Billeder på siden
PDF
ePub

Οὔθ ̓ ἅμα λαιοτομεῖς τῷ πλατίον, ἀλλ ̓ ὑπολείπῃ,
"Ωσπερ ὄϊς ποίμνας, τᾶς τὸν πόδα κάκτος ἔτυψεν.
Ποῖός τις δείλαν τὸ καὶ ἐκ μέσω ἄματος ἐσσῇ,
Ὃς νῦν ἀρχόμενος τᾶς αὔλακος οὐκ ἀποτρώγεις ;

ΒΑΤΤΟΣ,

Μίλων ὀψαμᾶτα, πέτρας ἀπόκομμ' ατεράμνω,
Οὐδαμά· τοι συνέξα ποθέσαι τινὰ τῶν ἀπεόντων ;

ΜΙΛΩΝ.

Οὐδαμά· τίς δὲ πόθος τῶν ἔκτοθεν ἐργάτᾳ ἀνδρί;

ΒΑΤΤΟΣ.

5

Οὐδαμά νυν συνέξα τοι ἀγρυπνῆσαι δι ̓ ἔρωτα ; 10

a straight forward course." Berndtin · his Lexicon Homericum says: “Mes·sores linea recta metendo procedunt, viam ducunt metendo; nam λauve ὄγμον, et ἄγειν ὄγμον, pro ὀγμεύειν, · sulcum ducere, proficisci linea recta; · ad analogiam ἐλαύνειν τάφρον significat • viam ducere rectam, ut arator aratro sulcum ducere dicitur.” The hippopotamus, which feeds walking backwards, is said by Nicander, Ther. 570. · ὄγμον ἐλαύνειν παλίσσυτον; and Oppian, speaking of cranes travelling, says, Hal. A. 625. ἄλλυτον ὄγμον ἄγουσιν. Comp. Sturz's Lexicon Xenoph. v. ὀγμεύειν. Ογμος is incorrectly accented on the last syllable in some dictionaries. - Δύνᾳ. Doric for δύ· νασαι. See Matth. Gr. Gr. § 230. p. 394.

3. Οὔθ ̓ ἅμα. Neither do you reap the corn in an equal pace with your fellow labourers. Comp. vs. 21. · 4. Ωσπερ ἴΐς. Virgil, Georg. iii. 465. speaking of an unhealthy sheep, says: Videris aut summas carpentem igna'vius herbas, Extremamque sequi," &c.

Κάκτος. The cactus, or prickly pear, Some translate it a thistle;

others an artichoke. Comp. Theophrast. H. P. vi. 4. Athenæus, i. 28.

5. Ποιός τις δείλαν. Ησω will you be in the evening, or even in the afternoon? Portus constitutes an hysteronproteron here. See Matth. Gr. Gr. § 425. 2. a. Δείλη, by itself, signifies twilight, either in the morning or in the evening. Comp. Viger, ii. f 4. 5. Tù is Doric for où, which escaped Schafer on Sophocles, Trach. p.332. - ̓́Αματος. Comp. ii. 86. -6. 'Apχόμενος. Harles would supply τοῦ ἔργου, or τοῦ λαιοτομεῖν, or repeat τῆς αὔλακος. Kiessling prefers the first.

· Τᾶς αὔλακος. Literally: Dost nat devour the ridge, i. e. makest no progress in mowing down the swath.

[ocr errors]

7. Ὀψαμᾶτα. This word is improperly written with an acute on the penult in the common ediiions. - Πέ τρας ἀπόκομμα.. Fragment of the flinty crag." Polwhele. Comp. Tibullus, i. 1. 64. i. 10. 59. - 8. Πο θέσαι. Matth. Gr. Gr. § 179.

10. Οὐδαμά νυν, Did it never then happen to you, &c. The particle voy here without an accent has the signification of δὴ, or οὖν. It is circum

ΜΙΛΩΝ.

Μηδέ γε συμβαίη· χαλεπὸν χορίω κύνα γεῦσαι.

ΒΑΤΤΟΣ.

̓Αλλ ̓ ἐγὼ, ὦ Μίλων, ἔραμαι σχεδὸν ἑνδεκαταῖος.

ΜΙΛΩΝ.

Ἐκ πίθω ἀντλεῖς δῆλον· ἐγὼ δ ̓ ἔχω οὐδ ̓ ἅλις ὄξος.

[blocks in formation]

flexed in some editions. See Madame Dacier on Callimachus, L. P. vs. 4. Hermann on Aristoph. Nub. 142. Hoogeveen, xxxii. § 1. 5.

11. Μηδέ γε συμβαίη. No: and may it never happen. - Χαλεπόν. It is dangerous to make a dog taste a skin. A proverb, to which Horace alludes, Sat. ii. 5. 83. Ut canis a corio nunquam absterrebitur uncto.” Lucian also mentions it in his tract to an Illiterate Bibliomaniac, c. 25. Ovdè yàp κύων ἅπαξ παύσαιτο ἂν σκυτοτραγεῖν μαθοῦσα. Comp. Erasmus, Adag. ii. 4. 22. Χορίον, or χόριον, signifies the external membrane which wraps the foetus in the womb; hence a skin, leuther. The passages from Lucian and Horace seem to favour this meaning here. Some translate it “exta,” or intestina,” entrails.

[ocr errors]

12. Εραμαι. Comp. i. 78. ii. 149. 13. Ἐκ πίθω. A proverb. The meaning is: You doubtless are wealthy and live upon luxuries; but I am poor, and must not even dream of being in love. For δῆλον, which is taken

here ironically, Brunck reads from conjecture πηλὸν, wine; and for ὄξος he gives ὄξους: but Reiske shows that a nominative, or an accusative, may be joined with ἅλις. The English idiom is similar: I have scarcely vinegar enough. Comp. Apoll. Rhod. ii. 424. Callimachus, H. Jov. vs. 84.

14. Τοιγάρτοι. Α proverb, meaning that every thing was neglected: Therefore all before my doors is unweeded since sowing time. Somewhat similar is this of Virgil, Ecl. ii. 70. “ Semiputata tibi frondosa vitis in ulmo est. The commentators understanding this verse of Theocritus literally, and not being able to reconcile the ten days® passion of Battus with the length of time from sowing to harvest, propose reading σποδῶ for σπόρω. Polwhele translates it: "Ah! hence it is my fallows are unsown.'

[ocr errors]
[ocr errors]

15. Τίς δέ τυ. Comp. i. 56. Πολυβώτα. The daughter of Polybutas, 16. Α πράν. This verse occurred before, Idyl vi. 41.

ΜΙΛΩΝ.

Εὗρε θεὸς τὸν ἀλιτρόν· ἔχεις πάλαι ὧν ἐπεθύμεις.

ΒΑΤΤΟΣ.

Μωμᾶσθαί μ ̓ ἄρχῃ τύ· τυφλὸς δ ̓ οὐκ αὐτὸς ὁ Πλοῦτος, ̓Αλλὰ καὶ ὦ φρόντιστος Ἔρως. μηδὲν μέγα μυθεῦ. 20

ΜΙΛΩΝ.

Οὐ μέγα μυθεῦμαι· τὸ μόνον κατάβαλλε τὸ λαῖον,
Καί τι κόρας Φιλικὸν μέλος ἀμβάλευ· ἅδιον οὕτως
Ἐργαξῇ· καὶ μὰν πρότερόν ποκα μουσικὸς ἦσθα.

ΒΑΤΤΟΣ.

Μῶσαι Πιερίδες, συναείσατε τὰν ῥαδινάν μοι
Παῖδ ̓· ὧν γάρ χ ̓ ἅψησθε, θεαὶ, καλὰ πάντα ποιεῖτε. 25
Βομβύκα χαρίεσσα, Σύραν καλέοντί τυ πάντες,
Ἰσχνὰν, ἁλιόκαυστον· ἐγὼ δὲ μόνος μελίχλωρον.
Καὶ τὸ ἴον μέλαν ἐντὶ, καὶ ἃ γραπτὰ ὑάκινθος·

17. Εὗρε θεὸς τὸν ἀλιτρόν. Two proverbs, suitable to the particular case of Battus. They are humorously said to ridicule Battus for falling in love with an old maid. The Gods have caused you to be fascinated by an old maid, to punish you for your sins: and, having attained what you ardently desired, you must make the best of it, * The vulgar personages of Theocritus are full of adages. It is remarkable, that the common people, in general, manage the proverbs of their country with great adroitness." Polwhele.

19. Τυφλὸς δ ̓ οὐκ αὐτός. The pronoun αὐτὸς is used here in the signification of μόνος. Comp. Polyb. vi. 48. Viger, iv. §9.20. Ω φρόντιστος. For ὁ ἀφρόντιστος, the author of cares. So this word is interpreted by H. Stephens : curarum auctor Cupido." In this case it is compounded of a intensitive and is equivalent to mo

66

[merged small][merged small][ocr errors]

21. Τὸ λαῖον. Comp. Eustathius on Homer, Il. Β. 147.22. Κόρας. For περὶ κόρας. This is said in a jeering manner. ̓Αμβάλευ. Comp. vi. 20. viii. 71.

in

[ocr errors]

24. Ῥαδινάν. Tall, slender. This epithet is generally applied to trees, as Idyl xi. 45. xxvii. 45. Comp. Griffiths on Eschylus, Prom. vs. 400.25. Ὧν γάρ χ ̓ ἅψησθε. For ὧν γάρ κε (κεν, or ἂν,) ἅψησθε,

26. Σύραν. Gipsy. 27. Μελίχλωρον. Literally, yellow like honey, honey-coloured, Harles translates it, eine Brünette.

28. Καὶ τὸ ἴον. Virgil, Ecl. x. 38. Quid tum si fuscus Amyntas? Et nigræ violæ sunt, et vaccinia nigra,”.

30

̓Αλλ ̓ ἔμπας ἐν τοῖς στεφάνοις τὰ πρᾶτα λέγονται.
Α αἲξ τὸν κύτισον, ὁ λύκος τὰν αἶγα διώκει,
Α γέρανος τὤροτρον· ἐγὼ δ ̓ ἐπὶ τὶν μεμάνημαι.
Αἴθε μοι ἦσαν ὅσα Κροῖσόν ποκα φαντὶ πεπᾶσθαι·
Χρύσεοι ἀμφότεροί κ' ἀνεκείμεθα τᾷ Αφροδίτᾳ·
Τὼς αὐλῶς μὲν ἔχοισα, καὶ ἢ ῥόδον, ἢ τύγε μᾶλον,
Σχῆμα δ ̓ ἐγὼ καὶ καινὰς ἐπ ̓ ἀμφοτέροισιν ἀμύκλας. 35
Βομβύκα χαρίεσσ ̓, οἱ μὲν πόδες ἀστράγαλοι τεῦς,
̔Α φωνὰ δὲ τρύχνος· τὸν μὲν τρόπον οὐκ ἔχω εἰπεῖν.

ΜΙΛΩΝ.

Ἦ καλὰς ἄμμε ποιῶν ἐλελήθη βῶκος ἀοιδάς·

18. 66

[ocr errors]

Γραπτά. Virgil, Eel. iii. 106. “ Flores in the habit of a harper, with a long inscripti nomina regum.” — 29. ̓Αλλ’flowing gown and elegant sandals. ἔμπας. And yet; nevertheless in Graefe supplies καινὸν το σχῆμα. composing garlands these flowers par. Ἐπ ̓ ἀμφοτέροισιν. Supply ποσί. Comp. ticularly are gathered. Virgil, Eci. ii. Bos, Ellips. Gr. v. πούς. Virgil, Ecl. Alba ligustra cadunt, vaccinia vii. 32. "Puniceo stabis suras evincta nigra leguntur.”—Τὰ πρᾶτα. Comp. cothurno.”— Αμύκλας. Elegant and Viger, iii. f 10. 14. and Hoogeveen on fashionablesandals, such as were usually Viger, iii. § 2. 2. manufactured at Amyclæ in Laconia. 30. ̔Α αἲξ. Virgil, Ecl. ii. 62. Comp. Meursius, Miscell, Lacon. i. 18. “ Torva leæna lupum sequitur, lupus ipse capellam; Florentem cytisum sequitur lasciva capella; Te Corydon, ο Alexi.” Comp. Georg. ii. 431. Idyl v. 128. - 31, Τὤροτρον. For τὸ ἄροτρον, the plough, and not the sown field, ἄροτον, as Edwards makes it. See his long note. — Ἐπὶ τίν. Ι. e. ἐπὶ σοί. Comp. ii. 11. For the formula μαίνεσθαι ἐπί τινι, see Idylii. 48.

[ocr errors]

32. Πεπᾶσθαι, Perf. inf. mid, from the obsolete πάω, I feed, graze, pasture. In the mid. πάομα, I pasture for myself, keep cattle: hence possess in a general sense. Comp. Reiske on Idyl xv.90. Τὸ πεπᾶσθαι, ἀντὶ τοῦ κεκτῆς σθαι. Scholiast, - 33. Χρύσεοι ἀμφότε· ροί κε. Virgil, Ecl. vii. 36. "Nunc te marmoreum pro tempore fecimus; at tu, Si foetura gregem suppleverit, aureus esta. — 35. Σχῆμα δ ̓ ἐγώ. Ι.e.

36. ̓Αστράγαλοι. He compares her feet to dice, as being well-shaped, and symmetrically beautiful. Some think the agility of her feet is intended. Comp. Solomon's Song, vii. 1.-37. ̔Α φωνὰ δὲ τρύχνος. Thy voice is sweetness. Τρύχνος is the “Solanum hortense,” essburer Nachtschatten, “ edible nightshade,” of the botanists. The berries of this plant were considered very sweet. -Τὸν τρόπον, Turn of mind, character, disposition, Comp. Herod. vi. 128. "The moral of your mind." Thy manners.' Polwhele.

Fawkes.

[ocr errors]
[ocr errors]

38. ̓͂Η καλάς. Ironically, and with sarcasm. · Ποιῶν ἐλελήθη. He has composed unknown to us, i. e. we did not know that he was a poet. Comp, Viger, v. § 8. 3. Matth. Gr. Gr. §552,β. For the pluperfect έληλήθη,

Ως εὖ τὰν ἰδέαν τῆς ἁρμονίας ἐμέτρησεν.
Ω μοι τῶ πώγωνος, ὃν ἀλιθίως ἀνέφυσα,
Θᾶσαι δὴ καὶ ταῦτα τὰ τῷ θείω Λυτιέρσα·

40

45

Δάματερ πολύκαρπε, πολύσταχυ, τοῦτο τὸ λαῖον Εὔεργόν τ ̓ εἴη, καὶ κάρπιμον ὁττιμάλιστα. Σφίγγετ ̓, ἀμαλλοδέται, τὰ δράγματα, μὴ παριών τις Εἴπῃ, σύκινοι ἄνδρες, ἀπώλετο χοὗτος ὁ μισθός. Ἐς βορέην ἄνεμον τᾶς κόρθυος ἁ τομὰ ὄμμιν Ἢ ζέφυρον βλεπέτω· πιαίνεται ὁ στάχυς οὕτως. Σῖτον ἀλοιῶντας φεύγεν τὸ μεσαμβρινὸν ὕπνον· Ἐκ καλάμας ἄχυρον τελέθει ταμόσδε μάλιστα. ̓́Αρχεσθαι δ ̓ ἀμῶντας ἐγειρομένω κορυδαλλῶ, Καὶ λήγειν, εὕδοντος· ἐλιννῦσαι δὲ τὸ καῦμα.

50

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]
« ForrigeFortsæt »