Billeder på siden
PDF
ePub

de tre Baner, samt derhos den ovenfor berørte lille Differents tages med i Beregningen, bliver Anlægssummem henholdsvis for Banestrækningerne Kjøbenhavn-Korsør

ca. 11,870 Mill. Kr. Kjøbenhavn-Vordingborg

10,581
Kjøbenhavn-Kallundborg

9.658
Kjøbenhavn-Helsingør
(med Sidebane)

39,477 Mill. Kr.

7,368

hvorefter Anlægsomkostningerne (inclusive Driftsmateriel m. v.) fordele sig saaledes paa de forskjellige Strækninger

pr. Mil

pr. kilom.

Nordbanen
Vestbanen
Nordvestbanen
Sydbanen.

ca. 842,100 Kr.

804,800
654,800
651,100

111.800 Kr.
106,900
86,900
86,500

hvorved dog maa erindres, dels at Helsingørbanen ind:il Hellerup (1 Mil) er dobbeltsporet, medens derimod de tre andre Baner indtil Roeskilde (41/4 Mil) ere fælles om et Dobbeltspor*), dels at det ældre Driftsmateriels Existents formentlig har gjort det muligt at anskaffe forholdsvis mindre Driftsmateriel til de nye Strækninger.

Det samlede Beløb er paa en ringe Del nær tilvejebragt dels ved Prioritetslaan paa tilsammen 13 Mill. Kr., dels ved Aktier til et samlet Beløb af lidt over 26/4 Mill. Kr. Da omtr. 3,6 Mill. heraf endnu ere Sterling-Aktier, vil der ved disses Omskrivning til Rigsmønt-Aktier endnu kunne tilvejebringes indtil henved 400,000 Kr.

Med disse Anlæg har det sjællandske Jernbaneselskabs Virksomhed endnu ikke naaet sin Afslutning, men forskjellige Anlæg ere endnu dels under Udførelse, dels forestaaende. Ved en Lov

*) Regnes Helsingørbanen med Sidebane til 93. Mil Enkeltspor, bliver det

ca, 755,700 Kr. pr. Mil eller ca. 100,500 kr. pr. kilom.

af 23 Maj 1873 bemyndigedes Regjeringen til at meddele Koncession paa forskjellige Jernbaneanlæg paa Sjælland og Falster *), og det tillodes særlig det sjællandske Jernbaneselskab, forsaavidt det erhvervede Koncession paa den første af de nedenfor anførte Baner, hvortil det paa Grund af det Krav, som Frederikssund formentlig (se ovenfor) havde faaet paa en Jernbane, tilskyndedes ved særlig tilbudte Begunstigelser (Forlængelse af Uopsigeligheden, jfr. nedenfor), at tilvejebringe de fornødne Summer ved en Udvidelse af Aktiekapitalen eller ved Laan, til hvilke Statens Rentegaranti skulde kunne udvides for et Beløb af indtil 280,000 Rdl. pr. Mil. Uagtet Loven udtrykkelig nævnte Hillerød som det nordligste Udgangspunkt for Frederikssundsbanen, var det Ønske bestemt udtalt under Forhandlingerne, at Udgangspunktet ikke maatte blive nordligere end Lyngby eller i alt Fald Holte Station. Da imidlertid Bestyrelsen efter nærmere Undersøgelse af Forholdene erklærede ikke at kunne anbefale Selskabet at føre Banen enten til Lyngby eller til Holte, men maatte fastholde Hillerød som Udgangspunkt, forsaavidt Banen skulde udgaa fra Nordbanen, tillodes det ved Lov 24 Maj 1875 $ 9 at føre Banen fra Frederikssund til Frederiksberg Station, og i Henhold hertil er der under 16 Maj 1876 meddelt Selskabet Koncession paa Anlæg og Drift af en JernLane fra Frederiksberg Station paa den vestsjællandske Jernbane til Frederikssund, der ifølge en senere Bekjendtgjørelse af 17 Juli 1876 skal være aabnet for Driften senest d. 1 Oktbr. 1879. Denne Koncession har derhos forbeholdt Regjeringen Ret til selv at anlægge eller tillade Andre at anlægge

*) Nemlig: 1) fra et Punkt paa den nordsjællandske Jernbane, ikke nord

ligere end Hillerød, til Frederikssund, 2) fra Hillerød igjennem Grib Skov til et Punkt Nord eller Nordvest for Skoven, 3) fra Roeskilde til Hillerød, 4) fra et Punkt paa den nordvestsjællandske Jernbane mellem Holbæk og Kallundborg til Seirø Bugt eller et Punkt paa eller ved Sjællands Odde i Forbindelse med et Havneanlæg sammesteds; 5) fra Slagelse til Nestved, 6) fra Nykjøbing paa Falster til et Punkt paa denne Øs Sydside, i Forbindelse med et Havneanlæg ved Banens sydlige Endepunkt.

Jernbaner, der kunne sættes i forbindelse med denne Bane efter Regjeringens nærmere Bestemmelse i Mangel af mindelig Overenskomst.

Da der oftere var fremkommet Andragender fra Beboerne i den østlige Del af Kjøbenhavn om at erholde en Forbindelse med de fra Kjøbenhavn udgaaende Jernbaner, særlig Nordbanen – hvilke Andragender navnlig vare bragte i forbindelse med et Andragende fra Beboerne i Hørsholmegnen om en direkte Jernbane fra Kjøbenhavn til Hørsholm —, og Indenrigsministeriet „maatte erkjende, at denne Stemning ikke savnede Berettigelse", hvorhos Bestyrelsen for det sjællandske Jernbaneselskab paa Ministeriets Henvendelse erklærede sig villig til at anbefale Selskabet at overtage Anlæget af en Jernbane fra den østlige Del af Kjøbenhavn til Hellerup Station, fremlagde Indenrigsministeren (Fonnesbech) i Decbr. 1873 et hertil sigtende Lovforslag. Dette omfattede ogsaa i nær Tilslutning til nysnævnte Anlæg Tilvejebringelsen af et andet Spor paa Banestrakuingen Hellerup-Klampenborg, der allerede i og for sig maatte anses for nødvendigt, da Trafiken om Sommeren var for stor til at kunne besørges paa et enkelt Spor. Endvidere gjenoptog dette Lovforslag den allerede i Lov af 21 Juni 1867 givne Bemyndigelse til at meddele det sjællandske Selskab Koncession paa Anlæg af en Bane til Befordring af Godsvogne mellem Kjøbenhavns Banegaard og Havn, hvilken Bemyndigelse var udløben, uden at den havde kunnet benyttes paa Grund af, at Arbejderne ved Fæstningsværkernes Sløifning først maatte være afsluttede. Folkethingsudvalget foreslog dels at forlænge denne sidste Bane, der kun var foreslaaet ført til Christiansgade, indtil Nyhavn, dels at den førstnævnte Bane skulde føres „, til den østlige Del af Kjøbenhavn (saa vidt muligt i Nærheden af Indrerheden) med et Spor til Havnen“, dels endelig at tilføje en Jernbane fra Klampenborg over Vedbæk til Hørsholm, men Lovforslaget naaede ikke til anden Behandling.

I den næste Samling forelagde da Indenrigsıninisteren (Tobie

sen) paa Ny det samme Forslag med den første af de nævnte Ændringer, men uden at optage sidstnævnte Forslag om en Jernbane fra Kampenborg til Hørsholm, hvorhos KjøbenhavnHellerupbanen foresloges anlagt „med eller uden Forbindelsesbaner til andre Havne ved Øresund“. Folkethinget indskjød foran disse Ord følgende: „med eller uden et Spor til Kjøbenlavns Havn“ og optog derhos som et nyt Anlæg: „en Jernbane i Fortsættelse af Klampenborgbanen gjennem Jægersborg Dyrehave i Nærheden af sammes østre Hegn, forbi Vedbæk til et Punkt i Nærheden af Hørsholm“, hvorhos det bestemtes, at der kun kunde gives det sjællandske Selskab Koncession paa Jernbanen fra Hellerup til den østlige Del af Kjøbenhavn, saafremt det tillige overtog Anlæget af Hørsholmbanen, idet man fastholdt, at Udførelsen af det førstnævnte Anlæg vilde gjøre det umuligt for Andre at anlægge en direkte Jernbane fra Kjøbenhavn til Hørsholm, saafremt Jernbaneselskabet vægrede sig ved at anlægge alenne foreslaaede Bane fra Klampenborg til Hørsholm. Da imidlertid Landsthinget udstemte saavel denne bestemmelse som selve Hørsholmsbanen, fjernede Folkethinget ogsaa Banen fra Hellerup til Kjøbenhavn af Lovforslaget, og Loven af 24 Maj 1875 gav saaledes kun Bemyddigelse til at give det sjællandske Selskab Koncession paa 1) et andet Spor paa Banestrækningen mellem Hellerup og Klampenborg og 2) en Jernbane, der fra Kjøbenhavns Banegaard fører over Vesterbro, gjennem de nye Gader, som agtes anlagte Syd for Vesterbro til Kallebodstrand og derfra forbi Langebro ad Christiansgade over Børsgraven til et Punkt i Nærheden af Nyhavn. Forbindelsen imellem Kjøbenhavus nuværende Banegaard og den gamle Banegaard skulde da tillige tilvejebringes ved en Tunnel med dobbelt Spor under Vesterbrogade eller ved et Spor fra et Punkt Vest for Frederiksberg til et Punkt paa Havnebanen eller paa begge de nævnte Maader. Koncession paa denne sidste Bane skulde dog kun kunne meddeles under den Betingelse, at Kjøbenhavns Kommune uden Vederlag afgiver de til Sporet nødvendige Grunde, som

ejes af kommunen), samt derhos for det Tilfaelde, at Forbindelsen tilvejebringes ved den omtalte Tunnel, bidrager 100,000 Kr. til dette Anlæg. Statens Rentegaranti skulde kunne udvides til at omfatte den nye Aktiekapital og de nye Laan indtil et kontant Beløb af 800,000 Kr. for det førstnævnte og 2,8 Mill. kr. for det andet Anlæg. Endvidere tillod samme Lovs S 10 at udvide Statsgarantien til et yderligere Beløb af indtil 1 Mill. Kr. til Tilvejebringelse af et forøget Driftsmateriel efter en af Indenrigsministeren godkjendt Plan og indenfor et af ham fastsat Tidsrum. I Henhold hertil er der i Aaret 1875 anvendt ca. 178,500 Kr. til nyt Driftsmateriel. Under 19 Novbr. 1875 er der dernæst meddelt Jernbaneselskabet Koncession paa Anlæg og Drift af et 2det Spor paa Banestrækningen imellem Hellerup og Klampenborg, der skal være færdigt og aabnet for Driften senest d. 1 April 1877.

Paa Havnebanen er der endnu ikke meddelt nogen Koncession; en saadan kan kun gives indtil Udgangen af 1877. Indtil samme Tid vil der ifølge samme Lov kunne meddeles Koncession paa Anlæg og Benyttelse af 1) en Jernbane, som fra Dragør, hvor der anlægges en Dampfærgehavn, føres med eller uden Sidebaner gjennem Amager og over Kallebodstrand til et Punkt i Nærheden af Kjøbenhavns gamle Banegaardsplads; Regjeringen kan derhos tillade, at denne Bane sættes i Forbindelse med Kjøbenhavns Havn og den nuværende Banegaard; 2) en Jernbane, der fra et Punkt paa den nordsjællandske Jernbane imellem Kjøbenhavn og Hellerup føres til et Punkt ved Øresund imellem Charlottenlund og Kalkbrænderierne, hvor der anlægges en Dampfærgehavn, og hvorfra Regjeringen kan tillade at føre et Spor til Kjøbenhavns Havn; 3) en Dampfærgehavn ved Helsingør og om fornødent en Forbindelsesbane imellem denne og den nordsjællandske Jern

*) Som foran bemærket, bemyndiger Lovens § 8 Indenrigsministeren til

uden Vederlag at overdrage det sjællandske Selskab den aflagte Banestrækning mellem Kjøbenhavn og Vigerslev, for saa vidt den ligger paa Amtets Grund, til Anlæg af disse Spor.

« ForrigeFortsæt »