Billeder på siden
PDF

Moniteur (le) du notariat et de l'enre- Revue de l'instruction publique en Bel gistrement, 390.

gique, 180.

Revue de technologie militaire, 1196. N .

Revue internationale de la littérature et Nouvelle iconographie des camellias, 79. des arts, 85:

Revue populaire des sciences, principale

ment dans leurs rapports avec la pro

duction agricole, la santé de l'homme Orphée (l') des écoles primaires et des

et des animaux, et l'économie domesmaisons d'éducation, 613.

tique, 268.
Revue trimestrielle, 86.

Pasicrisie, ou Recueil général de la ju

risprudence des cours de Belgique et Santé (la), journal d'hygiène publique de France en matière civile, commer- et privée, 87, 774. ciale, criminelle, de droit public et Scalpel (le), organe des intérêts scienadministratif, 265.

tifiques et professionnels de la médePasinomie, ou collection complète des cine et de la pharmacie, 611.

lois, décrets, arrêtés et règlements Somme politique du Journal historigénéraux qui peuvent être invoqués

| que et littéraire de Liége, 181. en Belgique, mise en ordre et annotée

par M. Ranwet, 266. Presse (la) médicale belge, 80. Progrès (le) international, journal de la

Tables générales et analytiques du Refinance, du commerce et de l'indus

cueil des bulletins de l'Académie trie, 1453.

royale des sciences, des lettres et des

beaux-arts de Belgique, 1454.

Travail (le) national, 775. Recueil consulaire, 81, 487.

Trésor des demoiselles et Journal des Recueil des brevets d'invention concé- demoiselles réunis, 612.

dés en Belgique, 609.
Recueil des lois et arrêtés royaux de la

Belgique, 610.
Recueil général des décisions adminis- Union (l'). Revue religieuse, 776.

tratives et judiciaires en matières de l Union continentale, industrielle, comdroits d'enregistrement, de timbre,

merciale et maritime. Moniteur unide greffe, de succession, d'hypothèque

versel de l'industrie et des exposiet de notariat, 391.

tions, 182. Recueil officiel des lois et arrêtés royaux (Union (l') industrielle, commerciale et de la Belgique, 82.

agricole, 393. Recueil spécial des brevets d'invention

tion Uylenspiegel. Journal des ébats artisticoncédés en Belgique, 83.

ques et littéraires, 88. Revue britannique, 592. Revue catholique, 179. Revue (la) critique, 84. Revue de l'administration et du droit Vérité (la) historique. Revue hebdoma

administratif en Belgique, 488. daire, destinée à rétablir les faits Revue de la numismatique belge, 267, altérés par l'ignorance ou la mauvaise 1197.

foi, 184,777.

LIVRES FLAMANDS ET HOLLANDAIS.

en de werkzaemheden van het tael en

letterkundig genootschap Met tyd en Aenvangboekje om den kinderen op eene vlyt, 1456.

zeer natuerlyke wys in korten tyd het Collet. Leven van den H. Vincentius a lezen te leeren, 1198.

Paulo, 615. Almanak der Bisdommen van Gent en Coninckx (S.-M.). Fabelen van La FonBrugge, voor het jaer 1858, 89.

taine, in nederduitsche verzen, 1201. Almanak voor 1858, 490.

Conscience (H.). Redevoeringen , 492, Antwoord van eenen jongen Antwerpe

1616. – Volledige werken, 493, 617. naer op de brieven van eenen ouden

- Batavia, 782, 1040. — De omwenstaetsman, 1367.

teling van 1830, 1041.

D.

Bad- en wasch-inrigtingen van den nieu

weren tyd, door een lid van het ge- Daelemans. Uccle, Maria 's dorp, 1042. meentebestuer (van Gent), 614.

David (J.). Vier boeken van de NavolBecker (F.-R. de). Historische katechis ging Christi uit het latyn in 't nedermus, 992.

duitsch gesteld, 396, 397.-Rymbibel, Blommaert (Ph.), Theophilus, gedicht 800, 1048.-Eerste beginselen der ne

der xive eeuw. Gevolgd door negen derduitsche spraekkunst , 1202.-Neandere gedichten uit de middeleeu derduitsche spraekkunst voor middelwen, 491.- Die dietsche Lucidarius, bare scholen en collegien, 1203. 778.

David (W.-E.). Vaderlandsche historie, Boek (het) der mirakelen van de Heilige 494.

Moeder Anna, te Bottelaere, 779. Decort (Frans). Liederen, 1204. Boekske (het) der vlaemsche landbou. Decort (P.). Liederen, 987. wers, 780.

De Coster (Ph.). Eerste en tweede leesBoen (J.). Maeten en gewigten, 1455. boek door de commissie goedgekeurd, Bormans (J.-H.). Sinte Servatius Le- 186. - Tafels by het werk, leesongende, 1199.

derrigt naer doctor Beneke 's Zielleer, Broeckx (C.). Geschiedenis van het col

187. legium medicum van Antwerpen, Delcroix (Désiré). Geld of Liefde, 269. 1200.

- Morgen, middag en avond, 270. Bruylants (J.). Burgemeester van Strae- Denis. Gebeden der heilige Gertrudis,

len, 394. – De Nederlanden onder uit het latyn vertaeld, 495, 1207. Filip den Tweeden, 1368.

Destanberg (N.). Nationael tooneel van | Antwerpen. Vyf jaer bestaen, 271. | Dickens (Ch.), De lotgevallen van Niko-

laes Nickleby, 988. Capron (J.). De tael der, natuer, 781. Dodd (G.-J.). Liedjens et deuntjens , Cappron (0.-J.). Een groot man in Bel. 398. — By den haerd (verhalen), 783. giën, 395.

Doolaeghe (Maria). Voy. Van Ackere. Cauwenberg (J.). Tabak-wolkjes, een Drexelius (J.). De zonnebloem, 399. bundel schetsen, 185.

Ducaju (J.). Sinte Greef, of de graef van Chalippe (C.). Leven van den heiligen half-vasten, 618. – Alles is maer een

Franciscus van Assisen. Uit het fransch gedacht, 784.

vertaeld door J. Hulpiau, 843. Dumont (C.-P.). Loon naer werken, 272. Collaes (H.). Verslag van den toestand - Lente-bladen, 619.

Ecrevisse. Het meilief van Geelen, 1206. Jaspin (Karel ). Stads herinneringen,
Eerste onderwys. Van God. Leestukken 189.
ter oefening, 273.

K
Kadul (Jan). Baes Kimpe 's tjakke,

1458. F. D. B. Zedelyke gezangen, 1219.

Kluchtige (de) Gentenaer. Almanak voor

1859, 1044.

[ocr errors]

.

Geslagtlyste der nakomelingen van den vermaerden Christoffel Plantin, 90, Lameere (J.-B.). Kort beschryf van Lo-

ven, Aerschot, Diest en Thienen, Gezelle (G.).Vlaemsche dichtoefeningen,

501. 496. – Dichtoefeningen, 1369. Lansens. De klokputten, 788. – Korte Godvruchtigheid tot de heilige Moeder beschryving van den tydwyzer, 789.

Anna, byzonderlyk geeërd in de kerk Lansens (P.). Lotgevallen van twee te Bottelaere, 785.

kunstenaers, 502. Graf en gedenkschriften der provincie Lansens (Th.). Maria Fierin, 990.

Oost-Vlaenderen, 401,786,989, Leesmuseum. Tydschrift voor letteren, Guldenboek (het) der brouwers, 188,/ wetenschappen en kunsten, 1045. 1208.

Leven en mirakelen van de heilige BarGyselinck (C.-L.). De vriend der scho- ! bara, 1373. lieren, 1043, 1209, 1370.

Liedjes-boekje voor 1859, 1210.
Liedjes voor den loopenden tyd, door

eenen zangminnaer, 275.

Loyens (A.). Het gevonden kruis. Een Hahn (A.-E.-E.). De Zomeravonden op turnhoutsch verhael, 991.

Sinaï. Uit het hoogduitsch vertaeld, Lyst der boeken van het vlaemsch en 497.

'fransch leeskabinet, gehouden door Heremans (J.-F.-J.). Nederlandsche | T.-Q. Herremans, te Leuven, 1211.

dichterballe, 1371, 1457. Hermann (G.). Populaire aenspraek aen

M de germaensche Belgen, 498. Hertoghe (H.). Grondbeginsels des re- Ma

| Maend (de) meert, toegewyd aen den kenkunst, 499.

glorieryken patriarch den heiligen

Joseph, 276. Hillegeer. De Zonnebloem , 599. – De tong, 500. - De wegwyzer van den

Marnix van Sint-Aldegonde (Ph. Van). hemel, 620, 1372.-Het klaer licht der

De byenkorf der H. Roomsche kercke, roomsch-catholyken, door P. Scheff

190, 845. macher. Volgens den laetsten druk Mees (B.-J.). Wanna, 91. vertaeld en overzien, 795.

| Mertens (A.). De hopteelt in de BelgiHulpian (J.). Leven van de heilige Co- sche en Nederlandsche heiden, 621.

leta, 787. - Leven van den heiligen Meynne-Van de Casteele. Volksliederen, Franciscus van Assisen, door den eerw. 1212. Pater Candidus Chalippe. Uit het Mortier (B.). Leesboek bevattende de fransch vertaeld, 843.

oefeningen welke men op de leestafels doen kan, 1374.

N Ile ad Joseph. Gaet tot Joseph, gevolgd

van de devotie der zeven zondagen Nederduitsch letterkundig jaerboekje toegewyd aen den H. Joseph, 274. I voor 1858, 191.

Nieuwjaarsblaadjes, almanak uitgegeven Schellens (M.-H.). Nieuwe sermoonen

door den zoon van wylen Th. Van op alle de zondagen van het jaer, 505,

Ryswyck, te Antwerpen, 1213. 1 1459. Nieuw oefenboekje voor de maend meert, Schimmel (H.-J.). Hendrik Conscience,

toegewyd aen den heiligen Joseph, 93. 277.

Schmid (J.-E ). Historische katechisNisard (Th.). Geschiedenis der koningin mus; vertaeld door F.-R. De Becker, Blanca, 622.

992. Noord en Zuid. Akademische mengelin- Schuermans (L.-W.). Jubel- feest der

gen uitgegeven door het Taelminnend jufyrouwen M. Boeckx en Toelen. studenten - genootschap, onder ken. Een gedicht, 796. spreuk : Schild en Vriend, 192. Serrure (C.-P.). Vaderlandsch Museum

voor nederduitsche letterkunde, oud

heid en geschiedenis, 94,797, 993.

Similion (K.). Burgemeester Van StraeOndereet (K.). De vierde maert 1848, len, 394. en alleenspraken, 790.

Sleeckx. Geld of naem, 278. -- Paul,

402. - Beschryving der provincie P

Oost-Vlaenderen, 994. — De suikeren

oom, 1460. - Meester en knecht, P. 0. Zedelyke gezangen, 1219.

1461. Paeps (J.-B ). De maend mei geheiligd Snieders (A.). Fortuinzoekers, 1046.

door de scholieren, 503, 791. – Het Snieders (R.). Doctor Marcus, 849.
wetboek der geloovigen, 792. – De
vriend der kinderen, 846.

Somerghemsche almanak voor 1858, 95. Peeters (J.-G.). Nederduitsche spraek

Stallaert (K.). Geschiedenis van Jan 1,

hertog van Braband, en zyn tydvak, leer, 504.

279. Peters (H.). Indië. Een blik in de geschiedenis van die landstreek , 92.

Steyaert (J.-J.). Volledige beschryving Julia, of kunst en liefde, 847.

I van Gent, 193. – Een speelreisje in

België, 798. Pligten der ouders by de godsdienstiges

ge Streignart (J.-R.). De verkleede jongen, en zedelyke opvoeding hunner kin

1462. deren, 793. Potter (Frans de). Verhandeling over de

т vlaemsche letterkunde in Belgie, 1214.

Tarief der landmaten, 995.
Ternest (K.-L.). Aerdrykskundig school-

boek voor België, 1047. Quistenbibel (H. ). Voorklapper van

| Tollenaere (J.). Troost der geloovige 1859, opgedragen aen de viaemsche jongens, 1215.

zielen in het vagevuer, 403. — Godvruchtigheid tot de heilige Moeder

Anna , byzonderlyk geëerd in de R

kerk te Böttelaere, 850. — Het boek

der mirakelen van de Heilige Moeder Remes (E.). Eeuwgety en ommegang | Anna, te Bottelaere, 996. van Sinte Lieven, 794. — Lofzang ter

Tong (de), 851.

. eere van den heiligen Livinus en van deszelfs plegtigen jubilé, 848. - Carmina latina, 857. - Sancto Livino, 858.

Van Ackere (Mme). De yzeren spoorbaen,

489.

Van Beers (J.). Nederduitsche spraekScheffmacher (P.). Het klaer licht der leer, 194, 280.

Roomsch - Catholyken. Volgens den Van Biesbrouck (E.). Het lager onderlaetsten druk vertaeld en overzien wys, beschouwd als eene echte bron door P.-J. Hillegeer, 795.

van volksgeluk, 1049,

Van de Casteele (M.). Volksliederen, I gedurende het bestuerjaer 1857-1858. 1463.

802. Vanden Bosch (J.-M.-L.). Handboek voor Verslag over het bestuer en den toe

Tydenden, of genezing zonder ge- stand der zaken van de stad Turnneesheer, 623. – Huishouding en hout, 1218. Jandbouwing, of raedgevingen en Verzameling van oorkonden, aengaende voorschriften, 624.

het concept van vergrooting der stad Vanden Bossche (G.-Th.). De zweep, Antwerpen, van het jaer 1580, 852. 507.

Visschers (P.). Gedenkschrift over den Vanden Steene (B.). Heilige geschiede- hoog waerdigen en geleerden heer nis, 96.

Joannes Malderus, 508. Van Driessche (E.). Zedelessen, uit na- Volksvriend (de). Almanack voor 1858, tuerbeschouwen, 799.

196. Van Geert (F.). De buschkanters, of de

w vondeling, 281.

Waerheid (de) over de vlaemsche beweVan Maerlant (J.). Rymbybel, 800,

Iging, 1051. 1048.

Wegwyzer der stad Gent en provinciale Van Peene (H.). Katarina, drama, 195.

almanach van Oost-Vlaenderen, 97. - Jellen en Mietje, gentsch volksblyspel, 1216. - Mathias de Beeld

Willems (J.-F.). Reinart de Vos, 509. slormer, 1464.

Willems-Fonds. Zevende jaer. Verslag Van Rooy (H.). De vrede der ziel, 1217.

over de werkzaemheden van het beVan Ruusbroec (J.). Das boec van den

stuer, 625. gheesteleken tabernacule, 801. Verhulst (C.). Mymeringen, 282. Vermeire (P.). Verhandeling over de Zedelyke gezangen voor school en huis, vlaemsche beweging, 1050.

1219. Verslag over den toestand der maet-Zeven brieven over de vaderlandsche

schappy van vlaemsche letteroefening: geschiedenis, 803. De tael is gunsch het volk, te Gent, Zielentroost, 853.

conserva

PUBLICATIONS PÉRIODIQUES EN LANGUE FLAMANDE.

R Akkerbouw (de), 1465.

Rederyker (de). Tydschrift van redery

kers-kamers, 406. В

T Broedermin (de), 98.

Toekomst (de). Tydschrift voor onder

wyzers, 626.

Tyd (de). Organe de l'opinion conservaEendragt (de), 99.

'trice, 327. Eecloonaer (de), 804. н

Van Maldeghem (R. et E.). Orpheus,

grondregels der muziek, 627. Hekel en Luim, 1466.

Vlaemsche (de) rederyker, 1467.

Vlaemsche (de) school. Tydschrift voor K

kunsten, letteren en wetenschappen, Katholyke zondag, 808.

407, 806.

W

Waerheid en licht. 807. Landbouwer (de), 100, 326, 404. Leesmusæum. Tydschrift voor letteren, Zordagsblad. Gazette voor alle standen,

wetenschappen en kunsten, 40%. T 101.

« ForrigeFortsæt »