Billeder på siden
PDF
ePub

INCERTORUM IDYLLIA.

5

Idyll. I. (Mosch. III.)
Ἐπιτάφιος

Αϊλινά μοι στοναχεῖτε νάπαι καὶ Δώριον ὕδωρ, καὶ ποταμοὶ κλαίοιτε τὸν ἱμερόεντα Βίωνα. νῦν φυτά μοι μύρεσθε, καὶ ἄλσεα νῦν γοάοισθε, ἄνθεα νῦν στυγνοῖσιν ἀποπνείοιτε κορύμβοις. νῦν ῥόδα φοινίσσεσθε τὰ πένθιμα, νῦν ἀνεμῶναι, νῦν ὑάκινθε λάλει τὰ σὰ γράμματα καὶ πλέον αἰαῖ λάμβανε τοῖς πετάλοισι· καλὸς τέθνακε μελικτάς. ̓́Αρχετε Σικελικαὶ τῶ πένθεος ἄρχετε Μοῖσαι. α' ̓Αδόνες αἱ πυκινοῖσιν ὀδυρόμεναι ποτὶ φύλλοις, νάμασι τοῖς Σικελοῖς ἀγγείλατε τᾶς ̓Αρεθοίσας,

10

[blocks in formation]

Βίωνος.

α,

2. κλαίοιτε] D. corr. rec. λ, Iunt. Call., κάοιτε et marg. κλάοιτε 18., κλάοιτε Μ., κλαάοιτε p. w. 6. L. Ald., καλάοιτε s. 16. D. Y., fort. κελαδεῖτε. καὶ τὸν 18. pr. M. 3. γοάησθε Ald., γοάοιτε Call., fort. γοάασθε.

4. νῦν] 6. sec. 18. corr. et vulg., om. 6. pr. L. Ald., τε pro νῦν 18. pr. M. ἀποπνέοιτε L., ἀποπείοιτε 6., ubi i a sec. man, additum,

[ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

5

8. τοῦ 18. sup., item Vs. 19. 25. 36. [46.] 47. 54. 61. 85. 105. 115. 120.

πετάλοισι

10. τοῖς Σικελοὶς] 16. 18. marg. D. Y. Iunt. Call., τοῖς σικελικοὶς p. 6. sup. L. Ald., τῆς σικελικῆς 6. pr., σικελικοῖς sine art. 18. Μ. τᾶς ̓Αρεθοίσας] (18.) Μ., τῆς ̓Αρεθούσης 6. 16. D. L. Y. Antt.

10

ὅττι Βίων τέθνακεν ὁ βουκόλος, ὅττι σὺν αὐτῷ
καὶ τὸ μέλος τέθνακε καὶ ὤλετο Δωρὶς ἀοιδά.

15

ἄρχετε Σικελικαὶ τῶ πένθεος ἄρχετε Μοῖσαι. β ́ Στρυμόνιοι μύρεσθε παρ ̓ ὕδασιν αἴλινα κύκνοι, καὶ γοεροῖς στομάτεσσι μελίσδετε πένθιμον ᾠδάν, οἷαν ἐν ὑμετέροις ποτὲ κήδεσι γῆρυς ἄειδεν. εἴπατε δ ̓ αὖ κούραις Οἰαγρίσιν, εἴπατε πάσαις Βιστονίαις Νύμφαισιν ἀπώλετο Δώριος Ὀρφεύς. ἄρχετε Σικελικαὶ τῶ πένθεος ἄρχετε Μοῖσαι. 20 β ́ Κεῖνος ὁ ταῖς ἀγέλαισιν ἐράσμιος οὐκέτι μέλπει, οὐκέτ ̓ ἐρημαίῃσιν ὑπὸ δρυσὶν ἥμενος ᾄδει, ἀλλὰ παρὰ Πλουτῆι μέλος Ληθαῖον ἀείδει. ὤρεα δ ̓ ἐστὶν ἄφωνα, καὶ αἱ βόες αἵ ποτε γαύρως πλαζόμεναι γοάοντι καὶ οὐκ ἐθέλοντι νέμεσθαι.

ἄρχετε Σικελικαὶ τῶ πένθεος ἄρχετε Μοῖσαι. γ' Σεῖο Βίων ἔκλαυσε ταχὺν μόρον αὐτὸς ̓Απόλλων, καὶ Σάτυροι μύροντο μελάγχλαινοί τε Πρίηποι· καὶ Πᾶνες στοναχεῦντι τὸ σὸν τέλος, αἵ τε καθ ̓ ὅλαν Κρανίδες ὠδύραντο, καὶ ὕδατα δάκρυα γέντο. ̓Αχὼ δ ̓ ἐν πέτρῃσιν ὀδύρεται, ὅττι σιωπῇ κοὐκέτι μιμεῖται τὰ σὰ χείλεα. σῷ δ ̓ ἐπ ̓ ὀλέθρῳ δένδρεα καρπὸν ἔριψε, τὰ δ ̓ ἄνθεα πάντ ̓ ἐμαράνθη.

25

30

[ocr errors]

11. τέθνακεν] Wint., τέθνηκεν 6. 16. 18. D. Y. Antt., τέθνηκε Μ., τέθνηχ' L. βουκόλος] L. Antt., βωκόλος D. Μor. vulg. 12. τέθνακε] D. L. M. pr. Υ. vulg., τέθνηκε Μ. sup.

[ocr errors]

13. μῶσαι D. L.

16. οἷαν ἐν] Αld., οἵαν ἐν p. 6. pr. 18. L. Iunt., olav Y., olav 6. corr. 16. D. M. Call. ὑμετέ. ροις] 6. sec. 16. 18. D. M. Y. Call., ἡμετέροις 6. pr. L. Ald. Iunt. ποτὲ] Iunt., ποτὶ 6. sec. 16. 18. D. L. M. Y. Ald. Call., om. 6. pr. – κήδεσι] χείλεσι vulg. γῆ. ovs] p. s. 6. 16. 18. D. L. M. Y. Ald., γύρυς Iunt., γῆρυν Call.

υς

―――

17. κούραις] 6. 16. D. L. Y. Antt., κώραισιν 18. Μ. · οἰαγροίσι et corr. οἰαγρίσι 6., οἰαγροῖσιν 18. mg., ἐν ἀγροῖς 18. pr. Μ. 20. τῆνος D. παῖς p. 21. ἐρημαίῃσιν] (6.) iunt., ἐρη

[ocr errors]
[ocr errors]

[ocr errors]

15

μαίησιν Ald. Call., ἐρημαίαισιν p. 16. 18. corr. D. L. M. Y., ἐρημαίοισιν 18. pr.

22. Ληθαίον] Letheum Wins., ληθαῖον 6. sec. 16. D. L. Y. Iunt., λήθαιον 6. pr. Ald. Call., λαθαῖον M. ses Versus deest in 18. M. pr., in hoc a manu valde recenti ad marg. additus.

23. 24. αΐ ποτε] p. 18. pr. L. M., αἳ ποτὶ Iunt., αἱ ποτὶ 18. mg. vulg. – γαύρως] ταύροις vulg. πλαζόμεναι] 6. 16. 18. Μ. Υ. Antt., πλαζόμενοι γόαντι L. In D. verba καὶ αἱ γοάοντι desunt, quam lacunam recens manus indicavit neque tamen explevit.

28. πάντες 6. — τέλος] μέλος vulg. 30. πέτραισιν Μ. pr. σιωπῇ] 18. M. Ald. Iunt., σιωπῆ 6. 16. D. L. Y. Call., σιωπᾷ p. 6. sup. M. sec. 31. οὐκέτι 6. Υ.

32. καρποὺς vel καρπὸς Μ.

-

20

25

30

35

40

>

μάλων οὐκ ἔρρευσε καλὸν γλάγος, οὐ μέλι σίμβλων,
κάτθανε δ ̓ ἐν κηρῷ λυπεύμενον· οὐκέτι γὰρ δεῖ
τῶ μέλιτος τῷ σῷ τεθνακότος αὐτὸ τρυγᾶσθαι.
ἄρχετε Σικελικαὶ τῶ πένθεος ἄρχετε Μοῖσαι.
γ' Οὐ τόσον εἶναλίῃσι παρ ̓ ᾖόσι μύρατο δελφίν,
οὐδὲ τόσον ποκὰ κλαῦσεν ἐνὶ σκοπέλοισιν ἀητός,
ἀλκυονὶς δ ̓ οὐ τόσσον ἐπ ̓ αἴγεσιν ἴαχε κῆυξ,
οὐ τόσον οἰονόμοισιν ἐν ἄγκεσι παῖδα τὸν ̓Αοῦς
ἱπτάμενος περὶ σῶμα κινύρατο Μέμνονος ὄρνις,
ὅσσον ἀποφθιμένοιο κατωδύραντο Βίωνος
ἀδονίδες πᾶσαί τε χελιδόνες, ἅς ποκ ̓ ἔτερπεν,

οὐδὲ τόσον θρήνησεν ἀν ̓ ὤρεα μακρὰ χελιδών,

ἄρχετε Σικελικαὶ τῶ πένθεος ἄρχετε Μοῖσαι. οὐδὲ τόσον γλαυκοῖς ἐνὶ κύμασι κηρύλος ἶδεν.

ἄρχετε Σικελικαὶ τῶ πένθεος ἄρχετε Μοῖσαι,

[merged small][ocr errors][merged small]

36. ἄρχετ ̓ ἀοιδαί D. corr. (fuerat ἀοιδάς).

[ocr errors]

37. εἶναλίῃσι] 6., εἰναλίαισι 18. corr. vulg., εἰναλίαισιν 18. pr. – ᾐόσι] Mor., ἠιόσι 16. 18., ἠόσι 6. 23. D. L. M. Y. Antt. μύρατο δελφίν] 6. sec. 16. 18. mg. D. Y. Iunt. Call.,,μ. δέλφιν Αld., μ. δὲ πρίν p., μύρατο σε πρίν Β. pr., μύρατό σε πρίν 23. L. corr. Alda, μύρατόσσε πρίν L. pr., μύρατό γε πρίν 18. M. Nescio an genuina lectio fuerit μύρατο πρίων.

αν

-

εν

38. ποκὰ κλαῦσεν] πόκα υσ 6., (ποκ”) ἄϋσεν e., πόκ ̓ ἄεισεν Ald. Call., ποκ' ἄεισεν vulg., ποτάἀητός] ἀηδών

εισεν 16. D. Y. vulg., ἀηδῶν 23.

[ocr errors]

35

38

40

43

45

47

39

39. ἀλκυονίς] ἀλκύονες 16., ἀλκυόνος vulg., ἀλκύονος Aid. αἴγεσιν] ἄλγεσιν vulg., αλγεσι 6. lage] 18. 23. D. L. M. Ald."., ἴσχεν 6., ἴσχετο 16. Y. Ald. Iunt. Call. κῆϋξ] Vd. Urs., κήυξ 18. mg. D. corr. Ald. Iunt. Call., κῆρυξ 6. L. (hic litera e prope oblita.) Ald."., κήρυξ 16. D. pr. Y., κείρυξ 23., κείρυξη Μ., κόρυξ 18.

[41.] Versum, qui legitur in Vd. vulg., ignorant p. 6. 16. 18. 23. D. L. M. Y. Ald.

[42.] ἄδεν 23. L. Ald. Alda,
ᾄδων p. s. 16. D., ᾄδων 6., ἅδων
Υ.
Versus in Vd. deest in serie,
sed a pr. manu in margine suppletus
vulgatae sedi signo tribuitur; post

Vs. 40. legitur in p. s. 6. 23. D. L.
M. Ald.".

41

42

46

οἰωνοῖσι p. Alda, ἠωνοῦσιν 23. μ.,
40. οἰονόμοισιν] οἰωνοῖσιν 6.,
ἰωνοῖσιν 18. Μ., ἠώοισιν 16. D. Y.
vulg.
ἄγγεσι Aid.a.
41. σῶμα 6. 23. D. Ald.“.
[46.] μῶσαι D.
Versum propu-
lit Hermannus interpunctione, quae
antecedebat, deleta.

45

50

ἃς λαλέειν ἐδίδασκε, καθεζόμεναι δ ̓ ἐπὶ πρέμνοις
ἀντίον ἀλλάλαισιν ἐκώκυον· αἳ δ ̓ ὑπεφώνευν
ὄρνιθες· λυπεῖσθ' αἱ πενθάδες; ἀλλὰ καὶ ἡμεῖς.66 50
ἄρχετε Σικελικαὶ τῶ πένθεος ἄρχετε Μοῖσαι.

δ ́ Τίς ποτε σᾷ σύριγγι μελίξεται ὦ τριπόθητε;

τίς δ ̓ ἐπὶ σοῖς καλάμοις θήσει στόμα; τίς θρασὺς οὕτως ;
εἰσέτι γὰρ πνείει τὰ σὰ χείλεα καὶ τὸ σὸν ἆσθμα,
ἀχὼ δ ̓ ἐν δονάκεσσι τεᾶς ἔτι βόσκετ ̓ ἀοιδᾶς.
Πανὶ φέρω τὸ μέλισμα; τάχ ̓ ἂν καὶ κεῖνος ἐρεῖσαι
τὸ στόμα δειμαίνοι, μὴ δεύτερα σεῖο φέρηται.
ἄρχετε Σικελικαὶ τῶ πένθεος ἄρχετε Μοῖσαι.

55 δ ́ Κλαίει καὶ Γαλάτεια τὸ σὸν τέλος, ἅν ποκ ̓ ἔτερπες
ἑξομέναν πρὸς σεῖο παρ ̓ ἠϊόνεσσι θαλάσσας.
οὐ γὰρ ἴσον Κύκλωπι μελίσδεο· τὸν μὲν ἔφευγεν
ἁ καλὰ Γαλάτεια, σὲ δ ̓ ἅδιον ἔβλεπεν ἅλμας.

44, λαλέων 6. – καθεζόμεναι]

65. 165. 18. 23. D. M. Y. Antt., xa

θεζόμενοι L., καθεσδόμεναι s. 62 162 (?) –! δ ̓ ἐπὶ] 18. 23. L. M. Antt., ποτὶ 6. 16. D. Y.

η

45. ἀλάλαισιν 23., ἀλλήλαισιν 6. 16. D. Y. Antt., ἀλλήλῃσιν Vd.

46. λυπεῖσθ' αἱ] λυπεῖσθαι L. Vd., λυπεῦσθαι Ald.“, λυπεῖσθε 65. 23. M. sup. Ald. Iunt. Call., λυπεῦσθε 18. pr. M. pr., λυπεῖσθέ γε s. 62. 16. 18. mg. D. Y. πενθάδες] p. s. 6. 16. 18. mg. 23. D. L. Y. Ald. Ald.“., πενθάκες 18. Μ., πελειάδες Iunt. Call. — ἡμεῖς] 6. . D. L. Ald. Ald.“, ἡμᾶς p., ὑμεῖς vulg. Interrogationis signum post πενθάδες pro vulgato commate praebuit D.

[ocr errors]
[ocr errors]

47. βωκολικαὶ Alda. 48. ποτε] c. (Υ.), ποτὶ 6. 16. 18. 23. D. L. M. Antt. μελίξεται] s. 18. corr. D. Y. Urs., μελίξετε 10., μελίσδεται 6. 18. pr. 23. i. M. Ant. — τριπόθητε] 6.16. D. Y., τριπόθατε vulg.

49. θήσει] 6. 16. D. M. sup. Y., sic vel θάσει 18., θάσει 23. L. M.

Antt.

--

ἠχὼ in Im.), ἀχεδὼν L., ἀχεδον ἐν altero v evanido 16., ἀχεδονεὶ p. s. 6. 18. mg. D. Y., ἀχεδονὴ Ald. Iunt., ἀχεδνὴ 18. 23. M. Alda Fort. rectius ἀχὰ δ ̓ ἐν. τεᾶς et ἀοιδᾶς] 18. 23. M. Alda, τεὰς et ἀοιδάς L. Y. vulg. ἔτι βόσκετ ̓] conii, Brunckius et Higtius, ἐπὶ βόσκετ ̓ Alda, ἐπιβόσκετ vulg.

52. μέλισμα] 6. 16. 18. D. Y. Ald. Iunt. Call., μέλιγμα 23. I. Μ. Ald.". καὶ κεῖνος] κἀκεῖνος vulg. - Interrogationem post μέλισμα Meinekius indicavit.

53. δειμαίνει 18. D. M. pr., δειμαίνοι τὸ στόμα p. Ald.

55. τέλος] μέλος vulg. 56. ἑζομέναν] 6. 16. 18. D. L. M. Y. Ald. Iunt. Call., μέναν primis literis recisis 23., ἡμέναν Aldia πρὸς σεῖο] παρὰ σεῖο p. s. 6. 16. 18. 23. D. L. M. Y. Ald., περὶ σείο Ald. Iunt. Call. ἠϊόνεσσι] 6. 16. 18. D. L. M. yulg., ἠόνεσσι θαλάσσας] Valck., θαλάσσης 6. 16. 18. 23. D. L. M.

23. Y. Ald.".

Y. Antt.*

[ocr errors]

55

60

58. & recisum in 23., Ald."., οὐ καλὰ Υ. ἥδιον ἔβλεπεν] p. 18. 23. L. M. Ald. Iunt., ἁδύ ἀπέβλεπεν 6. 16. Y. Ald. Call, ἁδὴ

50. πνέει 23. L. Ald.“.

51 ἀχὼ δ ̓ ἐν] Call. (cf. Gl. ἡ ἐπέβλεπεν D. ἅλμης 6. 16. D. Y.

60

65

καὶ νῦν λασαμένα τῶ κύματος ἐν ψαμάθοισιν ἕξετ ̓ ἐρημαίῃσι, βοᾶς δέ τι σεῖο νομεύει. ἄρχετε Σικελικαὶ τῶ πένθεος ἄρχετε Μοῖσαι. έ Πάντά τοι ὦ βούτα συγκάτθανε δῶρα τὰ Μοισᾶν, παρθενικᾶν ἐρόεντα φιλήματα, χείλεα παίδων, καὶ στυγνὸν περὶ σῶμα τεὸν κλαίουσιν Ἔρωτες.

*

*

*

*

ἃ Κύπρις, φιλέει δὲ πολὺ πλέον ἢ τὸ φίλημα,
τὸ πρώαν τὸν ̓́Αδωνιν ἀποθνάσκοντα φίλησεν.
ἄρχετε Σικελικαὶ τῶ πένθεος ἄρχετε Μοῖσαι.

70

ε Τοῦτό τοι ὦ ποταμῶν λιγυρώτατε δεύτερον ἄλγος,
τοῦτο Μέλη νέον ἄλγος. ἀπώλετο πρᾶν τοι Ὅμηρος,
τῆνο τὸ Καλλιόπας γλυκερὸν στόμα, καί σε λέγοντι
μύρασθαι καλὸν υἷα πολυκλαύτοισι ῥεέθροις,
πᾶσαν δὲ πλῆσαι φωνᾶς ἅλα· νῦν πάλιν ἄλλον
υἱέα δακρύεις, καινῷ δ ̓ ἐπὶ πένθεϊ τάκῃ.

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]

65

67. τὸ] 6. 16. 18. 23. D. L. M. Y. Antt., τῶ Vd. pr.. ἀποθνήσκοντα L. φίλησεν] 6. 16. D. Y., φίλασεν 18. Μ., φίλασε vulg.

70

[ocr errors]

71

68. Versus extat in 16., deest in 6. 18. 23. D. L. M. Y. Antt.

75

Alda Iunt., μέλης 18. mg., μελή-
70. Μέλη νέον] 18. 23. L. M.
νεον Call., μέλεινεον Ald., μένεν
πρᾶν]
νέον s. 6. 16. D. Y.
πράν vulg. ποι 18. pr. 23. L. M.
Ald.“, μοι P.

71. καί σε] D. L. Ald. Call. et vulg. post Schaef., καὶ σὲ M. Vd. Ald. Iunt. λέγονται 18. 23. L.

M. Ald.".

72. μύρασθαι] coni. Meinekius, μύρεσθαι vulg., μύρεσθε 16. πολυκλαύτοισι] L. Urs., -κλαύστοισι vulg., -κλαύστησι 6.

[ocr errors]

――――

73. πάντα -- ἄγκεα pro πᾶσαν ἅλα s. 6. 16. D., πάντα—ἄγγεα 18. ferus, δ ̓ ἔπλησε L., ἔπλησε sine corr. Y. δὲ πλῆσαι] coni. Schaeἔπλησας sine δ ̓ Ald. δ’23., δ ̓ ἔπλησας 18. Μ. vulg.,

74. καινῷ] L. M., καὶ νῶ 23. Alda, καὶ νῦν 18., αἰνῷ Iunt., αἰ. va 6. 16. 18. sup. D. Y. Ald. Call.

« ForrigeFortsæt »