Billeder på siden
PDF
ePub

Εὐκτὸς ὁ τῶ βατράχω, παῖδες, βίος· οὐ μελεδαίνει
Τὸν τὸ πιεῖν ἐγχεῦντα· πάρεστι γὰρ ἄφθονον αὐτῷ.
Κάλλιον, ὦ ̓πιμελητὰ φιλάργυρε, τὸν φακὸν ἕψειν·
Μὴ ἐπιτάμῃς τὰν χεῖρα καταπρίων τὸ κύμινον.
Ταῦτα χρὴ μοχθεῦντας ἐν ἁλίῳ ἄνδρας ἀείδεν·
Τὸν δὲ τεὸν, βουκαῖε, πρέπει λιμηρὸν ἔρωτα
Μυθίσδεν τᾷ ματρὶ κατ ̓ εὐνὰν ὀρθρευαίσᾳ.

νῦσαι. "" Comp. i. 15.

&c.

Quiescere medio æstu."

52. Οὐ μελεδαίνει. Is not concerned about, i. e. does not require any person, Comp. Matth. Gr. Gr. § 348. obs. 2.- - 53. Ἐγχεῦντα. See Matth. Gr. Gr. § 202. 12.

54. Κάλλιον. You had better go, miserly steward, and boil the lentils, &c. These verses are thus paraphrased by Edwards: "It would be more for your credit, old skinflint, to go home and get us our supper, than to stand preaching to us here. But take care you don't cut your fingers in splitting a bean.”—— 55.

[ocr errors]

55

Μὴ ἐπιτάμῃς. Take care that you do not, &c. See Bos, Ellips. Gr. in βλέπειν, ὁρᾷν, σκοπεῖν, φροντίζειν, ἵνα, and ὅπως. — Τὸ κύμινον. Cumin. The seeds were used by the Greeks as a condiment.

57. Λιμηρόν. Your beggarly lovesong. Count Finkenstein translates it literally verhungerte: and so Toup : « poor hungry song about love. Other German translators render it klägliche, wretched,” as in Virgil, Ecl. iii. 27. "Stridenti miserum stipula disperdere carmen.". - 58. Τᾷ ματρί. I. e. to a silly, bed-ridden old woman.

ΚΥΚΛΩΨ.

ΕΙΔΥΛΛΙΟΝ ιαʹ.

Οὐδὲν ποττὸν ἔρωτα πεφύκει φάρμακον ἄλλο,
Νικία, οὔτ ̓ ἔγχριστον, ἐμὶν δοκεῖ, οὔτ ̓ ἐπίπαστον,
Ἢ ταὶ Πιερίδες· κοῦφον δέ τι τοῦτο καὶ ἁδὺ
Γίνετ ̓ ἐπ ̓ ἀνθρώποις· εὑρῆν δ ̓ οὐ ῥᾴδιόν ἐντι.
Γινώσκεν δ ̓ οἶμαί τυ καλῶς, ἰατρὸν ἐόντα,
Καὶ ταῖς ἐννέα δὴ πεφιλαμένον ἔξοχα Μοίσαις.

5

KYKANY. THE CYCLOPS. In this Idyl, which is addressed to Nicias, a learned physician of Miletus, the poet endeavours to show that poetry is the only remedy for love. To illustrate this he instances the case of Polyphemus, who loved to distraction the seanymph Galatea. The monster is represented as sitting on a lofty rock, overlooking the ocean, and soothing his sorrows with poetry and music. In a former Idyl, Damotas represents the character of the Cyclops; in this Polyphemus is introduced in his own per. son: in that Galatea is a wanton, and Polyphemus obdurate; in this the nymph grows shy, and slights her lover, who almost loses his reason in despair. The charms of poetry, however, restore him to his senses; and we cannot but feel the sweetness of his song, which is not only musical but elegant. This is the last of those poems of Theocritus

[blocks in formation]

Comp. v. 74. Πεφύκει. From the perfect of pów is formed this new verb πεφύκω. Comp. v. 23. xv. 58. Pind. Pyth. iv. 325. Matth. Gr. Gr. f 221. p. 372. - 2. Έγχριστον. Of the several kinds of remedies used by the ancients some were rubbed on as ointments, others sprinkled on in powder. Comp. Aschyl. Prom. 478. Pindar, Pyth, iii. 91. 3. Κοῦφον δέ τι. This remedy, somewhat gentle and sweet, is in the power of mankind; but it is not easy to find it. It is in the power of men, says Kiessling, as being a gift from heaven; but being granted to a very few, it is difficult to be found. - 4. Εὑρῆν. Doric for εὑρεῖν. Comp. xv. 24. xxiv. 80. Matth. Gr. Gr. § 202. 11.

Οὕτω γοῦν ῥάϊστα διᾶγ ̓ ὁ Κύκλωψ ὁ παρ' ἡμῖν,
Ω ̓ρχαῖος Πολύφαμος, ὅκ ̓ ἤρατο τᾶς Γαλατείας,
̓́Αρτι γενειάσδων περὶ τὸ στόμα τὼς κροτάφως τε·
Ἤρατο δ ̓ οὔτι ῥόδοις, οὐ μάλοις, οὐδὲ κικίννοις,
̓Αλλ ̓ ὀλοαῖς μανίαις· ἡγεῖτο δὲ πάντα πάρεργα.
Πολλάκι ταὶ ὄϊες ποτὶ τωὔλιον αὐταὶ ἀπῆνθον
Χλωρᾶς ἐκ βοτάνας· ὁ δὲ, τὰν Γαλάτειαν ἀειδων,
Αὐτῷ ἐπ ̓ ἀϊόνος κατετάκετο φυκιοέσσας
Ἐξ ἀοῦς, ἔχθιστον ἔχων ὑποκάρδιον ἕλκος
Κύπριος ἐκ μεγάλας, τό οἱ ἥπατι πᾶξε βέλεμνον.
̓Αλλὰ τὸ φάρμακον εὗρε· καθεζόμενος δ ̓ ἐπὶ πέτρας
Ὑψηλᾶς, ἐς πόντον ὁρῶν, ἄειδε τοιαῦτα·

Ω λευκὰ Γαλάτεια, τί τὸν φιλέοντ ̓ ἀποβάλλῃ ;
Λευκοτέρα πακτᾶς ποτιδεῖν, ἁπαλωτέρα ἀρνὸς,
Μόσχω γαυροτέρα, Φιαρωτέρα ὄμφακος ὠμᾶς·

7. Οὕτω. Thus, by the charms of poetry and music. — Παρ ̓ ἁμῖν. I. e. in Sicily.— 8. Ω ̓ρχαῖος. Comp. v. 8. v. 16. vii. 98. 9. ̓́Αρτι γενειάσδων. See Viger, vii. § 4. 1.

10. Ηρατο δ ̓ οὔτι ῥόδοις. He loved, not tamely as others usually do, by sending roses, &c., but he loved with pernicious fury. "This representation of Polyphemus does not interest us, or excite our sympathy, since we cannot reconcile his habits with the general character of pastoral life. The idea of his ferocity repels our pity. No one sympathises in the sorrows of savage love." Polwhele.

12. Ποτὶ τωὔλιον. For πρὸς τὸ αὔλιον. - Αὐταί. Of their own accord. Soin Virgil, Ecl. iv. 21. "Ipsæ lacte domum referent distenta capella Ubera." Eel. vii. 11. “ Hue ipsi potum venient per prata juvenci."-14. Aur@. There. Jacobs and Dahl would read αὐτὸς, i. e. μόνος. This reading is supported by many MSS. - 15. Εχθιστον ἔχων. Thus Nonnus Dionys. x. 287. ἀμφιέπων ὑποκάρδιον ἰὸν ἔρωτος: and xv. 243, ὑποκάρδιον ἕλκος ἐρώτων. Virgil,

10

15

20

An. iv. 67. “Tacitum vivit sub pectore vulnus.”—16. Κύπριος ἐκ μεγάλας, Comp. ii. 30. Κύπριος is a Doric form,

[ocr errors]

Τό οἱ ἥπατι. From Homer, Odyss. x. 83. Ἐν δέ οἱ ἥπατι πῆξε θοὸν βέλος. Meineke, who refers τὸ to ἕλκος, explains this sentence thus: "Infestum sub pectore vulnus ferens, quod Veneris telum ei inflixit." The expression ἕλκος πῆξε is not without example. The author of the Syrinx says, vs. 7., ὃς Μοίσῳ λιγὺ πᾶξεν ἰοστεφάνῳ ἕλκος. Comp. Sophocles, Antig. 961. Kiessling interprets τὸ by “ quoniam.”

18. Τοιαῦτα. An amphibrachys here. See D'Orville, Van. Crit. p. 419.

20. Λευκοτέρα, Virgil, Ecl. vii. 37. "Nerine Galatea, thymo mihi dulcior Hyblæ, Candidior cycnis, hedera formosior alba." Ovid, Met. xiii. 791.

[ocr errors]

Splendidior vitro; tenero lascivior hædo." The expression λευκοτέρα ποτιδεῖν has been imitated by Horace, Od. iv. 2. 59. “niveus videri.” Comp. Matth. Gr. Gr. § 535. b.

21. Φιαρωτέρα. Φιαρὸς has the same signification as λαμπρὸς, shining. Comp. Callim. Fragm. 257. It is merely an

Φοιτῇς δ ̓ αὖθ ̓ οὕτως, ὅκκα γλυκὺς ὕπνος ἔχῃ με,
Οἴχῃ δ ̓ εὐθὺς ἰοῖσ ̓, ὅκκα γλυκὺς ὕπνος ἀνῇ με.
Φεύγεις δ ̓ ὥσπερ ὄϊς πολιὸν λύκον ἀθρήσασα.
Ἠράσθην μὲν ἔγωγα τεοῦς, κόρα, ἁνίκα πρᾶτον
Ἦνθες ἐμᾷ σὺν ματρὶ, θέλοισ ̓ ὑακίνθινα φύλλα
Ἐξ ὄρεος δρέψασθαι· ἐγὼ δ ̓ ὁδὸν ἁγεμόνευον.
Παύσασθαι δ ̓ ἐσιδών τυ καὶ ὕστερον οὐδέ τί πω νῦν
Ἐκ τήνω δύναμαι· τὶν δ ̓ οὐ μέλει, οὐ μὰ Δί', οὐδέν.
Γινώσκω, χαρίεσσα κόρα, τίνος οὕνεκα φεύγεις·
Οὕνεκά μοι λασία μὲν ὀφρὺς ἐπὶ παντὶ μετώπῳ
Ἐξ ὠτὸς τέταται ποτὶ θώτερον ὦς μία μακρά·
Εἷς δ ̓ ὀφθαλμὸς ἔπεστι, πλατεῖα δὲ ῥὶς ἐπὶ χείλει.

other form of πιαρὸς, whatever Schnei-
der and Buttmann may say to the
contrary. See the Lexilogus, p. 518.

ed. Fishl.

22. Φοιτῇς δ ̓ αὖθ ̓ οὕτως. You are in the habit of coming hither thus unceremoniously. So Kiessling: so, ohne Umstünde. Φοιτῇς is Doric for φοιτᾷς. See Matth. Gr. Gr. § 10. § 49. obs. 2. $200. 2. This verb implies a frequency, like the Latin “venito;” and is often said of those who frequent a school. Aὖθι is a poetical word for δεῦρο. Commentators in general think the reading corrupt, and various attempts have been made to correct it. Luzac proposes ὧδ ̓ αὕτως, hither in vain ; Graefe αὐθαδέως, or αὐτομάτως. An anonymous critic in a Jena periodical conjectured el0' ourws, referring to Hermann on Viger, p. 933. Wassenberg, transposing some words in this and the following verse, reads : Φοιτῇς δ ̓ εὐθὺς ἰοῖσα, ὅκα γλυκὸς ὕπνος ἔχῃ με, Οἴχῃ δ ̓ αὖθ ̓ οὕτως, ὅκκα, &c. Οκκα ig for ὅτε ΚΕ, i. e. ἄν.

[ocr errors]

24. Φεύγεις δ ̓, ὥσπερ ΰϊs. Horace,

Od. i. 15. 29.

Quem tu, cervus uti vallis in altera
Visum parte lupum graminis imme-

mor,
Sublimi fugies mollis anhelitu."
Comp. Εpod. xii. 25,

25. Τεοῦς. Doric for σοῦ.

25

30

Cump. xviii. 41. Matth. Gr. Gr. § 145. 3. 26. ̓͂Ηνθες ἐμᾷ. Virgil, Ecl. viii. 37.

[ocr errors]

Sepibus in nostris parvam te roscida mala, Dux ego vester eram, vidi cum matre legentem.” — 27. Ἐγὼ δ ̓ ὁδόν. Homer, Odyss. H. 30. ἐγὼ δ ̓ ὁδὸν ἡγεμονεύσω. But Coluthus, vs. 78. has eis óddv nyeμóveve.

28. Παύσασθαι δ ̓ ἐσιδών. Constr.

Ἐσιδὼν δέ σε οὐκ ἐδυνάμην καὶ ὕστερον ἐξ ἐκείνου χρόνου, οὐδέτι πω νῦν δύναμαι παύσασθαι. The Scholiast constructs it thus: Οὐ δύναμαι παύσασθαι ἐξ ἐκείνου τοῦ καιροῦ, καθ ̓ ὃν εἶδόν σε οὔτε μετὰ τοῦτο, οὔτε μέχρι τοῦ νῦν. 29. Οὐ μά. See Matth. Gr. Gr. § 609. p.1081.

31. Οὕνεκα μοι. Virgil, Eel. viii. 32. "Dum despicis omnes, Dumque tibi est odio mea fistula, dumque capellæ, Hirsutumque supercilium prolixaque barba.” Many critics observe that Virgil's judgment had forsaken him here, when he transferred to his little Italian shepherd the shaggy eyebrow and lengthy heard of Polyphemus. 32. Ποτὶ θώτερον ὦs. For πρὸς τὸ ἕτερον οὖς. 33. Εἶς δ ̓ ὀφθαλμός. Ovid, Met. xiii. 851. "Unum est in medio lumen mihi fronte, sed instar Ingentis clypei.”

̓Αλλ ̓ αὐτὸς, τοιοῦτος ἐὼν, βοτὰ χίλια βόσκω,
Κἠκ τούτων τὸ κράτιστον ἀμελγόμενος γάλα πίνω· 35
Τυρὸς δ ̓ οὐ λείπει μ ̓ οὔτ ̓ ἐν θέρει, οὔτ ̓ ἐν ὀπώρῃ,
Οὐ χειμῶνος ἄκρω· ταρσοὶ δ ̓ ὑπεραχθέες αἰεί.
Συρίσδεν δ ̓ ὡς οὔτις ἐπίσταμαι ὧδε Κυκλώπων,
Τὶν, τὸ φίλον γλυκύμαλον, ἁμᾶ κήμαυτὸν ἀείδων,
Πολλάκι νυκτὸς ἀωρί· τρέφω δέ τοι ἕνδεκα νεβρὼς, 40
Πάσας μαννοφόρως, καὶ σκύμνως τέσσαρας ἄρκτων.
̓Αλλ ̓ ἀφίκευ τὸ ποτ ̓ ἄμμε, καὶ ἑξεῖς οὐδὲν ἔλασσον·
Τὰν γλαυκὰν δὲ θάλασσαν ἔα ποτὶ χέρσον ὀρεχθῆν.

34. Ωὐτός. For ὁ αὐτός : I the same, such though I be, &c. — Βοτὰ χίλια. Virgil, Ecl. ii. 21. “ Mille meæ Siculis errant in montibus agnæ: Lac mihi non æstate novum non frigore defit." -35. ̓Αμελγόμενος. “ Mihi mulgens.” Reiske.

37. Οὐ χειμῶνος ἄκρω. Not in extreme winter; not in the depth of winter.

39. Τίν. The Dorians in the accusative said Tù for oè, but only as an enclitic; otherwise they used Tè and τίν. See Matth. Gr. Gr. § 145. 4. Gregorius Cor. p. 290. — Γλυκύμαλον. A term of endearment. Comp. Spanheim on Callimachus, H. Cer. vs. 29. and Sappho as cited by the Scholiast, and in Wolf's ed. p.76. — 40. Νυκτὸς ἀωρί. Unseasonably by night; in the dead of night. Comp. xxiv. 38. — Τρέφω δέ τοι. Virgil, Ecl. ii. 40. “ Præterea duo nec tuta mihi valle reperti Caprioli, sparsis etiam nunc pellibus albo quos tibi servo.” Comp. Idyl iii. 34.—41. Μαννοφόρως. Wearing collars. The ancients, as well as the moderns, were fond of ornamenting those animals, which they brought up tame, with such appendages. Many read ἀμνοφόρως, pregnant, which Casaubon justly condemns. Reiske conjectured μανοφέρως, i. e. μηνοφόρους, spotted with white, like moons, which

F

reading the quotation from Virgil seems
to favour. A calf similarly marked is
mentioned by Horace, Od. iv. 2. 57.
"Fronte curvatos imitatus ignes
Tertium lunæ referentis ortum,
Qua notam duxit, niveus videri,
Cetera fulvus."

Comp.Claudian, Rapt. Proserp. i. 128.
Homer, Il. v. 453. Σκύμνως ἄρκτων.
Ovid, Met. xiii. 831. imitates Theocri-
tus : “Inveni geminos, qui tecum lu-
dere possunt, Villosæ catulos in sum-
mis montibus ursæ.” These bears are
highly in character, and suitable pre-
sents from the monster Polyphemus.

42. Καὶ ἑξεῖς οὐδέν. And you shall lose nothing by it. Ἔχειν, with an accusative neuter of an adjective in the comparative degree, may be translated by “ esse : And you shall be nothing the worse. See Viger, v. § 7. 15. Virgil, Ecl. ix. 39. "Huc ades, o Galatea! quis est nam ludus in undis? Hic ver purpureum; varios hic flumina cir. cum Fundit humus flores: hic candida populus antro Imminet, et lentæ texunt umbracula vites.”—43. Ποτὶ χέρσον ὀρεχθῆν. To beat against the shore. So in Aristophanes, Nub. 1350. ed. Bekk. Kἀνταῦθα πῶς οἴεσθέ μου τὴν καρδίαν ὀρεχθεῖν. Virgil, ibid. ades: insani feriant sine littora fuctus.”

"Huc

« ForrigeFortsæt »