Billeder på siden
PDF
ePub

5

καὶ πόθον, ἔγρεσθαι δὲ πρὸς ἀῶ μἠπιλάθησθε.
νεύμεθα κἄμμες ἐς ὄρθρον, ἐπεί κα πρᾶτος ἀοιδός
ἐξ εὐνᾶς κελαδήσῃ ἀνασχὼν εὔτριχα δειράν.
Ὑμὴν ὦ Ὑμέναιε, γάμῳ ἔπι τῷδε χαρείης.

Idyll. XIX. (XXIV.)*
Ἡ ρακλισκος.

Ἡρακλέα δεκάμηνον ἐόντα τόχ ̓ ἃ Μιδεᾶτις
̓Αλκμήνα καὶ νυκτὶ νεώτερον Ιφικλῆα,
ἀμφοτέρους λούσασα καὶ ἐμπλήσασα γάλακτος,
χαλκείαν κατέθηκεν ἐς ἀσπίδα, τὰν Πτερελάου
̓Αμφιτρύων καλὸν ὅπλον ἀπεσκύλευσε πεσόντος.
ἁπτομένα δὲ γυνὰ κεφαλᾶς μυθήσατο παίδων·
„εύδετ ̓ ἐμὰ βρέφεα γλυκερὸν καὶ ἐγέρσιμον ὕπνον,
εὕδετ ̓ ἐμὰ ψυχά, δύ ̓ ἀδελφεώ, εὔσοα τέκνα·
ὄλβιοι εὐνάζοισθε καὶ ὄλβιοι ἀῶ ἴδοιτε.“

[ocr errors]

10 ὣς φαμένα δύνασε σάκος μέγα· τοὺς δ ̓ ἔλαβ ̓ ὕπνος. ἅμος δὲ στρέφεται μεσονύκτιον ἐς δύσιν ἄρκτος

55. ἔγρεσθαι] s. 4. M. Y5 Iunt., ἔγρεσθε 5. (6. 118.) Alda. Call., ἔργεσθε D5. Med. Ald. ἀὼ Ald.α. μἠπιλάθησθε] μὴ πιλ—— 22 9. 4. 5. 6. 118. 16. Μ. Υ., μὴ πιλ— Iunt., μὴ ἐπιλ— Ald.“, μήτι λάθησθε D. Call., μήτι λάθησθαι Med. Ald. πρῶτος Y. Ald.“. 57. κελαδήσει 4. 52. 5. 62. 16. Υ. δειράν] 11B. M. Ald.“, δειρήν 4. 5. D. Y. vulg.

56. κε s. 16.

58. Ὑμὴν] s. sec. Y., ὑμῖν 4. 5. 6., ἡμῖν s. pr., ὑμὰν Iunt. Call., nuav 11B. D. M. Med. Ald. Ald.". ἔπι] Wint., ἐπὶ vulg. Libri: c. 11. (Vs. 1-87.) D.

Iunt. Call.

66

[ocr errors]
[blocks in formation]

10

4. ἐς] 11. c. D., ἐπ ̓ Iunt. Call. 6. γυνὴ 11. - κεφαλὰς D. - πάν

των 11.

[blocks in formation]

TESTIMM. 1. Choerob. ad Theod. 175, 5. Ηρ. δ. ἐ. Hes. Sc. 86. Ἡρ. δ. ἐ. γείνατο μήτηρ turpi errore. Pind. Nem. I, 55. καὶ ν. ν. Ιφικλέος.

9. ἠῶ 114, ἠὼ 111 — ἴδοιτε] 11., ἴκοισθε Iunt., ἵκοισθε vulg. 11. άμος] D., άμος vulg.

Diac. ad *. Scholl.

15

20

25

30

35

Ωρίωνα κάτ ̓ αὐτόν, ὃ δ ̓ ἀμφαίνει μέγαν ὦμον,
τᾶμος ἄρ ̓ αἰνὰ πέλωρα δύω πολυμήχανος Ἥρη .
κυανέαις φρίσσοντας ὑπὸ σπείραισι δράκοντας
ὦρσεν ἐπὶ πλατὺν οὐδόν, ὅθι σταθμὰ κοῖλα θυράων 15
οἴκου, ἀπειλήσασα φαγεῖν βρέφος Ἡρακλῆα.
τὼ δ ̓ ἐξειληθέντες ἐπὶ χθονὶ γαστέρας ἄμφω
αἱμοβόρως ἐκύλιον· ἀπ ̓ ὀφθαλμῶν δὲ κακὸν πῦρ
ἐρχομένοις λάμπεσκε, βαρὺν δ ̓ ἐξέπτυον ιόν.
ἀλλ ̓ ὅτε δὴ παίδων λιχμώμενοι ἐγγύθεν ἦνθον,
καὶ τότ ̓ ἄρ ̓ ἐξέγροντο, Διὸς νοέοντος ἅπαντα,
̓Αλκμήνας φίλα τέκνα, φάος δ ̓ ἀνὰ οἶκον ἐτύχθη.
ἤτοι ὅγ ̓ εὐθὺς ἄϋσεν, ὅπως κακὰ θηρί ̓ ἀνέγνω
κοίλου ὑπὲρ σάκεος καὶ ἀναιδέας εἶδεν ὀδόντας,
Ἰφικλέης, οὔλαν δὲ ποσὶν διελάκτισε χλαῖναν,
φευγέμεν ὁρμαίνων· ὃ δ ̓ ἐναντίος εἴχετο χερσίν
Ἡρακλέης, ἄμφω δὲ βαρεῖ ἐνεδήσατο δεσμῷ,
δραξάμενος φάρυγος, τόθι φάρμακα λυγρὰ κέκρυπται
οὐλομένοις ὀφίεσσιν, ἃ καὶ θεοὶ ἐχθαίροντι.
τὰ δ ̓ αὖτε σπείρῃσιν ἑλισσέσθην περὶ παῖδα
ὀψίγονον γαλαθηνόν, ὑπὸ τροφῷ αἰὲν ἄδακρυν·
ἂψ δὲ πάλιν διέλυον, ἐπεὶ μογέοιεν ἀκάνθας,
δεσμοῦ ἀναγκαίου πειρώμενοι ἔκλυσιν εὑρεῖν.
̓Αλκμήνα δ ̓ ἐσάκουσε βοᾶς καὶ ἐπέκραγε πράτα·
ἄνσταθ ̓ ̓Αμφιτρύων· ἐμὲ γὰρ δέος ἰσχει ὀκνηρόν·
ἄνστα, μηδὲ πόδεσσιν ἑοῖς ὑπὸ σάνδαλα θείης.
οὐκ ἀΐεις, παίδων ὁ νεώτερος ὅσσον ἀϋτεῖ;

9

ἢ οὐ νοέεις, ὅτι νυκτὸς ἀωρί που, οἱ δέ τε τοῖχοι

12. κάτ'] κατ’vulg. ἐμφαί- τὰ Iunt. Call., τὰ om. c.

νει 11.

[ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors]

20

25

30

35

- ἐχθαί

ρονται c.

30. σφείρῃσιν c ἐλισσέσθην Iunt. Call. et ante Steph.

31. ἀεὶ Call. ἄδακρυ c2 D. Iunt. Call. et ante Brub. III.

34. ἐπέκραγε] ἐπέδραμε 11., ἐπέγρετο vulg. – πρώτα 11.

35. ἴσχει] D. corr. Iunt. Call., ἔχει c. 11., ἔσχει D. pr. ut videtir

36. πόδεσσιν ἑοῖς] 11., πόδεσσι τεοὶς vulg.

38. ἢ οὐ] c. 11. D. corr. Iunt., εἰ οὐ D. pr., ἢ om. Call. οἱ δέ

40

45

50

55

66

πάντες ἀριφραδέες, καθαρᾶς ἅπερ ἠριγενείας ;
ἔστί τί μοι κατὰ δῶμα νεώτερον, ἔστι φίλ ̓ ἀνδρῶν.“6 40
Ὣς φάθ ̓, ὃ δ ̓ ἐξ εὐνᾶς ἀλόχῳ κατέβαινε πιθήσας·
δαιδάλεον δ ̓ ὥρμασε μετὰ ξίφος, ὅ οἱ ὕπερθεν
κλιντῆρος κεδρίνω περὶ πασσάλῳ αὐὲν ἄωρτο.
ἤτοι ὅγ ̓ ὠριγνᾶτο νεοκλώστου τελαμῶνος,
κουφίζων ἑτέρᾳ κολεόν, μεγαλώνυμον ἔργον.
ἀμφιλαφὴς δ ̓ ἄρα παστὰς ἐνεπλήσθη πάλιν ὄρφνας
δμῶας δὴ τότ ̓ ἄϋσεν ὕπνον βαρὺν ἐκφυσῶντας·
οἴσετε πῦρ ὅτι θᾶσσον ἀπ ̓ ἐσχαρεῶνος ἑλόντες,
δμῶες ἐμοί, στιβαροὺς δὲ θυρᾶν ἀνακόψατ ̓ ὀχῆας.

ἄνστατε δμῶες ταλασίφρονες. αὐτὸς ἀϋτεῖ.“
Η ῥα γυνὰ Φοίνισσα μύλαις ἔπι κοῖτον ἔχοισα.
οἳ δ ̓ αἶψα προγένοντο λύχνοις ἅμα δαιομένοισι
δμῶες· ἐνεπλήσθη δὲ δόμος σπεύδοντος ἑκάστου.
ἤτοι ἄρ ̓ ὡς εἴδοντ ̓ ἐπιτίτθιον Ἡρακλῆα

θῆρε δύω χείρεσσιν ἀπρὶξ ἁπαλαῖσιν ἔχοντα,
συμπλήγδην ἰάχησαν· ὃ δ ̓ ἐς πατέρ' ̓Αμφιτρύωνα
ἑρπετὰ δεικανάασκεν, ἐπάλλετο δ ̓ ὑψόθι χαίρων
κωροσύνᾳ, γελάσας δὲ πάρος κατέθηκε ποδοῖιν
πατρὸς ἑοῦ θανάτῳ κεκαρωμένα δεινὰ πέλωρα.

(Desunt complura.)

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

66

ε

49. στιβαρᾶν 11. ἀνακόψατ” D. (ε rec.) – Post hunc versum quae in 11b.

45

-

50

51

dam excidisse primus Briggsius intellexit.

51. γυνά] D., γυνὴ c. 11. ἔπι] Ameis., ἐπὶ e. 11. D. ἔχοισα] ἔχουσα c. D., ἔχοισιν Versus in D. ante Vs. 50. scriptus est, sed siglis β et a ad veram sedem revocatus; in Iunt. Call. deest.

11.

52. καιομένοισι 114, καιομένοις

111. b.

55

54. εἶδοντ ̓ D. corr. ead. (fuerat εἴδω) et Call., εἴδον c.

55. 50. Recte in D. Bas. II. Brub. post ἔχοντα distinctum, contra in Iunt. vulg. post συμπλήγδην, in Call. neu

tro loco.

57. δεικανάασκεν] c. 114 D. Iunt., δεικανάεσκεν Call.,

lacuna

60

65

70

75

80

̓Αλκμήνα μὲν ἔπειτα ποτὶ σφέτερον βάλε κόλπον
ξηρὸν ὑπαὶ δείους ἀκρόχλοον Ιφικλῆα·
̓Αμφιτρύων δὲ τὸν ἄλλον ὑπ ̓ ἀμνείαν θέτο χλαῖναν
παῖδα, πάλιν δ ̓ ἐς λέκτρον ἰὼν ἐμνάσατο κοίτου.
ὄρνιθες τρίτον ἄρτι τὸν ἔσχατον ὄρθρον ἄειδον·
Τειρεσίαν τόκα μάντιν ἀλαθέα πάντα λέγοντα
̓Αλκμήνα καλέσασα τέρας κατέλεξε νεοχμόν,
καί νιν ὑποκρίνεσθαι, ὅπως τελέεσθαι ἔμελλεν,
γνώγει. „μηδ ̓ εἴ τι θεοὶ νοέοντι πονηρόν,
αἰδόμενος σύ με κρύπτε· καὶ ὡς οὐκ ἔστιν ἀλύξαι
ἀνθρώποις, ὅτι Μοῖρα κατὰ κλωστῆρος ἐπείγει.
ἀλλ ̓ Εὐηρείδα, μάλα τί φρονέοντα διδάσκω;“

Τόσσ ̓ ἔλεγεν βασίλεια· ὃ δ ̓ ἀνταμείβετο τοίοις·
„θάρσει ἀριστοτόκεια γύναι, Περσήϊον αἷμα.
θάρσει· μελλόντων δὲ τὸ λώϊον ἐν φρεσὶ θέσθαι.
ναὶ γὰρ ἐμὸν γλυκὺ φέγγος ἀποιχόμενον πάλαι ὄσσων, 73
πολλαὶ ̓Αχαιιάδων μαλακὸν περὶ γούνατι νῆμα
χειρὶ κατατρίψοντι ἀκρέσπερον ἀείδοισαι
̓Αλκμήναν ὀνομαστί, σέβας δ ̓ ἔσῃ Αργείαισι.
τοῖος ἀνὴρ ὅδε μέλλει ἐς οὐρανὸν ἄστρα φέροντα
ἀμβαίνειν τεὸς υἱός, ἀπὸ στέρνων πλατὺς ἥρως,
οὗ καὶ θηρία πάντα καὶ ἀνέρες ἥσσονες ἄλλοι.
δώδεκά οἱ τελέσαντι πεπρωμένον ἐν Διὸς οἰκῆν
μόχθους, θνητὰ δὲ πάντα πυρὰ Τραχίνιος ἑξεῖ·
γαμβρὸς δ ̓ ἀθανάτων κεκλήσεται, οἳ τάδ ̓ ἐπῶρσαν

[blocks in formation]

68. νοέοντι] D. vulg., νοέοιν

το 11.

[ocr errors]
[merged small][ocr errors]

60

oni. c.

69. σύ με] Taylorus, ἐμὲ vulg., · καὶ ὡς] καὶ ὣς Hermannus, καὶ ὡς vulg. ἀλέξαι D. pr. (corr. Da.)

70. ἀνθρώπους Call.

71 ἀλλ'] μάντι vulg., μάντι’111b, μόχθος Iunt.

65

70

72

C.,

Iunt., μάντιν 11. εὐηρίδα εὐκρείδα D. pr. Call., ἐϋκρείδα D. corr. τί] ηι 111, σε vulg. φρονέοντι 11b.

72. τόσσ' ] 11., τῶς D., τὼς vulg. - τοίοις] coni. Briggsius, τοίως Db mg. vulg., τοίος 111, τοὺος 110. D.

75

80

74. θέσθαι] Db., om. c. 11. D. Versus deest in Iunt. Call.

76. νῆμα] Cam., νείμα Call., νᾶμα c. 11. D. Iunt.

77. κατατρίψοντι] c. 11. D. Call., κατατρέψοντι Iunt., καταστρέψοντι Steph.

82. οἰκῆν] Comm. vulg., οἰκῇν Iunt., οἰκεῖν Call., οἰκῆς c2 111. b. D. 83. μόχθους] D. vulg., μόχθοις

85

κνώδαλα φωλεύοντα βρέφος διαδηλήσασθαι. [ἔσται δὴ τοῦτ ̓ ἦμαρ, ὁπηνίκα νεβρὸν ἐν εὐνᾷ καρχαρόδων σίνεσθαι ἰδὼν λύκος οὐκ ἐθελήσει.] ἀλλὰ γύναι πῦρ μέν τοι ὑπὸ σποδῶ εὔτυκον ἔστω, κάγκανα δ ̓ ἀσπαλάθω ξύλ ̓ ἑτοιμάσατ ̓ ἢ παλιούρω ἢ βάτω ἢ ἀνέμῳ δεδονημένον αὖον ἄχερδον· καῖε δὲ τῶδ ̓ ἀγρίῃσιν ἐπὶ σχίζῃσι δράκοντε νυκτὶ μέσᾳ, ὅκα παῖδα κανῆν τεὸν ἤθελον αὐτοί. ἦρι δὲ συλλέξαισα κόνιν πυρὸς ἀμφιπόλων τις ῥιψάτω εὖ μάλα πᾶσαν ὑπὲρ ποταμοῖο φέρουσα ῥωγάδας Ἂς πέτρας ὑπερούριον, ἂψ δὲ νεέσθω ἄστρεπτος· καθαρῷ δὲ πυρώσατε δῶμα θεείῳ πρᾶτον, ἔπειτα δ ̓ ἅλεσσι μεμιγμένον, ὡς νενόμισται, 95 θαλλῷ ἐπιρραίνειν ἐστεμμένῳ ἀβλαβὲς ὕδωρ Ζηνὶ δ ̓ ἐπιρρέξαι καθυπερτέρῳ ἄρσενα χοῖρον, 100 δυσμενέων αἰεὶ καθυπέρτεροι ὡς τελέθοιτε.“

Φᾶ, καὶ ἐρωήσας ἐλεφάντινον ᾤχετο δίφρον Τειρεσίας πολλοῖσι βαρύς περ ἐὼν ἐνιαυτοῖς. Ἡρακλέης δ ̓ ὑπὸ ματρὶ νέον φυτὸν ὡς ἐν ἀλωᾷ ἐτρέφετ ̓ ̓Αργείου κεκλημένος ̓Αμφιτρύωνος. 105 γράμματα μὲν τὸν παῖδα γέρων Λίνος ἐξεδίδαξεν, υἱὸς ̓Απόλλωνος μελεδωνεὺς ἄγρυπνος ἥρως,

90

95

[blocks in formation]

[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

85

90

100

07. ἄλεσσι D., ἄλλεσσι Dc, ἔλεσι Db mg.

98. ἐστεμμένῳ] coni. Schaeferus, ἐστεμμένον vulg.

101. φᾶ] c., φῆ D. Iunt. Call. 103. ὣς] Wint. et tac. Ziegl., ὡς vulg. ἀλωᾷ ] Iunt. et tac. Ziegl., ἀλωῇ Call., ἁλωᾷ D. Steph. vulg. 104. βεβλημένος D. (corr. Db)

[ocr errors]

105. 106. Ann. Oxx. IV. 310, 16. γράμματα

TESTIMM.

αἶνος

ἐξεδίδαξαν s. n. Eustath. 1163. extr. Θ. ἱστορήσας, ὅτι τὸν Ἡρακλέα γράμματα Λίνος ἐξεδίδαξεν υἱὸς ̓Απόλλωνος.

« ForrigeFortsæt »