τὴν σαυτοῦ] c. D. Iunt. Call. — τέρπ ̓· ὀξύθροον] (τέρψον) οίξυορεεν c., τέρψον· δΐζυον D. (ubi t in ras.) Call. et colo po

9. σταφὶς ἔστ ̓, οὐδὲ] σταφίς ἐστι καὶ οὐ vulg., οὐ om. Call. Versus in Call. cum 8. 10. Daphnidins Iunt. Call. Κόρη continuatur.

datus.

tius post οΐξυον posito Iunt. ἀρέσκει] Steph. II., ἀρέσκη c. D. Iunt.

Call.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

10

14. Παφίης et ἄξεο Iunt. Call. et ante Steph.

16. ἄκριτον] ἄκλιτον c. D. Call., ἄλλυτον Iunt. ἔνθης] c. D., Versus in Call.

15

17

17. ἐθέλει] coni. Valckenarius, ἐθέλη c, ἐθέλης ct. D., ἐθέλεις Call., ἐθέλοι Iunt. — ἀρήγει] coni. Schaeferus, ἀρήγη c. D., ἀρήγοι Iunt. Call. Versus in Call. Daphnidi datus.

20

25

ΔΑΦΝΙΣ.

οὐ φεύγεις τὸν Ἔρωτα, τὸν οὐ φύγε παρθένος ἄλλη. 19

ΚΟΡΗ.

φεύγω ναὶ τὸν Πᾶνα· σὺ δὲ ζυγὸν αἰὲν ἀείραις.

ΔΑΦΝΙΣ.

δειμαίνω, μὴ δή σε κακωτέρῳ ἀνέρι δώσει.

ΚΟΡΗ.

πολλοί μ ̓ εὖ μνώοντο, νόον δ ̓ ἐμὸν οὔτις ἐκήλει.

ΔΑΦΝΙΣ.

εἷς καὶ ἐγὼ πολλῶν μνηστὴρ τεὸς ἐνθάδ ̓ ἱκάνω.

ΚΟΡΗ.

καὶ τί φίλος ῥέξαιμι; γάμοι πλήθουσιν ἀνίας.

ΔΑΦΝΙΣ.

οὐκ ὀδύνην, οὐκ ἄλγος ἔχει γάμος, ἀλλὰ χορείην.

ΚΟΡΗ.

ναὶ μάν φασι γυναῖκας ἑοὺς τρομέειν παρακοίτας.
ΔΑΦΝΙΣ.

μᾶλλον ἀεὶ κροτέουσι· τίνα τρομέουσι γυναῖκες ;66

ΚΟΡΗ.

ὠδίνειν τρομέω· χαλεπὸν βέλος Εἰλειθυίης.

μἠπιβάλῃς τὴν χεῖρα, καὶ εἰσέτι χεῖλος ἀμύξω.

[18.] τὴν] D. Iunt. Call., τὰν (c4.?). - ersus in c. D. ante Vs. 17.

legitur, in Iunt. Call. post eundem;
loco suo deiectum esse Heinsius suspi-
catus est, spurium Wartonus. Cete.
rum in Iunt. Naidi continuatur, in
Call. Ko. praefixum habet.
18. φεύγεῖς lunt.
Iunt. Call.

--

- ἄλλη] c. D. 19. ἀείραις] ἄειρες D., ἀεῖρες ct, αειρές c2, ἀείρείς Iunt., ἀείρεις

Call.

20. δώσει] Schaeferus, δώσω c. D., δώσῃ Iunt., δώση Call

20

25

18

υ

21. πολλοί μ' εὖ μνώοντο] πολλοὶ μεμνώοντο D. (υ a Da vel ead.), πολλοὶ μεῦ μνώοντο c., πολἐκήλοί με μνώοντο Iunt. Call. λει] ἀείδει c. D., ἔαδε Iunt. Call.

24. ὀδύνην et χορείην] c. D. Iunt. Call.

Call, om. c. D.

25. έovs] Db. mg., sovs Iunt.
τρομέην D.
26. κροτέουσι] κρατέουσι vulg.
27. ὠδίνην c. Ειλειθυίης]

c. Call., Εἰληθυίης D. Iunt.

IMITT. 19] Nonn. Dion. IV, 302. οἶδεν ἀείρειν | Κύπριδος ἁβρὰ

λέπαδνα.

30

35

ΔΑΦΝΙΣ.

ἀλλὰ τεὴ βασίλεια μογοστόκος ̓́Αρτεμίς ἐστιν.

ΚΟΡΗ.

ἀλλὰ τεκεῖν τρομέω, μὴ καὶ χρόα καλὸν ὀλέσσω.

ΔΑΦΝΙΣ.

ἢν δὲ τέκῃς φίλα τέκνα, νέον φάος ὄψεαι ἥβας.

ΚΟΡΗ.

καὶ τί μοι ἔδνον ἄγεις γάμου ἄξιον, ἢν ἐπινεύσω;

ΔΑΦΝΙΣ.

πᾶσαν τὰν ἀγέλαν, πάντ ̓ ἄλσεα καὶ νομὸν ἕξεις.

ΚΟΡΗ.

ὄμνυε μὴ μετὰ λέκτρα λιπὼν ἀέκουσαν ἀπενθεῖν.

ΔΑΦΝΙΣ.

οὐ μαὐτὸν τὸν Πᾶνα, καὶ ἢν ἐθέλῃς με διῶξαι.

ΚΟΡΗ.

τεύχεις μοι θαλάμους, τεύχεις καὶ δῶμα καὶ αὐλάς;

ΔΑΦΝΙΣ.

τεύχω σοι θαλάμους· τὰ δὲ δώματα καλὰ νομεῦσι.

KOPH.

πατρὶ δὲ γηραλέῳ τίνα μάν, τίνα μῦθον ἐνίψω ;

ΔΑΦΝΙΣ. αἰνήσει σέο λέκτρον, ἐπὴν ἐμὸν οὔνομ ̓ ἀκούσῃ.

[blocks in formation]

ΚΟΡΗ.

οὔνομα σὸν λέγε τῆνο· καὶ οὔνομα πολλά κε τέρποι. 40

[ocr errors]

30

[ocr errors]

35

θα

35. 36. τευχεῖς bis Iunt. λάμους bis] c. D. Iunt. Call. τευχῶ Iunt. σου c. D. δὲ om. δώματα] πώεα vulg. μεῦσι] νομεύω vulg. Post alterum θαλάμους colon est in Call., vulgo comma.

C.

20

38. μάν] e coniectura mea olim cum G. Hermanno communicata, μέν Call., κέν vulg. ἐνέψω c? D. 39. καὶ ὤνομα c. D. πολλά κε] D., πολλάκε c2, πολλάκι vulg. – τέρποι] τέρπει vulg.

[ocr errors]

40

45

ΔΑΦΝΙΣ.

Δάφνις ἐγώ, Λυκίδας τε πατήρ, μήτηρ δὲ Νομαίη.

ΚΟΡΗ.

ἐξ εὐηγενέων· ἀλλ ̓ οὐ ἔθεν εἰμὶ χερείων.

ΔΑΦΝΙΣ.

οἶδ ̓, ἄκρα τιμίη ἐσσί· πατὴρ δέ τοί ἐστι Μενάλκας.
(Desunt quaedam.)

ΚΟΡΗ.

δεῖξον ἐμοὶ ἔθεν ἄλσος ὅπῃ. πόθεν ἵσταται αἴας;

ΔΑΦΝΙΣ.

δεῦρ ̓ ἴδε, πῶς ἀνθεῦσιν ἐμαὶ ῥαδιναὶ κυπάρισσοι. 45

ΚΟΡΗ.

αἶγες ἐμαὶ βόσκεσθε, τὰ βουκόλω ἔργα νοήσω.

ΔΑΦΝΙΣ.

ταῦροι καλὰ νέμεσθ ̓, ἐμὰ παρθένῳ ἄλσεα δείξω.

ΚΟΡΗ.

τί ῥέξεις σατυρίσκε; τί δ ̓ ἔνδοθεν ἅψαο μαζῶν;

40. λυκάδας 62. D. τε] D. corr., τέκε c. D. pr., δὲ Iunt. Call. μήτηρ] c. Iunt. Call., μηρ D. Νομαίη] c D. Iunt. Call., voμαίας c2.

41. ἕθεν] c. D., σέθεν Iunt. Call. Daphnidi continuatur.

――――

42. οἶδ ̓, ἄκρα] coni. Fr. Iacobs, οὐδ ̓ ἄκρα vulg. τιμίη ἐσσί] τιμή ἐσσι D., τιμήεσσι C., τιμήεσσα Iunt. Call. δέ τοι] c. D., δέ σοι Call., δέμι Iunt. Versus in Iunt. cum sequente Naidi continuatur; in Call. asteriscus praefixus. Quaedam post eum excidisse Hermannus intellexit.

43. ἔθεν] Da, ἔθεν Iunt. Call.,

[ocr errors]
[ocr errors]

[blocks in formation]

44. κυπάριττοι Iunt. In Call. versus cum sequente

45. βόσκοισθε Iunt. βουκόλω] βωκόλω Iunt., βωκόλα c. D. Versus in Call. cum sequente

Call.

Daphnidi continuatur.

46. καλλὰ Call. νέμεσθ', ἐμὰ] νέμεσθε ἵν' c. Call., νέμεσθ' ἵν ̓ D. corr., νεμόμεσθ ̓ ἵν ̓ D. pr., νέμοισθε ἵν ̓ Iunt. παρθένῳ ἄλσεα] Steph., ἄλσεα παρθένῳ c., ἄλσεα παρθένι D. Iunt. Call. 47. ῥέξης D.

IMITT. [44] Nonn. XLII, 301. ἠνίδε πῶς ὑάκινθος ἐπέτρεχε γείτονι μύρτῳ. 47. 48] Ibid. 306. ὄμφακα γινώσκω νεοθηλέα χερσὶν ἀφάσσων· | οἶδα πόθεν ποτὲ μῆλα πεπαίνεται.

« ForrigeFortsæt »