Billeder på siden
PDF
ePub

15

20

25

30

καὶ πολὺ τᾷ μορφᾷ θηλύνετο, καί τι σεσαρός
καὶ σοβαρόν μ ̓ ἐγέλασσεν. ἐμοὶ δ ̓ ἄφαρ ἔζεσεν αἷμα, 15
καὶ χρόα φοινίχθην ὑπὸ τὤλγεος ὡς ῥόδον ἕρσα.
χἃ μὲν ἔβα με λιποῖσα· φέρω δ ̓ ὑποκάρδιον ὀργάν,
ὅττί με τὸν χαρίεντα κακὰ μωμήσαθ ̓ ἑταίρα.
ποιμένες, εὔπατέ μοι τὸ κρήγυον· οὐ καλὸς ἐμμί;
ἆρά τις ἐξαπίνας με θεὸς βροτὸν ἄλλον ἔτευξε;
καὶ γὰρ ἐμοὶ τὸ πάροιθεν ἐπάνθεεν ἁδὺς ἴουλος
ὡς κισσὸς ποτὶ πρέμνον, ἐμὰν δ ̓ ἐπύκαζεν ὑπήναν,
χαῖται δ ̓ οἷα σέλινα περὶ κροτάφοισι κέχυντο,
καὶ λευκὸν τὸ μέτωπον ἐπ ̓ ὀφρύσι λάμπε μελαίναις·
ὄμματά μοι γλαυκᾶς χαροπώτερα πολλὸν ̓Αθάνας,
καὶ δέμας αὖ πακτᾶς λιπαρώτερον, ἐκ στομάτων δέ
ἔρρεέ μοι φωνὰ γλυκερωτέρα ἢ μέλι κηρῶ.
ἁδὺ δέ μοι τὸ μέλισμα, καὶ ἢν σύριγγι μελίσδω,
κἢν αὐλῷ δονέω, κἢν δώνακι, κἢν πλαγιαύλῳ.
καὶ πᾶσαι καλόν με κατ ̓ ὤρεα φαντὶ γυναῖκες,
καὶ πᾶσαί με φιλεῦντι· τὰ δ ̓ ἀστικά μ ̓ οὐκ ἐφίλησεν,
ἀλλ ̓ ὅτι βουκόλος ἐμμὶ παρέδραμεν. ἦ οὔποτ ̓ ἀκούει,
χω καλὸς ὡς Διὸς υἱὸς ἐν ἄγκεσι πόρτιν ἔλαυνεν ;

5

15. μ” ἐγέλασσεν] μ ̓ ἐγέλαξεν Iunt. Call., μέγ' ἔλαξεν Ζ., μέγ' ἔλε

ξεν 11. 18. M. Ald.

16. τὤγεος Ald., τ ̓ ὦγεος Μ. – ἔρσα] Steph. vulg., ἕρσα Iunt., ἕρσαι 111. M. Ald. Call., ἔρσας Mor. 21. ἁδὺς ἴουλος] Graefius, ἁδύ τι κάλλος vulg.

23. κέχυνται Antt. ante Steph., fundebantur Wins.

25. γλαυκᾶς] 11. 18. M. Iunt., caesiae Div., om. Ald. Call. 26. καὶ δέμας αὖ πακτᾶς] καὶ στόμα ἢ καὶ ὑπ ̓ ἀκτᾶς 11., καὶ στόμα καὶ ὑπ ̓ ἀκτᾶς Ald., καὶ στόμα δ ̓ αὖ πακτᾶς 18. Μ., τὸ στόμα καὶ πακτᾶς Iunt. Call. λιπαρώτερον] γλυκερώτερον vulg.

27. ἔρρεέ] (11.) Mor., ἔρρέ Ald. Innt., ἔρρει 18. M. Call. μέλι κηρῶ] quidam teste Stephano, μέλι κηρῷ 18. corr., μελικήρω vulg.

[ocr errors]

20

[ocr errors]

25

28. μέλισμα] 18. Mor., μέλισδμα Antt., μέλισμα 11. Μ.

29. δονέω] 18., λαλέω vulg. πλαγιαύλῳ] Steph., παγιαύλῳ 18. M. Iunt., fistula_compacta Div., πλασιαύλῳ 11., πᾶσι αὔλω Αld.,

πανναύλω Call.

30

31. ἀστικά] 18. Μ., ἀστυκά vulg. – ἐφίλησεν] ἐφίλασεν vulg. 32. βουκόλος] 11., βωκόλος vulg. – παρέδραμεν. ἦ οὔποτ ̓] παρέδραμε· κοὔποτ' vulg. ἀκούω 11. Malin ἄκουσε. Call. punctum habet, 11. 18. Ald. Iunt. nihil distinctionis.

ει

In f. v.

33. χω καλὸς ὡς] χὼ καλὸς 11. Ald., χὼ καλλὸς Call., ὁ καλὸς 18. (ὅττι marg.) et M., ὡς καλὸς Iunt. Διὸς υἱὸς] coni. Briggsius, Διόνυσος vulg., διόνυσσος Μ., διώνυσος Ald. v] 11. b. 18., ἐπ’vulg. ἔλαυνεν] Graefius,

IMITT. 24] Long. Past. IV, c. 13. λάμπουσι δὲ ὑπὸ ταῖς ὀφρύσιν οἱ ὀφθαλμοί.

35

40

45

οὐκ ἔγνω δ ̓, ὅτι Κύπρις ἐπ ̓ ἀνέρι μήνατο βούτᾳ
καὶ Φρυγίοις ἐνόμευσεν ἐν ὤρεσι, καὶ τὸν ̓́Αδωνιν
ἐν δρυμοῖσι φίλησε καὶ ἐν δρυμοῖσιν ἔκλαυσεν;
Ενδυμίων δὲ τίς ἦν; οὐ βουκόλος; ὅντε Σελάνα
βουκολέοντα φίλησεν, ἀπ ̓ Οὐλύμπω δὲ μολοῖσα
λάθριον ἂν νάπος ἦλθε καὶ εἰς ὁμὰ παιδὶ κάθευδε.
καὶ τὸ Ῥέα κλαίεις τὸν βουκόλον. οὐχὶ δὲ καὶ τύ
ὦ Κρονίδα διὰ παῖδα βοηνόμον ὄρνις ἐπλάγχθης ;
Εὐνείκα δὲ μόνον τὸν βουκόλον οὐκ ἐφίλησεν,
ἃ Κυβέλας κρέσσων καὶ Κύπριδος ἠδὲ Σελάνας.
μηκέτι μηδ ̓ ὦ Κύπρι τὸν ἁδέα μήτε κατ ̓ ἄστυ
μήτ ̓ ἐν ὄρει φιλέοι, μούνη δ ̓ ἀνὰ νύκτα καθεύδοι.

ἐλαύνει vulg.
Interrogationis sig-
num pro colo Doederlinus posuit.
34. κοὐκ Μ.

35. Φρυγίοις] 11. 18. Μ., φρυγίης Anti. ὤρεσι, καὖ τὸν] ὤρεσιν· αὐτὸν vulg., ὤρεσι, καὶ τὸν Wassenberghius.

36. φίλησε] φίλασε 18. corr., φίλασεν Μ., φίλασσε Iunt., φύλασσε 11. Ald. Call. Verba οὐκ ἔγνω d' seqq. per interrogationem proferri iussit Doederlinus, Reiskio dubitanter

praeeunte.

37. βουκόλος] 11., βωκόλος
– ὄν
όν γε 18. Μ.

vulg.

38. βουκολέοντα] M. sup. Antt, βωκολέοντα 11. 18. Μ. pr. - φίλησεν] φίλασεν vulg. Οὐλύμπω] (11.) Iunt., ὀλύμπω Ald., ὠλύμπω Call., ὀλύμπου 18. Μ5.

39. λάθριον] 11. 18. M. Ald., Λάτμιον Iuni. Call. Malim λάθριος. ἀν νάπος] Wuestem., ἂν νάπος 18. M. Call., ἀνάπος 11. Ald, αἶπος ἀν ̓ Iunt. κείς 111 b. Ald.

[ocr errors]
[ocr errors]

35

– ὁμὰ] conii. Is. Vossius et Reiskius, ἐμὰ Ald. Call., ἐμὰ 114, ἐμᾶ 1145, ἐὰ 18., ἑὰ Μ., καὶ εἰστόμα

Iunt.

40

40. βουκόλον] βωκόλον vulg. 41. ὄρνις] 11. 18. Μ., αὐτὸς Ald. Call., αὐτὸς Iunt., ἀετὸς Ζ.

--

42. Εὐνείκα] 18. pr. M., Εὖ-
νίκα 18. sup. vulg. – μόνον] 111. b.
18. M. Ald. Iunt., μόνα Call. vulg.
βουκόλον] βωκόλον vulg.
ἐφίλησεν] ἐφίλασεν vulg.
43. ἠδὲ] Κ., ἀδὲ 18. M. Ald.
Iunt., ἁδὲ 114, ὧδε 1111, ἅτε Call.

M., μηδὲ 11., μὴ δὲ Ald., μὴ δὲ σὺ
44. μηδ ̓ ὦ] μηδ ̓ ἁ 18., μήδ ̓ ἁ
Iunt. Call. κύπρις 18. μήτε]
Iunt. Call., μηδὲ 11. 18. Μ., μὴ δὲ

―――

Ald.

[ocr errors]

45

45. μήτ'] Iunt. Call., μή δ' 111. b. M. Ald., μηδ” 114 18. – φιλέοι et καθεύδοι] φιλέοις et καθεύδοις vulg. μούνη] K. Mor., μώνη Με vulg.

[ocr errors]

IMITT.

34 seqq.] Long. Past. IV, c. 13. βουκόλος ἦν ̓Αγχίσης, καὶ ἔσχεν αὐτὸν ̓Αφροδίτη ποιμὴν ἦν Γανυμήδης, καὶ αὐτὸν ὁ Ζεὺς ἥρπασε. Nonn. XV, 280. καὶ Διὸς οἰνοχόος πέλε βουκόλος κολέοντι σὺν Ἐνδυμίωνι Σελήνην.

βου

5

10

15

IDYLL. II. III. (THEOCR. XX. XXI.)

Idyll. III. (Theocr. XXI.)
Α λιεῖ ς·

̔Α πενία Διόφαντε μόνα τὰς τέχνας ἐγείρει,
αὐτὰ τῶ μόχθοιο διδάσκαλος· οὐδὲ γὰρ εὕδειν
ἀνδράσιν ἐργατίναισι κακαὶ παρέχοντι μέριμναι.
κἂν ὀλίγον νυκτός τις ἐπιμύσσησι, τὸν ὕπνον
αἰφνίδιον θορυβεῦσιν ἐπιπτάμεναι μελεδῶναι.

Ιχθύος ἀγρευτῆρες ὁμῶς δύο κεῖντο γέροντες,
στρωσάμενοι βρύον αὖον ὑπὸ πλεκταῖς καλύβαισι,
κεκλιμένοι κοίτῳ τῷ φυλλίνῳ· ἐγγύθι δ ̓ αὐτοῖν
κεῖτο τὰ τᾶς θήρας ἀθλήματα, τοὶ καλαθίσκοι,
τοὶ κάλαμοι, τἄγκιστρα, τὰ φυκιόεντα δέλητα,
ὁρμιαὶ κύρτοί τε καὶ ἐκ σχοίνων λαβύρινθοι,
μήρινθοι κώπα τε γέρων τ ̓ ἐπ ̓ ἐρείσμασι λέμβος ̇
νέρθεν τᾶς κεφαλᾶς φορμὸς βραχύς, εἷμα τάπης τε.
οὗτος τοῖς ἁλιεῦσιν ὁ πᾶς στόλος, οὗτος ὁ πλοῦτος.
οὐδὸς δ ̓ οὐ κλήθραν εἶχ ̓, οὐ κύνα· πάντα περισσά, 15

C.

Libri: 11. 18. M. Ald. (in Vs. 60. 67. Ald. et Ald.β.) Iunt. Call. ̔Αλιεῖς] ̔Αλιεὶς Δωρίδι διηγηματικόν Μ., Θεοκρίτου ̔Αλιεὶς Antt., Θεοκρίτου ἁλιεύς 111, Θεοκρίτου διηγηματικὸν ἁλιεῖς δορίδι ο

3. ἐργατίνεσι Μ., -νεσσι -νεσσιν Αld., -ναισσιν Iunt.

18.,

α

4. ἐπιμύσσησι] ἐπιβησέησι 18., ἐπιβῆσέησι Μ., ἐπιβησέεισι 11., ἐπιβάσῃσι Ald., ἐπιψαύσῃσι Iunt. Call. Comma ante τὸν est in Iunt., post ὕπνον Call. vulg., neutro loco Ald.

225

5. ἐπιπτάμεναι] ἐπιστάμεναι 11. Ald. Call., ἐφιστάμεναι M5. Iunt., ἐφεστάμεναι 18., ἐφιπτάμεναι Falckenburgius. – μελεδωναί 11. 18. Μ. 6. ὅμως M. Antt. ante Steph. 8. κοίτῳ ] Graefius, τοίχῳ vulg. 9. τᾶς θήρας] ταῖς χείρεσσιν 18. Μ., ταῖς χεροὶν Ald., ταὶν χειροὶν (11.) Call., τῶν χειρῶν Junt. 10. τἄγκιστρα] Wint., τὤγκιστρα 11. 18. Μ. Antt., τὰ ὤγκιστρα K.—δέλητα] Guil. Dindorfius Thesaur. V. p. 240., δελῆτα coni. Brigg

BUCOLICI GR. I.

· 5

10

sius, τελῆγα Αld., τε λῆγα 11. Μ. et superscripto i vel v super η 18., φυκιόεντά τε λῆδα Iunt. Call.

11. ὁρμιαὶ] Mein., ὁρμειαὶ vulg., οἱμειαὶ 11b. M. Ald., οἱνειαὶ 18. κύρτοί τε] κύρτοι τέ Iunt., κύρτοι Μ. vulg.

12. κώπα τε] coni. Kiesslingius (praeeunte Strothio, qui κῶπαί τε), κωά τε 11. M. Ald., κῶας τε Iunt, τ ̓ ἐπ ̓] κωάς τε (18.) Call. Brunck., δ ̓ ἐπ ̓ M. vulg.

13. εἷμα τάπης τε] εἵματα πύσοι 11. 18. Μ., εἵματ ̓ ἄπυσοι Αld., εἵματα πῖλοι Iunt. Call.

14. στόλος] πόνος vulg. πλοῦτος] 11b. sup. M. sup. Call. vulg., πλεῦτος 11b. pr., πλῶτος 18. M. pr., πλᾶτος Ald. Iunt.

δεὶς 11. 18. vulg.
15. οὐδὸς] coni. Briggsius, οὐ-
οὐ κλή-
θραν] οὐ κύθραν Μ., οὔκυθραν
18., οὐ χύθραν 111. b. Ald., οὔχυ-
θράν 114, οὐ χύτραν Iunt. Call.
οὐ κύνα] Iunt., οὐ κίνα 11.,
οὐκΐνα Ald., οὐ λίνα 18. Μ., οὐχ
ἵνα Call.

15

20

25

30

πάντ ̓ ἐδόκει τήνοις· ἁ γὰρ πενία σφας ἐτήρει.
οὐδεὶς δ ̓ ἐν μέσσῳ γείτων πέλεν· ὁ δὲ παρ ̓ αὐτάν
θλιβομέναν καλύβαν τραφερὰν προσέναχε θάλασσα.
κοὔπω τὸν μέσατον δρόμον ἄνυεν ἅρμα Σελάνας,
τοὺς δ ̓ ἁλιεῖς ἤγειρε φίλος πόνος, ἐκ βλεφάρων δέ
ὕπνον ἀπωσάμενοι σφετέραις φρεσὶν ἤρεθον αὐδάν.
ΑΛΙΕΥΣ Α.

Ψεύδοντ ̓ ὦ φίλε πάντες, ὅσοι τὰς νύκτας ἔφασκον
τῶ θέρεος μινύθειν, ὅτε τἄματα μακρὰ φέρει Ζεύς.
ἤδη μυρί' ἐσεῖδον ὀνείρατα, κοὐδέπω ἀώς.

μὴ λαθόμαν, τί τὸ χρῆμα χρόνων ταὶ νύκτες ἔχοντι.
ΑΛΙΕΥΣ Β'.

̓́Απφ ̓, ἁλίως μέμφῃ τὸ καλὸν θέρος; οὐ γὰρ ὁ καιρός
αὐτομάτως παρέβα τὸν ἑὸν δρόμον· ἀλλὰ τὸν ὕπνον
ἃ φροντὶς κόπτοισα μακρὰν τὰν νύκτα ποιεῖ τοι.

ΑΛΙΕΥΣ Α.

5

Αρ ̓ ἔμαθες κρίνειν πόκ ̓ ἐνύπνια; χρηστὰ γὰρ εἶδον.
οὔ σε θέλω τὠμῶ φαντάσματος ἦμεν ἄμοιρον.
ὡς καὶ τὰν ἄγραν, τὠνείρατα πάντα μερίζευ.

Antt.

--

16. τήνοις] 11. 18. Μ., τήνας ἃ γὰρ] Reisk., ἄγρα 11. 18. M. Ald, ἄγρας Iunt. Call. σφας] σφὰς Call., ἡ σφᾶς 11. 18. pr. Ald., ἣ σφᾶς Μῦ, ἡ σφιν 18. sec., σφιν Iunt. ἐτήρει] ἑτέρη 11., ἑταίρη 18. Μ., ἑταίρα Iunt., ἑταίρους Ald. Call.

17. πέλεν· ἃ] coni. Reiskius, πενία 11. 18. Μ. Ald. Call., πάντη Iunt. αὐτάν] Wint., αὐτήν Μ. vulg.

[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

23. μινύθην͵ 11. τἄματα] Mor. vulg., τ ̓ ἄματα Call., τ ̓ ἅματα Ald. Iunt. · φέρει Ζεύς] 11. sec. Iunt. Call., φέρει 11. pr. Ald., φέρουσι Μ5·, φέρουσιν 18.

―――――

25. λαθόμαν] Brunck., λαθόμην vulg. χρόνων ταὶ] χρόνου ταὶ Bern. Martinus Varr. Lectt. 3, 19., χρόνον δ ̓ αἱ vulg., χρόνον δὲ αἱ

11. Ald.

In medio versu Iunt. nihil distinctionis habet, Ald. comma post χρῆμα, Call. interrogativum post λαθόμην.

26. ἄπῳ ἁλίως] ἄπφ ̓ ἅλιον coni. Briggsius (praeeunte partim Koehlero, qui ἄπφα λίαν), Ασφαλίων M. vulg.

27. ἑὸν] Iunt., ἐὸν Call, νέον 11. M5 Ald., νέο” 18.

28. ποιεί τοι] Hermannus, ποιεΰντι 11. 18. Μ. Antt., ποιεῦτι Mor., ποιεῖ τιν Steph.

[ocr errors]

20

[ocr errors]

25

30

31. μερίζευ] Μ., μερίζεν vulg., μέριζεν Ald., μερίζον 11.

35

40

45

@

εὖ γὰρ ἂν εἰκάξαις κατὰ τὸν νόον· οὗτος ἄριστος
ἐστὶν ὀνειροκρίτας, ὁ διδάσκαλός ἐστι παρ ̓ ᾧ νοῦς.
ἀλλ ̓ ὡς καὶ σχολά ἐστι – τί γὰρ ποιεῖν ἂν ἔχοι τις
κείμενος ἐν φύλλοις ποτὶ κύματι μηδὲ καθεύδων,
ἀδὼν ἐν δρυμῷ, τὸ δὲ λύχνιον ἐν πρυτανείῳ·
φαντὶ γὰρ ἀγρυπνίαν τάδ ̓ ἔχειν—θέλε δή ποτε νυκτός
ὄψιν, πᾷ τοι ἔοικε λέγειν, μανύεν ἑταίρῳ.
δειλινὸν ὡς κατέδαρθον, ἐν εἰναλίοισι πόνοισιν

οὐκ ἦν μὲν πολύσιτος, ἐπεὶ δειπνεῦντες ἐν ὥρᾳ,
εἰ μέμνῃ, τᾶς γαστρὸς ἐφειδόμεθ ̓ – εἶδον ἐμαυτόν
ἐν πέτρᾳ μεμαῶτα, καθεζόμενος δ ̓ ἐδόκευον
ἰχθύας, ἐκ καλάμων δὲ πλάνον κατέσειον ἐδωδάν.
καί τις τῶν τρυφερῶν ὠρέξατο· καὶ γὰρ ἐν ὕπνοις
πᾶσα κύων ἄρκτον μαντεύεται, ἰχθύα κηγών.
χὣ μὲν τὠγκίστρῳ ποτεφύετο, καὶ ῥέεν αἷμα,
τὸν κάλαμον δ ̓ ὑπὸ τῶ κινήματος ἀγκύλον εἶχον·
τῶ χέρε τεινομένω περικλῶν νέμον εὐρὺν ἀγῶνα.

32. εὖ] Graefius et Briggsius, οὐ vulg. ἂν εἰκάξαις] Briggsius post Graefium, qui ἂν εἰκάξῃς (praeeunte olim Scaligero, qui ὃς γὰρ ἂν εἰκάξῃ), νικάξη 11. 18. Αld., νικάξῃ Μ., νικαξῆ Iunt. Call.

33. ἐστὶν] 11. 18. Steph. II., ἔστιν (M3) Antt.

1

34. ἀλλ ̓ ὡς] ἄλλως Iunt. Call., ἄλλος 11. 18. M. Ald. σχολά ἔστι] σχολὴ ἐστὶ Iunt., χολὴ ἐστὶ Call., σχόλλοντι 114 18., σχόλον τί 111.b., σχόλλον τι Μ., χόλον τι Αld., σχολὰ ἐντὶ Brunck. (σχολὴ ἐντὶ coni. Reiskius). ποιεῖν] 11. 18. Μ5. Verba τί γὰρ usque ad τάδ' Antt. ἔχειν primus pro parenthesi esse volui.

[ocr errors][ocr errors][merged small]

35

40

45

39. Vulgo verba ἐν εἶν. π. distinctione ad κατέδαρθον trahuntur, quod

mutavi.

δὲ δόκευον Iunt. Call., δὲ δόκεον 42. δ ̓ ἐδόκευον] 11. 18. Μ.,

Ald.

44. τρυφερῶν] I. H. Vossius, τραφερῶν vulg.

45. ἄρκτον] ἄρτον c. K. M. sup., ἄρτω 111.D. M. pr. Αld., ἄρτῳ 114 18., ἄρτως Iunt. Call.

36. ἀδὼν] ἄλλον 111.b., ἄλλον 114, ἄλονος Ald., ἄλλονος 18. Μ., ἄσμενος Iunt. Call. — δρυμῷ] coni. Wordsworthius, ῥάμω `11. 18. Μ., ῥάμῳ Ald. Iunt., ῥάμνω Call. λύχνειον 11. Antt. ante Steph.

46. τὠγκίστρῳ] 18. Μ., τῶν ̓κίστρων 11., τἀγκίστρων Aldi, τἀγκίστρῳ Iunt. Αld.

47. τῶ] Brunck, τοῦ M. vulg. 37. ἀγρυπνίαν] Reisk., ἄγραν 48. τῶ] τω vulg. τεινομέ11. 18. M. Ald., ἄγραν ἀεὶ Iunt., νω] coni. Wartonus, τεινόμεναι αἰὲν ἄγραν Call. τάδ'] τόδ’Ald. Iunt., τεινόμενον 11. 18. Μ., vulg. – θέλε δή] λέγεε c., λέγεο 18. M. Ald., λέγω 11., λέγε μοι Iunt. Call. – ποτε] ποτὲ 11. 18. vulg.

τεινόμενος Call. περικλῶν νέμον] περικλώμενον 11. 18. Μ. Ald., περὶ κνώδαλον Iunt.,

περι

« ForrigeFortsæt »