Billeder på siden
PDF
ePub

15

20

25

ποίησαι καλιὰν μίαν εἰν ἑνὶ δενδρίῳ,
ὅππῃ μηδὲν ἀπίξεται ἄγριον ὄρπετον.
νῦν δὲ τῶδε μὲν ἄματος ἄλλον ἔχεις κλάδον,
ἄλλον δ ̓ αὔριον, ἐξ ἑτέρω δ ̓ ἕτερον μάλα.
καὶ μέν σευ τὸ καλόν τις ἰδὼν ῥέθος αἰνέσαι,
τῷ δ ̓ εὐθὺς πλέον ἢ τριέτης ἐγένευ φίλος,
τὸν πρῶτον δὲ φιλεῦντα τρίταιον ἐθήκασ.
ἀνδρῶν τῶν ὑπὲρ ἀνορέαν δοκέεις πνέειν.
φίλη δ ̓, ἷς κε ζόης, τὸν ὅμοιον ἔχειν ἀεί.
αἰ γὰρ ὧδε πόης, ἀγαθὸς μὲν ἀκούσεαι
ἐξ ἀστῶν· ὁ δέ τοί κ ̓ Ἔρος οὐ χαλεπῶς ἔχοι,
ὃς ἀνδρῶν φρένας εὐμαρέως ὑποδάμναται,
κἤμε μαλθακὸν ἐξ ἐπόησε σιδαρίω.
ἀλλὰ πὲρ ἀπάλω στύματός σε πεδέρχομαι

9

vulg. κε] Hermannus, καὶ vulg., κεν Iunt.

12: ποίησαι] De Iunt. Call, ποίησον k. Β. D. δενδρίῳ] k. Iunt., δενδρίω B. D. Call.

13. ὅππη] Comm., ὅππη D. sup. ead. Iunt. Call., ὅπη k. B. D. pr. ἀφίξεται k. Β. D. – ὄρπετον] c., όρπετον D. (post est, fort. a) et Iunt., ἕρπετον (κ.) B. Dc, ἑρπετόν Call.

litera erasa

15. μάλα] μάτα B. D. pr., μάταν D. v recens addito, μάτη κ., μάτης Da, ματῆς Iunt. Call., μάθης c.

16. καί μέν σευ] καὶ μὲν σεῦ coni. Brunckius, καὶ μὲν σεὖ ApA., καὶ μὲν σᾷ c., καὶ μὴν σεὖ Call., και κέν σευ k*, (καί) κεν σεὖ k, καί κέν σευ Β5, καὶ κέν σευ D., και

κεν σευ Iunt.

17. τῷ δ ̓] Kiessl., τῷδ ̓ vulg. post Valck., τῶδ ̓ D. Iunt. Call., τῶ δ' Bas. I.

--

18. τρίταιον] D. Iunt., τριταίον Call., τρίτατον k. B. Dc mg. ἐθήκαο] Camer., ἔθηκας k. c. B. D. Iunt. Call., haec cum γρ. ἔλειπες. 19. ὑπὲρ ἀνορέαν] ὑπερανορέων k. c. B. D., ὑπερηνορέων Iunt.

[ocr errors]

15

20

Call. – δόκεις k2 πνείειν k. Β5.
D. pr., fort. πνέυην.

"

(κ.) B. corr. De ApA. Iunt. Call.
20. φίλη] c. B. pr. D. pr., φίλει
ὡς κε] lunt., ὡς κε ApA., αἴσκε c.,
ὦσκε B5 D., ὥσκε Call., ὥς κε (κ.)
– ζόης] B. pr. ApA. Iunt., ζώης
(k.) B. corr. D. Call., τρόης mm. (sic
Gaisf., quod siglum, nisi fallor, valet

medesimo i. e. cod. c., cuius libri
lectio αἴσκε antecedit.), fort. νόης.
ὅμοιον] Β. corr. D. corr. ead.
ApA. Iunt. Call., ὕμνιον c., ὕμιον
k. B. pr. D. pr.

,

21. πόης] D., ποῆς B5 Call., ποῇς k. Call, ποιῆς Iunt.

22. Toi x' "Egos] k. c. ApA., τοι κ ̓ ἔρος Β5 D., τοι ἔρος Call., τοι χρόνος Iunt. 24. κἤ με] D., κἠμὲ vulg. -- ἐξ · ἐπόησε] ἐξεπόησε B. corr. D. sec., πνησε c., ἐξεπόνασε Iunt. Call. ἐξεποίησε k. Β. pr. D. pr., ἐξεπόσιδαρίω] σιδαρίου c., σιδαρέου Iunt. Call., σιδάριον k. B. D., σίδαρέω Valck.

25. πὲρ] περὶ κ. Β. D., γὰρ περὶ C., πέριξ Iunt. Call. ut Pt., vid. ad Vs. 26. ἀπάλω] Β5, ἀπαλῶ Comm., ἁπαλῶ vulg., ἁπαλλῶ c στύματός] k. B. corr. D. ApA.

c.

―――

25

[ocr errors]

IMITT. 12. 13] Nic. Eug. V, 35. μίαν καλιὰν πῆξον εἰς ἕνα κλάδον, | οὗ μὴ προβαίνειν εὐχερῶς ἂν ἰσχύοι | ἢ πτηνὸς ὄρνις ἢ προσερπύζων ὄφις.

164

30

35

40

THEOCRITI IDYLL. XXIII. (XXIX.)

ὀμνάσθην, ὅτι πέρρυσιν ἦσθα νεώτερος,
χῶτι γηραλέοι πέλομες πρὶν ἀποπτύσαι
καὶ ῥυσσοί, νεότατα δ ̓ ἔχειν παλινάγρετον
οὐκ ἔστι· πτέρυγας γὰρ ἐπωμαδίαις φόρει,
κἄμμες βαρδύτεροι τὰ ποτήμενα συλλαβεῖν.
ταῦτα χρὴ νοέοντα πέλειν ποτιμώτερον,
καί μοι τὠραμένῳ συνερᾶν ἀδόλως σέθεν,
ὅπως, ἁνίκα τὰν γένυν ἀνδρείαν ἔχεις,
ἀλλάλοισι πελώμεθ ̓ ̓Αχιλλέϊοι φίλοι.
αἰ δὲ ταῦτα φέρειν ἀνέμοισιν ἐπιτρόπεις,
ἐν θυμῷ δὲ λέγεις „τί με δαιμόνι' ἐννοχλεῖς“;
νῦν μὲν κἠπὶ τὰ χρύσεα μᾶλ ̓ ἕνεκεν σέθεν
βαίην καὶ φύλακον νεκύων πέδα Κέρβερον,
τόκα δ ̓ οὐδὲ καλεῦντος ἐπ' αὐλεΐαις θύραις
προμόλοιμί κε παυσάμενος χαλεπῶ πόθω.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

30

35

30. βαρδύτεροι] Comm., βραδύτεροι k. c. B. D. Pt.

40

32. συνορᾶν k. B. D.

33. ὅπως] k. B5 D. Pt. ἀνδρεΐαν] k. Β. D., ἀνδρείαν Pt. ἔχεις] k. B. D., ἔχης Pt.

34. ἀλλήλοισι k. B5 D. – ̓Αχιλλέϊοι] Schaef., ̓Αχιλλήϊοι D. Pt., ̓Αχιλήϊοι k. Β.

35. ταῦτα] D. sec., ταῦτά γε (κ.) B5 D. pr. Pt. – ἐπιτρόπεις] ἐπιτρόποις k. B' pr. D. pr., ἐπίτροπις c, ἐπιτρέποις P5 sec. D. corr. ead., ἐπιτρέπεις Pt.

36. δὲ] B. D. vulg. λέγῃς c. – ἐννοχλείς] Hermannus ad Vig. p. 920., ἐνοχλεῖς vulg., ἐνοχλῇς c. 37. μὲν] Brunck, μὲν δὴ κ. κἠπὶ τὰ] Comm., κ ἤπι τὰ Ρι., κἠπεὶ τὰ Κ., κἤπειτα c.

B. D. Pt.

B. D.

38. πέδα] Dc mg. Pt., παῖδα k. c. B. D.

39. αὐλεΐαις] k., αὐλείαις Pt., αὐλίαις B. D.

IMITT. 35] Nonn. Dion. XXX, 248. κλονέειν ἀνέμοισιν ἐπέτρεπεν, XLVII, 271. XLVIII, 651. ἀνέμοισιν ἐπιτρέπειν.

5

5

THEOCRITI EPIGRAMMΑΤΑ.

I. (I.)

Τὰ ῥόδα τὰ δροσόεντα καὶ ἃ κατάπυκνος ἐκείνα
ἕρπυλλος κεῖται ταῖς Ελικωνιάσι,

ταὶ δὲ μελάμφυλλοι δάφναι τὶν Πύθιε Παιάν,
Δελφὶς ἐπεὶ πέτρα τοῦτό τοι ἀγλάϊσε.
βωμὸν δ ̓ αἱμαξεῖ κεραὸς τράγος οὗτος ὁ μᾶλος,
τερμίνθου τρώγων ἔσχατον ἀκρεμόνα.

II. (VII.)

Ἦλθε καὶ ἐς Μίλητον ὁ τοῦ Παιήονος υἱός,
ἰητῆρι νόσων ἀνδρὶ συνοισόμενος
Νικίᾳ, ὅς μιν ἐπ ̓ ἦμαρ ἀεὶ θυέεσσιν ἱκνεῖται,

καὶ τόδ ̓ ἀπ ̓ εὐώδους γλύψατ ̓ ἄγαλμα κέδρου,
Ἠετίωνι χάριν γλαφυρᾶς χερὸς ἄκρον ὑποστάς
μισθόν· ὃ δ ̓ εἰς ἔργον πᾶσαν ἀφῆκε τέχνην.

Libri: a) Theocritei k. c.' B. D. Iunt. Call., b) Anthologici AP. Flor. (haec in paucis.)

Θεοκρίτου Συρακοσίου Ἐπιγράμματα e5 Iunt. Call. (c. Call. Συρακουσίου), Ἐπιγράμματα D. Singula epigrammata in Φ. D. nullas inscriptiones habent, sed rubris initialibus distinguuntur. In Iunt. Call. primum epigramma inscriptione caret; sequentia quinque in Junt., duodecim in Call. nihil nisi ἄλλο praefixum

habent.

I. AP. VI, 336. Εἰς Δέλφιδος ἀνάθημα Θεοκρίτου AP.

1. ἁ] AP., ἡ D. in ras. et vulg. κατάκαρπος Iunt. ἐκήνα AP. 2. έρπυλλος] Db. Call., ἕρπιλλος Iunt., ἕρπυλος k. B. D., ἔρπυλλος AP. κῆται AP. 4. δέλφις D. Call. ἐπὶ B. D. πέτρᾳ Β., πέτραι ΑΡ. τοι] D. (in ras. 2 literarum.) Iunt.

AP.

[ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors]

5

5

1. ἦνθε B. D. - μίλατον et τῶι AP. 2. συνοισόμενος] k. c. B. D. AP., συνισόμενος Db vel Dc, συνεσσόμενος Iunt. Call.

ἆμαρ ΑΡ.
3. ήμαρ] k. Β5 D. Iunt. Call.,

5. Ηετίωνι] Davulg., Αετίωνι

B. D.

6. τέχνην] k. B5 D. Iunt. Call., τέχναν AP.

5

III. (Χ.)

Ὑμῖν τοῦτο θεαὶ κεχαρισμένον ἐννέα πάσαις
τὤγαλμα Ξενοκλῆς θῆκε τὸ μαρμάρινον,
μουσικός· οὐχ ἑτέρως τις ἐρεῖ. σοφίῃ δ ̓ ἐπὶ τῇδε
αἶνον ἔχων Μουσέων οὐκ ἐπιλανθάνεται.

IV. (XII.)

Δημομέλης ὁ χορηγός, ὁ τὸν τρίποδ ̓ ὦ Διόνυσε
πὰρ σὲ τὸν ἥδιστον θεῶν μακάρων ἀναθείς,
μέτριος ἦν ἐν πᾶσι, χορῷ δ ̓ ἐκτήσατο νίκην
ἀνδρῶν, καὶ τὸ καλὸν καὶ τὸ προσῆκον ὁρῶν.

V. (XIII.)

Ἡ Κύπρις οὐ πάνδημος. ἱλάσκεο τὴν θεὸν εἰπών
οὐρανίην, ἁγνῆς ἄνθεμα Χρυσογόνας
οἴκῳ ἐν ̓Αμφικλέους, ᾧ καὶ τέκνα καὶ βίον εἶχε
ξυνόν. ἀεὶ δέ σφιν λώιον εἰς ἔτος ἦν
ἐκ σέθεν ἀρχομένοις ὦ πότνια· κηδόμενοι γάρ
ἀθανάτων αὐτοὶ πλεῖον ἔχουσι βροτοί.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

3. πᾶσι] k. B. D. Iunt. AP., παισί Call. νίκην] Iunt. Call. AP., νίκαν k. c. B. D.

[ocr errors]

V. AP. VI, 340. Εἰς ἄγαλμα τῆς οὐρανίας Αφροδίτης Iunt., τοῦ αὐτοῦ AP. In hac Vs. 36. a primo disticho separata leguntur post IX, 433. (Ep. XIII.), cui epigrammati tanquam pars adhaerent. Eadem duo disticha cum lemmate Θεοκρίτου extant in Anth. Plan. p. 38. Steph. 1. ἃ — πάνδαμος τὰν AP. ἱλάσκες] D. corr. (ο in ras.) et vulg., ἱλάσκετο c. Dc.

2. οὐρανίην] k. B. D. Call., οὐρανίαν Iunt. AP. ἁγνᾶς vulg. ἁγνῆς] pr. (corr. Da)

ἄνθεα κ. Β. pr. D.

3. ἓν] ἐν vulg. — ̓Αμφιλέους ΑΡ. ἔσχε Iunt. AP. Flor.

5. 6. κηδόμενοι ἀπ ̓ ἀθανάτων Call. versibus pessime distributis.

5

IMITT. IV, 2] Dioscor. AP. VI, 20. Παρμενὶς ἡδίστῃ θῆκε παρ'

Οὐρανίῃ.

5

5

VI. (XX.)

Τὸν τοῦ Ζανὸς ὅδ ̓ ὑμιν υἱὸν ὧνήρ
τὸν λεοντομάχαν, τὸν ὀξύχειρα,
πρᾶτος τῶν ἔτ ̓ ἄνωθε μουσοποιῶν
Πείσανδρος συνέγραψεν οὐκ Καμίρου,
χῶσσους ἐξεπόνασεν εἶπ ̓ ἀέθλους.
τοῦτον δ ̓ αὐτὸν ὁ δῆμος, ὡς σάφ ̓ εἰδῇς,
ἔστασ ̓ ἐνθάδε χάλκεον ποήσας
πολλοῖς μησὶν ὄπισθε κἠνιαυτοῖς.
VII. (XVI.)

Θᾶσαι τὸν ἀνδριάντα τοῦτον ὦ ξένε
σπουδᾷ, καὶ λέγ ̓ ἐπὴν ἐς οἶκον ἔνθῃς ̇
Ανακρέοντος εἰκόν ̓ εἶδον ἐν Τέῳ

τῶν πρόσθ ̓ εἴ τι περισσὸν ᾠδοποιοῦ.“
προσθεὶς δὲ χῶτι τοῖς νέοισιν ἅδετο,
ἐρεῖς ἀτρεκέως ὅλον τὸν ἄνδρα.

VIII. (XVII.)

̔́Α τε φωνὰ Δώριος χωνὴρ ὁ τὰν κωμῳδίαν
εὑρὼν Ἐπίχαρμος.

―――

3. πρᾶτος] k. c. B. D., πρατος ΑΡ., πρῶτος Iunt. Call. - ἔτ ̓ ἄνωθε] ἔτ ̓ ἄνωθεν AP., ἐπάνωθε vulg., ἐπάνωθι Iunt.

VI. AP. IX. 598. Εἰς ἀνδριάν- ης επεα ποιήσαι, quae verba ex τα Πεισάνδρου τοῦ τὴν Ἡράκλειαν Ep. XXIV. ducta. ποιήσαντος Iunt. Call., Θεοκρίτου εἰς ἀνδριάντα Πεισάνδρου ΑΡ.

-

1. τωῒ Ζηνὸς ΑΡ. — ὑμῖν] ὑμῖν D. corr. (ὁ in ras.) Iunt. Call. AΡ., ἡμῖν k. B. Da ὠνήρ] ὠνήρ fb (ὦ in ras.) AP., ἀνήρ Β5 vulg. 2. λεοντομάχαν] Β. D. AP., λειοντ-- vulg.

[merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

VII. AP. IX, 599. Εἰς ̓Ανακρέοντος ἄγαλμα Iunt., εἰς ̓Ανακρέοντα Call., τοῦ αὐτοῦ εἰς ̓Ανακρέοντος ἀνδριάντα AP. Idem epigramma e marmore Venetiis (dans la cour de la maison d'Erizzo) posito edidit Sponius It. Graec. III. p. 64. In Corp. Inscr. eum titulum non inveni.

[ocr errors]

5

περισσῶν

2. σπουδαῖε Β. Spon., σπουδαῖς D. pr. ut videtur. ἐπὴν] Da, ἐπὰν D. vulg. εἰς k. Spon. ἔλθης D. Iunt. Spon. 4. προσθέντι ΑΡ. k. B. pr. D. pr. ᾠδοποιοῦ] ὠδοποιοῦ AP., ᾠδοποιῶν vulg. 5. δέχ ̓ ωτι καὶ τοῖς ΑΡ. νέ. οισιν] Db. Iunt. Call., νέοις k. Β. D. Spon, νέουσιν AP. – ἥδετο AP. VIII. AP. IX, 600. Εἰς Ἐπίχαρμον Iunt. Call., τοῦ αὐτοῦ εἰς Επιχάρμου ἀνδριάντα AP.

·

1. δώρειος Iunt. Call. et ante Comm.

« ForrigeFortsæt »