Billeder på siden
PDF
ePub

De lolland-falsterske Baner: Banen fra Ore-

hoved-Nykjøbing S. 84 (jfr. S. 69–71); Konces-

sion af 12 Maj 1871 S. 84-85; Falster-Banens

Salg S. 85; Lov af 25. Marts 1872 og Koncession

af 1. Apr. 1873 S. 85–86; Broen ved Guldborg-

sund S. 87-88; Anlægsomkostningerne og Rente-

garantierne S. 88–89.

Statsbanenettet af 1868: Forslag om en Havn

ved og Jernbaner til Strandby (Esbjerg) S, 89–90;

Lov 24. Apr. 1868 og Lov 14. Maj 1870 S. 90–91;

Vendsysselbanen S. 91, jfr. S. 96—99; Silke-

borgbanen S. 91–92, jfr. S. 96—99; Esbjerg-

Lunderskov- og Esbjerg-Holstebro-Banerne S. 92,

jfr. S. 96—99; Erstatning af Expropriations-

udgifterne: Lov 26. Maj 1868 S. 92–94, jfr.

S. 100 og 103—4; Dampfarge over Lille Belt og

Skibsbro ved Nyborg: Lov 28. Maj 1870 S. 95-96;

Statsbanernes Anlægsomkostninger S. 97-99;

Sidebanen til Ribe: Lov 16. Apr. 1863 S. 98;

Limfjordsbroen: Lov 16. Apr. 1873 og 10. April
1874 $. 98-99.

Private Jernbaner i Jylland og Fyen: Lov

23. Maj 1873 S. 100; Odense-Svendborg-Banen

S. 100-102; Randers-Grenaa-Banen S. 101–2;

Silkeborg-Herning-Banen s. 102, jfr. S. 189;

Lov 31. Marts 1874: Vemb-Lemvig-Banen S.

102—3; Lov 4. Maj 1875: Skive-Glyngøre-Banen

og Aarhus-Ryomgaard-Banen S. 103; Lovforslag

om nye Statsbaner (Struer-Thisted og Assens-

Tommerup) S. 104—6.

Statens Stilling overfor de private Baner S.

106-110.

Jernbanenættets sukcessive Væxt og Udgifterne

dertil fra Femaar til Femaar S. 110–11; For-

holdet imellem Stats- og Privatbaner S. 112;

Jernbanernes Fordeling paa de forskjellige Lands-

dele S. 112—13; . Sammenligning med andre

*) Jfr. nu Lov 16. Febr. 1878

B. Driften. S. 128---90.

Den samlede Jernbanedrifts finantsielle Resultat:

Anlægskapitalernes Forrentning S. 128-33;

Spørgsmaal, som knytte sig til Driften S. 134.

a) Driftsforhold og Driftsresultater ved de sjæl-

landske Baner. Taxterne S. 135—37; Roeskilde-

banens Drift 1847–55: Passager- og Godstrafik

S. 137–41, Virkningerne af Banens Forlængelse

S. 141–43; Taxtforandringer 1858 S. 144;

Roeskildebanens Drift 1857–63 S. 145–46,

Korsørbanens Drift 1857—63 S. 146–48; Virk-

ningen af Nordbanens Aabning S. 148; Vest-

banens Drift 1865—69: Forandring af Gods- og

Persontaxter, Indførelsen af Returbilletter og Iltog

S. 149–50; Taxtforandringen af 1870 S. 151;

Forandringer i Fartplanen S. 152; Virkningen af

disse Forandringer og af Sydbanens Aabning S.

152–53; Trafiken paa Nordbanen S. 154; Ind-

førelse af en ensformig Taxt paa Klampenborg-
banen S. 155; almindelige Driftsforhold efter 1870:
Tarif og Fartplan af 1875 S. 156–57; Trafiken
1870–75 S. 157–58; Passagertrafikens Udvikling
1851-75 S. 158-59; Indtægter og Udgifter
1864—75 og deres indbyrdes Forhold S. 159—60;
Trafikresultaterne pr. Jernbanemil S. 161; Under-
søgelsens Hovedresultater S. 161--65.

b) Driftsforhold og Driftsresultater ved de

jydsk-fyenske Statsbaner: fra 1862 til 1866

S. 165—66; fra 1866 til 1876: Forandringer i

Fartplanen S. 166-68; Taxtbestemmelserne:

Taxtforandringerne af 1867 og 1872 S. 169—72,

Virkningerne deraf S. 173–75; Virkningen af

nye Stationers Gjenoprettelse S. 175—77; Virk-

ningerne af Banenættets Udvidelse: paa den fyenske

Bane S. 177–79, paa Aarhus-Randers-Banen S.

179—80; Driftsudgifternes Forhold til Indtægten

S. 181–82; Forhold imellem Indtægt af Gods-

og Personbefordring S. 182.

Jævnførelse imellem Trafiken

paa

de sjællandske

Baner, Statsbanerne og Lolland-Falster-Banen S.

183; Rejsernes Gjennemsnitslængde S. 183–84;

Benyttelsen af de forskjellige Vognklasser S. 184;

Antal af Stationer: Kjøbstadstationernes Betydning

Side.

$. 185–87; Driftsmateriel S. 187 (jfr. S. 119);
Ulykkestilfælde S. 187-88;

Efterskrift: I. De sjællandske Jernbaners Drift

i 1876 S. 188; II. Statens Overtagelse af Silke-

borg-Herning-Banens Drift S. 189; III. De lolland-

falsterske Baners Drift 1875—76 S. 189—90.

Bankhæftelserne S. 289, jfr. S. 291.-93 og S.

295—99; Seddelkriserne 1814-18 S. 291; Na-

tionalbankens Oprettelse 1818 S. 291-94.

Bankvæsenets Udvikling 1818-57: Natio-

nalbankens Grundfond: · Bankhæftelserne og

Tolvmillionsagen S. 295-99; Bankens Gjæld S.

299--300, Aktiernes Kurs S. 305; Seddel-Ind-

dragningen 1818—45 S. 301—2; Dannelsen af en

Metalfond og Seddel-Funderings-Bestemmelserne:

Resk. 11. Juli 1840 S. 303-4; Resk. 4. Juni

1847, Resol. 23. Jan. 1849 og Resk. 4 Okt. 1854

S. 304–6; Seddelmængden i forhold til Befolk-

ningen 1840——59 S. 306 (jfr. S. 320—23);

Bankens Virksomhed ved Udlaan og Diskontering

1818-—57 S. 306—14: Indlaanene S. 307, Ud-

laan i faste Ejendomme, mod Pant i Varer og

mod haandfaaet Pant S. 308—9, Diskontering

af Vexler, indenlandste og udenlandske S. 309—

11, den samlede Udlaansvirksomhed S. 311;

Bankkontoret i Aarhus og Filialbanken i Flens-

borg S. 311-12; Nationalbankens Balance den

31. Juli 1857 S. 313; Bankens Reservefond S.

313–14; Aktionærernes Udbytte S. 314.

Kjøbenhavns private Laanebank op-

rettes 1854 S. 314.

Privatbanken i Kjøbenhavn oprettes

1857 S. 314.

Forskjellige Provindsbanker oprettes 1846

til 1857 S. 315.

Bankvæsenets Udvikling 1857–77: Penge-

krisen i 1857: den midlertidige Laane-
kasse S. 315–17, jfr. 328; Sedd el-Funde-
ringsbestemmelserne: Resk. 21. Okt. 1859

Resol. 8. Jan. 1872 Kundgj. 20. Decb.
1873 S. 317-20*); Seddelmængdens Forøgelse:

dens Forhold til Folketallet S. 320—23 (jfr. S.

306); den virkelige Seddelcirkulation S. 323;

Metalbeholdningens Størrelse S. 323–26; Natio-

nalbankens Virksomhed 1857—70: Ind-

laanene Konto-Kurant-Kontoens Oprettelse og

Benyttelse S. 326--28; Forøgelsen af Baukens

samlede Virksomhed Reserven af Obligationer

og Aktier S. 328–29; Udlaansvirksomheden S.

329; Vexel-Diskonteringen S. 329–32; National-

*) Jfr. nu endvidere Kundgj. 2. Nov. 1877.

« ForrigeFortsæt »