Billeder på siden
PDF
ePub

anførte Talangivelser vise derfor heller ikke den virkelige Værdi af Ud- og Indførselen; men de vise, hvorledes denne vilde have været, hvis Varepriserne igjennem hele Aarrækken vare forblevne uforandrede som i 1847. Den officielle Værdiberegning angiver paa en vis Maade bedre Bevægelsen i Ud- og Indførselen end den virkelige Værdi; thi den har fra denne fjernet den blot nominelle Stigen eller Falden, som skyldes Forandringer i Pengenes Værdi, hvilket netop for denne Tid ikke er uden Betydning.

Det maa endvidere ved ovenstaaende Værdiangivelser bemærkes, at de kun angive Ud- og Indførselen til Kongeriget, og at alüsaa af Udførselen ikke er medtaget den Del, der gik til Hertugdømmerne, og af Indførselen ikke er medtaget en stor Del af, hvad der indførtes fra og over Hertugdømmerne. Hvormeget dette har været, kan ikke afgjøres, da der kun for et Par af de første Aar existerer Tabeller over Mellemførselen mellem Kongeriget og Hertugdømmerne, og heller ikke disse ere fuldstændige. Derimod haves

fra denne Tid Oplysninger om hele Monarkiets (Kongeriget og Hertugdømmerne) Omsætning med Udlandet. Denne havde nemlig følgende Omfang (angiven i Millioner kroner):

I Aarene 1847 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862

Indførsel 86,0 94,4 101,6 113,7 126,6 136,6 130,2 101,4 119,6 124,8 133,0 132,8 Udførsel 61,6 69,2 64,6 78,2 79,6 69,0° 70,6 68,0 80,0 78,4 78,6 77,2

I Alt 147,6 163,6 166,2 191,9 206,2 205,6 200,8 169,4 199,6 203,2 211,6 210,0

Baade denne Oversigt over det samlede Monarkies Omsætning og den foran anførte over Kongerigets særlige Omsætning med Udlandet viser, at der i Tiden mellem de to slesvigske Krige var en livlig og stærk stigende Handelsomsætning med Udlandet.

Gaar man mere i det Enkelte med disse Data og undersøger, hvorledes Omsætningen fordeler sig mellem de enkelte Lande, springer det strax i Øjnene, at der efter Krigen 1848—50 er foregaaet en Forandring i Handelens Retning, at Hamborgs overvældende Indflydelse ved denne Tid er bleven standset i sin

Fremgang og endog trængt noget tilbage, navnlig af Handelen med England.

Kongeriget Danmarks Omsætning med England havde følgende Omfang i Millioner kroner:

I Aarene 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856

Indførsel .. 4,6 9,0 9,6 11,6 10,6 10,2 11,4 16,4 16,8 20,4 Udførsel... 9,4 15,0 18,4 17,0 12,2 14,8 14,6 16,4 15,4 10,8

I Alt 14,0 24,0 28,0 28,6 22,8 25,0 26,0 32.8 32,2 31,2

I Aarene 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863

Indførsel.. 20,6 14,1 17,6 18,0 21,6 19,0 22,6
Udførsel... 14,4 15,2 17,4 15,4 14,8 14,6 19,0

I Alt 35,0 29,3 35,0 33,4 36,4 33,6 41,6

Kongeriget Danmarks Omsætning med Hamborg var i Millioner kroner:

[blocks in formation]

Som det fremgaar af disse Tabeller steg Omsætningen med England fra 14 Mill. Kr. i 1847 til næsten 42 Mill. Kr. i 1863, medens Omsætningen med Hamborg i samme Tidsrum kun steg fra 12,4 Mill. Kr. til knap 18 Mill. Kr. Et fuldstændigere og nøjagtigere Udtryk for, hvorledes vor Handel i dette Tidsrum fordelte sig mellem de enkelte Lande, og de Forandringer, der heri ere foregaaede, haves af følgende Tabeller, der vise, efter hvilket Procentforhold vor Indførsel og Udførsel fordelte sig mellem alle de vigtigere Lande og Handelspladser. For Kortheds Skyld har man dog maattet begrændse sig til i stedet for alle de enkelte Aar at vælge nogle af de mere betegnende Tidspunkter.

5,6

Af den samlede Indførsel til Kongeriget Danmark kom

i Aarene 1847 1851 1852 1855 1856 1858 1861 1862

pCt. pCt. pCt. pCt. pct. pCt. pCt. pCt. fra Norge...

14,24 13,23 12,0

7,2
6,6

6,1 5,5 Sverige

6,4 5,7 5,5 4,6 5,6 Rusland

10,1 5,4 5,8 0,3 4,8 4,4 4,9 5,2 England

9,5 18,8 17,8 21,3 23,9 25,2 27,7 24,5 Hamborg

25,3 16,7 18,8 21,5 22,0 20,9 23,0 22,9 Altona

3,9 1,2 1,6 2,1 1,8 1,7 1,2 1,3 Lübeck... 3,2 8,4 5,3 4,3 3,5

2,1

1,9 Bremen, Hannover 1,5 1,5 2,0 1,2

1,3

1,5 1,7 1,6 - Preussen 4,1 3,4 3,0 7,0 3,6

2,9 5,8

6,7 Holland og Belgien 2,1 2,6 3,3 2,8 2,7 4,1 2,9 2,9 - Frankrig

2,7 2,0 2,0 1,1 1,3 1,1 1,1 0,9 - Spanien, Portugal 1,9 1,7 1,3

1,1

1,3

1,1 1,2 Island, Færøerne, Grønland...

5,3 4,8 4,2 3,6 3,4 4.8 3,2 3,2 - Dansk Vestindien 8,2 6,5 5,0

5,3 6,8

4,8 Amerika..

6,2 10,5
15,0 8,1

7,5 5,2 7,8 Asien og Afrika .. 0,6 0,6 1,8 1,2 1,2 1,6 1,3 1,4

2,7

1,4

5,7

6,5

7,9

37,2

1,7

Af den samlede Udførsel fra Kongeriget Danmark udgik

i A arene 1847 1851 1852. 1855 1856 1858 1861 1862

pCt. pCt. pct. pCt. pCt. pCt. pCt. pCt. til Norge..

26,6 33,8

32,4
16,5 19,2

14,5

17,1 16,0 Sverige

10,4 15,4 14,5 15,5 17,5 Rusland

1,4 2,0 1,4 0,1 1,6 1,4 0,8 0,8 England

41,2 42,9 39,3 34,0 46,8 38,3 41,2 Hamborg..

0,7 0,8 0,2 1,8 2,3 2,7 3,3 4,4 Altona

5,3
2,6 3,1

2,8 2,3 1,5 1,4 · Lübeck.

1,0 1,9 1,4 0,6 0,8 0,5 0,6 1,0 Bremen, Hannover 0,4 0,3 0,1 0,9 0,3

0,1 0,1 Preussen.

4,1
4,0 4,5

4,5 8,9 4,8 3,2 3,8 Holland og Belgien 8,3 3,2 3,8 13,2 4,9 5,6 8,5 4,3 Frankrig

3,3 0,4 0,8 0,9 0,7 0,9 1,3 0,4 - Spanien, Portugal

0,1
0,2

0,1 0,3 0,3 – Island, Færøerne, Grønland...

3,5 4,2 3,9 3,8 4,6 4,4 4,4 4,7 Dansk Vestindien 1,0 1,8 0,8

0,6 0,8 0,6

0,6

0,8 Amerika..

0,4

1,0

0,6 0,4 0,4 0,1 0,2 Asien og Afrika .. 0,3 0,4 0,3 0,5 0,2 0,7 0,1 0,4

0,2

0,2

0,3

0,1

1,7

Det vil af disse Tabeller bl. A. ses, at i Tidsrummet fra 1847 til 1862 tiltog Indførselen fra Hamborg omtrent i samme Forhold som Landets samlede Indførsel; Indførselen fra England

steg derimod betydeligt stærkere end den samlede Indførsel og kom saaledes til at indtage en stadig betydningsfuldere Plads i vor Indførselshandel; Indførselen fra de fleste andre lande tabte derimod i Betydning, og navnlig var det Indførselen fra Sverige, Norge, Lübeck, Rusland og Frankrig, der gik tilbage. I Ud. førselshandelen voxede især Hamborgs Betydning stærkt, hvad der maaske nærmest maa tilskrives den Omstændighed, at det i dette Tidsrum var i Jylland, at Opsvinget var stærkest. Udførselen til England var vel i Tiltagen, men ikke stærkere end Tilvæxten i den samlede Udførsel. Udførselen til Norge holdt ligeledes omtrent Skridt med den samlede Udførsel, derimod var der i Udførselen til Sverig et betydeligt Fremskridt. Allerede i Fyrretyverne havde de kjøbenhavnske Handlende begyndt at forsyne Syd-Sverig med enkelte Artikler, især Kaffe; men det var først i Halvtredserne og i Begyndelsen af Tredserne, at denne Handel begyndte at udvikle sig kraftigere og at faa en større Betydning. I Begyndelsen af Halvtredserne udførte vi aarlig til Sverig 1 à 11/2 Mill. Pd. Kaffe, 1/2 à 11/2 Mill. Pd. Sukker og ca. 50,000 Pd. Manufakturvarer; i Begyndelsen af Tredserne var denne Udførsel voxet til ca. 3 Mill. Pd. Kaffe, 4 à 5 Mill. Pd. Sukker og 100 à 150,000 Pd. Manufakturvarer, og i Begyndelsen af Halvfjerdserne var den voxet op til 4 à 5 Mill. Pd. Kaffe, 6 à ✓ Mill. Pd. Sukker og à 800,000 Pd. Manufakturvarer. Ogsaa Transithandelen med Landbrugsprodukter fra Sverig over Kjøbenhavn begyndte i Halvtredserne, men naaede dog ikke at faa nogen større Betydning; det er først i det næste Tidsrum efter 1864, at denne Forretning har antaget et saa overordentligt stort Omfang. Aaret 1854 er det første, i hvilket en større Mængde Landbrugsprodukter udførtes fra Sverig til Danmark; der udførtes da 260 Heste, 2,000 Stkr. Hornkvæg og 2,300 Tdr. Smør foruden nogle Partier Korn.

For at faa et samlet Overblik over de Forandringer, der ere foregaaede i Handelens Retning fra den Tid, da vor Handel atter begyndte at oplives, i Tyverne og indtil Tiden kort før Krigen 1864, skulle vi her meddele en Sammenstilling mellem

}

vor søværts Omsætning med Udlandet i Aaret 1826 og i Aaret 1862. Fra Kongeriget Danmark udførtes

i 1826

i 1862 til Norge

42,880 Tons Gods. 37,352 Tons Gods. Sverige

7,040

18,260 Rusland..

1,946

2,498 Finland.

412 Preussen.

7,544

5,892 England

21,872

103,478 Holland.

2,942

9,200 Frankrig.

700

694 - Spanien og Portugal.... 3,588

508
Nord-Amerika
(inkl. Dansk Vestindien) 364

774
- Syd-Amerika

1,066
andre oversøiske
Steder ...

1,474

272

i 1862
91,938 Tons Gods.
58,720
28,592

Til Kongeriget Danmark indførtes

i 1826 fra Norge..

54,500 Tons Gods. Sverige

14,136 Rusland.

5,056 Finland.

9,040 Preussen.

15,312 England

21,240 Holland..

1,714 Frankrig.

2,916 Spanien og Portugal . 6,300 Nord-Amerika

(inkl. Dansk Vestindien) 1,658 - Syd-Amerika ...... 1,110

andre oversøiske
Steder ...

400

49,592 257,034

3,992 2,254 3,624

6,944
4,964

2.036

Det vil heraf ses, at i de henved 40 Aar fra 1826 til 1862 var Danmarks Udførsel til Norge, Rusland, Frankrig, Spanien og Portugal aftagen eller dog ikke tiltagen, hvorimod Udførselen til Sverige var voxet til det dobbelte og Udførselen til England voxet til det 5-dobbelte. Af Danmarks Indførsels-Handel var kun Indførselen fra Frankrig, Spanien og Portugal mindre i 1862 end i 1826, Indførselen fra alle de andre Lande var derimod tiltagen; stærkest Tilvæxt viser Indførselen fra England,

« ForrigeFortsæt »