Billeder på siden
PDF
ePub
[ocr errors]

ἢν δὲ θέλῃς, καὶ τοῦτο· καλὸς δέ μοι ὤλεθ ̓ ἑταῖρος.

45

55

γράψον καὶ τόδε γράμμα, τὸ σοῖς τοίχοισι χαράξω· τοῦτον ἔρως ἔκτεινεν. ὁδοιπόρε, μὴ παροδεύσῃς,

)

ἀλλὰ στὰς τόδε λέξον· ἀπηνέα εἶχεν ἑταῖρον.“ Ὧδ ̓ εἰπὼν λίθον εἶσεν, ἐρεισάμενος δ ̓ ἐπὶ τοίχω ἄχρις γεισοπόδων, φοβερὸν λόχον ἅπτετ ̓ ἀπ ̓ αὐτῶν, 50 τὰν λεπτὰν σχοινῖδα, βρόχον δ ̓ ἔμβαλλε τραχήλῳ, 50 τὰν ἕδραν δ ̓ ἐκύλισεν ἀπαὶ ποδός, ἠδ ̓ ἐκρεμάσθη νεκρός. ὃ δ ̓ αὖτ ̓ ὤϊξε θύρας καὶ τὸν νεκρὸν εἶδεν αὐλᾶς ἐξ ἰδίας ἠρτημένον, οὐδ ̓ ἐλυγίχθη τὰν ψυχάν, οὐ κλαῦσεν ἑὸν φόνον, ἀλλ ̓ ἐπὶ νεκρῷ εἵματα πάντ ̓ ἐμίανεν, ἐφαβικὰ βαῖνε δ ̓ ἐς ἆθλα γυμνασίων, καὶ τῇδε φίλων ἐπεμαίετο λουτρῶν, καὶ ποτὶ τὸν θεὸν ἦνθε, τὸν ὕβρισε· λαϊνέας δέ ἵπτατ ̓ ἀπὸ κρηπῖδος ἐς ὕδατα· τῷ δ ̓ ἐφ ̓ ὕπερθεν ἅλατο καὶ τὤγαλμα, κακὸν δ ̓ ἔκτεινεν ἔφαβον·

>

[blocks in formation]
[ocr errors]
[ocr errors]

55

51. αὖτ ̓ ὤιξε] (18.?) Steph, αὐτόϊξε Alda, αὐτό ιξε 23., αὐτόϊξε Μ. Αld.β. Call., αὐτώϊξε Iunt., cf. GlIm. ἄνοιξε.

52. ἓξ] ἐξ vulg. — ἐλυγίχθη] 12.4 mg., λυγιχθη r1 mg. Im. mg., ἐτυλίχθη 23. vulg.

53. κλαῦσεν ἑὸν] coni. Reiskius, κλαῦσε νέον vulg., κλαῦσεν νέον Ald. Iunt. In 23. ex verbis κλ. ν. φ. paucae literae restant reli

M. Ald. Iunt., ἐς ἄθλον Ald.β., quis evanidis, νέον φόνον om. 11. 54. ἐς ἆθλα] ἐς ἄθλω 11. 18. ἔπ' ἆθλον Call.. Vulgo colon post ἐφαβικὰ, cuius loco comma ante eam

――――

vocem posui.

55. γυμνασίων] γυμναστῶν vulg. τῇδε φίλων] Graefius, τῆλε φίλων vulg., λεφίλων M. Ald. . 57. ἵπτατ'] Higtius, ἵστατ ̓ vulg. πίδας M· κρηπίδας 111 Alda, ἀποκρηἐς ὕδατά· τῷ δ ̓] Ameis., ἐς ὕδατα· τῶ δ ̓ Reisk., ἐς ὑδάτω δ ̓ 11. 18. M. Ald. β., ἐς ὕδατα δ' r. Im., ἔρως ὑδάτων δ ̓ Iunt., ἔρως ὑδάτων Call. ὕπερθεν] Z. Ald.β., ἐφύπερθεν vulg.

ἐφ ̓

60

[ocr errors]

30

35

40

9

τοῖσι τεοῖς προθύροις ἐπιτέλλομαι. οἶδα τὸ μέλλον.
καὶ τὸ ῥόδον καλόν ἐστι, καὶ ὁ χρόνος αὐτὸ μαραίνει·
καὶ τὸ ἴον καλόν ἐστιν ἐν εἴαρι, καὶ ταχὺ γηρᾷ·
καὶ κάλλος καλόν ἐστι τὸ παιδικόν, ἀλλ ̓ ὀλίγον ζῇ.
ἥξει καιρὸς ἐκεῖνος, ὁπανίκα καὶ τὸ φιλάσεις,
ἁνίκα τὰν κραδίαν ὀπτεύμενος ἁλμυρὰ κλαύσεις.
ἀλλὰ τὺ παῖ καὶ τοῦτο πανύστατον ἁδύ τι ῥέξον·
ὁππόταν ἐξενθὼν ἠρτημένον ἐν προθύροισι
τοῖσι τεοῖσιν ἴδῃς τὸν τλάμονα, μή με παρένθῃς,
στᾶθι δὲ καὶ βραχὺ κλαῦσον, ἐπισπείσας δὲ τὸ δάκρυ
λῦσον τᾶς σχοίνω με καὶ ἀμφίθες ἐκ ῥεθέων σῶν
εἵματα καὶ κρύψόν με, τὸ δ ̓ αὖ πύματόν με φίλασον, 40
κἂν νεκρῷ χάρισαι τὰ σὰ χείλεα, μή με φοβαθῇς·
οὐ δύναμαι σίνειν σε, διαλλάξεις με φιλάσας.
χῶμα δέ μοι χῶσόν τι, τό μευ κρύψει τὸν ἔρωτα.
κἂν ἀπίῃς, τόδε μοι τρὶς ἐπαίασον· ὦ φίλε κεῖσαι.

το

λευκὸν τὸ κρίνον ἐστί, μαραίνεται ἁνίκα πίπτει.
ἃ δὲ χιὼν λευκά, καὶ τάκεται ἁνίκα παχθῇ.

27. ἐπιτέλλομαι] coni. Reiskius, ἐπιβάλομαι 23., ἐτιβάλλομαι Ald., ἐπιβάλλομαι vulg.

δι'

[30. 31.] δ ̓ ἁνίκα 23. Ald.α. πίπτει] 18. 23. M. Antt. ἁνίκα Ald.α. Hos versus spurios esse perspexit M. Hauptius Observv. Critt. p. 66.

40. σίνειν σε] εἴν σε 23. Μ. Ald.“, εἴ σε Ald.β., ἢν εὖ 18., ζῆν εἴγε Iunt. Call., ξη εἴστε Ζ. διαλλάξεις] M. Aida. Iunt., διαλάξεις 23., διαλλάξας 18. Ald.β. Call. φιλάσας] 18. M. Ald.β, φι

31. ὁπηνίκα καὶ σὺ φιλάσῃς Ald. . λάσσας 23. Aida Iunt, φιλάσεις

Iunt.

Call.

[ocr errors]

31. ἠρτυμένον M. Ald.α.

35. τεοὶς 18. 23. M. Ald. a. εἴδης 23. Ald., εἰδῆς Μ. θης 18. Ald.β. Call. να distinguit Iunt., Ald.β. Call. vulg.

[ocr errors]

παρέλPost τλάμοpost ἴδῃς Im.

32. κλαύσης Ald. Iunt.

41. δέ μοι] 18. corr. Call., δέ

33. καὶ] 18. 23. M. Ald.α. β. Iunt., μευ 23. M. Aid.α.β. Iunt. χω. κἂν Call. σόν τι, τό] κοὶλον τι τό 23., κοιλον τι τί Ald.α., κοίλον τό 18. Μ., κοῖλον τόδε Αld.β., κοίλανον ὅ Iunt.

Call.

[merged small][ocr errors]

29

32

[ocr errors]

35

37. τᾶς] Ald. Iunt., τα 23., τῷ Μ., τῶ 18. Call., τῷ Αld β.

39. oa om. 11. Áld.ß.

30 31

IMITT. 38] Agath. AP. VII, 220. δάκρυ δ ̓ ἐπισπείσας.

42. ἀπίῃς] ἀπίης 23. Alda. Iunt., ἀπίηι M5, ἀπίκῃ (18.) Ald.β., ἀπίκη Cali. ἐπαίασον] ὅπαυσον 18. 23., ὄπασον Alda, ὄπαϋσον Μ., ἐπ ̓ ἀύσον Ald.β·, ἐπ ̓ ἄϋ σον Call., ἐπάϋσον Iunt.

..

[merged small][merged small][ocr errors]

ἢν δὲ θέλῃς, καὶ τοῦτο· καλὸς δέ μοι ὤλεθ ̓ ἑταῖ

ρος.

45

γράψον καὶ τόδε γράμμα, τὸ σοῖς τοίχοισι χαράξω· τοῦτον ἔρως ἔκτεινεν. ὁδοιπόρε, μὴ παροδεύσῃς,

ἀλλὰ στὰς τόδε λέξον· ἀπηνέα εἶχεν ἑταῖρον.6
Ὧδ ̓ εἰπὼν λίθον εἶσεν, ἐρεισάμενος δ ̓ ἐπὶ τοίχω
ἄχρις γεισοπόδων, φοβερὸν λόχον ἅπτετ ̓ ἀπ ̓ αὐτῶν, 50
τὰν λεπτὰν σχοινῖδα, βρόχον δ ̓ ἔμβαλλε τραχήλῳ,
τὰν ἕδραν δ ̓ ἐκύλισεν ἀπαὶ ποδός, ἠδ ̓ ἐκρεμάσθη
νεκρός. ὃ δ ̓ αὖτ ̓ ὤϊξε θύρας καὶ τὸν νεκρὸν εἶδεν
αὐλᾶς ἐξ ἰδίας ἠρτημένον, οὐδ ̓ ἐλυγίχθη
τὰν ψυχάν, οὐ κλαῦσεν ἑὸν φόνον, ἀλλ ̓ ἐπὶ νεκρῷ
εἵματα πάντ ̓ ἐμίανεν, ἐφαβικὰ βαῖνε δ ̓ ἐς ἆθλα
γυμνασίων, καὶ τῇδε φίλων ἐπεμαίετο λουτρῶν,
καὶ ποτὶ τὸν θεὸν ἦνθε, τὸν ὕβρισε· λαϊνέας δέ
ἵπτατ ̓ ἀπὸ κρηπῖδος ἐς ὕδατα· τῷ δ ̓ ἐφ ̓ ὕπερθεν
ἅλατο καὶ τὤγαλμα, κακὸν δ ̓ ἔκτεινεν ἔφαβον·

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

55

-

60

51. αὖτ ̓ ὤιξε] (18.?) Steph., αὐτόϊξε Ald.“, αὐτό ιξε 23., αὐτόϊξε Μ. Αld.β. Call., αὐτώϊξε Iunt., cf. GlIm. ἄνοιξε.

52. ἓξ] ἐξ vulg. — ἐλυγίχθη] 2.4 mg., λυγίχθη rl. mg. Im. mg., ἐτυλίχθη 23. vulg.

53. κλαῦσεν ἑὸν] coni. Reiskius, κλαῦσε νέον vulg., κλαῦσεν νέου Ald. Iunt. In 23. ex verbis κλ. ν. φ. paucae literae restant reliM. Ald a Iunt., ἐς ἄθλον Ald.β., quis evanidis, νέον, φόνον om. 11. 54. ἐς ἆθλα] ἐς ἄθλω 11. 18. Vulgo colon post

ἐπ ̓ ἆθλον Call.

ἐφαβικὰ, cuius loco comma ante eam

vocem posui.

55. γυμνασίων] γυμναστῶν τῆλε φίλων vulg., λεφίλων M. Ald. vulg. τῇδε φίλων] Graefius,

57. ἵπτατ'] Higtius, ἵστατ ̓ vulg. κρηπίδας 111 Alda, ἀποκρηπίδας M ἐς ὕδατα· τῷ δ ̓] Ameis., ἐς ὕδατα· τῶ δ ̓ Reisk., ἐς ὑδάτω δ” 11. 18. M. Ald. β', ἐς ὕδατα δ' r. Im., ἔρως ὑδάτων - ἐφ ̓ δ ̓ Iunt, ἔρως ὑδάτων Call. ὕπερθεν] Ζ. Αld.β, ἐφύπερθεν vulg.

--

60

5

νᾶμα δ ̓ ἐφοινίχθη· παιδὸς δ ̓ ἐπενάχετο φωνά·
„χαίρετε τοὶ φιλέοντες· ὁ γὰρ μισῶν ἐφονεύθη.
στέργετε δ ̓ οἱ μισεῦντες· ὁ γὰρ θεὸς οἶδε δικάζειν.“

Idyll. VI. (Bion. XV.)

Ἐπιθαλάμιος ̓Αχιλλέως καὶ Δηιδαμείας.

ΜΥΡΣΩΝ.

Λῇς νύ τί μοι Λυκίδα Σικελὸν μέλος ἁδὺ λιγαίνειν,
ἱμερόεν γλυκύθυμον ἐρωτικόν, οἷον ὁ Κύκλωψ
ἄεισεν Πολύφαμος ἐπ ̓ ᾐόνι τᾷ Γαλατείᾳ;

ΛΥΚΙΔΑΣ.

κἠμοὶ συρίσδεν Μύρσων φίλον· ἀλλὰ τί μέλψω;
ΜΥΡΣΩΝ.

Σκύριον ὃν Λυκίδα ζαλώμενος ᾄδες ἔρωτα,
λάθρια Πηλείδαο φιλάματα, λάθριον εὐνάν,
πῶς παῖς ἕσσατο φᾶρος, ὁμῶς δ ̓ ἐψεύσατο μορφάν
καὶ νόμος ἐν κώραις Λυκομηδίσιν οὐκ ἀλεγοίσαις,

59. νᾶμα] Reisk., ut etiam Sanctamandus coniecerat, ἅμα 11. Μ. Alda, αἷμα vulg.

61. οἱ μισεῦντες] οἷμες εὔητες 111, οἱμεῖς εὔητες 11', οΐμεις εὔητες 114, υμεις εὔητες 18., ὑμεῖς εὔητες Alda, ὑμες αΐτας Αld.β., ὔμμες αΐτας Iunt. Call. δικάζειν] Call., δικάσειν 11. Αld., δικάσσειν 18. M. Ald.β., δικάσσαι

Iunt.

Libri: 11. 18. M. Urs.

Ἐπιθαλάμιος ̓Αχιλλέως καὶ Δηιδαμείας] praefxo τοῦ αὐτοῦ (i. e. Βίωνος) Urs., Θεοκρίτου ἐπιθαλάμιον 'Α. κ. Δ. Μ5, Θεοκρίτου ἐπιθαλάμιον ̓Α. κ. Δ. 65.

6

3. ᾐόνι τᾷ] Mein., ἀόνι τῷ Brunck., ἠιόνι 11. 18., ἠϊόνι vulg.

4. κἠμοὶ] Brunck., κἤν μοι 18. Μ., κ ̓ ἤν μοι 11., κἦν μοι Urs.

5. ὃν] om. 11. 18. vulg. - ζαλώμενος] (ζαλῶ)μένος 18.?, ζαλῶν μένος 115. Μ., ζαλῶν (μέλος) 1152, ζαλῶν μέλος Urs. – ᾅδες] ἁδὺς 11. 18. Μ., ἁδὺν Urs.

5

7. ἕσσατο] (18.) Steph., ἔσατο 11., ἔσσατο Μ· Urs. - ὁμῶς] ὅκως δ ̓ ἐψεύσατο] 11. 18. vulg. Guil. Canterus, δ ̓ ἐγεύσατο 11. Μ. Urs., δὲ ἐγεύσατο 18., fort. rectius δ ̓ ἐπλάσσατο.

οὐκ

*

"

8. καὶ νόμος] κἢν ὅπος Μ., κἢν ὅπως 11b, κὴν ὅπως 115 18., όπως Urs., cf. Imitt. ὅπα ἀλεγοίσαις] ἁπαλεγοισαι 11., ἁπαλέγουσα Μ5, ἀπαλέγοισα vulg.

αι

[ocr errors]

α

IMITT.

7. 8] Nonn. Dion. XLIV, 289. οὐ νόθον εἶδος ἔδεκτο καὶ οὐκ ἐψεύσατο μορφήν (ex emend. Graefi pro νύμφη).

15

ΛΥΚΙΔΑΣ.

10 ̓́Αρπασε τὰν Ελέναν πόθ ̓ ὁ βουκόλος, ἆγε δ ̓ ἐς Ἴδαν, 10 Οἰνώνῃ κακὸν ἄλγος. ἐχώσατο δ ̓ ἃ Λακεδαίμων, πάντα δὲ λαὸν ἄγειρεν ̓Αχαϊκόν, οὐδέ τις Ἕλλην, οὔτε Μυκηναίων οὔτ ̓ Ηλιδος οὔτε Λακώνων, μεῖνεν ἑὸν κατὰ δῶμα, φέρον δὲ σὺν αἰνὸν ̓́Αρηα. λάνθανε δ ̓ ἐν κώραις Λυκομηδίσι μοῦνος ̓Αχιλλεύς, 15 εἴρια δ ̓ ἀνθ ̓ ὅπλων ἐδιδάσκετο, καὶ χερὶ λευκᾷ παρθενικὸν κόρον εἶχεν, ἐφαίνετο δ ̓ ἠΰτε κώρα· καὶ γὰρ ἴσον τήναις θηλύνετο, καὶ τόσον ἄνθος χιονέαις πόρφυρε παρηίσι, καὶ τὸ βάδισμα παρθενικῆς ἐβάδιζε, κόμας δ ̓ ἐπύκαζε καλύπτρῃ. θυμὸν δ ̓ ἀνέρος εἶχε, καὶ ἀνέρος εἶχεν ἔρωτα. ἐξ ἀοῦς δ ̓ ἐπὶ νύκτα παρίζετο Δηιδαμείᾳ, καὶ ποτὲ μὲν τήνας ἐφίλει χέρα, πολλάκι δ ̓ αὐτᾶς στάμονα καλὸν ἄειρε, τάχ ̓ ἁδέα δὲ κρόκ ̓ ἐπῄνει· 25 ἤσθιε δ ̓ οὐκ ἄλλῳ σὺν ὁμάλικι, πάντα δ ̓ ἐποίει σπεύδων κοινὸν ἐς ὕπνον. ἔλεξέ νυ καὶ λόγον αὐτάν ἄλλαι μὲν κνώσσουσι σὺν ἀλλήλαισιν ἀδελφαί, αὐτὰρ ἐγὼ μούνα, μούνα σὺ δὲ νύμφα καθεύδεις. αἱ δύο παρθενικαὶ συνομάλικες, αἱ δύο καλαί

20

οὐδ ̓ εὕδειν κατὰ παστὸν ̓Αχιλλέα Δηιδαμείας.

[ocr errors]

νῆ τὰ παστὸν 11., ἀηδηνητ ̓ ἀπαστὸν Urs. – Δηιδαμείας] Δηΐδάμεια vulg.

10. βουκόλος] βωκόλος vulg. 11. δ ̓ ἃ] Heskinus, & 18. vulg.,

om. 11.

14. φέρον] Μ. sup., φέρων vulg. δὲ σὺν] δυσὶν 11., δισσὶν vulg. αἰνὸν Αρηg] Scaliger, ἁγνὸν ἄρνα 11., ἀνὰν ἄρνα vulg.

[ocr errors]

9. οὐδ ̓ εὕδειν κατὰ παστὸν] 21. ἀνέρος priore loco] Lennep., ἀηδηνηα τὰ παστὸν 18. Μ., ἀειδή- ̓́Αρεος 11. 18. vulg.

μαρίζετο Urs., μερίζετο 11. 18. Μ 22. παρίζετο] Guil. Canterus,

23. τήνας] 11. 18. Μ., κείνας

Urs.

20

25

ἀνὰ vulg.
24. στάμονα] Scaliger, στόμα
τάχ ̓] τὰ δ ̓ vulg.
δὲ κρόκ ̓] δάκρυ”vulg.
25. συνομάλικι 11. Μ5.

26. αὐτάν] 11. 18. Μ., αὐτῷ

17. κόρον] 11. 18. Μ· Urs. 18. ἴσως Μ.

19. παρηίσι] Salmasius, παρειισι 18. corr., παρειῆσι 18. pr., παρειῆσι superscr. αις Μ5, παρειῇσι 11., παρειῇς Urs.

IMITT. 19] Nonn. I, 84. παρθενίην πόρφυρε παρηίδα.

Urs.

28. μούνα σὺ δὲ] Lennep., μίμνω, σὺ δὲ vulg.

29. αἱ δύο παρθενικαὶ] Salmasius et Heskinus, αἱ δ ̓ ὑποπαρθενικαὶ 18. Urs., αἳ δ ̓ ὑπὸ παρθενικαὶ 11. Μ5· Punctum, quod vulgo in f. v. est, sustuli.

« ForrigeFortsæt »