Billeder på siden
PDF
ePub

blev Tilfældet, at Virkningerne viste sig som en større Bevægelighed og hurtigere Cirkulation i det økonomiske Liv. Ogsaa de for vort Fædreland saa ulykkelige politiske Begivenheder i 1864 maa antages at have havt nogen Andel i det stærke Opsving af Handelen i de efterfølgende Aar; thi dels synes selve Krigen at have bragt mere Alvor og mere Energi ind i Folket, dels havde Afbrydelsen af de tidligere Handelsforbindelser og Handelsveje og Opsøgelsen af andre bragt nye Personer, nye Kræfter frem og i det Hele frembragt Liv og Røre.

De statistiske Oplysninger om Handelen angaa for Tiden efter 1864 kun Kongeriget alene, og der lader sig derfor vanskelig foretage exakte Sammenligninger mellem Handelen før og efter dette Tidspunkt; ogsaa af denne Grund er det hensigtsmæssigt at betragte Tiden efter 1864 som et særligt Afsnit. Selve Aaret 1864 vil her blive udeladt af Betragtningen, da Omsætningen i dette paa Grund af Krigsforholdene havde en ejendommelig Karakter.

Omsætningen med Udlandet.

Beregnet efter Vægt havde Danmarks Omsætning med Udlandet følgende Omfang:

Den samlede Indførselen. Udførselen.

Omsætning i Finantsaaret 1865—66: 1,742 Mill. 8 1,040 Mill.at 2,783 Mill. 1866–67: 1,682

871

2,553 1867–68: 1,864

845

2,709 1868–69: 2,001

727

2,728 1869–70: 1,828

822

2,650 1870–71: 1,977

1,038

3,014 1871–72: 2,146

974

3,120 1872—73: 2,138

1,107

3,245 1873–74: 2,308

1,003

3,311 i Kalenderaaret 1874: 2,611

966

3,577 1875: 2,761

992

3,753 1876: 3,034

1,079

4,113

[ocr errors]

Vor Vareomsætning, der for 11 Aar siden havde en Vægt af 21/Milliard 6, naaede i 1870 en Vægt af 3 Milliarder

og er i 1876 naaet op til en Kvantitet af over 4 Milliarder %. Der er altsaa en betydelig Fremgang i Kvantiteten af vor Omsætning med Udlandet, og navnlig i de sidste 8 Aar har denne Fremgang været stærk og fuldstændig uafbrudt. Undersøge vi, hvorledes Forholdet stiller sig særlig for Ind- og Udførselen, da viser det sig, at medens Indførselen er stegen til henimod det dobbelte, fra 16 à 1700 Millioner & til over 3000 Millioner , er Udførselen kun tiltagen meget lidt. Det viser sig tillige, at Indførselen er langt mere regelmæssig fremadskridende end Udførselen, i hvilken der foregaar stærke Svingninger frem og tilbage. Indførselen er i Kvantum betydelig større end Udførselen, i 1876 endog 3 Gange saa stor, og Indførselen er derfor langt mere bestemmende for den samlede Omsætning end Udførselen. Denne bestaar desuden af to helt forskjellige Dele, Udførselen af indenlandske Frembringelser, vor egen Produktions Overskud, og Gjenudførselen af fremmede tidligere indførte Varer, altsaa en blot Transit-Forretning.

Der udførtes:

af indenlandske

Varer
i Finantsaaret 1865–66: 912 Mill. 8

1866--67: 753
1867–68: 710
1868–69: 604
1869–70: 679
1870–71: 870
1871–72: 813
1872–73: 947

1873–74: 820
i Kalenderaaret 1874; 779

1875: 812
1876: 899

af fremmede

Varer
128 Mill. a
118
136
123
143
162
167
161
183
187
180
180

Det fremgaar af denne Oversigt, at Gjenudførselen af fremmede Varer er i en langsom, men nogenlunde regelmæssig Fremgang, medens Udførselen af vore egne Frembringelser er underkastet betydelige Svingninger og dens Fremgang temmelig usikker. Oplysningerne om Vægten af de omsatte Varemasser give imidlertid ikke noget fuldstændig rigtigt Billede af Omsæt

17,7

49

ningens virkelige Omfang; thi nogle enkelte meget vægtige, men forholdsvis lidet værdifulde Varer udgjøre en saa overvejende Del af den hele Varemasse, at de i høj grad beherske dennes Bevægelser. Følgende Oversigt vil vise dette: I Aaret 1874 udgjorde i Danmarks Omsætning med Udlandet

pct. af den

samlede Omi Indførselen i Udførselen sætnings Vægt Stenkul......

936 Mill. Pd. 114 Mill. Pd. 29,4 pct. Tømmer og Træ samt Trævarer ...

624

10 Korn og Kornvarer

146
430

16,1 Sten og Stenvarer

124
130

7,1 Metaller og Metalvarer.. 135

18

4,3 Jord og Lervarer .

138
13

4,3 Kreaturer..

10
80

2,5 Sukker

7

1,6 Handelsgjødning

46
5

1,4 Salt...

45
1

1,3 Frø

32
6

1,1 Smør..

3
29

0,9 Foruden af ovennævnte 12 Vareklasser er der ikke i 1874 af nogen Vare omsat mere end 30 Mill. Pd., eller har Omsætningen af nogen enkelt Vare udgjort 1 pct. af den samlede Vareomsætning. En eneste Vare, Stenkul, udgjør henimod 1/3, og de tre Varer Stenkul, Tømmer og Træ samt Korn optage i Forening betydeligt over Halvdelen af Landets samlede Vareomsætning med Udlandet. Paa den anden side udgjør Manufakturvarer, der i Virkeligheden er en af vore vigtigste Handelsartikler, kun 2 pCt. af Omsætningens Vægt. Af 21 Varer, nemlig foruden de ovenfor nævnte tillige følgende: Oliekager, saltet Sild, Kaffe, Stenolie, Kartofler, Kjød og Flæsk, Ris, Mineralier samt Skind og Huder, omsattes der af hver over 10 Millioner Pd., og tilsammen udgjør Omsætningen af disse Varer 93 pCt. af den hele Vareomsætning, uagtet de i Tal kun udgjøre en forholdsvis lille Del af den store Mængde Varer, der omsættes mellem Danmark og Udlandet. Vil man derfor danne sig en klar Forestilling om vor Handelsomsætnings virkelige Størrelse, maa man til Vægtangivelsen knytte en Værdiangivelse; thi

kun gjennem en saadan vil hver enkelt Vare faa den Indflydelse paa Opgjørelsen, der svarer til dens Betydning for Omsætningen. En egenlig og mere indgaaende Beregning af Vareomsætningens Værdi er kun foretaget for Aarene siden 1873; for de foregaaende 4 Aar, fra 1869–70 til 1872–73, haves dog en mere summarisk Beregning, udført paa Grundlag af Priserne i Finantsaaret 1873–74. For Tiden fra 1847 til 1863 er Vareomsætningens Værdi beregnet efter saakaldte „officielle“ Værdier, det vil sige Værdier, der ere fastsatte en Gang for alle uden Hensyn til deres Prisforandringer; for Tiden fra 1864 til 1869—70 findes derimod slet ingen Værdiberegning.

Værdien af Danmarks Vareomsætning med Udlandet var:

i Finantsaaret 1869–70

1870–71
1871–72
1872–73

1873–74 i Kalenderaaret 1874

1875 1876

Indførselen.
158 Mill. Kr.
172
194
197
228
233
228
228

Udførselen.
116 Mill. Kr.
156
146
174
170
179
172
180

Den samlede Vareomsætning. 274 Mill. Kr. 328 340 371 398 412 400 409

Som det ses, er Værdien af vor Omsætning med Udlandet i de anførte 8 Aar stegen 50 pCt., en Stigen, der omtrent svarer til Stigningen i Omsætningens Vægt. Det maa dog herved erindres, at, som alt anført, i de 5 første Aar af denne Periode er Værdiberegningen ikke støttet paa hvert Aars virkelige Varepriser, men paa Priserne i Aaret 1873–74, og herved er altsaa udelukket Indflydelsen af den opadgaaende Prisbevægelse, som fandt sted fra 1869 til 1874. Havde de virkelige Varepriser været lagte til Grund, vilde Stigningen i Vareomsætningens Værdi være fremtraadt med et omtrent 20 pCt. større Beløb. Undersøger man særskilt Bevægelsen i Indførselen og Udførselen, da viser det sig, at Forøgelsen af Indførselens Værdi har været noget mindre end Forøgelsen af dens Vægt, at det altsaa i det Hele taget nu er lidt mindre værdifulde Gjenstande, der indføres, end før. Med Udførselen forholder det sig omvendt, For

øgelsen i Udførselens Værdi er langt større end Forøgelsen i dens Vægt; det maa altsaa nu være mere værdifulde Varer, der udføres, end tidligere. Begge disse Resultater tyde paa, hvad der ogsaa bestyrkes ved andre Data, at der i disse Aar har været betydelig Fremgang i den forædlende og industrielle Virksomhed her i Landet. Indførselen bestaaer i højere Grad end tidligere af de mindre kostbare, men vægtige Raaprodukter og Hjælpestoffer, som Jern, Tømmer og Kul, og i Udførselen er uformalet Korn blevet erstattet af Produkter, der have faaet en videre Bearbejdelse, som Mel, Kjød og Smør.

Sammenligne vi den nuværende Vareomsætning med Forholdene i en Tid, der ligger længere tilbage, f. Ex. Aaret 1847, det eneste, for hvilket en saadan Sammenligning med nogenlunde Berettigelse lader sig foretage, saa viser det sig, at i de 30 Aar fra 1847 til 1876 er Værdien af Kongeriget Danmarks Vareomsætning med Udlandet stegen fra 100 Mill. Kr. til 400 Mill. Kr., altsaa til det 4-dobbelte. Selv om fornødent Hensyn tages til, at en Del af denne Stigning kun er nominel, idet i samme Tidsrum den anvendte Maalestok, Pengene, ere sunkne betydeligt i Værdi, saa er det dog alligevel en anselig Forøgelse i vor udenlandske Omsætning. At ogsaa den Omsætning, hvortil vi ere naaede, i og for sig er ret betydelig, ses ved en Sammenligning med Udlandet.

Værdien af Vareomsætningen med Udlandet udgjorde i Aaret 1874

i Holland. 900 *) Kr. pr. Individ af Landets Befolkning,
· Belgien . 649
• England. 382
- Danmark 226

Frankrig 183
- Norge .. 172

*) For Holland kjendes for de sidste Aar ikke Transithandelens Omfang,

ovenstaaende Tal skyldes derfor en Kalkule; Hollands udenlandske Handel, exkl. Transithandelen, var i 1874 efter officielle Opgivelser 644 Kr. pr. Individ. Opgivelserne for Schweiz ere ikke officielle og ligesom Opgivelserne for Spanien og Portugal et Par Aar ældre end de tilsvarende for de andre Lande; i Opgivelsen for Portugal er Transithandelen ikke medtaget.

« ForrigeFortsæt »