Billeder på siden
PDF
ePub

75

80

85

90

ἄρχετε Σικελικαὶ τῶ πένθεος ἄρχετε Μοῖσαι.
5 ̓Αμφότεροι παγαῖς πεφιλημένοι, ὃς μὲν ἔπινε
Παγασίδος κράνας, ὃ δ ̓ ἔχεν πόμα τῆς ̓Αρεθούσας.
χὼ μὲν Τυνδαρέοιο καλὰν ἄεισε θύγατρα

καὶ Θέτιδος μέγαν υἷα καὶ ̓Ατρείδαν Μενέλαον·
κεῖνος δ ̓ οὐ πολέμους, οὐ δάκρυα, Πᾶνα δ ̓ ἔμελπε,
καὶ βούτας ἐλίγαινε καὶ ἀείδων ἐνόμευε,
καὶ σύριγγας ἔτευχε καὶ ἁδέα πόρτιν ἄμελγε,
καὶ παίδων ἐδίδασκε φιλήματα, καὶ τὸν Ἔρωτα
ἔτρεφεν ἐν κόλποισι καὶ ᾕρεε τὰν ̓Αφροδίταν.
ἄρχετε Σικελικαὶ τῶ πένθεος ἄρχετε Μοῖσαι.
5 Πᾶσα Βίων θρηνεῖ σε κλυτὴ πόλις, ἄστεα πάντα.
̓́Ασκρη μὲν γοάει σε πολὺ πλέον Ἡσιόδοιο·
Πίνδαρον οὐ ποθέοντι τόσον Βοιωτίδες ὗλαι·
οὐ τόσον ̓Αλκαίῳ περιμήνατο Λέσβος ἐραννά·
οὐδὲ τόσον τὸν ἀοιδὸν ἐμύρατο Τήϊον ἄστυ·
σὲ πλέον ̓Αρχιλόχοιο ποθεῖ Πάρος· ἀντὶ δὲ Σαπφοῦς
εἰσέτι σεῦ τὸ μέλισμα κινύρεται ἃ Μυτιλάνα.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

80

85

90

93

θρήνασε p. 18. 23. L. M. Ald. Alda. Iunt. κλυτὰ 18. 23. L. M. Ald..

87. ̓́Ασκρη] 6. 16. 18. 23. D. L. γοάοισα 6.

M. Y. Antt.

88. ὗλαι] 6. 16. 18. D. M. Y., ὅλαι 23. L. Antt., ὕλαν p.

·

πε

89. ̓Αλκαίῳ] Vd. Ald. Iunt., ̓Αλκαίω 10. 18. 23. D. L. M. Ald.“. Call, ἀλκαία 6., ἀλκαέων Υ. ριμήνατο] περιμύρατο D. Ald. Urs., πέρι μύρατο L. (ubi πέρι ex τόσον factum) et vulg., πέρι μύσατο 23. – ἐραυνά] Heringa, ἐρευνά 16. L. M. Alda, ἐρέννα 23., ἐρενεα p., ἐρωνά 18. pr., ἐρεμνά s. 6. 18. mg. D. Y., ἐρυμνά Ald. Iunt.

Call.

[blocks in formation]

95

100

105

ἄρχετε Σικελικαὶ τῶ͵ πένθεος ἄρχετε Μοῖσαι.

ἐν δὲ Συρακοσίοισι Θεόκριτος· αὐτὰρ ἐγώ τοι
Αὐσονικᾶς ὀδύνας μέλπω μέλος, οὐ ξένος ᾠδᾶς,
βουκολικᾶς ἀλλ ̓, ἅντε διδάξαο σεῖο μαθητάς,
κλαρονόμος μώσας, τᾶς Δωρίδος· ᾧ με γεραίρων
ἄλλοις μὲν τεὸν ὄλβον, ἐμοὶ δ ̓ ἀπέλειπες ἀοιδάν.
ἄρχετε Σικελικαὶ τῶ πένθεος ἄρχετε Μοῖσαι.
ζ Αἰαῖ ταὶ μαλάχαι μὲν ἐπὰν κατὰ κᾶπον ὄλωνται,
ἠδὲ τὰ χλωρὰ σέλινα τό τ ̓ εὐθαλὲς οὖλον ἄνηθον,
ὕστερον αὖ ζώοντι καὶ εἰς ἔτος ἄλλο φύοντι·

πάντες ὅσοις καπυρὸν τελέθει στόμα βωκολιασταί
ἐκ μοισῶν σέο πότμον ἀνακλαίουσι θανόντος.
κλαίει Σικελίδας τὸ Σάμου κλέος· ἐν δὲ Κύδωσιν
ὁ πρὶν μειδιόωντι σὺν ὄμματι φαιδρὸς ἰδέσθαι
δάκρυα νῦν Λυκίδας κλαίων χέει· ἔν τε πολίταις
Τριοπίδαις ποταμῷ θρηνεῖ παρ ̓ ̓́Αλεντι Φιλητᾶς,

πει.

[94-99.] Desunt teste Bandinio in p. s., deinde in 6. 16. 18. 23. D, L. M. Y. Ald. Ald.a Iunt., in hac adseripto λείπει. In Vd. inter Vs. 92. et 100. lacuna indicata adscripto λείIn Call. leguntur asteriscis inelusi et praemissis verbis, Μάρκος ὁ Μουσοῦρος ἔλεγε τοιαῦτά τινα λείπειν“. In Urs. iisdem ad marginem Μουσούρου adscriptum; ibi Vs. [98.] ῥέει pro χέει editum. Septem versus excidisse, quorum tertius ephymnium esset, Hermannus vidit.

Οι

100. συρακουσίοισι 23. Ald. Αld., συρηκοσίοισι 16. Υ., συρηκόσιοι Μ.,

συρηκοσίαισι 6.

101. ᾠδᾶς pro ὀδύνας 18.

102. βουκολικᾶς] Urs., βοκολικᾶς Call., βωκολικᾶς 6. 16. 18. 23. D. L. M. Y. Ald. Ald.". Iunt.

100

105

94

– ἅντε διδάξαο] ἄν τ ̓ ἐδιδάξαο Valcken., ἥντε διδάξαι L. Alda, ἥντε διδάξεο D., ἥντ ̓ ἐδιδάξαο 6. 16. 18. 23. M. Y. Ald. Iunt. Call.

Distinctionem, quae vulgo ante ἀλλ’ erat, delevi commate in fine versus antecedentis posito.

103. κλαρονόμος] p. s. 18. 23. L. M. Ald. Ald. Iunt., κληρονόμος 6. 16. D. Y., κλαρονόμως Call. Comma post μώσας addidi. ᾧ με] coni. Briggsius, άuuɛ Urs., άuuɛ Y., ἄμμε vulg., ἄμμεα 23., ἄμμεα Ald.“.

104. ἀπέλειπες] L. M. (Y. ?), ἀπέλειπεν 18., ἀπέλιπες p.23. Αld., ἀπέλειψας 6. 16. D. Iunt. Call., ἀπέλιψας Ald.

106. αἰαὶ] Mein., αἶ αἷ 16. D. Υ., αἳ αἳ vulg.

107. ἠδὲ] 18. 23. L. M. Ald., vulg.

ἄμμες δ' οἱ μεγάλοι καὶ καρτεροί, οἱ σοφοὶ ἄνδρες, 110 ὁππότε πρᾶτα θάνωμες, ἀνάκοοι ἐν χθονὶ κοίλᾳ εὔδομες εὖ μάλα μακρὸν ἀτέρμονα νήγρετον ὕπνον. καὶ σὺ μὲν ὦν σιγᾷ πεπυκασμένος ἔσσεαι ἐν γῇ, ταῖς Νύμφαισι δ ̓ ἔδοξεν ἀεὶ τὸν βάτραχον ᾄδειν. πῶς δ ̓ ἐγὼ οὐ φθονέοιμι; τὸ γὰρ μέλος οὐ καλὸν ᾄδει. ἄρχετε Σικελικαὶ τῶ πένθεος ἄρχετε Μοῖσαι.

115

115

α ́ Φάρμακον ἦλθε Βίων ποτὶ σὸν στόμα φαρμακοειδές.
πῶς τευ τοῖς χείλεσσι ποτέδραμε κοὐκ ἐγλυκάνθη;
τίς δὲ βροτός, τοσσοῦτον ἀνάμερος ὡς κεράσαι τοι
ἢ δοῦναι λαλέοντι τὸ φάρμακον, οὐ φύγεν ᾠδάν;
ἄρχετε Σικελικαὶ τῶ πένθεος ἄρχετε Μοῖσαι.
̓Αλλὰ Δίκα κίχε πάντᾳ. ἐγὼ δ ̓ ἐπὶ πένθεϊ τῷδε
δάκρυσι καὶ τεὸν οἶτον ὀδύρομαι. εἰ δυνάμαν δέ,

120

109. καρτεροί, οἱ σοφοὶ] coni. Briggsius, καρτεροὶ σοφοὶ Vd., καρτεροὶ ἢ σοφοὶ Call., καρτερικοὶ σοφοὶ p. s. 6. 16. 18. 23. D. L. M. Y. Ald. Ald.". Iunt.

110. πρᾶτα] 18. 23. L. M. Ald., πρῶτα 6. 16. D. Y. Ald. Iunt. Call. ἀνᾴκοοι] 18. corr. 23. L. M. Call., ἀνακοσι 18. pr., ἀνάκοι Alda, ἀνάκρες Ald. Iunt., ἀνήκοες 6. 16. Y., ἀνηκόες D. κοίλῃ 6. D. Y. 112. καὶ σ recisa in 23., καὶ om. Ald.a. ὦν] coni. Wakefieldius,

ἐν vulg.
114. πῶς δ ̓] τοῖς δ ̓ p. s. 6.
16. 18. D. L. M. Y. Ald. Iunt, ἲς δ'
primis literis recisis 23., δ ̓ spatio
ante relicto 11., οὐδ ̓ Alda, τῷ δ ̓
Call. Vulgo post φθονέοιμι co-
lon, quod mutavi.

116. φαρμακοειδές] φάρμακον εἶδες 18. 23. D. L. M. Ald. Iunt. Call., φ. ἦδες 16. Y. Mor., φ. ᾖδες Ald., φ. ἠδὲς (6.?)

117. πῶς τευ τοῖς] Iunt., τοῖς τευ τοῖς Υ. pr., τίς τευ τοῖς 16. D. Y. corr. Call., τίς τευ sine τοῖς Ald., τίς τοῦ (τοῖς) 62, τίς τούτοις 65·, τίς τουτοῖς 18. mg., τοιούτοις p. 18. 23. L. M. Ald.". ποτέδραμε κοὐκ] §. 16. D. Y. Call., πότ ̓ ἔδραμεν κοὐκ Ald. Iunt., ποκ' ἔδραμε (κούκ) p. s. 18. (in hoc πόκ),

[ocr errors]

110

120

που

ποκ' ἔδραμε οὐκ M. Alda, ἔδραμεν οὐκ 23., πόκ” ἔδραμεν· οὐκ L.

118. τοσοῦτον 6. 16. 23. Υ. Urs., γε τοσοῦτον Ald.α. ὡς] ὃς 6. 16. D. Y., ὅτι 18. mg., ἢ vulg. κεράσαι τοι] 18. mg. et codd. Ursini, κεράσαιτο 6. 23. L. Ald.“., κεραίσαιτο p., κεράσαι τὸ 18. Μ., κεράοντι s. 16. Y. Ald., κεφάοντι D., κεράωντοι Iunt. Call., κεράωντι

Mor.

119. λαλέοντι τὸ] 18. 23. L. M. Ald.α., λαλέοντι S., καλέοντι τὸ 6. 16. D. Y. Ald., καλέοντι P: Mor., καλέωντοι Iunt. Call. οὐ φύγεν] ἢ φύγεν p. 23. L. M. Alda, ἤφυγεν 18., ἔκφυγεν §. 16. 18. sup. D. Y. Ald. Iunt. Call. Post φαρμακον nulla distinctio in Ald. Aid a. Iunt., comma D. Iunt. vulg.

120. βωκολικαὶ Ald.α. 121. ἀλλὼν 23., ἄλλων Ald.a. Δίκα] Eichstadius, δίκα vulg. πάντα] πάντας vulg., om. p. 6. 16. pr. (in lacuna relicta supplevit sec.), spatio 4 literarum relicto D., 5 literarum Y.

122. δάκρυσι καὶ] δάκρυα καὶ p. s. 65. 16. 18. 23. D. L. M. Y. Aid. Ald. Call., δάκρυ καὶ 62, δακρυχέων Iunt. τεὸν ὕδωρ οἷ τον Alda, οὗτον Ald., οἷ spatio

125

130

αν

ὡς Ὀρφεὺς καταβὰς ποτὶ Τάρταρον, ὥς ποκ ̓ Ὀδυσσεύς,
ὡς πάρος ̓Αλκείδας, κἠγὼ τάχ ̓ ἂν ἐς δόμον ἦλθον
Πλουτέος, ὥς κέ σ ̓ ἴδοιμι, καὶ εἰ Πλουτῆι μελίσδῃ, 125
ὡς ἂν ἀκουσαίμαν, τί μελίσδεαι. ἀλλ ̓ ἔτι Κώρᾳ
Σικελικόν τι λίγαινε καὶ ἁδύ τι βουκολιάζευ.
καὶ κείνα Σικελά, καὶ ἐν Αἰτναίαισιν ἔπαιζεν
ᾀόσι, καὶ μέλος ᾖδε τὸ Δώριον· οὐκ ἀγέραστος
ἐσσεῖθ ̓ ἁ μολπά, χὡς Ὀρφέϊ πρόσθεν ἔδωκεν
ἁδέα φορμίζοντι παλίσσυτον Εὐρυδίκειαν,
καὶ σὲ Βίων πέμψει τοῖς ὤρεσιν. εἰ δέ τι κἠγών
συρίσδων δυνάμαν, παρὰ Πλουτέϊ κ ̓ αὐτὸς ἄειδον.

trium literarum sequente D. δυνάμαν] 18. 23. L. M. Ald.“, δυνάμην 6. 16. pr. D. Y. Ald. Iunt. Call., δυναίμην 16. corr.

124. ἐς] 18. sup. Ald. Iunt. Call., εἰς 6. 16. 18. 23. D. L. M. Y. Ald.“. 125. ὥς κέ σ'] coni. Schaeferus, ὥς κεν vulg. μελίσδῃ] μελίσδεις 23., μελίσδης p. L. Ald.“, μελίσδεις vulg.

η

M. Ald. Ald.".

126. ἀκουσαίμαν] 18. 23. L. M. Ald.", axovoaíunv 6. 16. D. Y. Ald. Iunt. Call., ἀκουσαίμιν Dc. μελίσδεο 18. (superscr. αι) et 23, L, ἀλλ ̓ ἔτι] ἀλλ ̓ ἐπὶ vulg., ἀλλὰ ἐπὶ Ald. Call., καὶ παρὰ 18. 23. Μ. Alda, καὶ πᾶσα L. 127. βουκολιάζευ] 18. 23. L. Μ., βωκολιάζευ Ald.“, βουκολιάσδευ 18. sup. Ald. Iunt. Call., βωκολιάσδεν D. Steph. vulg.

[ocr errors]

128. καὶ κείνα] 23. L., καὶ κεῖνα Ald.“, καὶ κείνη Ald. Iunt., καὶ κεῖνος p. et cod. Ursini, κἀκείνη Call., κείνα sine καὶ 18. Μ., κείνη 6. 16. D. Y. Σικελὰ καὶ ἐν] Teucherus, σικελαῖς καὶ ἐν Iunt., σικελικὰ καὶ ἐν 18. Μ., σικελικὰ ἐν p. 23. L. Alda, σικελικαῖσιν ἐν s. 6. 16. 18. sup. D. (hic prius σι in ras. 3 literarum, alterum κ in ras.

2 literarum, utrumque a Da) et Y., σικελίκεσσιν Dc, σικελικαίσιν sine ἐν Ald., σικελαίσιν ἐν Call. – Αἰτναίαισιν] 6. 16. 18. 23. D. L. M. Y. Antt. ἔπαιζεν] p. s. 6. 16. 18. 23. D. L. M. Y. Ald.", ἔπαιξεν Ald. Iunt. Call.

129. ᾀόσι] ἀόσι 65. 16. 18. 23. 62, ᾄοσι Αld., αἰόσι Iunt. Call., ἄγL. M. Y. Ald. Urs., ἄοσι D., ᾄοισι γεσιν et marg. ἀγκαι— Va., unde Brunckius Αίτναίοισιν ἄγκεσι. Si quid mutandum, malim Αίτναίοισιν - αὔπεσι. ᾖ δε] 18. mg. Ald. Iunt., ἦδε Y. sup. ead. Va. Call., οἶδε p. s. 6. 16. 18. 23. D. L. M. Y. pr. Alda.

Urs. vulg.,

μολπή Ald. Iunt. Call.
130. μολπά] Ald.
23. D. L. Μ. Y. Antt.
131. φορμίζοντι] 6. 16. 18.

132. και σε D. L. Ald.“. Urs. πέμψει] 6. 23. D. L. M. Y. Ald. Ald.“. Call., πεμψεῖ Iunt. vulg.

133. συρίσδων] p. 18. 23. L. M. Ald.“, συρίσδεν ΰ. 16. D. Υ. Ald. Iunt. Call. D. Y. Ald. Iunt. Call., δυναίμην p. δυνάμην 6. 16. πλουτῆϊ p. 18. 23. L. M. Ald. Alda. κ ̓ αὐτὸς] Urs, καὐτὸς vulg., αὐτὸς Ald. ἀείδω 23. L. Ald.". et superscr. ov 18. M., om. p.

[ocr errors]

-

130

5

10

Idyll. II. (Theocr. ΧΧ.)
Β ουκ ο λ ί σ κ ο ς.

""

Εὐνείκα μ ̓ ἐγέλασσε θέλοντά μιν ἁδὺ φιλῆσαι,
καί μ ̓ ἐπικερτομέοισα τάδ ̓ ἔννεπεν· Ἔρρ ̓ ἀπ' ἐμεῖο.
βουκόλος ὢν ἐθέλεις με κύσαι τάλαν; οὐ μεμάθηκα
ἀγροίκως φιλέειν, ἀλλ ̓ ἀστικὰ χείλεα θλίβειν.
μὴ τύγέ μευ κύσσῃς τὸ καλὸν στόμα μηδ ̓ ἐν ὀνείροις.
οἷα βλέπεις· ὁπότ ̓ αὖ λαλέεις, ὡς ἀστικὰ παίσδεις,
ὡς τρυφέρ ̓ αἰκάλλεις, ὡς κωτίλα ῥήματα φράσδεις·
ὡς μαλακὸν τὸ γένειον ἔχεις, ὡς ἁδέα χαίταν.
χείλεά τοι νοσέοντι, χέρες δέ τοι ἐντὶ μέλαιναι,
καὶ κακὸν ἐξόσδεις. ἀπ ̓ ἐμεῦ φύγε, μή με μολύνῃς.“ 10
τοιάδε μυθίζοισα τρὶς εἰς ἑὸν ἔπτυσε κόλπον,
καί μ ̓ ἀπὸ τᾶς κεφαλᾶς ποτὶ τω πόδε συνεχὲς εἶδε
χείλεσι μυχθίζοισα καὶ ὄμμασι λοξὰ βλέποισα,

Libri: 11. 18. M. Ald. Iunt. Call. Βουκολίσκος] Antt. et additis Δωρίδι διηγηματικόν Μ., Θεοκρίτου Β. 111, Θεοκρίτου διηγηματικὸν βουκολικὸς δορίδι ο·

1. Εὐνείκα] 18. M. et cod. APlan., Εὐνίκα AP. et vulg; μ' ἐγέλασσε] cod. APlan., μ ̓ ἐγέλαξε vulg. et AP., με γέλαξε 111. b. φιλῆσαι] cod. APlan., φιλᾶσαι vulg. et AP.

2. τόδ ̓ AP. - ἐμοῖο 18. M. Bas. I. 3. βουκόλος] AP., βωκόλος vulg. θέλεις κὖσαι Μ., μ ̓ ἐθές λεις κῦσαι Κ., μ’ ἐθέλεις κύσαι Ars., κῦσαι Ald. Call.

[ocr errors]

4. ἀγροίκους AP. -- ἀστικά] 111. b. 18. M. AP., άotvnà vulg.

5. κύσσης] 18., κύσῃς vulg., κύσεις Μ. – ὀνείρως Μ.

ῦ. ὁπότ ̓ αὖ] ὁποῖα Ald. Call., σύ γ' ὁποῖα 18. Μ., ὁπποῖα Iunt.

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

5

[ocr errors]
[ocr errors]

12. συνεχές] 11. 18. M. Antt. εἶδε] 18., εἶδεν vulg.

la

13. μυχθίζοισα] 18. corr., biis murmurans Div. (ψιθυρίζουσα GIM.), μυθίζοισα 18. pr. M. vulg. λοξοβλέποισα 111b. Ald. Call.

TESTIMM. 1-4. Anth. Pal. post IX, 136. s. n. cum nota in marg. τοῦτο οὐκ ἐπιδεικτικόν, ἀλλὰ ἐρωτικόν. κακῶς οὖν ἐνταῦθα κεῖται. Antecedit Κύρου τοῦ μεγάλου ποιητοῦ fragmentum bucolicum. Tidem versus leguntur in codice Laurentiano Anthologiae Planudeae Plut. XXXI. nr. 28., Demetrii Chalcondylae et Ioannis Laurentii recensionem experto, post Cap. LXVIII, Ep. 4. secundum editionem Lectii. Bandinius, Theocriti non memor, primum versum exscripsit. Paroem. Ii. p. 419. ἔρρ ̓ – ὀνείροις s. n.

Arsen.

« ForrigeFortsæt »