Billeder på siden
PDF
ePub

Α. D. 33.

Α. D. 33.

ACTS ΙΙ. 4-14.

other divers kinds of tongues; to an Parthians, and Medes, and Elamites, other the interpretation of tongues ; and the dwellers in Mesopotamia, and in But all these worketh that one and Judæa, and Cappadocia, in Pontus, and the self-same Spirit, dividing to every Asia, man severally as he will, i Cor. xii.

VER. 10. 10, 11. In the law it is written, with men of other tongues and other | και τα μέρη της Λιβύης της κατά Κυρή

Φρυγίαν τε και Παμφυλίαν, Αίγυπτον, lips will I speak unto this people ; νην, και οι επιδημούντες Ρωμαίοι, Ιουδαίοι and yet for all that will they not

τε και προσήλυτοι, hear me, saith the Lord. Wherefore tongues are for a sign, not to them Phrygia, and Pamphylia, in Egypt, that believe, but to them that believe and in the parts of Libya about Cyrene, not: but prophesying serveth not for and strangers of Rome, Jews and prothem that believe not, but for them selyles, which believe, xiv. 21, 22,

VER. 11.

Κρήτες και "Αραβες, ακούομεν λαλούνVER. 5.

των αυτών ταϊς ημετέραις γλώσσαις τα "Ησων δε εν Ιερουσαλήμ κατοικούντες μεγαλεία του Θεού. Ιουδαίοι, άνδρες ευλαβείς, από παντός έθ Cretes and Arabians, we do hear νους των υπό τον ουρανόν.

them speak in our tongues b the wonder. And there were dwelling at Jerusalem ful works of God. Jews, devout men, out of every nation a See on ver. 4. clause 2. under heaven.

b God also bearing them witness,

both with signs and wonders, and VER. 6.

with divers miracles, and gifts of the Γενομένης δε της φωνής ταύτης, συνήλθε | Holy Ghost, according to his own το πλήθος, και συνεχύθη: ότι ήκουον εις | will? Heb. ii. 4. καστος τη ιδία διαλέκτω λαλούντων αυτων.

VER. 12. Now when this was noised abroad,

Εξίσταντο δε πάντες και διηπόρους, the multitude came together, and were

άλλος προς άλλος λέγοντες: αν θέλος t coufounded, a because that every man

τούτο είναι και heard them spegk in his own language.

And they were all amazed, and were

in doubt, saying one to another, What • Gr. voice was made.

meaneth this? + Or, troubled in mind. . See on ver. 4. clause 2.

VER. 13.

"Ετεροι δε χλευάζοντες έλεγαν: “Οτι VER. 7.

γλεύκους μεμεστωμένοι εισί. 'Εξίσταντο δε πάντες και εθαύμαζον, Others mocking said, a These men are λέγοντες προς αλλήλους: Ούκ ιδού πάντες full of new wine. αυτοί είσιν οι λαλούντες Γαλιλαίοι;

a And be not drunk with wine, And they were all amazed and mar- wherein is excess ; but be filled with velled, saying one to another, Lehold, the Spirit; Eph. v. 18. are not all these which speak Galilæans ?

VER. 14.
VER. 8.

Σταθείς δε Πέτρος συν τοϊς ένδεκα,
Και πώς ήμεϊς ακούομεν έκαστος τη | επήρε την φωνήν αυτού, και αποφθέγξατο
ιδία διαλέκτων ημών έν ή εγεννήθημεν; αυτούς "Ανδρες Ιουδαίοι, και
And how hear we every man in pur

κούντες Ιερουσαλήμ άσαντες, τούτο υμίν oun tongue, wherein we were born?

γνωστόν έστω, και ενωτίσασθε τα βήματά

μου" VER. 9.

But Peter, standing up with the Πάρθοι και Μήδοι και 'Ελαμίται, και | eleven, lifted up his voice, and said unto οι κατοικούντες την Μεσοποταμίαν, 'Ιου- | them, Yo men of Juda, and all ye that δαίαν τε και Καππαδοκίαν, Πόντου και την | deli at Jerusalem, be this known unto 'Ασίαν,

you, and hearken to my words:

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors]

the day.

.

σονται.

heavens and in the earth, blood, and VER. 15.

fire, and pillars of smoke, Joel ii. 30. Ου γας, ως υμείς υπολαμβάνετε, ούτοι μεθύουσιν έστι γαρ ώρα τρίτη της

VER. 20. ημέρας.

Ο ήλιος μεταστραφήσεται εις σαότος, For these are not drunken, ας Je sup- και η σελήνη εις αίμα, πριν και ελθείν την pose, seeing it is but the third hour of ήμέραν Κυρίου την μεγάλην και επιφανή.

a The sun shall be turned into darkVER. 16.

ness, and the moon into blood, before that 'Αλλα τούτό έστι το ειρημένον διά τού | great and notable day of the Lord come: προφήτου Ιωήλ.

a The sun shall be turned into darkBut this is that which was spoken by ness, and the moon into blood, before the prophet Joel ;

the great and the terrible day of the

LORD come, Joel ii. 31.
VER. 17.
Και έσται εν ταϊς ίσχάταις ημέραις,

VER. 21. λέγει ο Θεός, εκχεώ από του πνεύματος Και έσται, πώς θς αν επικαλέσηται το μου επί πάσαν σάρκα και προφητεύσου- όνομα Κυρίου, σωθήσεται. σιν οι υιοί υμών, και αι θυγατέρες υμών,

a And it shall come to pass, that thoκαι οι νεανίσκοι υμών δράσεις όψονται, και

soever shall call on the name of the Lord οι πρεσβύτεροι υμών ενύπνια ενυπνιασθη- | shall be saved.

a And it shall come to pass, that * And it shall come to pass in the last whosoever shall call on the name of days, saith God, I will pour out of my the Lord shall be delivered : for in Spirit upon all flesh: and your sons and

mount Zion and in Jerusalem shall be your daughters shall prophesy, and your deliverance, as the Lord hath said, young men shall see visions, and your old and in the remnant whom the LORD men shall dream dreams;

shall call, Joel ii. 32. a And it shall come to pass afterward, thut I will pour out my Spirit

VER. 22. upon all flesh; and your sons and your

"Ανδρες Ισραηλίται, ακούσατε τους λόdaughters shall prophesy, your old

γους

τούτους: 'Ιησούν τον Ναζωραίον, άνδρα men shall dream dreams, your young | από του Θεού αποδεδειγμένον εις υμάς, men shall see visions, Joel ii. 28.

δυνάμεσι και τέρασε και σημείοις οίς

εποίησε δι' αυτού ο Θεός εν μέσω υμών, VER. 18.

καθώς και αυτοι οίδατε, Καί γε, έσι τους δούλους μου και εαι τας δούλας μου εν ταις ημέραις εκείναις

Ye men of Israel, hear these words; εκχεώ από του πνεύματός μου, nai

a Jesus of Nazareth, ba man approved προφη.

of God among you by miracles and won

ders and signs, which God did by him in a And on my servants an 1 on my hand- the midst of you, as ye yourselves also maidens I will pour out in those days of know : my Spirit ; and they shull prophesy:

a See on Matt, ii. ver. 23. clause 1. a And also upon the servants and b See on Matt. iv. ver. 23. clause 4. upon the handmaids in those days ver. 24. clauses 46. and xi. ver. 5. will I pour out my Spirit, Joel ii. 29. clauses 1-4. VER. 19.

VER. 23. Και δώσω τέρατα εν τω ουρανώ άνω, και σημεία επί της γης κάτω, αίμα και

Τούτον τη ωρισμένη βουλή και προγνώ

σει του Θεού έκδοτον λαβόντες, διά χειρών σύρ και ατμίδα καπνού.

ανόμων προσπήξαντες ανείλετε: a And I will shew wonders in heaven above, and signs in the earth beneath ; minate counsel and foreknowledge of

a Him, being delivered by the deterblood, and fire, und vapour of smoke:

God, ye have taken, band by wicked a And I will shew wonders in the hands have crucified and slain :

τεύσουσι

A. D. 33.

ACTS II. 23–28.

A. D. 33.

[ocr errors]

of it.

a See on Matt. xxvi. ver. 24. clause 1. | bath raised from the dead; whereof

b See on Matt. xvi. ver. 21. clause 1. we are witnesses, Acts üi. 15. Forand uvii. ver. 35. clause 1.

asmuch then as the children are par

takers of flesh and blood, he also him. VER. 24.

self likewise took part of the same : "ον ο Θεός ανέστησε, λύσας τας αδίνας | that through death he might destroy του θανάτου, καθότι ουκ ήν δυνατόν κρα- | him that had the power of death, that τεϊσθαι αυτόν υπ' αυτώ.

is the devil, Heb. ii. 14. See also on Whom God hath raised up, having John ii. ver. 19. clause 3. loosed the pains of death: b because it was not possible that he should be holden

VER. 25.

Δαβίδ γαρ λέγει εις αυτόν: Προωρώμην *But ye denied the Holy One and | τον Κύριον ενώπιόν μου διά παντός, ότι εκ the Just, and desired a murderer to be dettão jou totiv, iva ran oudsub. granted unto you; And killed the a For David speaketh concerning him, Prince of life, whom God hath raised I foresaw the Lord always before my face; from the dead : whereof we are wit- for he is on my right hand, that I should nesses, Acts iii. 14, 15. Unto you not be moved: first, God having raised up his Son Jesus, sent him to bless you, in turn-fore me : because he is at my right

a I have set the LORD always being away every one of you from his hand, I shall not be moved, Psal. xvi.8. iniquities, 26. Him God raised up the third day, and shewed him open

VER. 26. ly; Not to all the people, but unto witnesses chosen before of God, even nyaaniáoato i gãosé pou čri dè xal in

Διά τούτο ευφράνθη η καρδία μου, και to us, who did eat and drink with him after he rose from the dead, x.

σάρξ μου κατασκηνώσει επ' ελπίδα " 40, 41. Because he hath appointed a Therefore did my heart rejoice, and a day in the which he will judge the my tongue was glad; moreover also my world in righteousness, by that man flesh shall rest in hope, Psal. xvi. 9. whom he hath ordained : whereof he a Therefore my heart is glad, and bath given assurance unto all men, in my glory rejoiceth; my flesh also shall that he hath raised him from the dead, rest in bope, Psal. xvi. 9. xvii. 31. Paul, an apostle, (not of men, neither by man, but by Jesus

VER, 27. Christ, and God the Father, who raised him from the dead ;) Gal. i. 1. eis adou, oude Schools tòx öción rou ideño

Οτι ουκ εγκαταλείψεις την ψυχήν μου Which he wrought in Christ, when he raised him from the dead, and set

διαφθοράν. . him at his own right hand in the hea a Because thou wilt not leave

my

soul venly places, Eph. i. 20. And to wait in hell, neither wilt thou suffer thine for his Son from heaven, whom he Holy One to see corruption. raised from the dead, even Jesus, which delivered us from the wrath to

a For thou wilt not leave my soul in come, 1 Thess. i. 10. Now the God hell; neither wilt thou suffer thine of peace, that brought again from the Holy One to see corruption, Psal. dead our Lord Jesus, that great Shep

xvi. 10. herd of the sheep, through the blood

VER. 28. of the everlasting covenant, Heb. xiii. 'Εγνώρισας μοι οδούς ζωής: πληρώσεις 20. See also on Matt. xvi. ver. 21. pe supporting uità TOÜ o goromo tou. elause 3.

a Thou hast made known to me the I will ransom them from the power of the grave; I will redeem them ways of life; thou shalt make me full of from death : O death, I will be thy joy with thy countenance. plagues ; O grave, I will be thy de : Thou wilt show me the path of struction: repentance shall be hid life; in thy presence is fulness of from mind eyes, Hos. xii. 14. And joy; at thy right band there are pleakilled the Prince of life, whom God sures for evermore, Psal. xvi. 11.

VOL. II.

2 B

A. D. 33.

ACTS 11. 29–34.

A. D. 33.

Gr. I may.

not left in hell, neither his flesh did see VER. 29.

corruption. "Ανδρες αδελφοί, εξόν είσεϊν μετά παρ a And as concerning that he raised ρησίας προς υμάς περί του πατριάρχου Δα- him up from the dead, που no more Είδ, ότι και ετελεύτησε και ετάφη και το | to return to corruption, he said on μνήμα αυτού έστιν εν ημίν άχρι της ημέρας | this wise, I will give you the sure ταύτης. .

mercies of David. Wherefore he saith Men and brethren, let me freely also in another psalm, Thou shalt not speak unto you of the patriarch David, suffer thine Holy One to see corrupthat he is both dead and buried, and his tion. For David, after he had served

his own generation by the will of sepulchre is with us unto this day.

God, fell on sleep, and was laid unto his fathers, and saw corruption; But

he whom God raised again saw no VER. 30.

corruption, Acts xiii. 34-37. Προφήτης ούν υπάρχων, και ειδώς ότι

VER. 32. όρκω ώμοσεν αυτώ ο Θεός, εκ καρπού της οσφύος αυτού το κατά σάρκα αναστήσειν Τούτον, τον Ιησούν, ανέστησεν ο Θεός, τον Χριστόν, καθίσαι επί του θρόνου αυ- ού παντες ήμεϊς εσμεν μάρτυρες. TOU

a This Jesus hath God raised up, a Therefore being a prophet, band whereof we all are witnesses. knowing that God hath sworn with an

• See on ver. 24. clause 1. oath to him, that with the fruit of his See on Luke xxiv. ver. 48. toins, Caocording to the flesh, d he would raise up Christ to sit on his throne;

VER. 33. a Men and brethren, this Scripture Tỷ lệ củy Toũ Đoũ Upass, a TT must needs have been fulfilled which | επαγγελίας του αγίου πνεύματος λαβών the Holy Ghost by the mouth of Da- παρά του πατρός, εξέχεε τούτο ούν υμείς vid apake before concerning Judas, | βλέπετε και ακούετε. which was guide to them that took a Therefore, being by the right hand of Jesus, Acts i. 16. Now these be the God eralted, band having received of last words of David, David the son of the Father the promise of the Holy Jesse said, and the man who was Ghost, che hath shed forth this, which raised up on high, the anointed of the ye now see and hear. God of Jacob, and the sweet psalmist a See on Matt. xi. ver. 27. clause 1. of Israel, said, The Spirit of the LORD b See on John xiv. ver. 16. clause .. spake by me, and his word was in my c And they of the circumcision which tongue, 2 Sam. xxiii. 1, 2. See also believed were astonished, as many as on Matt. xxii. ver. 44.

came with Peter, because that on the b See on Matt. i. ver. 1. clause 2. Gentiles also was poured out the gift

<Concerning his Son Jesus Christ of the Holy Ghost, Acts :. 45. But our Lord, which was made of the after that the kindness and love of seed of David according to flesh; God our Saviour toward man appearAnd declared to be the Son of God ed, Not by works of righteousness with power, according to the Spirit which we have done, but according of holiness, by the resurrection from to his mercy he saved us, by the the dead : Rom. i. 3, 4. See also on washing of regeneration, and renewJohn i. ver. 1. clause 3.

ing of the Holy Ghost; Which he a See on Matt. ii. ver. 2. clause 1. shed on us abundantly through Jesus

Christ our Saviour, Tit. üi. 46. VER. 31. Προϊδών ελάλησε περί της αναστάσεως

VER. 34. του Χριστού, ότι ου κατελείφθη και ψυχή Ου γαρ Δαβίδ ανέβη εις τους ουρανούς αυτού εις άδου, ουδε ή σαρξ αυτού είδε λέγει δε αυτός: Είπεν ο κύριος τω Κυρίου διαφθοράν.

μου, κάθου εκ δεξιών μου, * He seeing this before spake of the re For David is not ascended into the surrection of Christ, that his soul was heavens: a but he saith himself, The

A, D. 33.

ACTS II. 34-39.

A. D. 33.

LORD soid unto my Lord, Sit thou on | αμαρτιών και λήψεσθε την δωρεάν του my right hand,

αγίου Πνεύματος: a See on Matt. xxii. ver. 44.

Then Peter said unto them, * Repent,

band be baptized every one of you in VER. 35.

The name of Jesus Christ, for the re*Bees av fã Toùs ix@qo's sou imonódoor mission of sins, d and ye shall

receive the των ποδών σου.

gift of the Holy Ghost. Until I make thy foes thy footstool.

a See on Matt. iii. ver. 2. clause 1.

b See on Matt. iii. ver. 6. clause 1. VER. 36.

c See on Matt. vi. ver. 12. clause 1. 'Ασφαλώς oύν γινωσκέτω πάς οίκος Ισ

a See on John vii. ver. 39. clauses

1, 2. ραήλ, ότι Κύριον και Χριστόν αυτόν ο Θεός εποίησε, τούτον τον Ιησούν δν υμείς έσταυ

VER. 39. ρώσατε. .

Υμίν γάρ έστιν και επαγγελία και τους

τέκνοις υμών, και πάσι τοίς εις μακράν, Therefore let all the house of Israel | όσους αν προσκαλέσηται Κύριος ο Θεός know assuredly, that God hath made mpãr. that save Jesus, whom ye

have crucified,

a For the promise is unto you, and to both Lord and Christ.

your children, band to all that are afar • See on Luke iv. ver. 18. clause 2. off, ceven as many as the Lord our God

shall call. VER. 37.

a Ye are the children of the pro'Ακούσαντες δε κατενύγησαν τη καρδία, | phets, and of the covenant which God είπόν τε προς τον Πέτρον και τους λοιπούς | made with our fathers, saying unto αποστόλους· τί ποιήσομεν, άνδρες άδελ- Abraham, And in thy seed shall all por;

the kindreds of the earth be blessed, a Now when they heard this they were

Acts iii. 25. And I will establish my

covenant between me and thee, and pricked in their heart, and said unto Peter and to the rest of the apostles, thy seed after thee, in their generaMen and brethren, what shall we do?

tions, for an everlasting covenant, to

be a God unto thee, and to thy seed a And when he is come, he will re- after thee, Gen. xvii. 7. And I will prove the world of sin, and of righ- give them one heart, and one way, teousness, and of judgment : Of sin, that they may fear me for ever, for because they believe not on me, John the good of them, and of their chilXvi. 8, 9.

dren after them: And I will make an b And he fell to the earth, and heard everlasting covenant with them, that a voice saying unto him, Saul, Saul, I will not turn away from them to do why persecutest thou me? And he them good; but I will put my fear in said, Who art thou, Lord? And the their hearts that they shall not depart Lord said, I am Jesus whom thou per- from me, Jer. xxxii. 39, 40. secutest : it is hard for thee to kick

And they ofthe circumcision which against the pricks. And he trembling believed were astonished, as many as and astonished, said, Lord, what wilt came with Peter, because that on the thou have me to do? And the Lord said Gentiles also was poured out the gift unto him, Arise, and go into the city, of the Holy Ghost, Acts x. 45. I was and it shall be told thee what thou in the city of Joppa praying: and in must do, Acts ix. 4–6. Then he a trance † saw a vision, À certain called for a light, and sprang in, and vessel descend, as it had been a great came trembling, and fell down before sheet, let down from heaven by four Paul and Silas : And brought them corners: and it came even to me: out, and said, Sirs, what must I do

Upon the which when I had fastened to be saved ? xvi. 29, 30.

mine eyes, I considered, and saw

fourfooted beasts of the earth, and VER. 38.

wild beasts, and creeping things, and nérços de ion após autoúe• Mitavou - fowls of the air. And I heard a voice σατε, και βαπτισθήτω έκαστος υμών επί saying unto me, Arise, Peter; slay σω ονόματι Ιησού Χριστού εις άφεσιν and eat. But I said, Not so, Lord:

« ForrigeFortsæt »