Billeder på siden
PDF
ePub

Forøgelsen i Virkemidler skyldes væsentligst Aktiekapitalens Udvidelse, da Indlaansbeløbene indtil Debr. 1876 omtrent have været stabile siden 1874, hvorimod de i 1877 ere blevne betydelig forøgede, dog samtidig med, at Kontoen „Diverse Kreditorer“ der ifølge Regnskaberne opløser sig i „personlige Konti i dansk Rigsmønt“ og „Korrespondenter i fremmed Valuta“ er gaaet ned med næsten det samme Beløb, som nu findes opført paa KontoKurant-Konto.

Omfanget og Beskaffenheden af Bankens Virksomhed betegnes ved følgende Status (i Millioner kroner) ved Udgangen af hvert Aar:

[blocks in formation]

Det vil ses, at til Udgangen af 1876 holdes Vexelportefeuillen og Udlaanene omtrent paa samme Punkt, medens den udvidede Virksomhed viser sig paa den i sig selv lidet oplysende Konto: Diverse Debitorer, der ved Udgangen af 1876 er naaet op til omtrent det samme Beløb som de specificerede Konti for Vexler og Udlaan tilsammen.

Provindsbankernes Antal er voxet betydeligt i disse Aar. I 1870 oprettedes 1 (i Hjørring), i 1871 3 (i Næstved, Aarhus og Holstebro), i 1872 9 (i Holbæk, Slagelse, Svendborg, Odense, Rudkjøbing, Ebeltoft, Herning, Ringkjøbing og Varde), i 1873 1 (i Lemvig), i 1874 5 (i Kjøge [2], Nyborg, Aarhus, Kolding) og i 1876 3 (Stege, Nykjøbing p. M. og Ribe)

- i Alt 22 Banker, hvoraf dog atter 1 (i Aarhus: Jydsk Handels- og LandbrugsBank) igjen er ophævet, men afløst af en Filial af Handelsbanken. Der fandtes saaledes i 1876 i Alt 36 Provindsbanker

*) Kontoen Kasse-Kredit opføres under Diverse Debitorer og dens Beløb

angives kun i Aars-, ikke Maanedsregnskaberne.

foruden 9 Filialer og 3 Bankkontorer af kjøbenhavnske Banker, tilsammen fordelte paa 33 Kjøbstæder (samt Herning); i 3 Kjøbstæder (Odense, Kolding og Aarhus) fandtes 3 Bankkontorer i hver, i 8 (Kjøge, Næstved, Slagelse, Hjørring, Aalborg, Randers, Vejle og Ribe) 2 i hver. For nogle enkelte af disse Banker savnes Beretninger i den foreliggende samlede Opgjørelse, der derhos kun gaar til Udgangen af det Bankaar, der er sluttet i 1875 (30 Juni, 30 Septbr., 30 Novbr. og 31 Debr. for de forskjellige Banker).

Hvorledes Bankernes Virkemidler ere blevne forøgede i Aarene 1871-75, fremgaar af efterstaaende Oversigt, sammenholdt med den tilsvarende S. 345, hvoraf til en lettere Sammenligning hidsættes Tallene for Aarene 1865 og 1870, omsatte til Kroner.

af

og Bik.

27,0

Bankernes Virkemidler 1865-77

(i Millioner Kr.) Kjøbenhavns Banker.

Provindsbanker. Antal Aktiekap. Ufund. Indlaanskap. Tils.

Antal af Aktiekap. Indog Sedler. i Ban- i Sparek.

i Alt. Banker*)

og laansBanker Res.-F. ker

Res.-F. kap.) 4 39,574

17,104 17,384 101,062 14 (+ 1) 4,748 ? 4 40,250 27,0

21,210

30,720 119,180 15 + 1) 6,366 12,476 4 46,040

28,176

36,184 137,400 16 (+ 1) 6,479 13,836 5 51,034

42,912 42,178 163,124 21 (+ 9) 7,718 18,390 6 65,279

43,072 180,690 27 (+11) 9,507 23,986 6

51,095

47,566 195,612 28 (10) 10,110 29,793 6 73,631

50,727

52,067 203,425 33 (+10) 16,168 33,299 6

45,574

54,215 200,886

1865 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 Juni 1877

45,339

27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0

69,951

74,097

[blocks in formation]

Sammenregnes Provindsbankerne med de kjøbenhavnske (inclus. Sparekassen og Bikuben), faaes saaledes følgende Stigning i Virkemidlerne: fra 1865—70 en Forøgelse fra ca. 106 til ca. 138 Mill. Kr., altsaa en Tilvæxt af 32 Mill. Kr. (30,1 pCt.), - fra 1870—75 en Forøgelse fra ca. 138 til ca. 253 Mill. Kr., altsaa en Tilväxt af 115 Mill. Kr. (83,3 pCt.). Forøgelsen fordeler sig saaledes paa

*) Det anførte Tal angiver de Provindsbanker, for hvilke der foreligger Be

retning for hvert Aar. Det i Parenthes tilføjede Tal angiver de kjøbenhavnske Bankers Filialkontorer, hvis Status er medtaget under Hovedbankerne.

Kjøbenhavns Banker. Sparek. & Bikuben.

Provindsbanker. 1865—70 4,782 Mill.Kr.= 5,7 pCt. 13,336 Mill.Kr.=76,7pCt.

? 1870—75 62,898 =71,1 - 21,347 = 69,5 30,625 Mill.Kr.=c. 162,6 pct.

Det ses

Den stærke Udvikling af Bankvirksomheden er i dette Tiaar særlig kommen Provindserne til Gode, hvor Udviklingen vistnok ogsaa i det første Femaar har været stærkest, maaske endog absolut, naar Sparekassen og Bikuben, overfor hvilke Provindssparekasserne maatte medtages, holdes ude af Betragtning. I det sidste Femaar har Forøgelsen derimod vel været absolut dobbelt saa stor i Kjøbenhavn, men en ikke ringe Del heraf falder paa de i Provindserne anbragte Filialer. endvidere, hvor stærk en Konkurrence Sparekassen og Bikuben have øvet mod de kjøbenhavnske Banker i Henseende til at drage Indlaan til sig; medens Indlaanene i begge Klasser ere lige store i 1865, voxe de i det første Femaar i hine med 13,3 Mill. Kr., medens Bankerne kun erholde 4,1 Mill. Kr. I de ti følgende Aar gjenoprettes Ligevægten og i 1873–74 faa Bankerne endog Forspringet; men derefter faa hine ikke blot al Forøgelsen, men disse gaa endog tilbage i en næsten tilsvarende Grad. Tagne under Et vise Indlaansbeløbene i Kjøbenhavn følgende Bevægelse:

[blocks in formation]

altsaa næsten fuldstændig Stilstand i de to sidste Aar*).

*) Til nærmere Belysning af Omsætnings- og Penge- (o: Kapital-) For

holdenes Udvikling i de sidste 6–7 Aar hidsættes følgende mere detaillerede, paa Bankernes offentliggjorte Maanedsbalancer byggede, Oversigt over Indlaanskapitalernes Størrelse i de sex kjøbenhavnske Hovedbanker (Filialerne medregnede) i Millioner kroner, hvorved maa bemærkes, at de stundom, som det vil ses, for December Maaned afvige endel fra den endelige Opgjørelse i Aarsregnskaberne. (Foruden Terminsmaanederne Juni og December er navnlig valgt et par af de ordent

Medens det samlede Omfang af Bankernes Vexelportefeuille og Udlaansfordringer selvfølgelig væsentlig er bestemt ved Omfanget af deres Virkemidler, fortjener det indbyrdes Forhold imellem disse forskjellige Dispositioner nogen Paaagtning. Den

ligvis mindst bevægede Maaneder med særligt Hensyn til at faa Aarets baade Maximum og Minimum):

[blocks in formation]

17,553

77,758 71,635

18,683

80,726 94,305 98,321

22,436 17,083 17,707

101,977

111,353

31,634

23,877

27,402

19,737 20,186 20,753

17,137 1871. Jan. 9,586 26,723 2,301 15,897

16,526 61,447 Juni 12,680 9,735 22,415 4,332 15,849

16,390 58,986 Oktbr. 18,386 10,534 28,920 13,228

18,057 Dcbr. 18,274 10,553 28,827 6,614 17,511

21,731 1872. Jan.

10,330 32,061 4,186 18,700 19,664 74,611 Juni 24,556 13,188 37,744

4,967 18,836 19,179 Oktbr. 28,079 14,302 | 42,381 9,848 21,100 20,976 Dcbr. 35,020 14,176 49,266 7,619 | 20,698

21,481 1873. Febr. 23,677 17,132 40,809 3,366 22,495

89,106 Juni 19,702 18,909 38,611 11,739 24,300

91,733 Oktbr. 20,253 19,103 39,356 18,847 26,067 Dcbr.

25,156

21,583 | 46,739 11,130 24,962 18,109 100,940

21,880 22,994 44,874 1874. Jan.

8,677 26,120

18,337 98,008 Marts 18,691 22,509 41,200 9,940 26,784

18,863

96,787
Juni
25,674 24,015 49,689 || 16,935 | 25,858

18,871
Juli
55,511 | 10,515

113,165

110,121 Oktbr. 26,023 | 23,047 49,070 || 13,126 | 27,739

113,378 Dcbr. 26,196 | 23,238 49,434 | 16,379 26,812

20,241

112,382 1875. Jan.

27,146 25,152 52,298 | 11,346 28,497 Marts

115,073 24,260 25,338 49,598 15,772 29,596

20,107

122,440 Maj

26,824 56,090 16,629 | 29,726
Juni

25,785 | 26,655 52,440 | 22,139
Juli
23,625 24,923 48,548 | 17,370 31,257

116,573 Oktbr.

124,913 24,702 22,510 47,212 26,302 31,761

19,648 Dcbr.

124,170 30,016 20,340 50,356 21,747 31,387

20,680

120,866 1876. Jan. 27,939 21,840 49,779 18,813 32,680 19,594 Marts 23,922 45,022 17,802 33,345 19,661

115,830

121,321 Мај. 24,993 25,009 50,002 | 18,154 33,647 Juni

120,523 23,871 24,754 48,625 19,616 33,282

19,000
Juli
24,890 25,846 50,736 14,209 34,420

118,388 Oktbr.

123,324 24,584 24,505 49,089 19,807 34,636

19,792 Dcbr. 23,277 22,205 45,482 24,715 34,090

20,125 124,412

124,655 1877. Jan. 27,980 23,512 51,492 | 17,900 35,440

121,201 Marts 25,215 22,729 47,944 16,258 37,305

32,794
Maj
22,979 55,773 | 23,670 37,586

19,172

136,201 Juni 25,541 21,331 46,872 23,445 36,581

18,793 125,691 Det vil strax falde i Øjnene, at, medens de egentlige Indlaans- og Sparekasse-Konti udvise en meget jævn og rolig Bevægelse, er Be

29,266

29,316

19,995 19,510 19,398

123,405

21,100

19,518

19,223

19,823 19,694

samlede Portefeuille af Rigsmøntvexler, der i 1865 for hele Landet

næppe har været stort over 20 Mill. Kr. og i 1870 var 35 Mill. Kr., var i 1875 stegen til over 69 Mill. Kr. det Nærmeste fordoblet i de sidste fem Aar. Forøgelsen er

altsaa paa

vægelsen saa vel paa Folio- og Konto-Kurant- som paa Diverse Kreditorers Konto særdeles springende. Dette er for saa vidt i sin Orden, som de førstnævnte Konti betegne den regelmæssige Opsparing af nye Kapitaler, Folio og Konto-Kurant-Kontoen derimod selve Bevægelsen i Omsætnings- og Forretningsforholdene: de midlertidig ledige, disponible Kapitalbeløb. Jævnfører man imidlertid denne Konto med „Diverse Kreditorer“, vil det næppe undgaa Opmærksomheden, at der ikke sjæl. dent til en pludselig Opgang paa den ene Konto svarer en Nedgang paa den anden og omvendt, hvad der kunde synes at tyde paa en Ompostering, hvorved et større Beløb føres over fra den ene til den anden Konto (jf. saaledes Forandringerne paa disse to Konti fra Oktbr. til Dobr. 1873, fra Juni til Juli 1874, fra Maj til Juni 1875). Hvad særlig Kontoen „Diverse Kreditoreromfatter, er det for Udenforstaaende naturligvis umuligt at vide, og Betydningen af denne Kontos stærke Fremväxt i disse Aar lader sig derfor ikke nærmere forklare. Det er dog foran antydet, at denne vistnok for en Del hænger sammen med Privatbankens Jernbaneanlæg, og det tør vistnok yderligere antages, at den i de senere Aar oftere omfatter udenlandske Laan, som Bankerne under den herskende Pengemangel ere blevne nødsagede til at optage. Betegnende er det saaledes, at Kontoen fra August til Oktober 1875 pludselig stiger med 10 Mill. Kr. (fra 16,19 til 26,30 Mill. Kr.) for derefter atter langsomt gjennem Maanederne Novbr. til April at synke til. bage med det samme Beløb (April 1876: 15,81 Mill. Kr.); at den derefter atter fra August til November 1876 forøges med næsten 12 Mill. Kr. (fra 12,37 til 24,26 Mill. Kr.) for atter i Løbet af Jan-Febr. at aftage med henved 8 Mill. Kr. (til 16,5 Mill. Kr.), hvorefter Kontoen paa Ny ved Udgangen af Maj 1877 er stegen til 23,67 Mill. Kr. Dette synes at

men som mere end en Formodning kan det selvfølgelig ikke fremsættes —, at Bankerne i de sidste Aar for at kunne fyldestgjøre de Krav, der i Terminerne stilles til dem, have maattet optage Laan i Udlandet under den ene eller den anden Form. Skulde denne Formodning være rigtig, vilde det Anførte være et betydningsfuldt Vidnesbyrd om, hvor trykkede og lidet sunde vore Penge- og Kreditforhold siden 1874 have været og tildels endnu bestandig ere.

At den indenlandske Kapitalsamling i ethvert Tilfælde har været overmaade svag i disse sidste Aar, fremgaar tilstrækkeligt af den foranstaaende Oversigt og vil tydeligere springe i Øjnene ved følgende Tal, der angive det samlede Beløb af egentlige Indlaan og SparekasseIndskud i de kjøbenhavnske Banker (inclus. Sparekassen og Bikuben) ved Udgangen af hvert Aar (hvorved dog maa erindres, at Adskillelsen imellem egentlige Indlaan og Folio eller Konto-Kurant neppe fastholdes strengt af samtlige Banker:

tyde paa

« ForrigeFortsæt »