Billeder på siden
PDF
ePub

A. D.33.
LUKE XXII. 34-41.

A. D. 33. for them which despitefully uše you, with vinegar, and put it upon hyssop, and persecute you ; Matt. v. 44. and put it to his mouth, John xix. 29.)

VER. 37.
VER. 35.

Και λέγοντες: Ει συ ει ο βασιλεύς των Και είστόκει ο λαός θεωρών. Εξεμυκτή- Ιουδαίων, σώσον σεαυτόν. ριζον δε και οι άρχοντες συν αυτοίς, λέγοντες 'Aλλους έσωσε, σουσάτω εαυτόν, εί ου

And saying, If thou be the king of the τός έστιν ο Χριστός και του Θεού εκλεκτός.

Jews, suve thyself, And the people stood beholding. a And

VER. 38. the rulers also with them derided him,

"Ην δε και επιγραφή γεγραμμένη επ' αυsaying, He saved others; let him sane τα γράμμασιν Ελληνικούς και Ρωμαϊκούς himself, if he be Christ, the chosen of

και Εβραϊκούς. ΟΥΤΟΣ ΕΣΤΙΝ Ο ΒΑΣΙGod.

ΛΕΥΣ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ. . [And sitting down, they watched

And a superscription also was written him there ; And they that passed by and Hebrew,

- This is THE KING

over him in letters of Greek, and Latin, reviled him, wagging their heads, OF THE JEWS. And saying, Thou that destroyest the temple, and buildest it in three

days, [And set up over his head his accusasave thyself. If thou be the Son of tion written, THIS IS JESUS THE God, come down from the cross. KING OF THE JEWS, Matt. xxvii. Likewise also the Chief Priests mock- 37. And the superscription of his ing him, with the Scribes and elders, accusation was written over, THE said, He saved others, himself he can

KING OF THE JEWS. Mark X. not save. If he be the King of Israel, 26. And Pilate wrote a title, and put let him now come down from the it on the cross. And the writing was cross, and we will believe him. He JESUS OF NAZARETH THE trusted in God : let him deliver him KING OF THE JEWS, John xx. 19.] now, if he will bave him: for he said, a See on Matt. ii. ver. 2. clause 1. I am the Son of God, Matt. xxvii. 36.

VER. 39. 39-43. And they that passed by Είς δε των κρεμασθέντων κακούργων railed on him, wagging their heads, Baao pípsi aitò, péymy ei où to and saying, Ah, thou that destroyest Xpistos, cãsov Plautò cal apãs. the temple, and buildest it in three days, Save thyself, and came down

And one of the malefactors which froin the cross. Likewise also the

were hanged railed on him, saying, If Chief Priests, mocking, said

thou be Christ, save thyself and us.

among themselves with the Scribes, He saved [The thieves also which were cruothers; himself he cannot save. Let cified with him, cast the same in his Christ the King of Israel descend teeth, Matt. xxvii. 44. And they now from the cross, that we may see that were crucified with him reviled and believe, And they that were cru- him, Mark w. 32.] cified with him reviled him, Mark xv. 29–32.]

VER. 40. a See on Matt. xxvii. ver. 39-41. Αποκριθείς δε ο έτερος επετίμα αυτό,

λέγων: Ουδε φοβή σύ τον Θεόν, ότι αν τα VER. 36.

αυτώ κρίματι εί; ; 'Ενέπαιζαν δε αυτώ και οι στρατιώται, But the other answering rebuked him, por esxóusvo, val gos tpor péportes saying, Dost not thou fear God, seeing αυτώ,

thou art in the same condemnation ? And the soldiers also mocked him,

VER. 41. coming to him, and offering him vinegar, Kal npsię uży Sinaiwse agua yes, woo

[They gave him vinegar to drink | επράξαμεν, απολαμβάνομεν ούτος δε ουδέν mingled with gall, Matt. xxvii. 34. ÄTITOV Tpage. And they gave him to drink wine And we indeed justly; for we receive mingled with myrrh, Mark xv. 23. the due rewurd of our deeds: a but this Now there was set a vessel full of man hath done nothing amiss, vinegar : and they filled a spunge a See on vet. 22.

[ocr errors]

1, 2.

[ocr errors]

A. D. 33.
LUKE XXIII. 42-47.

A. D. 33.
VER. 42.

was darkness over the whole land

until the ninth hour, Mark x. 35.} Και έλεγε τω ΙησούΜνήσθητί μου, Κύ

* See on Matt. xxvii.ver. 45. clause 2. ριε, όταν έλθης εν τη βασιλεία σου. And he said unto Jesus, a Lord, re

VER. 45. member me when thou comest into thy

Και εσκοτίσθη ο ήλιος, και εσχίσθη το kingdom.

καταπέτασμα του ναού μέσον. . a See on Matt. xxiii. ver. 8. clause 2.

, a And the sun was darkened, and the b See on Matt. i. ver. 2. clause 1.

veil of the temple was rent in the midst.

[And, behold, the veil of the temVER. 43.

ple was rent in twain from the top to Kai siwn aútã ó 'Ingoûç 'Apno néyou the bottom ; and the earth did quake, rob, shpespor pet' lmoù lon in rã mapa- and the rocks rent, Matt. xxvii. 51. deioq.

And the veil of the temple was rent

in twain from the top to the bottom, And Jesus said unto him, a a Verily 1

Mark xv. 38.] say unto thee, To-day shalt thou be

a See on Matt. xxvii. ver. 51. with me in paradise. a See on Matt. vi. ver. 7. clauses

VER. 46.

Και φωνήσας φωνή μεγάλη ο Ιησούς, b I will come again, and receive time" Tiátep, els xsīpás cov napadécouas you unto myself; that where I am,

το πνεύμα μου. Και ταύτα είπών εξέπνευthere ye may be also, John xiv. 3. Father, I will that they also, whom

And when Jesus had cried with a loud thou hast given me, be with me where voice, he said, Father, into thy hands I I am; that they may behold my glory, commend my spirit ; and having said which thou hast given me : for thou thus, he gave up the ghost. lovedst me before the foundation of

[And about the ninth hour Jesus the world, xvii. 24. We are con cried with a loud voice, saying, Eli, fident, I say, and willing rather to Eli, lama, sabachthani? that is to say, be absent from the body, and to be My God, my God, why hast thou forpresent with the Lord, 2 Cor. v. 8. saken me? Jesus, when he had cried For I am in a strait betwixt two, again with a loud voice, yielded up having a desire to depart, and to be the ghost, Matt. xxvii. 46. 50. And with Christ; which is far better, at the ninth hour, Jesus cried with a Phil. i. 23.

loud voice, saying, Eloi, Eloi, lama • How that he was caught up into sabachthani ? which is, being interparadise, and heard

unspeakable preted, My God, my God, why hast words, which it is not lawful for a thou forsaken me? And Jesus cried man to utter, 2 Cor. xii. 4.

He that with a loud voice, and gave up the hath an ear, let him bear what the ghost, Mark xv. 34. 37. When Jesus Spirit saith unto the churches ; To therefore had received the vinegar, be him that overcometh will I give to said, It is finished : and he bowed eat of the tree of life, which is in the his head, and gave up the ghost, John midst of the paradise of God, Rev. ii.7. xix. 30.] VER. 44.

VER. 47. "Ην δε ώσει ώρα έκτη, και σκότος έγένετο ιδών δε και εκατόνταρχος το γενόμενοι, εφ' όλην την γην, έως ώρας εννάτης. εδόξασε τον Θεόν, λέγων· "Οντως ο άνθρω

And it was about the sixth hour, rund | Toç ouros díxonos bv. there was a darkness over all the earth

Now when the centurion saw what until the ninth hour.

was done, he glorified Gul, saying, Cer* Or, land,

tainly this was a righteous man. [Now from the sixth hour there [Now when the centurion, and they was darkness over all the land unto that were with him, watching Jesus, the ninth hour, Matt. xxvii. 45. And saw the earthquake, and those things when the sixth hour was come, there that were done, they feared greatly.

A. D. 39.

LUKE XXIII. 47-54.

A. D. 33.

saying, Truly, this was the Son of God, This man went unto Pilate, and begMatt. xxvii. 54. And when the centu- ged the body of Jesus. rion, which stood over against him, [He went to Pilate, and begged the saw that he so cried out, and gave up body of Jesus, Matt. xxvii.

58. Came the ghost, he said, Truly this man was and went in boldly unto Pilate, and the Son of God, Mark xv. 39.] craved the body of Jesus, Mark xv. VER. 48.

43. Besought Pilate that he might Και πάντες οι συμπαραγενόμενοι όχλοι πίτ. 38.)

take away the body of Jesus, John επί την θεωρίαν ταύτην, θεωρούντες τα

VER. 53. γενόμενα, τύπτοντες εαυτών τα στήθη

Και καθελούν αυτό ενετύλιξεν αυτό σινυπίστρεφον. .

δόνι, και έθηκεν αυτό εν μνήματι λαξευτο And all the people that came together 1 ου ουκ ήν ουδέπω ουδείς κείμενος. to that sighs, beholding the things which were done, smote their breasts, and re- in linen, and laid it in a sepulchre thut

2 And he took it down, and wrapped it turned.

was hewn in stone, wherein never man VER. 49. Είστηκεισαν δε πάντες οι γνωστοί αυτού | before was laid. . μακρόθεν, και γυναίκες αι συνακολουθή (And when Joseph had taken the σασαι αυτό από της Γαλιλαίας δρώσαι | body, he wrapped it in a clean linen ταύτα. .

cloth, And laid it in his own new And all his acquaintance, a and the tomb, which he had hewn out of the women that followed him from Galilee, rock: and he rolled a great stone to stood afar off, beholding these things.

the door of the sepulchre, and de

parted, Matt. xxvii. 59, 60. And he . See on ver. 27.

bought fine linen, and took him down, VER. 50.

and wrapped him in the linen, and Kai idoù, inę óvófeat. 'Iwona, Bov. laid him in a sepulchre which was

hewn out of a rock, and rolled a stone λευτής υπάρχων, ανής αγαθός και δίκαιος.

unto the door of the sepulchre, Mark And behold, there was a man named

XV. 46. He came therefore, and took Joseph, a counsellor ; and he was a

the body of Jesus. And there came good man, and a just:

also Nicodemus, (which at the first VER. 51.

came to Jesus by night,) and brought

a mixture of myrrh and aloes, about (Ούτος ουκ ήν συγκατατεθειμένος τη βουλή και τη πράξει αυτών), από 'Αρι

an hundred pound weight. Then took pabala, Fólews Tår 'loudalo os xai they the body of Jesus, and wound it

in linen clothes with the spices, as προσεδέχετο και αυτός την βασιλείας του

the manner of the Jews is to bury. அசல், (The same had not consented to the cified there was a garden ; and in the

Now in the place where he was cru. counsel und deed of them ;) he was of garden a new sepulchre, wherein was Arimathea, a city of the Jews: who also himself waited for a the kingdom of God. Jesus therefore,--for the sepulchre

never man yet laid. There laid they (When the even was come, there was nigh at hand, John xix. 38—42.] came a rich man of Arimathea, named

& And he made his grave with the Joseph, who also himself was Jesus' wicked, and with the rich in his disciple, Matt. xxvii. 57. Joseph of death; because he had done no vioArimathea, an honourable counsellor, lence, neither was any deceit in his which also waited for the kingdom of mouth, Isa. liii. 9. God, Mark xv. 43. And after this, Joseph of Arimathea (being a disciple

VER. 54. of Jesus, but secretly for fear of the Και ημέρα ήν παρασκευή, και σάββα. Jews), John xix. 38.)

τον επέφωσκε. . a See on Matt. iü. ver. 2. clause 2.

And that day was the prepuration, VER. 52.

and the sabbath drew on. Ούτος, προσελθών το Πιλάτο, ήτήσατο (And now when the even was come, το σώμα του Ιησού.

because it was the preparation, that

among the dead?

Α. D. 33.

LUKE XXII. 55, 56.-ΧΧΙν. 1-9. Α. D. 33. is, the day before the sabbath, Mark And they entered in, and found not

xv. 42. Because of the Jews' prepa- the body of the Lord Jesus. ration-day, John xix. 42.]

VER. 4. VER. 55. Κατακολουθήσασαι δε και γυναίκες, αϊ- περί τούτου, και ιδού, δύο άνδρες επέστη

Και εγένετο εν τω διαπορείσθαι αυτές τινες ήσαν συνεληλυθυίαι αυτώ εκ της Γαλιλαίας, εθεάσαντο το μνημείον, και ως

σαν αυταίς εν εσθήσεσιν αστραπτούσαις. ετέθη το σώμα αυτού.

And it came to pass, as they were And the women also, which came with much perplexed thereabout, behold, two him from Galilee, followed after, and

men stood by them in shining garments : beheld the sepulchre, and how his body

VER. 5. was laid, [And there was Mary Magdalene, νουσών το πρόσωπον εις την γην, είπον προς

'Εμφόβων δε γενομένων αυτών, και κλιand the other Mary, sitting over αυτάς· ζητείτε τον ζώντα μετά των against the sepulchre, Matt. xxvii. 61.

νεκρών; And Mary Magdalene, and Mary the mother of Joses, beheld where he was And, as they were afraid, und bowed laid, Mark xv. 47.]

down their faces to the earth, they said

unto them, Why seek ye *the living VER. 56. “Υποστρέψασαι δε ήτοίμασαν αρώματα

Or, him that liveth. και μύρα και το μέν σάββατον ησύχασαν κατά την εντολήν.

VER. 6. And they returned, and prepared Ουχ έστιν ώδε, αλλ' αγέρθη, Μνήσθητε spices and ointments ; 8 and rested the ως ελάλησεν υμίν, έτι ών έν τη Γαλιλαία, sabbath-day, according to the command He is not here, but is risen: remember ment.

how he spake unto you when he was yet a See on Matt. xii, ver. 1.

in Galilee,

VER. 7.
CHAP. XXIV.-VER. 1.
Τη δε μιά των σαββάτων, όρθρου βα-

λέγων· "οτι δεί τον υιόν του ανθρώπου θέος, ήλθον επί το μνήμα, φέρουσαι αν ητοί- παραδοθήναι εις χείρας ανθρώπων αμαρτωμασαν αρώματα, και τινες συν αυταίς.

λών, και σταυρωθήναι» και την τρίτη ημέρα

αναστήναι. Now upon the first day of the week, very early in the morning, they came

a Saying, the Son of man must be deunto the sepulchre, bringing the spices be crucified, and the third day rise again.

livered into the hands of sinful men, und which they had prepared, and certain others with them.

a And while they abode in Galilee,

Jesus said unto them, The Son of man VER. 2.

shall be betrayed into the hands of Εύρον δε τον λίθον αποκεκυλισμένος από men: And they shall kill him, and του μνημείου,

the third day he shall be raised again. And they found the stone rolled away

And they were exceeding sorry, Matt. from the sepulchre.

xvii. 22, 23. [And, behold, there was a great

VER. 8. earthquake : for the angel of the

Και εμνήσθησαν των ρημάτων αυτού. Lord descended from heaven, and came and rolled back the stone from

And they remembered his words, the door, Matt. xxviii. 2. And when

VER. 9. they looked, they saw that the stone was rolled away: for it was very

Και υποστρέψασαι από του μνημείου, great, Mark xvi. 4. And seeth the | απήγγειλαν ταύτα πάντα τους ένδεκα και stone. taken away from the sepulchre, πάσι τους λοιπούς.

And returned from the sepulchre, and VER. S.

told all these things aunto the eleven, and Και εισελθούσαι ουχ εύρον το σώμα του to all the rest. Κυρίου Ιησού.

a See on Matt. x. ver. 2-4.

John Xα. 1.]

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small]

are sud?

VER. 10.

But their eyes were holden that they "Ησαν δε η Μαγδαληνή Μαρία, και Ιωάννα, | should not know him. και Μαρία Ιακώβου, και αι λοιπαι συν

VER. 17. αυταίς, αι έλεγον προς τους αποστόλους ταύτα,

Είπε δε προς αυτούς: Τίνες οι λόγοι ού

τοι, ούς αντιβάλλετε προς αλλήλους περιIt was Mary Mugdalene, and Joanna, πατούντες, και έστε σκυθρωποι και and Mary the mother of James, und other women that were with them,

And he said unto them, What manwhich told these things unto the apostles. have one to another, as ye walk, a and

ner of communications are these that ye VER. 11. Και εφάνησαν ενώπιον αυτών ώσει λήρος τα ρήματα αυτών, και απίστουν αυταίς.

a The days will come, when the

bridegroom shall be taken away from And their words seemed to them as them, and then shall they fast in those idle tales, and they believed them not. ,

days, Mark ii. 20. Verily, verily, I [And they, when they had heard say unto you, That ye shall weep and that he was alive, and had been seen lament, but the world shall rejoice : of her, believed not, Mark xvi. 11.) and ye shall be sorrowful, but your VER. 12.

sorrow shall be turned into joy, John ο δε Πέτρος αναστάς έδραμεν επί το χτί. 20. μνημείον» και παρακύψας βλέπει τα οθό

VER. 18. για κείμενα μόνα και απήλθε, προς εαυ 'Αποκριθείς δε ο εις & όνομα Κλεόπας, τον θαυμάζων το γεγονός.

είπε προς αυτόν. Συ μόνος παροικείς και Then arose Peter, and ran unto the Ιερουσαλήμ, και ουκ έγνως τα γενόμενο sepulchre; and stooping down, he be- | εν αυτή εν ταίς ημέραις ταύταις; held the linen clothes laid by themselves, And the one of them, whose name was and departed, wondering in himself at Cleopas, answering, said unto him, Art that which was come to pass.

thou only a stranger in Jerusalem, and VER. 13.

hast not known the things which are Και ιδού, δύο εξ αυτών ήσαν πορευόμενοι | come to pass there in these days ? εν αυτή τη ημέρα είς κώμην απέχουσαν

VER. 19. σταδίους εξήκοντα από Ιερουσαλήμ, ή όνο Και είπεν αυτοίς: Ποΐα και οι δε είπαν μα 'Εμμαούς.

αυτώ. Τα περί Ιησού του Ναζωραίου, δς And, behold, two of them pent that εγένετο ανήρ προφήτης, δυνατός έν έργω και same day to a village called Emmanus, λόγω εναντίον του Θεού και παντός του whicle was from Jerusalem about three- λαού. score furlongs.

And he said unto them, Whal things? VER. 14.

And they said unto him, Concerning Και αυτοί ωμίλουν προς αλλήλους σερί | Jesus of Nazareth, which was a prophet πάντων των συμβεβηκότων τούτων. b mighty in deed und word before God

And they talked together of all these and all the people : 'things which had happened.

a See on Matt. v. ver. 22. clause 1. VER. 15.

b See on Matt. iv. ver. 24. Και εγένετο εν τώ ομιλείν αυτούς και

VER. 20. συζητεϊν, και αυτός ο Ιησούς έγγίσας συνεπορεύετο αυτοϊς.

όπως τε παρέδωκαν αυτόν οι 'Αρχιερείς And it came to pass, that, while they και οι άρχοντες ημών εις κρίμα θανάτου, communed together and reasoned, Jesus και έσταύρωσαν αυτόν. himself drew near, and went with them. And how a the Chief Priests and our

[After that he appeared in another rulers delivered him to be condemned to form unto two of them, as they walked, death, and have crucified him. and went into the country, Mark a And as soon as it was day, the Σvi. 12.]

elders of the people and the Chief VER. 16.

Priests and the Scribes came together, οι δε οφθαλμοί αυτών εκρατούντο του and led him into their council, sayμη επιγνώναι αυτόν.

ing, Art thou the Christ? tell us.

« ForrigeFortsæt »