Billeder på siden
PDF
ePub

Αὐλησεῦντι δέ μοι δύο ποιμένες· εἷς μὲν Αχαρνεὺς,
Εἷς δὲ Λυκωπίτας· ὁ δὲ Τίτυρος ἐγγύθεν ᾀσεῖ,
Ως ποκα τᾶς ξενέας ἠράσσατο Δάφνις ὁ βώτας,
Χὡς ὄρος ἀμφεπολεῖτο, καὶ ὡς δρύες αὐτὸν ἐθρήνευν,
Ἱμέρα αἴτε φύοντι παρ ̓ ὄχθαισιν ποταμοῖο·

75

80

Εὖτε χιὼν ὥς τις κατετάκετο μακρὸν ὑφ ̓ Αἷμον,
Η ̓́Αθω, ἢ Ῥοδόπαν, ἢ Καύκασον ἐσχατόεντα.
̓Αισεῖ δ ̓, ὥς ποκ ̓ ἔδεκτο τὸν αἰπόλον εὐρέα λάρναξ
Ζωὸν ἐόντα, κακῇσιν ἀτασθαλίῃσιν ἄνακτος·
Ως τέ νιν αἱ σιμαὶ λειμωνόθε Φέρβον ἰοῖσαι
Κέδρον ἐς ἁδεῖαν μαλακοῖς ἄνθεσσι μέλισσαι·
Οὕνεκά οἱ γλυκὺ Μοῖσα κατὰ στόματος χέε νέκταρ.
Ω μακαριστὲ Κομᾶτα, τὺ θὴν τάδε τερπνὰ πεπόνθης,
Καὶ τὸ κατεκλάσθης ἐς λάρνακα, καὶ τὺ, μελισσᾶν
Κηρία Φερβόμενος, ἔτος ὥριον ἐξεπόνασας.
Αἴθ ̓ ἐπ ̓ ἐμεῦ ζωοῖς ἐναρίθμιος ὤφελες ἦμεν,

71. Αὐλησεῦντι. Virgil, Ecl. v. 72. "Cantabunt mihi Damotas et Lyctius Ægon.” — 73. Ξενέας. This is generally supposed to be a proper name. Heinsius, however, shows it to be only an appellative noun, signifying a certain damsel. So ξένος ̓Αθηναῖος signifies a certain Athenian. Buttmann conjectured 'Exévas. The nymph loved by Daphnis was named Echenais.-74. Καὶ ὡς δρύες. Virgil, Ecl. x. 13. “Illum etiam lauri, illum etiam flevere myricæ.” — 75. Ιμέρᾳ. Comp. v. 124. -76. Εἶτε χιὼν ὥς τις. When like any snow, &c. Comp. Callimachus, Hym. Cer. vs. 92.. 77. *Ἢ ̓́Αθω, Virgil, Ecl. viii. 44. "Aut Tmarus, aut Rhodope, aut extremi Garamantes."

[ocr errors]

Georg. i. 332. Aut Atho, aut Rhodopen, aut alta Ceraunia."

79. Κακαῖσιν. By the wanton cruelty of his master. Palmerius, Exerc. p.801. thinks the confining of Comates in a chest alludes to the condemnation

85

of Philoxenus the lyric poet, to a dungeon, by Dionysius the tyrant of Sicily. See Meursius on Lycophr. vs. 239.

80. Ως τέ νιν αἱ σιμαί. And how the flat-nosed bees, coming to the sweet cedar, fed him with soft flowers from the meadow.-81. Κέδρον. The chest, which was made of this wood.

83. Τὸ θήν. Thou truly. Portus explains by the Latin" diu." Пeπόνθης he translates “ fruitus es;” Kiessling renders it "expertus es."→ 85. Ἔτος ὥριον, Thou didst spend a pleasant time. Comp. vs. 62. Homer, Il. 4, 691. Sometranslate ἔτος ὥριον, a whole spring; others think it signifies a summer. Heinsius renders it ver et æstatem." Comp. Zeune on Viger, p. 162. and Schafer on Bos, Ellips. p.577. For ἐξεπόνασας in the sense of ἐξετέλεσας, see the commentators on Euripides, Phoen. 1662.

86. Αἴθ ̓ ἐπ ̓ ἐμεῦ. Constr. εἴθ ̓ ὤφε λες εἶναι ἐναρίθμιος ζωοῖς ἐπ' ἐμοῦ. Oh!

Ως τοι ἐγὼν ἐνόμενον ἀν ̓ ὤρεα τὰς καλὰς αἶγας,
Φωνᾶς εἰσαίων· τὰ δ ̓ ὑπὸ δρυσὶν ἢ ὑπὸ πεύκαις
̔Αδὺ μελισδόμενος κατακέκλισο, θεῖε Κομᾶτα.

Χω μὲν τόσσ ̓ εἰπὼν ἀπεπαύσατο· τὸν δὲ μέτ' αὖθις 90 Κἠγὼν τοῖ ̓ ἐφάμαν· Λυκίδα φίλε, πολλὰ μὲν ἄλλα Νύμφαι κἠμὲ δίδαξαν ἀν' ὤρεα βωκολέοντα Ἐσθλὰ, τά που καὶ Ζανὸς ἐπὶ θρόνον ἄγαγε φάμα· ̓Αλλὰ τόγ' ἐκ πάντων μέγ ̓ ὑπείροχον, ᾧ τυ γεραίρεν ̓Αρξεῦμ ̓· ἀλλ ̓ ὑπάκοισον, ἐπεὶ φίλος ἔπλεο Μοίσαις. 95 Σιμιχίδᾳ μὲν Ἔρωτες ἐπέπταρον· ἦ γὰρ ὁ δειλὸς Τόσσον ἐρῇ Μυρτοῦς, ὅσον εἴαρος αἶγες ἔρανται. Ὥρατος δ ̓, ὁ τὰ πάντα φιλαίτατος ἀνέρι τήνῳ, Παιδὸς ὑπὸ σπλάγχνοισιν ἔχει πόθον. οἶδεν ̓́Αριστις, Εσθλὸς ἀνὴρ, μέγ' ἄριστος, ὃν οὐδέ κεν αὐτὸς ἀείδεν 100 Φοῖβος σὺν φόρμιγγι παρὰ τριπόδεσσι μεγαίροι, Ως ἐκ παιδὸς ̓́Αρατος ὑπ ̓ ὀστέον αἴθετ ̓ ἔρωτι,

[ocr errors]

that thou wert numbered with the living in my days! Comp. Aristoph. Acharn. vs. 210. Virgil, Ecl. x. 35. Atque utinam ex vobis unus, vestrique fuissem Aut custos gregis, aut maturæ vinitor uvæ!”—88. Φωνᾶς εἰσαίων. Supply σᾶς: Listening to thy voice.

90. Τὸν δὲ μέτ ̓ αὖθις. After him in turn. For this anastrophe together with the interposition of the particle de, see Hermann de Emend. Rat. Gr. Gr. p. 107.-93. Τά που καὶ Ζανός. Α kind of proverbial expression, used in speaking of exquisite poetry, &c. Vir. gil, Ecl. iii. 73. “ Partem aliquam, venti, Divum referatis ad aures. Comp. Ecl. v. 73.-94. Ωι τυ γεραίρεν. With which I will begin to honour thee. Comp. i. 56. The verb γεραίρειν is used in the same sense by Ho. mer, Il. H. 321.95. Επλεο. Doric and Ion. for ἔπλου, and this by syncope for ἐπέλου, imperfect of the poetical verb πέλομαι, I am.

96. Επέπταρον. Sneezing was sometimes accounted a lucky omen, as here, and in Idyl xviii. 16. Compare a lovely little poem of Catullus, de Acme et Septimio, the forty-fifth in Doerings edition, part of which stands thus in Dr. Nott's spirited translation of that poet:

"The God of Love, at length content,
Drew forth his golden dart;
And sneezing, from the right, consent,
It sunk in Acme's heart."
"Num

Thus Propertius, ii. 3. 23.
tibi nascenti primis, mea vita, diebus
Aureus argutum sternuit omen Amor.”
Add Homer, Odyss. P. 545. and Bur-
mann on Ovid, Heroid. xix. 151.

98. Τὰ πάντα. In every respect. ̓Ανέρι τήνῳ, For ἐμοί. 99. Παιδός. This depends on πόθον: Is possessed with a passion for a certain damnsel.. ̓́Αριστίς. A person of this name is mentioned by Suidas as one of the disciples of Aristarchus.

Τάν μοι, Πὰν, Ὁμόλας ἐρατὸν πέδον ὅστε λέλογχας, ̓Ακλήταν τήνοιο φίλας ἐς χεῖρας ἐρείσαις.

110

Κὴν μὲν ταῦθ ̓ ἕρδης, ὦ Πὰν φίλε, μή τί τυ παῖδες
̓Αρκαδικοὶ σκίλλαισιν ὑπὸ πλευράς τε καὶ ὤμους
Τανίκα μαστίσδοιεν, ὅτε κρέα τυτθὰ παρείη·
Εἰ δ ̓ ἄλλως νεύσαις, κατὰ μὲν χρόα πάντ ̓ ὀνύχεσσι
Δακνόμενος κνάσαιο, καὶ ἐν κνίδαισι καθεύδοις.
Εἴης δ ̓ Ἠδωνῶν μὲν ἐν ὤρεσι χείματι μέσσῳ
Εβρον πὰρ ποταμὸν τετραμμένος ἐγγύθεν ἄρκτου,
Ἐν δὲ θέρει πυμάτοισι παρ' Αἰθιόπεσσι νομεύοις,
Πέτρᾳ ὑπὸ Βλεμύων, ὅθεν οὐκέτι Νεῖλος ὁρατός.
Μηκέτι τοι φρουρέωμες ἐπὶ προθύροισιν, ̓́Αρατε,
Μηδὲ πόδας τρίβωμες· ὁ δ ̓ ὄρθριος ἄλλον ἀλέκτωρ
Κοκκύσδων νάρκαισιν ἀνιηραῖσι διδοίη·

103. ̔Ομόλας. Homole was a mountain of Thessaly, near Othrys, the seat of the Centaurs. Comp. Virgil, Æn. vii. 674.- 104. ̓Ακλήταν. I. e. coming of her own accord.

106. Μή τί τυ παῖδες. This alludes to a festival of Pan, which was celebrated in Arcadia, the favorite retreat of that God. At this festival, the Arcadian youth, if they missed their prey in hunting, used to beat the statue of Pan, whom they considered the president of their sports, with squills, or seaonions. See Spanheim on Callimachus, ii. p. 520.

109. Εἰ δ ̓ ἄλλως νεύσαις. “ Sin vero alio inclinaveris." Valcken. i. e. if you do not grant my request. - 110, Κνάσαιο. Comp. iii. 29. v. 122.

[ 111. Εἴης δ ̓ Ηδωνῶν. Virgil, Ecl. x. 65. “ Nec si frigoribus mediis Hebrumque bibamus, Sithoniasque nives hyemis subeamus aquosæ : Nec si cum moriens alta liber aret in ulmo, Æthiopum versemus oves sub sidere Cancri." The Edoni were a people of Thrace near the Strymon. Comp. Apollodor. iii. 5. and Barthius on Sta

[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

conversus ad arcton.” So κεκλιμέ. vos, or κλιθεὶς ἄρκτῳ. See Musgrave on Sophocles, Trach. 101. - 114. Βλεμύων. The Blemyes were a people of the remotest part of Ethiopia. Comp. Mela, i. 4. Cellarius, iii. 8. 16.

[ocr errors]

122. Μηκέτι τοι. Horace, Od. iii, 10. 19. “ Non hoc semper erit liminis aut aquæ Coelestis patiens. Comp. Propert. i. 16. 23. seqq.. - 123. "Op θριος. The same as ὀρθρινός. Comp. Aristoph. Eecl. 741. 124. Νάρκαισιν. Some render this torpidity; others drousiness. Toup by νάρκαι ἀνιηραὶ understands the morning cold, which is generally more intense at the dawn. Horace, Sat. ii. 6. 45. "Matutina parum cautos jam frigora mordent." The passage is thus translated by Polwhele: "Then, dear Aratus! let us watch no more, Nor wear, with nightly

126

Εἷς δ ̓ ἐπὶ τᾶσδε, φέριστε, Μόλων ἄγχοιτο παλαίστρας
̓́Αμμιν δ ̓ ἡσυχία τε μέλοι, γραία τε παρείη,
Ατις ἐπιφθύσδοισα τὰ μὴ καλὰ νόσφιν ἐρύκοι.

Τόσσ ̓ ἐφάμαν· ὁ δέ μοι τὸ λαγωβόλον, ἁδὺ γελάξας,
Ὡς πάρος, ἐκ Μοισᾶν ξεινήϊον ὤπασεν ἦμες.
Χω μὲν ἀποκλίνας ἐπ ̓ ἀριστερὰ, τὰν ἐπὶ Πύξας 130
Εἶρφ ̓ ὁδόν· αὐτὰρ ἐγών τε καὶ Εὔκριτος ἐς Φρασιδάμω
Στραφθέντες, χω καλὸς ̓Αμύντιχος, ἔν τε βαθείαις
̔Αδείας σχίνοιο χαμευνίσιν ἐκλίνθημες,
Ἔν τε νεοτμάτοισι γεγαθότες οἰναρέοισι,
Πολλαὶ δ ̓ ἄμμιν ὕπερθε κατὰ κρατὸς δονέοντο
Αἴγειροι πτελέαι τε· τὸ δ ̓ ἐγγύθεν ἱερὸν ὕδωρ
Νυμφᾶν ἐξ ἄντροιο κατειβόμενον κελάρυσδε.
Τοὶ δὲ ποτὶ σκιεραῖς ὀροδαμνίσιν αἰθαλίωνες
Τέττιγες λαλαγεῦντες ἔχον πόνον· ὁ δ ̓ ὀλολυγὼν

135

toil, the bolted door! Some other, as the morn begins to peep, May the cock's clarion give to broken sleep! His limbs in listless languor may he stretch, And, so we rest, a halter end the wretch !

125. Εἷς δ ̓ ἐπὶ τᾶσδε. With such toil may the wretch Molon alone be tortured. Παλαίστρα is put figuratively for the toil, fatigue, and anxiety that lovers have to endure in such situation. · 127. Ατις ἐπιφθύσδοισα. Comp.ii. 62. vi. 39. Tibullus, i. 2.53. “Hæc mihi composuit cantus, queis fallere posses: Ter cane, ter dictis despue carminibus.” Comp. Griffiths on Æschylus, P. V. 1070,

[ocr errors]

-

128. Τὸ λαγωβόλον. Comp. iv. 49. -129. Ξεινήϊον. Comp. Homer, 11. Ζ. 218. Ωπασεν ἦμες, Comp. ii. 41. The infinitive here is redundant, as in Lucian's Dialogue of Apollo and Vulcan: Ἐγὼ ἐκείνην ἔδωκα αὐτῷ παίγνιον εἶναι. Comp. Viger, v. f 6.

10.

130, Πύξας. This is supposed to be

[blocks in formation]

145

Τηλόθεν ἐν πυκινῇσι βάτων τρύζεσκεν ἀκάνθαις. 140
̓́Αειδον κόρυδοι καὶ ἀκανθίδες, ἔστενε τρυγών·
Πωτῶντο ξουθαὶ περὶ πίδακας ἀμφὶ μέλισσαι.
Πάντ ̓ ὦσδεν θέρεος μάλα πίονος, ὦσδε δ ̓ ὀπώρας.
Ὄχναι μὲν πὰρ ποσσὶ, παρὰ πλευρῇσι δὲ μᾶλα
Δαψιλέως ἄμμιν ἐκυλίνδετο· τοὶ δ ̓ ἐκέχυντο
Ὅρπακες βραβύλοισι καταβρίθοντες ἔρασδε·
Τετράενες δὲ πίθων ἀπελύετο κρατὸς ἄλειφαρ.
Νύμφαι Κασταλίδες Παρνάσιον αἶπος ἔχοισαι,
*Αρά γέ πα τοιόνδε Φόλω κατὰ λάϊνον ἄντρον
Κρητῆρ ̓ Ἡρακλῆϊ γέρων ἐστάσατο Χείρων;

makes a far greater noise. Its body is of a dark green colour; it sits upon trees, and begins its song as soon as the sun grows hot. Its wings are beautifully streaked with the colour of silver, and marked with brown spots. The outer wings are twice as long as the inner, and more variegated. —Ἔχον πόνον. Kept up a contention. · Α ὀλολυγών. The thrush. So Bindemann, Drossel. Vossius translates it Käuslein," the owlet: " Polwhele makes it the woodlark. -- 141. Κόρυδοι. Crested larks. Comp. vs. 23. — Ακανθίδες. Goldfinches. So Kiessling who renders it Stieglitz, Distelfink, Goldfink; all which terms are synonymous. -Ἔστενε τρυγών. Virgil, Eel. i. 59. "Nec gemere aëria cessabit turtur ab ulmo."

143. Πάντ ̓ ὦσδεν. Virgil, Georg. ii. 5. “ Tuis hic omnia plena Muneribus ; tibi pampineo gravidus auctumno Floret ager, spumat plenis vindemia labris." -Οπώρας. The orthography of this word plainly shows that it is derived by grammarians from wrong primitives. Had it been derived from ὥρα, the first consonant would have been a p, and not a π. Would it not be preferable to derive it from ὀποῦ ὥρα, the care of the vintage?

144. Ὄχναι μέν. Virgil, Ecl. vii.

54.

150

“ Strata jacent passim sua quæque sub arbore poma." Comp. Longus, Past. iii. 26. — Πὰρ ποσσί. Comp. vs. 112. 145. Τοὶ δ ̓ ἐκέχυντο. Comp. i. 80.

[merged small][ocr errors]

Deprome quadrimum Sabina, Ο Thaliarche, merum diota.” Απελύετο. Horace, Od. iii. 8. 9. "Hic dies anno redeunte festus Corticem astrictum pice demovebit Amphora, fumum bibere institutæ Consule Tullo." Wine-vessels were usually sealed up with a mixture of pitch and vine-ashes ; and previously to depositing them in the apotheca, a mark was added denoting the vintage. The wine mentioned in the latter quotation appears to have been forty-six years old.

Did

148. Νύμφαι Κασταλίδες. Harles calls this " a poetical and beautiful digression." 149. ̓͂Αρά γέ πα. he ever,&c. Comp. iv. 3. · Φόλω. In the stony cave of Pholus, i. e. in the cave of the Centaurs. Comp. Apollod. ii. 5. 4. and Orpheus, Arg. 375. 419. where the hospitality of Pholus is described. Juvenal seems to allude to this passage, Sat. xii. 44. "Cratera capacem, Et dignum sitiente Pholo." This Centaur is said to have produced

« ForrigeFortsæt »