Billeder på siden
PDF
ePub

50

55

60

πῶς μὲν ἕλω μέγαν ἰχθὺν ἀφαυροτέροισι σιδάροις;
εἶθ ̓ ὑπομιμνάσκων τῶ τρώματος ἠρέμ ̓ ἔνυξα,
καὶ νύξας ἐχάλαξα, καὶ οὐ φεύγοντ ̓ ἐνέτεινα.
ἤνυσ ̓ ἑλὼν τὸν ἄεθλον, ἀνείλκυσα χρύσεον ἰχθυν,
πάντα γέ τοι χρυσῷ πεπυκασμένον· εἶχε δὲ δεῖμα,
μήτι Ποσειδάωνι πέλει πεφιλημένος ἰχθύς

[ocr errors]

ἢ τάχα τᾶς γλαυκᾶς κειμήλιον ̓Αμφιτρίτης.
ἠρέμα δ ̓ αὐτὸν ἐγὼν ἐκ τὠγκίστρω ἀπέλυσα,
μὴ ποτὶ τῷ στόματος τὠγκίνια χρυσὸν ἔχοντι.
· καὶ τὸν μὲν σπεύσας ὅκ ̓ ἀνάγαγον εὐσπείρατον,
ὤμοσα μηκέτι λοιπὸν ὑπὲρ πελάγους πόδα θεῖναι,
ἀλλὰ μενεῖν ἐπὶ γᾶς καὶ τῷ χρυσῷ βασιλεύσειν.
ταῦτά με κἀξήγειρε, τὸ δ ̓ ὦ ξένε λοιπὸν ἔρειδε
τὰν γνώμαν· ὅρκον γὰρ ἐγὼ τὸν ἐπώμοσα ταρβῶ.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

50

55

60

[blocks in formation]

56. ἐγὼν] (18.) Iunt., ἐγὼ 11. Ms. Ald. Call. τῶν ̓γκίστρων 11. Ald. Iunt.

-

57. μὴ ποτί] μή ποτε vulg. του 11. 18. — τω γκίνια] τωγκίστρια 111.4. 18. Μ., τῷ ̓γκίστρια 111. Ald. Iunt., τῷ ̓γκίστρια Call. ἔχοντι] 18. Μ., ἔχοισα 11. Ald. ἔχοιεν Iunt. Call.

58. σπεύσας ὅκ ἀνάγαγον] στεύσασα καλά γε τον M. Ald., πιπιστεύσασα καλαγετὸν 114 18., πιστεύσασα καλώγε τόν 114, πιστῆρσι κατῆγον Iunt. Call., σπεύσας ἄκαλ ̓ άγαγον Graefius. — εὐσπείρατον ἠπείρατον Ald., ἠπήρατον 11. 18. Μ., ἐπ ̓ ἠπείροιο Iunt. Call.

59. μηκέτι] Brunck., δ ̓ ὠκέτι M., ut videtur, δ ̓ οὐκέτι Antt., δ ̓ οὐκ ἔτι 11. 18.

60. μενείν] Mein., μένειν vulg. - καὶ τῷ χρυσῷ] καὶ τῷ χρυσῶ Call., και τοι χρυσῷ 11. 18. M. Ald. Iunt. βασιλεύσειν] 114. 18.

η

Μ. Call., βασιλεύσει 111. Β., βασιλεύ σει Αld., βασιλεύειν Iunt.

61. καὶ τὸ δ ̓ ὦ ξείνε Ald., δ ̓ ὦ ξένε Iunt.

καὶ

62. ταρβῶ] Iunt. Call., ταῤῥῶ c., θαρρῶ 11. 18. M. Ald.

65

ΑΛΙΕΥΣ Β'.

καὶ σύγε τί τρέσσεις; οὐκ ὤμοσας· οὐδὲ γὰρ ἐχθῦν
χρύσεον ὡς ἴδες εὗρες, ἴσα δ ̓ ἦν ψεύδεσιν ὄψις.

εἰ - μὴ γὰρ κνώσσων — τὺ τὰ χωρία ταῦτα ματεύεις 65
Ὄλπις τῶν ὕπνων, ζάτει τὸν σάρκινον ἐχθῦν,
μὴ σὺ θάνῃς λιμῷ κἀπὶ χρυσοῖσιν ὀνείροις.

Idyll. IV. (Theocr. XIX.)

Κηριο κ λ έ π της.

1

Τον κλέπταν πότ' Ἔρωτα κακὰ κέντασε μέλισσα
κηρίον ἐκ σίμβλων συλεύμενον, ἄκρα δὲ χειρῶν
δάκτυλα πάνθ ̓ ὑπένυξεν. ὃ δ ̓ ἄλγεε καὶ χέρ ̓ ἐφύση
καὶ τὰν γᾶν ἐπάταξε καὶ ἅλατο, τα δ ̓ Αφροδίτα
δεῖξέ τε τὴν ὀδύναν και μέμφετο, ὅττί γε τυτθόν
θηρίον ἐστὶ μέλισσα καὶ ἁλίκα τραύματα ποιεί.

63. σύγε τί] σύ γε 11. 18. Μ. Ald., σύ γε μὴ Iunt. Call. — τρέσσεις] 11. 18. Μ., τρέσεις Ald., τρέσσης 11. sup. Iunt. Ald. ἰχθύν] Antt., έχουν Mor. vulg. 64. ὡς ἴδες εὗρες] Iunt., ὡς εἶδες εύρες 11. 18. M. Ald., εἶδες η εύρες Call. ἴσα δ ̓ ἦν] ἴσα δ ̓ ἐν 18. Μ., εἴσα δ ̓ ἐν 11., εἶσα δ ̓ ἐν Ald., ἴσαι δὲ Iunt. Call. ὄψις] Κ., ὄψεις vulg.

65. εἰ μὴ γὰρ εἴ με γὰρ 11. 18. M. Ald., εἴ γ ̓ ὕπαρ ὡς Iunt., εἰ δ ̓ ὕπαρ, οὐ Call. τὸ τὰ Iunt. Call., τοῦτο 11. M. Ald., τούς

μ

χωρία 18. Μ.

του 18. ματεύεις] 18. Μ., μαντεύεις 11., μαντεύσεις Ald., ματεύσεις Iunt. Call.

[ocr errors][merged small]

5

66. Ὅλπις] ἐλπὶς vulg. — τὸν ὕπνον 11. 18. corr. (pr. ΰπνων). Ald. - ζάτει] coni. Stephanus in ed. II., ζατεί vulg. σάρκιον 11. Ald.". Call. - ἰχθύν] Αld. Iunt., ἰχθύν Call. vulg., ἰχθήν Ald.α. 67. κ ἀπὶ] καίτοι vulg. Libri: c. 23. Ald.". Ald. Iunt. Call.

Κηριοκλέπτης] c. 23. Antt., Θεοκρίτου r. mg.

3. χείρ' 23. Ald. α. β. — ἐφύση] Kiessl., ἐφύσει c. 23., ἐφύσσει Αld., ἐφύσση vulg.

5. δειξέ τε] coni. Reiskius, δείξε 23. Ald. α. β., δεῖξεν vulg.

δε r.

6. ἐστὶ] Iunt., ἐντὶ vulg.

ὅττι

IMITT. 67] Lucian. Gall. 1. σὺ δὲ ὅρα, ὅπως μὴ ὄναρ πλουτῶν λιμώττης ἀνεγρόμενος. — Ibid. 6. ὄνειρος χρυσοῦς.

1 seqq.] Anacreont. 33. Bgk., cf, Nic. Eugen. IV, 311 seqq.

3. 4] Agath. AP. V, 287. ἡ δὲ μέγα στονάχησε καὶ ἥλατο καὶ τὸ πρόςωπον | πλήξε.

χὰ μάτηρ γελάσασα· τί δ ̓; οὐκ ἴσος ἐσσὶ μελίσσαις,
ὡς τυτθὸν μὲν ἵης, τὰ δὲ τραύματα ἁλίκα ποιεῖς ;

5

10

Idyll. V. (Theocr. XXIII.)
Εραστή ς.

̓Ανήρ τις πολύφιλτρος ἀπηνέος ἤρατ ̓ ἐφάβω,
τὰν μορφὰν ἀγαθῶ, τὸν δὲ τρόπον οὐκέθ ̓ ὁμοίω.
μίσει τὸν φιλέοντα καὶ οὐδὲ ἓν ἅμερον εἶχε,
κοὐκ ᾔδει τὸν Ἔρωτα, τίς ἦν θεός, ἁλίκα τόξα
χερσὶ κρατεῖ, πῶς πικρὰ βέλη ποτὶ καὶ Δία βάλλει·
πάντα δὲ καν μύθοισι καὶ ἐν προσόδοισιν ἀτειρής.
οὐδέ τι τῶν πυρσῶν παραμύθιον, οὐκ ἀμάρυγμα
χείλεος, οὐκ ὄσσων λιπαρὸν σέλας, οὐ ῥόδα μάλων,
οὐ λόγος, οὐχὶ φιλάματ ̓ ἐκούφιζον τὸν ἔρωτα.
οἷα δὲ τὴρ ὑλαῖος ὑποπτεύησι κυναγως,
οὕτως πάντ ̓ ἐποίει ποτὶ τὸν βροτόν· ὥρια δ ̓ αὐτῷ

c.

7. γελάξασα τ. 23. Ald. — τί δ'] 23. Αld. Call., τὶ δ ̓ Ald. Iunt., τὰ δ ̓ Steph. Interrogationem post τί δ' Wartonus poni iussit praeeunte Winsemii interpretatione,,quid, inquit, • an non tu similis es apibus". — ἴσος] 23. Steph., ἴσον c. Αld. Iunt. Call., ὅσον Ald.. In f. v. pro vulgato interrogationis signo comma posui cum Αld. p.

8. ὡς ] coni. Schaeferus, χώ vulg. τυτθόν] coni. Koehlerus, τυτ τὸς vulg. ἵης] coni. Stephanus ed. II., ἔης vulg. Interrogationis signum in f. v. ex Comm. manavit.

Libri: 18. 23. (Vs. 1-53.) M. Ald.". Ald. Iunt. Call.

Εραστής] 11. rec., Εραστής. Δωρίδι. διηγηματικόν Μ. et praefixo Θεοκρίτου εs. r. Ald. Call. (διηγ. post Θεοκρ. α, διηγήματα Ald.β.), Μισῶν φιλέοντα Αld., Δύσεως Iunt., sine tit. 23.

10

[blocks in formation]
[blocks in formation]

χείλεα καὶ κῶραι δεινὸν βλέπος εἶχον ἀνάγκας·
τῷ δὲ χολᾷ τὸ πρόσωπον ἀμείβετο, φεῦγε δ ̓ ἀπὸ χρώς
ὁ πρὶν τοῖς ῥέθεσιν περικείμενος. ἀλλὰ καὶ οὕτως
ἦν καλός· ἐξ ὀργᾶς ἐρεθίζετο μᾶλλον ἐραστάς.
λοίσθιον οὐκ ἤνεικε τόσαν φλόγα τᾶς Κυθερείας,
ἀλλ ̓ ἐλθὼν ἔκλαιε ποτὶ στυγνοῖσι μελάθροις,
καὶ κύσε τὰν φλιάν, οὕτω δ ̓ ἀντείνετο φωνῇ·

Αγριε παῖ καὶ στυγνέ, κακᾶς ἀνάθρεμμα λεαίνας,
λάϊνε παῖ καὶ ἔρωτος ἀνάξιε, δῶρά τοι ἦλθον
λοίσθια ταῦτα φέρων, τὸν ἐμὸν βρόχον· οὐκέτι πὰρ σε
κῶσε θέλω αυτίς ποχ', ὁρώμενος ἀλλὰ βαδίζω,
ἔνθα τύ μευ κατέκρινας, ὅπῃ λόγος ἦμεν ἀταρπόν
ξυνάν, τοῖσιν ἐρῶσι τὸ φάρμακον ἔνθα τὸ λᾶθον.
ἀλλὰ καὶ ἢν ὅλον αὐτὸ λαβὼν ποτὶ χεῖλος ἀμέλξω,
οὐδ ̓ οὕτως σβέσσω τὸν ἐμὸν πόθον. ἄρτι δὲ χαίρειν

12. βλέπος εἶχον ἀνάγκας] coni. Meinekius, gravem visum habebant necessitate Div., βλέπον εἶχεν ἀνάγκαν vulg. Post βλέπον in Ald. β. Call. nulla distinctio, in Iunt. colon, Brub. III. vulg. comma.

13. ἀπὸ χρώς] Ms. vulg., ἀποχρώς Ald. Iunt., ἄπο χρώς (18.?) cum Reiskio.

14. ὁ πρίν τοῖς ῥέθεσιν] ὕβριν τᾶς ὀργᾶς vulg.

15. ἦν ] Heins., ής coni. Stephanus, ή 18., ἡ 23. M. Ald. β., η Iunt., Call. ἐξ ὀργᾶς] coni. Auberus, ἐξ ὀργᾶς δ' coni. Stephanus ed. I., δ ̓ ἐξορπασ ̓ 23., δ ̓ ἐξόρπασ ̓ Μ., δ ̓ ἐξορπασ 18., δ ̓ ἐξορπασερ ̓ ἐθίζετο Ald., δ ̓ ἐξόρπας Αld.β., δ ̓ ἐξόρπα Iunt., ἐξόρπαξ sine δ' Call.

[blocks in formation]

15

20

25

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

24. ξυνάν] Τoupius, ξυνόν vulg., ξὺν Ald. τοῖς 23. Αld..

ἔρωσι Ald. " - λᾶθον] λάθος vulg.,

λάθος 23. Locum distinxi e mente distinctio, in Ald. punctum post Toupii; in Ald. Iunt. Call. nulla ἔρωσι.

26. οὐδ ̓ οὕτως] coni. Brigg sius, οὐδ ̓ οὕτω Κ3. Μ3, οὐδὲ τὰς 18., οὐδὲ τῶς 23. Μ5·, οὐδὲ τῶν Αld., οὐδέ κε τὼς Αld. Iunt. Call. πόθον] r. corr. Iunt. Call., πόνον Im., χόλον 18. 23. Μ. Αld. β.

30

35

40

[ocr errors]

35

τοῖσι τεοῖς προθύροις ἐπιτέλλομαι. οἶδα τὸ μέλλον.
καὶ τὸ ῥόδον καλόν ἐστι, καὶ ὁ χρόνος αὐτὸ μαραίνει·
καὶ τὸ ἴον καλόν ἐστιν ἐν εἴαρι, καὶ ταχὺ γηρᾶ
καὶ κάλλος καλόν ἐστι τὸ παιδικόν, ἀλλ ̓ ὀλίγον ζῇ.
ἥξει καιρὸς ἐκεῖνος, ὁπανίκα καὶ τὸ φιλάσεις,
ἁνίκα τὰν κραδίαν ὀπτεύμενος ἁλμυρὰ κλαύσεις.
ἀλλὰ τὸ παῖ καὶ τοῦτο πανύστατον ἁδύ τι ῥέξον·
ὁππόταν ἐξενθὼν ἠρτημένον ἐν προθύροισι
τοῖσι τεοῖσιν ἴδῃς τὸν τλάμονα, μή με παρένθῃς,
στᾶθι δὲ καὶ βραχὺ κλαῦσον, ἐπισπείσας δὲ τὸ δάκρυ
λῦσον τᾶς σχοίνω με καὶ ἀμφίθες ἐκ ῥεθέων σῶν
εἵματα καὶ κρύψόν με, τὸ δ ̓ αὖ πύματόν με φίλασον, 40
κἂν νεκρῷ χάρισαι τὰ σὰ χείλεα. μή με φοβαθῇς

οὐ δύναμαι σίνειν σε, διαλλάξεις με φιλάσας.
χῶμα δέ μοι χῶσόν τι, τό μευ κρύψει τὸν ἔρωτα.
κἂν ἀπίῃς, τόδε μοι τρὶς ἐπαίασον· ὦ φίλε κεῖσαι.

λευκὸν τὸ κρίνον ἐστί, μαραίνεται ανίκα πίπτει.
ἃ δὲ χιὼν λευκά, καὶ τάκεται ανίκα παχθῇ.

α

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

32. κλαύσης Ald. Iunt.

30

31

[blocks in formation]

41. δέ μοι] 18. corr. Call., δέ

33. και] 18. 23. M. Ald. α. β. Iunt., μεν 23. M. Aid.α. β. Iunt. κἂν Call.

[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

χω.

σόν τι, τό] κοίλον τι τό 23., κοιλον τι τι Αld., κοίλον το 18. Μ., κοίλον τόδε Αld., κοίλανον ὅ Iunt. Call.

[blocks in formation]

IMITT. 38] Agath. AP. VII, 220. δάκρυ δ ̓ ἐπισπείσας.

"..

« ForrigeFortsæt »