Billeder på siden
PDF
ePub

ΜΕΝΑΛΚΑΣ.

Παντᾶ ἔαρ, παντᾶ δὲ νομοὶ, παντᾶ δὲ γάλακτος
Οὔθατα πλήθουσιν, καὶ τὰ νέα τρέφεται,
Ενθα κόρα χαρίεσσ ̓ ἐπινίσσεται· αἱ δ ̓ ἂν ἀφέρπῃ,
Χω ποιμὰν ξηρὸς τηνόθι, χαὶ βοτάναι.

ΔΑΦΝΙΣ,

Ἔνθ ̓ ὄϊς, ἔνθ' αἶγες διδυματόκοι, ἔνθα μέλισσαι
Σμάνεα πληροῦσιν, καὶ δρύες ὑψίτεραι,
Ἔνθα καλὰ Ναΐς βαίνει ποσίν· αἱ δ ̓ ἂν ἀφέρπῃ,
Χω τὰς βῶς βόσκων, χαὶ βόες αὐότεραι.

ΜΕΝΑΛΚΑΣ,

Ω τράγε, τῶν λευκᾶν αἰγῶν ἄνερ, ὦ βάθος ὕλας

Χαίρων is equivalent to the Latin “ gratis." See Viger, v. § 14. 6. and my note on Longinus, xvi. 3. The Latin translators generally render it “ lætus.”

59. "

45

45. "Eve' ots. Meineke thinks this must be the singular put for the plural, because the final of the plural os is long; but he prefers writing ois, since this form occurs in Idyl v. 99. Callimachus, Calath. Cer. 28. uses a singular exactly in the same manner: Ἐν πίτυς, ἐν μεγάλαι πτελέαι ἔσαν. 48. Χὼ τὰς βῶς. Virgil, Ecl. iii. 100. “ Heu, heu! quam pingui maeer est mihi taurus in ervo! Idem amor exitium pecori est pecorisque magistro."

49. ̓͂Ω τράγε. "Vir gregis ipse caper." Virgil, Ecl. vii. 7. Constr. ̓͂Ω τράγε, ἄνερ τῶν λευκῶν αἰγῶν, ὦ σιμαὶ ἔριφοι, δεῦτ ̓ ἐφ ̓ ὕδωρ, οὗ βάθος ὕλης ἐστι μυρίον. Some suppose this and the three following lines to be the composition of a grammarian, Ω βάρ θος ὕλας, Where the depth of the wood is immense, 2 is Doric for où, where, i. e. by the water. Reiske for & reads

41. Παντᾷ. Doric for παντῆ, everywhere. These are written without an iota subscript. See Buttmann's Gr. Gr. § 116. Obs. 8. Virgil, Ecl. vii. Phyllidis adventu nostræ nemus omne virebit." Comp. vs. 53. seqq.43. Αἰ δ ̓ ἂν ἀφέρπῃ. Virgil, Ecl. vii. 55. "At si formosus Alexis Montibus his abeat, videas et flumina sicca.” Pope has finely imitated both Theoeritus and Virgil; “All nature mourns, the skies relent in showers, Hush'd are the birds, and clos’d the drooping flowers: If Delia smile, the flowers begin to spring, The skies to brighten, and the birds to sing. All nature laughs, the groves are fresh and fair, The sun's mild lustre warms the vital air: If Sylvia smile, new glories gilds, in the sense of "ad: " " Huc ades the shore, And vanquish'd nature seems to charm no more."-44. Enpós. This epithet, with reference to ποιμὰν, is to be rendered pale, sickly. Comp. xxiv. 60. As applied to βοτάναι, the meaning is obvious. Virgil, Ecl. vii. 57. “Aret ager; vitio moriens sitit aeris herba,”

ad profunditatem sylvæ immensam." Palmerius and Wernsdorf read &, to whom is; who has an immense thickness of beard, or shaggy hair. With this they compare Juvenal, ix. 13. “ Hor rida siccæ Sylva comæ; " and Maximianus Hetruscus, El. i. 140. speaking

Μυρίον, ὦ σιμαὶ δεῦτ ̓ ἐφ ̓ ὕδωρ ἔριφοι Ἐν τήνῳ γὰρ τήνα· ἴθ ̓ ὦ κόλε, καὶ λέγε κώρᾳ, Ὡς Πρωτεὺς φώκας, καὶ θεὸς ὤν, ἔνεμεν.

ΔΑΦΝΙΣ.

Μή μοι γᾶν Πέλοπος, μή μοι χρύσεια τάλαντα

[ocr errors]

of the eye-brows: "Desuper incum bens hispida sylva premit." Binde mann changes & into the exclamation ὦ, and takes βάθος ὕλας μυρίον as a comic periphrasis for the goat itself. — 50. Δεῦτε, The same as δεῦρο ἴτε. 51. Ἐν τήνῳ. For ἐν ἐκείνῳ τῷ τόπῳ, i. e. near the fountain. --10 ̓, ὦ κόλε, Gro, goat, and tell the damsel, &c. A gnat and a bee are sent on a similar errand by Meleager, Epigr. 90. and 108. Oxen, goats, and rams, without horns, were called κόλοι. Comp. Herodotus, iv. 29. Heinsius reads ὦ πόλε, i. e. ὦ αἰπόλε: Reiske, ὦ Κόλε, taking 52. Ως Πρωτεύς. Virgil, Georg. iv. 395. “Coruleus Proteus . . . Armenta et turpes pascit sub gurgite phocas." Comp. Homer, Odyss. Δ. 386. Horace, Od. i. 2. 7.-" Menalcas and Daphnis have two contests. In the first they sing seven amœbæan songs,

it as the name of a servant.

...

[ocr errors]

50

consisting each of four verses. In the second they sing two songs; Menalcas one, consisting of eight verses, and Daphnis the other, consisting of nine. Menalcas is the first singer, as appears from vs. 30. The number of amabaan songs should be even, as is evident from vs. 61. One song consequently is wanted: which that one is, may be easily known. The song, ̓͂Ω τράγε, &c. belongs to Daphnis ; not to Menalcas, as in the common copies: Δέν δρεσι belongs to Menalcas, and Mή μοι γᾶν, &c. to Daphnis. The song wanted then is that of Menalcas, to which Daphnis's song, ̓͂Ω τράγε, &c. answered. Could this song be recovered, the original would be perfect and complete; and the song of Menalcas, Δένδρεσι, &c. being placed before that of Daphnis, every thing would be right and regular." Edwards. Graefe supplies the defect thus:

ΜΕΝΑΛΚΑΣ.

Ω τράγε, τᾶν λευκᾶν αἰγῶν ἄνερ, ὦ βάθος ὕλας
Μυρίον, ὦ σιμαὶ δεῦτ ̓ ἐφ ̓ ὕδωρ ἔριφοι

Ἐν τήνῳ γὰρ τήνα. ἴτ ̓, ὦ φίλαι, εἴπατε δ ̓ αὐτῷ,
Ως Φοῖβος ποίμνας, καὶ θεὸς ὢν, ἔνεμεν,

ΔΑΦΝΙΣ.

Ταῦρε φίλ ̓, ἀργεννᾶν δαμαλᾶν πόσις, ὦ βάθος ὕλας
Μυρίον, ὦ λευκαὶ δεῦτ ̓ ἐφ ̓ ὕδωρ δαμάλαι·
Ἐν τήνῳ γὰρ τήνα. ἴθ ̓, ὦ κόλε, καὶ λέγε τήνᾳ,
Ως Πρωτεὺς φώκας, καὶ θεὸς ὢν, ἔνεμεν,

Eichstadt transposes the verses from
vs. 41. to 56. thus: To Menalcas he
gives vss. 45, 46. 43, 44.; to Daphnis
vss. 41, 42. 47, 48. ; then to Menalcas
vss. 57, 58, 59, 60.; and to Daphnis
vss. 49, 50, 51, 52.; and finally vss.
53, 54, 55, 56. to Menalcas. After

this he supposes a lacuna of four verses. Wernsdorf attributes the omission to the silence of Daphnis, who was unable to reply to vs. 57-60.

53. Γᾶν Πέλοπος. Harles interprets this the Peloponnesus. Kiessling says, Pelops is put poetically for any king

Εἴη ἔχεν, μηδὲ πρόσθε θέειν ἀνέμων·

̓Αλλ ̓ ὑπὸ τᾷ πέτρᾳ τῷδ ̓ ᾄσομαι ἀγκὰς ἔχων τυ, 55 Σύννομα μᾶλ ̓ ἐσορῶν τὰν Σικελὰν ἐς ἅλα.

ΜΕΝΑΛΚΑΣ.

Δένδρεσι μὲν χειμὼν φοβερὸν κακὸν, ὕδασι δ ̓ αὐχμὸς,
̓́Ορνισιν δ ̓ ὕσπλαγξ, ἀγροτέροις δὲ λίνα·
̓Ανδρὶ δὲ παρθενικᾶς ἁπαλᾶς πόθος. ὦ πάτερ, ὦ Ζεῦ,
Οὐ μόνος ἠράσθην· καὶ τὸ γυναικοφίλας.
Ταῦτα μὲν ὦν δι ̓ ἀμοιβαίων οἱ παῖδες ἄεισαν.
Τὰν πυμάταν δ ̓ ᾠδὲν οὕτως ἐξῆρχε Μενάλκας·

ΜΕΝΑΛΚΑΣ.

Φείδευ τῶν ἐρίφων, φείδευ, λύκε, τῶν τοκάδων μευ,
Μηδ ̓ ἀδίκει μ ̓, ὅτι μικκὸς ἐὼν πολλαῖσιν ἁμαρτέω.
*Ω Λάμπουρε κύων, οὕτω βαθὺς ὕπνος ἔχει τυ ;
Οὐ χρὴ κοιμᾶσθαι βαθέως σὺν παιδὶ νέμοντα.
Ταὶ δ ̓ ὄϊες, μηδ ̓ ἄμμες ὀκνεῖθ ̓ ἁπαλᾶς κορέσασθαι

60

65

having extensive dominions. Comp. Thucydides, i. 9. 54. Πρόσθε θέειν. Virgil, An. vii. 807. “ Cursuque pedum prævertere ventos."-56. Tàv Σικελὰν ἐς ἅλα. The preposition és has the signification here of πρὸς, or παρά: by the Sicilian sea. Comp. v. 123. Valckenaër conjectured Σικελικάν τ ̓ ἐς ἅλα, and Kiessling, τὰν Σικελάν τε ἅλα.

57. Χειμών. A tempest. Virgil, Ecl. mi. 80. “ Triste lupus stabulis, maturis frugibus imbres, Arboribus venti, nobis Amaryllidis iræ.". Ὕδασι δ ̓ αὐχμός. Drought to the fountains. For ὕδασι, Valckenaër conjectured, and Reiske edited οὔθασι. - 58. "Υσπλαγξ. The snare. It also signifies the stick in a trap, which, when touched, causes the latter to fall. Comp. Oppian, Ixeut. iii. 18. 60. Οὐ μόνος ἠράσθην. "Non solus amavi." 'Epáw, I love,

takes its other tenses from the passive form only. Comp. ii. 149. Matth Gr. Gr. § 234. p. 403.

66

61. Δι ̓ ἀμοιβαίων. This may be taken adverbially: alternatim.” Comp. Hoogeveen on Viger, ix. 2. 6. Graefe reads δι ̓ ἀμοιβαιᾶν, and supplies ᾠδᾶν.

64. ̔́Οτι μικκὸς ἐών. # Quod par

66

vus sim, et multas sequar." Edwards. See Viger, vi. § 1. 14. Though low my lot, a numerous flock I keep.” Fawkes. Comp. v. 66. xv. 42. -- Πολλαῖσιν. Supply ἐρίφοις.

66. Οὐ χρή. The Scholiast thinks this verse imitated from Homer, Il. B. 24.61. Οὐ χρὴ παννύχιον εὕδειν βουλήφορον ἄνδρα. Valckenaër pronounces vgs. 65, 66. spurious. Without them, however, the regularity of the amabean song is destroyed. — Σὺν παιδὶ νέμοντα. “ Hah! Bright-tail! How, my dog! So fast asleep? Here trusting to a boy

Ποίας· οὔτι καμεῖσθ ̓, ὅκκα πάλιν ὧδε φύηται·

Σίττα νέμεσθε, νέμεσθε· τὰ δ ̓ οὔθατα πλήσατε πᾶσαι, Ως τὸ μὲν ωρνες ἔχωντι, τὸ δ ̓ ἐς ταλάρως ἀπόθωμαι. 70 Δεύτερος αὖ Δάφνις λιγυρῶς ἀνεβάλλετ ̓ ἀείδεν.

ΔΑΦΝΙΣ.

75

Κἄμ ̓ ἐκ τῷ ἄντρω σύνοφρυς κόρα ἐχθὲς ἰδοῖσα
Τὰς δαμάλας παρελεῦντα, καλὸν καλὸν ἦμες ἔφασκεν·
Οὐ μὰν οὐδὲ λόγων ἐκρίθην ἄπο τὸν πικρὸν αὐτᾷ,
̓Αλλὰ κάτω βλέψας τὰν ἡμετέραν ὁδὸν εἶρπον.
Αδεῖ ̓ ἁ φωνὰ τᾶς πόρτιος, ἁδὺ τὸ πνεῦμα·
Αδὺ δὲ χω μόσχος γαρύεται, ἁδὺ δὲ χἁ βῶς·
Αδὺ δὲ τῶ θέρεος παρ ̓ ὕδωρ ῥέον αἰθριοκοιτῇν.
Τᾷ δρυῒ ταὶ βάλανοι κόσμος, τᾷ μαλίδι μᾶλα·

[blocks in formation]

66

72. Σύνοφρυς. Comp. Anacreon, xxviii. 16. Viger, ix. 6 5. 13.-Ἐχθές. Comp. ii. 144. 73. Παρελεῦντα. Comp. v. 89. Matth. Gr. Gr. § 202. 12.- Καλὸν καλόν. Virgil, Ecl. iii. 79. “ Et longum, formose, vale, vale, inquit, Iola !” - ̓͂Ημεs. Comp. ii. 41. -74. Οὐ μὰν οὐδέ. When these particles include an adversative sense, they may be rendered nevertheless; however; and both negatives appertain to what follows, but differently, οὐ denying simply and generally, οὐδὲ particularly. See Hoogeveen, xxxix. § 7. 17. The Scholiast explains this: Οὐ μόνον λόγον ἡδὺν, ἀλλ ̓ οὐδὲ λόγον τὸν πικρόν.

- Ἐκρίθην ἄπο. Anastrophe for ἀπεκρίθην.

76. ̔Αδὺ τὸ πνεῦμα. "Sweet is the breath of heifers.” Poluhele. Kiess. ling translates πνεῦμα, "cantus fistulæ.” Warton thinks Milton had Theocritus in view when he wrote the passage: "Sweet is the breath of morn, her rising sweet,” &c. P. L. iv. 641.-77. 'Adù dè xw póσxos. This verse should be expunged, it belongs to Idyl ix. 7. -- 78. Τῷ θέρεος. I.e. διὰ τοῦ θέρεος, during the summer. Virgil, Ecl. i. 52. “ Fortunate senex, hic inter flumina nota Et fontes sacros frigus captabis opacum." verses, 76, 77, 78. are not in the least connected with the preceding four; nor vs. 79, 80. with these three. These songs manifestly consist of little detached independent parts: and Daphnis passes from one subject to another, just as Menalcas speaks first to the wolf, then to the dog, and then to his sheep.” Edwards.

"These

79. Τᾷ δρυῒ ταὶ βάλανοι. Virgil, Ecl. v. 32. “ Vitis ut arboribus decori est, ut vitibus uvæ, Ut gregibus tauri,

Τᾷ βοΐ δ ̓ ἁ μόσχος, τῷ βωκόλῳ αἱ βόες αὐταί. 80 Ὣς οἱ παῖδες ἄεισαν, ὁ δ ̓ αἰπόλος ὧδ ̓ ἀγόρευεν·

ΑΙΠΟΛΟΣ.

̔Αδύ τι τὸ στόμα τοι, καὶ ἐφίμερος, ὦ Δάφνι, φωνά·
Κρέσσον μελπομένω τεῦ ἀκουέμεν ἢ μέλι λείχεν.
Λάσδεο τὰς σύριγγας· ἐνίκησας γὰρ ἀείδων.

Αἰ δέ τι λῆς με καὶ αὐτὸν ἅμ ̓ αἰπολέοντα διδάξαι, 35
Τήναν τὰν μιτύλαν δωσῶ τὰ δίδακτρά τοι αἶγα,
̔́Ατις ὑπὲρ κεφαλᾶς αἰεὶ τὸν ἀμολγέα πληροῖ.

Ως μὲν ὁ παῖς ἐχάρη, καὶ ἀνάλατο, καὶ πλατάγησε
Νίκησας· οὕτως ἐπὶ ματέρα νεβρὸς ὅλοιτο.
̔Ως δὲ κατεσμύχθη καὶ ἀνετράπετο φρένα λύπᾳ
Ωτερος· οὕτω καὶ νύμφα γαμεθεῖσ ̓ ἀκάχοιτο.
Κἠκ τούτω Δάφνις παρὰ ποιμέσι πρᾶτος ἔγεντο,
Καὶ νύμφαν, ἄκρηβος ἐὼν ἔτι, Ναΐδα γᾶμεν.

segetes ut pinguibus arvis." Somewhat
similar is the following from Callistra-
tus, cited by the Scholiast on Sophocles
Aj. vs. 293. Ὥσπερ γὰρ τὰ φύλλα.
κόσμον τοῖς δένδρεσι φέρει, τὰ δὲ ἔρια
τοῖς προβάτοις, ἡ δὲ χαίτη τοῖς ἵπποις,
ἡ δὲ γενειὰς τοῖς ἀνδράσιν· οὕτω καὶ ἡ
σιωπὴ κόσμον ταῖς γυναιξὶ φέρει.

--

82. ̔Αδύ τι. Comp. i. 1. Virgil, Ecl. v. 45. “ Tale tuum carmen nobis, divine poëta,” &c. 83. Ἢ μέλι λείχεν. Comp. Septuagint, Cant. iv. 11. 84. Λάσδεο τὰς σύριγγας. Take these pipes, i. e. the pipe which had been won from Menalcas, together with his own pipe, which he had staked. The same construction occurs again, xv. 21., yet Valckenaër, Dahl, and Schæfer read τᾶς σύριγγος, meaning the pipe which Menalcas had staked. Virgil, Ecl. vi. 69. "Hos tibi dant calamos, en ! accipe, Musæ.” Wernsdorf observes, that the presumption, vanity, and temerity of Menaleas, and the simplicity, candour, and modesty

90

of Daphnis, were the circumstances which induced the umpire to decide in favour of the latter.

85. Αἰ δέ τι λῇς. If you will teach me tou some such lay, &c. Comp, i. 12. iv. 14.

66

88. Ως μὲν ὁ παῖς, Ως, without an accent, is equivalent to quemadmodum," as; but as with an accent is the same as οὕτω, or οὕτως, 50. --90. ̓Ανετράπετο.

Supply κατὰ before φρένα: Wus downcast as to his mind with grief.-91. Ωτερος, Menalcas. Comp. vii. 37. Γαμεθεῖσα. Betrothed. Some read ὣς καὶ νύμφα γαμηθεῖσα. Hermann maintains that γαμηθεῖσα means asked in marriage, γαμεθεῖσα married. See Matth, Gr. Gr. § 228. p.387.

92. Κἠκ τούτω. Virgil, Ecl. vii. 70. "Ex illo Corydon Corydon est tempore nobis.”-93. ̓́Ακρηβος. Very young, not having yet arrived at maturity. Comp. vs. 3,

« ForrigeFortsæt »