Billeder på siden
PDF
ePub

5

10

[ocr errors]
[blocks in formation]

Αϊλινά μοι στοναχεῖτε νάπαι καὶ Δώριον ὕδωρ,
καὶ ποταμοὶ κλαίοιτε τὸν ἱμερόεντα Βίωνα.
νῦν φυτά μοι μύρεσθε, καὶ ἄλσεα νῦν γοάοισθε,
ἄνθεα νῦν στυγνοῖσιν ἀποπνείοιτε κορύμβοις.
νῦν ῥόδα φοινίσσεσθε τὰ πένθιμα, νῦν ἀνεμῶναι,
νῦν ὑάκινθε λάλει τὰ σὰ γράμματα καὶ πλέον αἰαῖ
λάμβανε τοῖς πετάλοισι· καλὸς τέθνακε μελικτάς.

Αρχετε Σικελικαὶ τῶ πένθεος ἄρχετε Μοῖσαι.

α Αδόνες αἱ πυκινοῖσιν ὀδυρόμεναι ποτὶ φύλλοις, νάμασι τοῖς Σικελοῖς ἀγγείλατε τᾶς Αρεθούσας,

[ocr errors]

Libri: p. * S. w.* (Vs. 1–15.) 6. 16. 18. 23. (Vs. 35 - fin.) D. L. M. Y. Ald. Ald. (Vs. 35 - fin.) Iunt. Call.

Ἐπιτάφιος Βίωνος] addito βουκόλου ἐρωτικού p. D. Va. Antt. (Βίονος Iunt.), βουνόμου ἐρωτικοῦ 18. L. M. Accedit Δωρίδι 18. Μ., praemittitur Θεοκρίτου 18. D. Μ., Μόσχου Θεοκρίτου Σικελιώτου (ἢ a sec. man. additum) Vd. Inscriptione carent 85. w5.

2. κλαίοιτε] D. corr. rec. 2,

Iunt. Call., κάοιτε et marg.

κλάοιτε

18., κλάοιτε Μ., κλαάοιτε p. w. 6. L. Ald., καλάοιτε s. 16. D. Y., fort. κελαδείτε. καὶ τὸν 18. pr. M. 3. γοάησθε Ald. γοάοιτε Call., fort. γοάασθε.

5

10

ὑποπνείοιτε Mor. Suspicor στυγνοῖσι κατωπιῆτε.

5. ἀνεμῶναι] coni. Valckenarius, ἀνεμῶνα D. Ald. Call., ἀνε μώνα vulg.

6. alai] Mein., ai ai 16. D. Y., αἳ αἳ vulg.

7. Tois] p. s. w. 16. D. Y. Ald., σοὶς L. M. vulg. τέθνακε] 6. sec., τέθνηκε 6. pr. 16. 18. D. L. M. Y. Antt. Primi septem versus non ab ipso carminis poëta praemissi videntur.

8. τοῦ 18. sup., item Vs. 19. 25. 36. [46.] 47. 54. 61. 85. 105. 115. 120.

9. αἳ πυκνοίσιν L.
et corr. ποτὶ φύλλοις 18.

πετάλοισι

[blocks in formation]

4. νυν] 6. sec. 18. corr. et vulg., om. 6. pr. L. Ald. τε pro νῦν 18. ἀποπνέοιτε L., ἀποπείοιτε 6., ubi i a sec. man. additum, Antt.

pr. M.

15

ὅττι Βίων τέθνακεν ὁ βουκόλος, ὅττι σὺν αὐτῷ
καὶ τὸ μέλος τέθνακε καὶ ὤλετο Δωρὶς ἀοιδά.

ἄρχετε Σικελικαὶ τῶ πένθεος ἄρχετε Μοίσαι.

β ́ Στρυμόνιοι μύρεσθε παρ ̓ ὕδασιν αἴλινα κύκνοι, καὶ γοεροῖς στομάτεσσι μελίσδετε πένθιμον ᾠδάν, οἷαν ἐν ὑμετέροις ποτὲ κήδεσι γῆους ἄειδεν. εἴπατε δ ̓ αὖ κούραις Οἰαγρίσιν, εἴπατε πάσαις Βιστονίαις Νύμφαισιν ἀπώλετο Δώριος Ορφεύς.

ἄρχετε Σικελικαὶ τῶ πένθεος ἄρχετε Μοΐσαι.

20 β ́ Κεῖνος ὁ ταῖς ἀγέλαισιν ἐράσμιος οὐκέτι μέλπει,
οὐκέτ ̓ ἐρημαίῃσιν ὑπὸ δρυσὶν ἥμενος ᾄδει,
ἀλλὰ παρὰ Πλουτῆι μέλος Ληθαῖον ἀείδει.
ὤρεα δ ̓ ἐστὶν ἄφωνα, καὶ αἱ βόες αἵ ποτε γαύρως
πλαζόμεναι γοάοντι καὶ οὐκ ἐθέλοντι νέμεσθαι.
ἄρχετε Σικελικαὶ τῶ πένθεος ἄρχετε Μοῖσαι.

25

30

γ' Σεῖο Βίων ἔκλαυσε ταχὺν μόρον αὐτὸς Απόλλων, καὶ Σάτυροι μύροντο μελάγχλαινοί τε Πρίηποι· καὶ πᾶνες στοναχοῦντι τὸ σὸν τέλος, αἵ τε καθ' ύλαν Κρανίδες ὠδύραντο, καὶ ὕδατα δάκρυα γέντο. ̓Αχὼ δ ̓ ἐν πέτρῃσιν ὀδύρεται, ὅττι σιωπῇ

κοὐκέτι μιμεῖται τὰ σὰ χείλεα. σῷ δ ̓ ἐπ ̓ ὀλέθρῳ δένδρεα καρπὸν ἔριψε, τὰ δ ̓ ἄνθεα πάντ ̓ ἐμαράνθη.

11. τέθνακεν] Wint., τέθνηκεν 6. 16. 18. D. Y. Antt., τέθνηκε Μ., τέθνηκ' L. - βουκόλος ] L. Antt., βωκόλος D. Mor. vulg.

12. τέθνακε] D. L. M. pr. Υ. vulg., τέθνηκε Μ. sup.

13. μώσαι D. L.

16. οἷαν ἐν] Αld., οἵαν ἐν p. 6. pr. 18. L. Iunt., οἷαν Y., οἵαν 6. corr. 16. D. M. Call. ὑμετέ ροις] 6. sec. 16. 18. D. M. Y. Call., ἡμετέροις 6. pr. L. Ald. Iunt. ποτέ] Iunt., ποτὶ 6. sec. 16. 18. D. L. M. Y. Ald. Call., om. 6. pr. – κήδεσι] χείλεσι vulg. γῆ. ovs] p. s. 6. 16. 18. D. L. M. Y. Ald., γύρος Iunt., γήρυν Call.

17. κούραις] 6. 16. D. L. Y. Antt., κώραισιν 18. Μ. · οἰαγροίσι et corr. ο αγρίσι β., οἰαγροίσιν 18. mg., ἐν ἀγροῖς 18. pr. M.

20. τῆνος D.

παῖς Ρ. 21. ἐρημαίῃσιν] (6.) Iunt., ἐρη

[blocks in formation]

μαίησιν Ald. Call., ἐρημαίαισιν p. 16. 18. corr. D. L. M. Y., ἐρημαίοισιν 18. pr.

22. Ληθαίον] Letheum Wins., ληθαῖον 6. sec. 16. D. L. Y. Iunt., λήθαιον β. pr. Ald. Call., λαθαῖον M. sec. Versus deest in 18. Μ.

pr., in hoc a manu valde recenti ad marg. additus.

[blocks in formation]

35

40

μάλων οὐκ ἔρρευσε καλὸν γλάγος, οὐ μέλι σίμβλων, κάτθανε δ ̓ ἐν κηρῷ λυπεύμενον· οὐκέτι γὰρ δεῖ τῶ μέλιτος τῷ σῷ τεθνακότος αὐτὸ τρυγᾶσθαι. ἄρχετε Σικελικαὶ τῶ πένθεος ἄρχετε Μοΐσαι. γ' Οὐ τόσον εἰναλίῃσι παρ' ᾐόσι μύρατο δελφίν, οὐδὲ τόσον ποκὰ κλαῦσεν ἐνὶ σκοπέλοισιν ἀητός, ἀλκυονὶς δ ̓ οὐ τόσσον ἐπ' αἴγεσιν ἴαχε κυξ, οὐ τόσον οιονόμοισιν ἐν ἄγκεσι παῖδα τὸν ̓Αοῦς ἱπτάμενος περὶ σᾶμα κινύρατο Μέμνονος ὄρνις, ὅσσον ἀποφθιμένοιο κατωδύραντο Βίωνος ἀδονίδες πᾶσαί τε χελιδόνες, ἅς ποκ ̓ ἔτερπεν,

οὐδὲ τόσον θρήνησεν ἀν' ὤρεα μακρά χελιδών,

ἄρχετε Σικελικαὶ τῶ πένθεος ἄρχετε Μοῖσαι. οὐδὲ τόσον γλαυκοῖς ἐνὶ κύμασι κηρύλος ἀδεν.

ἄρχετε Σικελικαὶ τῷ πένθεος ἄρχετε Μοῖσαι.

[blocks in formation]

37. εἰναλίῃσι] 6., εἰναλίαισι 18. corr. vulg., εἰναλίαισιν 18. pr. - ᾖ όσι] Mor., ἠιόσι 16. 18., πόσι 6. 23. D. L. M. Y. Antt. μύρατο δελφίν] 6. sec. 16. 18. mg. D. Y. Iunt. Call., μ. δέλφιν Αld., μ. δὲ πρίν p., μύρατο σε πρίν 6. pr., μύρατό σε πρίν 23. L. corr. ΑΠ.., μυατόσσε πρίν L. pr., μύρατό γε πρίν 18. Μ. Nescio an gehuina lectio fuerit μύρατο πρίων.

[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]

39. ἀλκυονίς] ἀλκύονες 16., ἀλκυόνος vulg., ἀλκύονος Ald. αἴγεσιν] ἄλγεσιν vulg., αλγεσι 6.

l'axe] 18. 23. D. L. M. Ald."., ἔσχεν 6., ἴσχετο 16. Y. Ald. Iunt. Call.

κῆϋξ] Vd. Urs., κήυξ 18. mg. D. corr. Ald. Iunt. Call., κῆρυξ 6. L. (hic litera o prope oblita.) Ald."., κήρυξ 16. D. pr. Y., κείρυξ 23., κείρυξ Μ., κόρυξ 18.

[41.] Versum, qui legitur in Vd. vulg., ignorant p. 6. 16. 18. 23. D. L. M. F. Ald. α.

-

[42.] άdev 23. L. Ald. Ald."., ἄδων p. s. 16. D., ᾄδων 6., ἅδων Υ. Versus in Vd. deest in serie, sed a pr. manu in margine suppletus vulgatae sedi signo tribuitur; post Vs. 40. legitur in p. s. 6. 23. D. L. M. Ald.".

40. οἰονόμοισιν] οἰωνοῖσιν β., οἰωνοῖσι p. Αld., ἠωνοῖσιν 23. L. ζωνοῖσιν 18. Μ., ήώοισιν 16. D. Υ. vulg. ἄγγεσι Aid..

[ocr errors]

41. oua 6. 23. D. Ald.".

-

[46.] μῶσαι D. Versum propulit Hermannus interpunctione, quae antecedebat, deleta.

45

50

ἃς λαλέειν ἐδίδασκε, καθεζόμεναι δ ̓ ἐπὶ πρέμνοις
ἀντίον ἀλλάλαισιν ἐκώκυον· αἳ δ ̓ ὑπεφώνενν

99

ὄρνιθες· λυπεῖσθ ̓ αἱ πενθάδες; ἀλλὰ καὶ ἡμεῖς. 50 ἄρχετε Σικελικαὶ τῶ πένθεος ἄρχετε Μοῖσαι.

δ' Τίς ποτε σᾷ σύριγγι μελίξεται ὦ τριπόθητε;

55

τίς δ ̓ ἐπὶ σοῖς καλάμοις θήσει στόμα; τίς θρασὺς οὕτως;
εἰσέτι γὰρ πνείει τὰ σὰ χείλεα καὶ τὸ σὸν ἆσθμα,
ἀχὼ δ ̓ ἐν δονάκεσσι τεᾶς ἔτι βόσκετ ̓ ἀοιδᾶς.
Πανὶ φέρω τὸ μέλισμα; τάχ ̓ ἂν καὶ κεῖνος ἐρεῖσαι
τὸ στόμα δειμαίνοι, μὴ δεύτερα σεῖο φέρηται.
ἄρχετε Σικελικαὶ τῶ πένθεος ἄρχετε Μοῖσαι.

55 δ ́ Κλαίει καὶ Γαλάτεια τὸ σὸν τέλος, αν ποκ ̓ ἔτερπες
ἑζομέναν πρὸς σεῖο παρ' ἠϊόνεσσι θαλάσσας.
οὐ γὰρ ἴσον Κύκλωπι μελίσδεο· τὸν μὲν ἔφευγεν
ὰ καλὰ Γαλάτεια, σὲ δ ̓ ἅδιον ἔβλεπεν ἅλμας.

44. λαλέων 6. — καθεζόμεναι]

65. 165. 18. 23. D. Μ. Υ. Antt., και
θεζόμενοι L., καθεσδόμεναι s. 62.
162. (?)
'δ' ἐπὶ] 18. 23. L. Μ.
Antt., ποτέ 6. 16. D. Υ.

η

45. ἀλάλαισιν 23., ἀλλήλαισιν 6. 16. D. Y. Antt., ἀλλήλῃσιν Va.

46. λυπείσθ' αἱ] λυπεῖσθαι L. Vd., λυπεῦσθαι Ald. α., λυπείσθε 65. 23. M. sup. Ald. Iunt. Call., λυπεῦσθε 18. pr. M. pr., λυπεῖσθέ γε s. 62. 16. 18. mg. D. Y. πενθάδες] p. s. 6. 16. 18. mg. 23. D. L. Y. Ald. Αld., πενθάκες 18. Μ., πελειάδες Iunt. Call. — ἡμεῖς ] 6. 23. D. L. Ald. Αld., ἡμᾶς p., ὑμεῖς vulg. Interrogationis signum post πενθάδες pro vulgato commate praebuit D.

47. βωκολικαὶ Ald..

48. ποτε] e. (Υ.), ποτὶ 6. 16. 18. 23. D. L. M. Antt. μελίξε ται] s. 18. corr. D. Y. Urs., μελίξετε 16., μελίσδεται 6. 18. pr. 23. L. M. Antt. τριπόθητε] 6. 16. D. Y., τριπόθατε vulg.

49. θήσει] 6. 16. D. M. sup. Υ., sic vel θάσει 18., θάσει 23. L. Μ. Antt.

50. πνέει 23. L. Ald..

60

ἠχὼ in Im.), ἀχεδὼν L., ἀχεδον ἐν altero v evanido 16., ἀχεδονεί p. s. 6. 18. mg. D. Y., ἀχεδονὴ Ald. Iunt., ἀχεδνή 18. 23. M. Ald. Fort. rectius ἀμὰ δ ̓ ἐν. τεᾶς εἰ ἀοιδάς] 18. 23. Μ. Αld., τεάς et ἀοιδάς L. Y. vulg. ἔτι βόσκετ'] conii, Brunckius et Higtius, ἐπὶ βόσκετ ̓ Ald., ἐπιβόσκετ' vulg.

[ocr errors]

52. μέλισμα] 6. 16. 18. D. Y. Ald. Iunt. Call., μέλιγμα 23. Ι. Μ. Ald.". καὶ κείνος] κἀκεῖνος vulg. Interrogationem post μέλισμα Meinekius indicavit.

53. δειμαίνει 18. D. M. pr., δει μαίνοι τὸ στόμα p. Ald.

55. τέλος] μέλος vulg.

56. ἑζομέναν] 6. 16. 18. D. L. M. Y. Ald. Iunt. Call., μέναν primis literis recisis 23., ἡμέναν Αld. πρὸς σείο] παρὰ σεῖο p. s. 6. 16. 18. 23. D. L. M. Y. Ald.α., περί σείο Ald. Iunt. Call. ἠτόνεσσι] 6. 16. 18. D. L. M. vulg., ἠόνεσσι 23. Y. Ald.". θαλάσσας] Valck., θαλάσσης 6. 16. 18. 23. D. L. M. Y. Antt."

-

58. & recisum in 23., ἡ Ald.α., οὐ καλὰ Υ. ἅδιον ἔβλεπεν] p. 18. 23. L. M. Ald. Iunt., ἡδὺ ἀπέβλεπεν 6. 16. Y. Ald. Call., ἁδύ ἅλμης 6. 16. D. Y.

51 ἀχὼ δ ̓ ἐν] Call. (cf. Gl. ἡ ἐπέβλεπεν D.

60

65

70

καὶ νῦν λασαμένα τῶ κύματος ἐν ψαμάθοισιν
ἕζετ ̓ ἐρημαίῃσι, βοᾶς δέ τι σεῖο νομεύει.

ἄρχετε Σικελικαὶ τῶ πένθεος ἄρχετε Μοῖσαι.

ε Πάντά τοι ὦ βούτα συγκάτθανε δῶρα τὰ Μοισᾶν, παρθενικᾶν ἐρόεντα φιλήματα, χείλεα παίδων, καὶ στυγνὸν περὶ σῶμα τεὸν κλαίουσιν Ἔρωτες.

[blocks in formation]

ἃ Κύπρις, φιλέει δὲ πολὺ πλέον ἢ τὸ φίλημα,
τὸ πρώαν τὸν Αδωνιν ἀποθνάσκοντα φίλησεν.

ἄρχετε Σικελικαὶ τῶ πένθεος ἄρχετε Μοΐσαι.

ε' Τοῦτό τοι ὦ ποταμῶν λιγυρώτατε δεύτερον ἄλγος,
τοῦτο Μέλη νέον ἄλγος. ἀπώλετο πρᾶν τοι Ὅμηρος,
τῆνο τὸ Καλλιόπας γλυκερὸν στόμα, και σε λέγοντι
μύρασθαι καλὸν υἱα πολυκλαύτοισι δεέθροις,
πᾶσαν δὲ πλῆσαι φωνᾶς ἅλα· νῦν πάλιν ἄλλον
υἱέα δακρύεις, καινῷ δ ̓ ἐπὶ πένθει τάκῃ.

[blocks in formation]

61. μώσαι D. 62. βούτα] 18. D. L. M. Ald. Iunt. Call., βούτα 6. 16. 23. Ald.. Urs., βοῦται Υ. συγκάτθανε] 6. 18. 23. D. L. M. Ald. Ald.., ξυγκάτθανε vulg., om. p.

63. φιλήματα] 6. 16. D. Υ. Ald. Iunt. Call., φιλάματα 18. 23. L. M. Ald. α.

64. στυγνόν] 6. 16. 18. pr. D. Y. Ald. Iunt. Call., στυγνοί 18. corr. et marg. 23. L. M. Ald.". Urs. σώμα] Vd. Ald., σᾶμα 6. D. vulg., σῆμα Ald. Iunt. Call.

65. Unum versum excidisse Hermannus intellexit.

66. Κύπρις, φιλέει δὲ] Κύ πρις φιλέει σε vulg. φίλημα] 6. 16. D. Y., φίλαμα vulg.

65

70

71

75

67. tò] 6. 16. 18. 23. D. L. M.
Y. Antt., τῷ Vd. pr. ἀποθνή-
σκοντα L.
φίλησεν] 6. 16. D.
Y., φίλασεν 18. Μ., φίλασε vulg.
68. Versus extat in 16., deest in
6. 18. 23. D. L. M. Y. Antt.

Ald. Iunt., μέλης 18. mg., μελή
70. Μέλη νέον] 18. 23. L. M.
νεον Call., μέλεινεον Ald., μένον
πρᾶν]
νέον s. 6. 16. D. Υ.
πράν vulg.
Ald.", poi p.

· ποι 18. pr. 23. L. Μ.

[blocks in formation]
« ForrigeFortsæt »